SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ēingene Ali
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bir Çingene Ali vard?, umutsuz bir biçimde padi?ah?n k?z? Selma'ya â??k olmu?tu... Öyle ya â??k oldu?u padi?ah?n k?z?, kendisi ise bir Çingene Ali... Olacak ?ey miydi? Ama â??k olmu?tu bir kere Ali, akl? fikri padi?ah?n k?z? Selma'da idi... Kafas?n? bir oraya vuruyor olmuyor, bir bu yana vuruyor olmuyor... Onu sevenlerden biri:

“Sen bir de Abdülkâdir Geylânî kuddise s?rruhu'nun Halifesi olan Ali Heytî Hazretlerine git be Ali'm!”dedi. Ali umutsuz, bîçare Ali Heyti Rahimehullah'a vard?, meram?n? anlatt?. Ali Heytî Hazretleri:

“Ali, ben ne dersem yapmaya raz? m?s?n padi?ah?n k?z?na ula?abilmek için” dedi. Çingene Ali gözlerini dört açarak:

“Sen bana padi?ah?n k?z? Selma'y? getir; ne dilersen yapar?m, u?runa her ?eye haz?r?m”dedi. Ali Heyti Hazretleri Çingene Ali'ye:

“Ali ben ne dersem yapacaksan bu i? olur; ama çok önemli ?art ne dersem yapacaks?n, hem de itirazs?z”dedi. Ali'nin ise can?na minnet, derhal kabul etti bu ?art?. Ali Heyti hazretleri, Çingene Ali'yi bir da??n tepesindeki ma?araya götürdü. Iss?z bir yerdi oras? ve ona:

“?imdi burada ?u kayan?n üstüne otur ve kim gelirse gelsin, ne olursa olsun kesinlikle umursamadan sadece ‘Allah’ kelimesini söyle” dedi. Ali ?a?k?n:

“Allah demekle padi?ah?n k?z?n?n ne alakas? var” dedi. Ali Heyti Hazretleri k?zg?n:

“Ali soru yok! Sen dedi?imi yap, k?z sana gelecek in?aallah”dedi. Çingene Ali söylenene uydu, “Allah Allah Allah” demeye ba?lad?.

Haftada bir Ali Heyti hazretleri geliyor ve ona yemek getiriyordu. Çingene Ali, Ali Heyti hazretlerini her gördü?ünde:

“Hani, nerede? Padi?ah?n k?z? ne oldu, niye gelmedi?” diye soruyor; her defas?nda:

“Sabret, soru sorma sadece Allah de” cevab?n? al?yordu. Ali a?k?n?n t?ls?m?ndan bir denileni iki etmiyor, k?za kavu?ma ümidiyle, güvendi?i, sözüne inand??? Ali Heyti hazretleri ne derse onu yap?yor ve “Allah” diyordu.

Vakit geçti, Ali'nin nam? ?ehre yay?lmaya ba?lad?, civardan geçen kervanlar?n haber vermesiyle Çingene Ali, ‘Memleketin uza??ndan gelmi?, ?ss?z bir ma?araya s???nm?? bir büyük Allah dostu, hiç durmadan Allah diyen bir veli’ olarak ?ehirde an?lmaya ba?lan?ld?. Öyle ki, onun hakk?nda, nice kerametler söylendi, nice ki?iler onun t?ls?ml? nefesinin kudretinden bahsetmeye ba?lad?lar. Bu arada Ali Heyti hazretleri yine âdeti üzere Ali'nin yan?na haftada bir u?ruyor yemek getiriyordu. Çingene Ali Onu her gördü?ünde:

“Hani k?z nerede, niye gelmedi hala?”diyordu. Ali Heyti hazretleri ise:

“Az kald?, bekle, Allah de”diyordu. Bir gün geldi ki padi?ah?n k?z? hastaland?. Memleketin bütün tabipleri çaresiz kald?lar, hastal?k kar??s?nda. Dediler ki padi?aha:

“Efendim, memleketimizin büyüklerinden Allah dostu bir Ali Heyti Hazretleri var, bir de ona soral?m; bu hastal?k kar??s?nda biz nâçar kald?k.”Padi?ah, Ali Heyti Hazretlerini davet etti huzuruna. Meram?n? anlatt?. Ali Heyti Hazretleri:

“Padi?ah?m, memleketimizde ün salan, bir da??n tepesindeki ma?arada sürekli ‘Allah’ diyen bir kulunuz var belki o bir ?eyler yapabilir” dedi. Zaten padi?ah o söylenen ki?inin nam?n? çoktan duymu?tu bile, derhal buyruk verdi da?a do?ru gidilmesi ve o Hazretin (!) görü?ünün al?nmas? için... Ali Heyti Hazretleri huzurdan ayr?ld? ve Çingene Ali'nin yan?na geldi. Ona:

