SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Gö?e Aç?lan Kap?lar?n Mekân?

Allah (c.c), yaratt??? bütün varl?klar aras?ndan baz?lar?n? kimi hususiyetler ile ay?rt ederek seçmi?tir. Örne?in; insanlardan peygamberleri, onlardan da ulu’l-azm peygamberleri; meleklerden dört büyük mele?i, onlardan da Cebrail’i (a.s); zamanlardan Ramazan ve Cuma’y?; mekânlardan ise Mekke, Medine ve Kudüs’ü seçmi?tir. Bu minvalde etraf? mübarek k?l?nm?? ?ehirlerden birisi olan Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ da seçilmi? anlam?na gelen Morya tepesinin üzerinde bulunmaktad?r. Bu mekân?n seçilmi?li?ini ortaya koyan dört hususa dikkatleri çekmeliyiz. Bunlar:

1. Hz. Âdem’den (a.s) itibaren bütün peygamberler Mescid-i Aksâ’n?n seçilmi? ve mübarek oldu?unu biliyorlard?. Hz. ?brahim, Hz. ?shak, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. ?sa ve Hz. Muhammed (s.a.s) bunun ?ahitleridir.

2. Mescid-i Aksâ’n?n her yerinde peygamberler ve melekler durmu?tur. Miraç hadisesi buna ?ahittir.

3. Mescid-i Aksâ’n?n her yerinde sahabenin gözya?? vard?r. Hz. Ömer, Bilal-i Habe?i, Ubade b. Samit, ?eddad b. Evs bunlar?n sadece bir kaç?d?r.

4. Mescid-i Aksâ’n?n her yerinde Müslüman kan? vard?r. Sadece Haçl? i?galinde on binlerce Müslüman?n kan? topra?? sulayarak buna ?ahitlik etmi?tir.

 

Mescid-i Aksâ’y? Niçin Seviyoruz?

Bu soruya verilecek pek çok cevap vard?r: Önceki peygamberler buraya gönderildiler. Pek ço?unun kabri buradad?r. Cebrail (a.s) Rabbine buradan defalarca yükseldi. Miraç hadisesi buradan gerçekle?ti. Yeryüzündeki mübarek üç mescitten üçüncüsüdür.

Di?er taraftan inan??a göre Hz. ?sa buraya nüzul edecektir. Ayr?ca Yahudilerin Arz-? Mev’ud (Vadedilmi? Topraklar) anlay???nda üç temel merkezin de merkezinde Mescid-i Aksâ bulunmaktad?r. Malum oldu?u üzere bu merkezlerden büyük olan?; Nil ile F?rat aras?d?r. Orta derecede olan?; ?am bölgesidir ki buralar Suriye, Filistin, Ürdün ve Lübnan’d?r. En küçük derecede olan? ise; Betül’l-Makdis’tir.

Bütün bunlardan dolay? nas?l ki bir annenin üç çocu?u olsa, bunlardan birisi hastalansa, hapse dü?se veya ba??na bir dert gelse bütün sevgi, ilgi ve merhametini ona hasrederse, bizler de bugün bir anne yakla??m?yla i?gal, zulüm ve gözya?? içinde hasta, hapiste ve ba??nda bin bir türlü dert olan Mescid-i Aksâ’n?n üzerine bütün sevgimizi, ilgimizi ve merhametimizi hasretmeliyiz. Çünkü Filistin bizim için semboldür. Filistin bugün her an sald?r?ya maruz kalan ve muhkemle?tirmemiz gereken mevziimizdir.

Nazarlar?m?z? tarihe çevirdi?imizde Kudüs’ün ?slam hâkimiyetinde olup olmamas?n?n Müslümanlar?n yeryüzünde egemen güç olup olmad??? ile do?rudan irtibatl? oldu?unu rahatl?kla ifade edebiliriz. Kudüs’e bak?n, e?er esirse, bilin ki Müslümanlar o günün dünyas?nda esirdirler. E?er Kudüs özgürse, o zaman Müslümanlar?n da özgür ve dünya üzerinde söz sahibi oldu?una karar verebilirsiniz.

