SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve ?eriat?n Ayn?d?r
Muhammed ELDEM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?bn-i Haldûn, Mukaddime´sinin tasavvuf bahsinde:

“Tasavvufun asl? Hakk´a kulluk için yönelmek, Hak´dan ba?kas?yla ilgiyi kesmek, dünyan?n süsünden, zinetinden, alayi?inden yüz çevirmek, halk?n teveccüh etti?i dünya lezzetlerinden maldan, mans?p ve makamdan uzak bulunmak, halk?n aras?na girmek, ibadet için halveti ihtiyar etmektir. ??te bütün sahabe ve selef bu yolda idiler. ?kinci as?rda halk?n ikbâle, dünyaya ra?beti art?nca, tarik-i sahabe ve selefe dönenlere sofi ad? verildi” der. (Mukaddime, s.309)

Sûre-i En´am´?n 151. “Fevâhi?in zâhir ve bât?n olanlar?ndan uzak bulununuz” mealindeki ayetinde bahsi geçen batini fevâhi?i, ?mam Gazzâli, “Rub´u Mühlikat”?nda “nefsin afetleri” olarak ?öyle s?ralar:

“Kibir, buhul, hased, aldatmak, dü?manl?k, gayz beslemek, tamah, kendini be?enmek, kendini yüksek görmek, h?yanet, müdâhene, riyâ, hakk? kabul etmeyip kendini büyük görmek, hile, tûl-i emel vesaire gibi kötü huylard?r ki, bunlardan sak?nabilmek ve korunma yollar?n? aray?p bulmak için kâmil ve olgun bir mür?ide intisap zaruridir.”(?hyâu Ulûmid-Din, Rub´u Mühlikât)

Bütün bunlardan anla??ld???na göre, kalbin tasviyesi ve ahlak?n kemali, mekarim-i ahlâk? itmam için meb´us oldu?unu bildiren “Peygamber Efendimizin (s.a.s) yolu” demek oluyor.

O halde tasavvuf, ?eriatin gayri de?il, ayn?d?r. Yani ittikadir. Bu zevat?n aras?ndan ke?f ü keramet sahibi kimseler zuhur edebilece?i gibi, rical-i mutasavvife, yani Kur´an´?n meânî-i muhtelifisini, hikmet-i ?erayi-i tetkik eden kimseler aras?ndan da ehl-i hal olanlar ç?km??t?r.

Bütün kavil ve fiilleri Kitâb ve Sünnet´e uygun oldu?u takdirde hiçbiri hakk?nda dil uzatmak caiz de?ildir. Kavil ve fiilleri mübâyin olanlar için ise, ?ah?s zikretmeyerek kavillerinin nusûsa muhalif olup olmad???na bak?larak ret veya kabul etmek gerekir. Ve o zaman büyük bir âlimin dedi?i yola girilmi? olur. Kendisine ?eriat ve tarikat erbab?n?n birbiriyle münazaalar?n?n sebebi nedir, denildi?i zaman:

“?eriat ve tarikat?n cahilleri birbirleriyle mücadele ederler, âlimleri daima musalâha içindedir” (Medineli Osman Efendi merhum)demi?tir.

 

Kaynak: Mahir ?z, Tasavvuf, Mahiyeti, Büyükleri ve Tarikatlar

4

23/09/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve ?eriat?n Ayn?d?r

4

09/03/2016 Bir Olal?m, Diri Olal?m, Beraber Olal?m!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net