“Evlad?m padi?ah maiyetiyle senin yan?na geliyor. Sana ne teklif ederse etsin sak?n kabul etme… Toprak, alt?n, makam… Hiçbirisine iltifat etme ancak k?z?n? teklif ederse zevceli?e, senin i?in tamamd?r, kabul et”dedi. Çingene Ali heyecanl?, emelinin sarho?lu?unda daha bir ?evkle ‘Allah’ demeye ba?lad?... Tam k?rk gün dolmu?tu o pasl? ma?arada ‘Allah’ demeye devam edeli, akl?nda padi?ah?n k?z?ndan ba?ka hiç bir ?ey yok ve ‘Allah’ diyordu Ali. Padi?ah maiyetiyle ma?araya geldi. Gördü?ü manzara:

Bir dervi?... Hararetle ‘Allah Allah’ diyor, imrendi ona, ne ho? bir insan, dünya hiç umurunda de?il, dedikleri kadar varm??, ah nice böyle bir insanla sürekli beraber olsayd?m, diye dü?ündü içinden... Çingene Ali'ye, Ali Heyti Hazretleri padi?ah?n meram?n? aktard?, padi?ah?n k?z?n?n rahats?zl???ndan, bütün halk?n üzüntülü oldu?undan ve ?ifan?n belki onun duas? vesilesi ile Allah'tan (c.c) gelebilece?inden bahsetti Ali'ye... Ali yüre?i yanm?? bir halde, sevdi?inin ?zd?rab?n? ci?erlerinde hissetmesine ra?men, Ali Heyti Hazretlerine verdi?i sözü unutmad? ve sadece ‘Allah Allah’ dedi. Ali Heyti Hazretleri padi?aha dönerek:

 “Padi?ah?m gördü?ünüz gibi, sadece ‘Allah’ diyor, Ona hediye verseniz iltifat?n? celbetmek için, bize yüzünü dönmesi için” dedi. Padi?ah Ali'ye mülk hediye etmek istedi:

“Memleketimin yar?s? senin olsun ey Ulu Ki?i!”Ali ‘Allah’ dedi... Padi?ah makam teklif etti:

 “Benim vezir-i azam?m olmaz m?s?n?z ey ulu ki?i!” Ali ‘Allah’ dedi. Padi?ah alt?n dedi:

“Ne kadar mal arzu ediyorsan?z her istedi?inizi önünüze y??al?m ey Ulu Ki?i!”... Ali ‘Allah’ dedi... Padi?aha yakla?arak Ali Heyti Hazretleri:

“Padi?ah?m bir de kerimenizin izdivac?n? teklif etseniz”dedi. Padi?ah dü?ündü: Bu erenden daha lay?k kim olabilirdi ki zaten k?z? için, sürekli ‘Allah’ diyen, dünyaya bel ba?lamayan, alt?nda devlette gözü olmayan bir Allah Dostu... Zaten halk ta onu çok seviyor!:

“K?z?m?n, biricik kerimemin nikâh?n? al?r m?s?n?z?”dedi. Ali ?okta... Yanl?? m? duymu?tu ki; padi?ah ona, k?z?n?n, Selma'n?n nikâh?n? teklif ediyor ha... Hem de kime? Çingene Ali'ye öyle mi? Neden neden? Nas?l bir hal bu aman ya Rabbî! Bir çingene Ali, emeli için k?rk gün ‘Allah’ dedi ve emeline kavu?tu... Ali dü?ündü, içlice dü?ündü, içine konu?tu, içinde kavruldu:

“Ben ki bir k?z için, a?k?m için k?rk gün sadece ‘Allah Allah’ dedim; emelime kavu?tum, padi?ah?n k?z?na kavu?tum... Ya Rabbî! Ya Sen'in için, ?an?n için, Sen Sen oldu?un için ‘Allah’ deseydim... Sen her bir emelden öte, en ötede, en yak?nda hakiki hükümdar ve Sevgili'sin. Ey ?an? Yüce! Çingene Ali'nin de, padi?ah?n da Rabb'i.” Çingene Ali herkesin duyabilece?i bir sesle “ALLAH” dedi ve orac?kta can verdi... Rivayet edilir ki son nefesiyle kutuplar aras?nda yerini ald? Çingene Ali naml?, Ali rahimehullah... Hikâyeyi bize bir sohbet ortam?nda bir büyük âlim zat anlatm??t?. Allah Teâlâ’ya hakiki manada kul olana, bütün mahlûkat esir olur! Hatib ve imam Ku?eyrî'nin tahric ettikleri ?bni Abbas'tan gelen bir rivayette Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ?öyle buyurur:

“Kim â??k olsa, iffetini korusa ve (a?k?n?) gizlese ve bundan dolay? ölse, ?ehid oldu?u halde ölmü?tür.”

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net