 

Mescid-i Aksâ’n?n?ki Fethi

Hz. Peygamber (s.a.s) sonras?nda Kudüs-i ?erif iki defa fetholunmu?tur. Bunlardan ilkinin sahibi Hz. Ömer’dir. Ancak bu mukaddes ?ehir, tam 462 y?l sonra gerçekle?en Haçl? i?gali ile ezan? Muhammedi’nin susmas?n?n hüznünü ya?am??t?r. Bu hüzün ikinci fethi sahibi ?ark?n en sevgili sultanlar?ndan olan Selahaddin Eyyubi ile son bulmu?tur. Selahaddin Eyyubi 26 ya??nda at?n üstüne biner, 30 y?l o attan inmez. ?ndi?inde ya?? 56’d?r ve indikten 13 gün sonra vefat edecektir. Onun için Selahaddin’in hayat?n? ?öyle 2’ye ay?rsak, At’tan önceki ve At’tan sonraki, yani iki’ye ayr?lm?? bir hayat? vard?r, 20 y?ll?k ilim hayat?, 30 y?ll?k cihad hayat?. Selahaddin-i Eyyubi, Müslümanlar?n parçalanm??l???n?n ac? resminde bir kare olan Fat?miler’in varl???na son verdikten sonra kurdu?u devlette mücadelesinin merkezine, hocas? Nureddin Zengi’nin ömrü boyunca gerçekle?tirmeye çal??t??? ve daha sonra kendisine emanet etti?i üç hedefi yerle?tirmi?tir. Bu hedefler;

1. Kaybolan ?slam birli?ini yeniden tesis etmek,

2. ??gal alt?ndaki Kudüs’ü fethetmek,

3. ?stanbul’u fethedip Allah Rasûlü’nün müjdesine nail olmakt?r.

“Bir ?ey hayal edilemeden hiç bir ?ey yap?lamaz”düsturu çerçevesinde üç hayalin pe?inde ko?an Selahaddin Eyyubi, tam 88 y?l sonra Kudüs’ü bir kez daha özgürlü?üne kavu?turacakt?r.

 

Mescid-i Aksâ’n?n?ki ??gali

“??gal ediliyorsan?z i?gal olunacak yan?n?z var demektir”kelam? mucibince Kudüs-i ?erif’in ya?ad??? i?galler esas?nda Müslümanlar?n i?gal edilmeye müsait yanlar?n?n oldu?u hakikatini ortaya ç?karmaktad?r. Nitekim Haçl?lar ile ya?an?lan ilk i?gal; ?slam topraklar?nda ayn? anda üç tane halifenin var oldu?u, Müslüman topluluklar?n kendi içerisinde iktidar mücadelesine girdi?i Abbasiler döneminin ortas?na rast gelmektedir. Bu parçalanm??l?k ve atalet XI. as?rda bat?dan Haçl?lar?n Kudüs’e kadar gelerek bölgenin i?galini, ard?ndan ise XIII. as?rda Mo?ollar?n y?k?c? ve yak?c? darbesini beraberinde getirmi?tir. Dolay?s?yla Haçl? seferleri fetret döneminin sebebi de?il, sonucu idi. Müslümanlar fetrete girdi?i için Haçl?lar sava? açabilmi?tir, Haçl?lar sava? açt??? için Müslümanlar fetret dönemine girmemi?tir.

Önceki sat?rlarda ifade etti?imiz üzereSelahaddin Eyyubi’nin parçalanm??l??? bertaraf etmesi, ?ecaat ve cesaret ile mücadele etmesi ile i?gal kald?r?lm??t?r. Kudüs’ün ikinci dü?ü?ü asl?nda Avrupal?lar?n 1492’de Endülüs’ü i?gali ile tekrar ba?lam??t?r. Önce ?spanya sonra Afrika ve Hindistan’?n dü?ü?ü beraberinde Anadolu ve ?stanbul’u dü?ürmü?tür. ?slam dünyas?n?n bu dü?ü?ü beraberinde Kudüs-i ?erif’in de dü?ü?ünü getirmi?tir. Resmiyette 69 y?l, ancak 1917 tarihinde Osmanl?’n?n co?rafyadan çekildi?i bir as?r önce gerçekle?en Kudüs’ün bu ikinci dü?ü?ü, Yeni-Haçl?lar taraf?ndan ?slam co?rafyas?n?n ba?r?na saplanan ?srail hançeri eliyle gerçekle?mi? ve gerçekle?meye devam etmektedir.

 

Mescid-i Aksâ Bizden Ne Bekler?

Kudüs ve Mescid-i Aksâ davas?na ait çok az ?ey biliyoruz. Sadece Kudüs de?il Filistin’in di?er bütün ?ehirlerinin kaderi benzer bir durumu ya??yor. Filistin’in siyasi, idari, iktisadi ve dini yap?lar?n?n bütünsel bir bak?? aç?s? ile idrak edildi?ini söylemek öyle hiç de kolay de?ildir. ?drak edilmedi?i için de Filistin’e yönelik parçal? veya tam idrak edilmeyen bir anlay???m?z var. Hâlbuki ?slâm’?n hem Hz. Âdem’den Rasûlullah’a (s.a.s), hem de Rasûlullah (s.a.s) ile bölgede tutunarak yerle?ti?i bir merhaleden günümüze kadar sahip oldu?u birikimlere bakt???m?zda Filistin’in Kudüs merkezli bütünsel okunmas? gerekti?i vuzuha kavu?maktad?r. Di?er taraftan burada dinler ve medeniyetler iç içe bulunmaktad?r. Sadece Kudüs bile ba?l? ba??na üzerinde hâkimiyet kuran devletlerin ?ehre katt??? eserlerini, mekânlar?n? görebilmemiz ve sahih bilgiye ula?abilmemizde ehemmiyetli bir rol oynamaktad?r.

Bu yüzden Kudüs literatürü, bilgi bankas? ve payla??m? sa?lanmal?d?r. ?lmi olarak çal??malar zay?f, art?r?lmal?d?r. Mescid-i Aksâ yazma eserler bölümünü gezerken bunu daha çok hissediyorsunuz. ?mam Gazali zaman?nda 1600 civar?nda ders halkas?n?n oldu?u bir ilim merkezinin bugün içinde bulundu?u hazin tablo, dizleri dövmenin ötesinde i? birli?i içerisinde çal??malar yapmam?z? bize tekrar tekrar hat?rlatmaktad?r. Süleymaniye Kütüphanesi ba?ta olmak üzere yazma eserler üzerine çal??malar yapan kurumlar seferber edilmelidir. Kudüs davas?n?n sahih olarak ve vurgulad???m?z üzere bütünsel olarak bilinmesi için tercüme faaliyetleri yap?lmas? ve bunlar?n gündemde tutulmas? gerekmektedir. Bu sayede Kudüs ve Filistin davas?n?n tecrübenin aktar?m? da kuvvetlenecektir.

Filistin’de ya?ayan di?er inanç mensuplar?n?n haks?z, zalim ve nankör uygulamalar?n? görünce ?slam’?n ve kutsallar?n? k?ymetini anlamak daha bir kolayla??yor. Bu noktada elde tutulmaya çal???lan son mevziinin/istinatgâh?n ?slam’?n ve Kudüs’ün gözbebe?i olan Mescid-i Aksâ oldu?u ciddiyetle kavranmal?d?r. Bu son istinatgâh durumu, bundan as?rlar önce Haçl?lar?n i?galinde iken de hissedilmi?ti. Bu durum kar??s?nda Selahaddin-i Eyyubi’nin âlimleri ça??rarak “ümmeti haz?rlay?n” ça?r?s?n? ve sabah namaz? vurgusunu hat?rlamam?zda fayda bulunuyor.Unutulamamal?d?r ki, Mescid-i Aksâ’n?n cemaati artt?kça göz bebe?imiz parlar. Cemaati canl? tutmak gerekmektedir. Bir sonraki safhada Selahaddin-i Eyyubi’nin cemaatin haz?r oldu?undaki cihad ilan?n?n mahiyetini yine iyi tahlil etmemiz elzemdir. Bütün bunlar bize mirac?n merkezi Mescid-i Aksâ’da ve ?ahs?m?zda namaz?n ancak özelde sabah namaz?n?n ehemmiyetini anlamam?zda önemli tarihi gerçektir. Di?er taraftan bu mevzu üzerinden günümüz âlimleri ile devlet erkân? aras?ndaki ili?kileri de ayr?ca masaya yat?rmam?z gerekecektir.

Biz duygusal?z, genel olarak a?l?yoruz. Ancak bu Filistin’in özgürle?mesi için yeterli olan bir durum de?ildir. Ad?m atmal?y?z, amele dökmeliyiz. “Haydin cihada!” denilecek bir amel ortaya koymal?y?z. Zira Rasûlullah (s.a.s): "Oraya gidiniz ve orada namaz k?l?n?z, e?er oraya gidemez ve orada namaz k?lamazsan?z, kandillerinde yak?lmak üzere zeytinya?? gönderiniz" buyurarak temelde iki görevi bize yüklemektedir. Gitmek ve gidemedi?inde orada yanan iman ate?ini yakmak, süren davay? ayakta tutmak… Bundan dolay? bir plan çerçevesinde toplumun her kesimden insanlar götürülmeli ve Kudüs’ün özgürle?mesine yönelik teklifleri al?nmal?, sonras?nda da bu teklifler ve çözüm yollar? bir proje kapsam?nda takibi yap?larak hayata geçirilmelidir.

?nanm?? bir Müslüman olan merhum Necmettin Erbakan’?n “milyon dolarl?k uçaklar?n?z?n dü?mesi için bin dolarl?k cihazlar icat ederiz” iddias? ve buna dair eylemi üzerinden bedel ödemeye ba?lamas? bize bu hususta bedel ödemeye haz?r yan?m?z?n olmas? gerekti?ini hat?rlatmaktad?r. ?üphe yok ki, bedel öde(n)medikçe özgürlük gelmeyecektir. Bu ba?lamda cihad bahsinin yeniden ele al?nmas? gerekmektedir.

Burada hususen tasrih etmek gerekir ki, tarihinde dü?en Kudüs’ün yeniden dü?ü?ünü ya??yoruz. Filistin özelinde bugün Suriye, Irak gibi ülkelerde ya?ananlara ?ahitlik edince devlet dü?üncesinin ve varl???n?n ehemmiyetini bir daha idrak etmi? bulunuyoruz. Ancak ele al?nmas? gereken di?er bir mesele de Yahudiler üzerinden din-devlet ili?kisi ba?lam?nda kendimize dair bir de?erlendirmedir. Bu de?erlendirmeler mucibince sistem, modern ulus devlet gibi kavramlara bak?? aç?m?z?n netli?i sa?lanmal?d?r.

 “Kudüs-i ?erif bizden ne bekler?” sorusuna Taha K?l?nç’?n “Ç?k?? Nerede?” ba?l??? ile verdi?i üç cevaba burada de?inmemiz uygun olacakt?r:

1. Liyakatli Olmak: Emanetin bize tevdi edilmesi durumunda, Kudüs’ün hakk?n? verip veremeyece?imizi dü?ünmek gerekiyor. ?srail bugün, “Kudüs Müslümanlar?n olsun, onlar yönetsin” diyecek olsa, ?slâm dünyas? Kudüs’e sahip ç?kabilecek olgunlukta ve yetkinlikte de?il. Her bir ülkenin di?erinin aya??n? kayd?rmaya çal??t???, karde?lik söylemlerinin dilde kald???, mazlum ve masumlar?n haklar?n?n gözetilmedi?i bir Müslüman co?rafya, ?u anda Kudüs emanetini yüklenmeye de haz?r de?il. Kudüs bugün Müslümanlar?n kontrolüne geçse, ?ehirde kimin sözünün geçece?i üzerinden ?slâm ülkeleri aras?nda bir iç sava??n patlak verece?inden emin olabilirsiniz. Bunu söylemek ho?uma gitmiyor, ama manzara bu, maalesef. ?srail, milyonlarca Müslüman’?n gözünün içine baka baka böylesine pervas?z hareket edebiliyorsa, bu kanl?-b?çakl? rekabet sayesinde zaten.

2. Bilgi sahibi olmak: Her bir ferdin kendi içinde tutarl?, ahlâkl?, donan?ml? ve cesaretli olmas?na çal??aca??z. ?lk ad?m bu. Tarih bilen, co?rafya bilen, dil bilen, dünya sistemini bilen, ahirete taalluk eden sorumluluklar?n? bilen, k?sacas? varl?k ?uurunun fark?nda Müslüman bireyleri ne kadar ço?altabilirsek, i?imiz de o kadar kolayla?acak. Kendi ba??na ayakta duramayan, kendisinden ve dünyadan habersiz, nereye sürüklenirse oraya giden insan topluluklar?, mevcut kaosu daha da derinle?tirmekten ba?ka bir i?e yaram?yor. ?nsan kalitemizi art?rmak için sab?rla ve sebatla çal??mak gerekiyor. Buna odaklanmadan, “Kudüs Müslümanlar?nd?r!” sloganlar?n?n alt?n? doldurmak imkâns?z.

3. ?ttihad-? ?slam idealini ta??mak: '?ark?n en sevgili sultan?' Salahaddîn Eyyûbî, Kudüs’ü özgürle?tirmek rüyas?yla ç?kt??? siyasi ve askeri yolculu?unun ilk 20 y?l?nda, tamamen Müslümanlar aras?ndaki ihtilaflar?n çözümüyle u?ra?mak durumunda kald?. Müslümanlar birbirinin gözünü oymay? b?rakmadan Kudüs’ün özgürle?meyece?ini ac? bir ?ekilde fark etmi?ti çünkü. Fât?mîleri ve bölgedeki di?er irili-ufakl? Müslüman yönetimleri zapturapt alt?na alan Salahaddîn, dikkatini ancak bundan sonra Kudüs’e yöneltebildi. 1187’de kazan?lan ?anl? H?ttîn zaferi, ancak Müslümanlar ortak hedefe kilitlendikten sonra mümkün olabildi.

Ve son olarak;

“Dua samimi, bilgi derin, eylem kavi olmal? ki dü?man ?srail beri olsun. Allah duam?z? bilgimize, bilgilerimizi eylemimize zemin eylesin”. (Lütfi Sunar)

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net