SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allah Rasûlü (s.a.s), içtimaî hayatta, be?erî münasebetlere son derece önem verirdi. Hz. Hüseyin der ki:

 "Babamdan, Peygamber aleyhisselam?n evi d???nda ne yapt???n? sordum. Babam: 

‘Resûlullah aleyhisselam d??ar?da konu?mazd?. Ancak konu?mas?, Müslümanlara yararl? olacak, onlar? birbirlerine ?s?nd?racak, aralar?ndaki tefrikay?, so?uklu?u kald?racak ise konu?urdu.

  Her kavmin yüksek hasletli ki?isine ikram eder ve onu kavminin üzerine vali yapard?.

  Hiç kimseden güler yüzünü ve güzel huyunu esirgemezdi.

  Ashab?n? göremese arar, halka aralar?nda olan bitenleri sorard?.

  ?yili?i över ve berkittirir, kötülü?ü de yerer ve zay?flat?rd?.

  Kendisinin her i?i, itidal üzere idi, ihtilafs?zd?.

  Gaflete dü?erler endi?esiyle, Müslümanlar? uyarmaktan geri durmazd?.

  Her hali mûtad idi.

  ?badet ve taat için, kendisinde tam bir istidad vard?.

  Ne hakk? tecavüz, ne de onu yerine getirmekte kusur ederdi.

  Kendisine yak?n olanlar, insanlar?n en hay?rl?lar? idiler.

  Onun kat?nda ashab?n en üstünü, ö?üdü en ?ümullü olan? ve mertebece en büyü?ü de muhtaçlara yard?m? ve iyili?i en güzel olan? olurdu’ dedi.

  Babama, Peygamber aleyhisselam?n meclisindeki âdetinden sordum, o da:

  ‘Resûlullah aleyhisselam Allah’? zikretmedikçe ne oturur, ne de kalkard?.

  Mecliste yerlerden bir yeri kendisine belirlemez, böyle yapmay? men ederdi.

  Nerede olursa olsun, oturan bir cemaatin yan?na vard??? zaman üst ba?a geçmez, meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalar?n? Müslümanlara da emrederdi.

  Kendisiyle birlikte oturan herkese nasibini verir, öyle ikram ederdi ki, herkes Resûlullah kat?nda kendisinden daha mükerrem bir kimse yok san?rd?.

  Kendisiyle oturan veya gelip hacetini arz eden kimsenin her ?eyine, dönüp gidinceye kadar kat­lan?rd?.

  Bir kimse, kendisinden bir hacette, istekte bulununca, onu reddetmez, verir yahut tatl? ve yumu?ak bir dille geri çevirirdi.

  Onun dö?e?i ve güzel ahlâk?, bütün insanlar? içine alacak kadar geni?ti.

  Onlara ?efkatli bir baba olmu?tu.

  Hak hususunda herkes onun kat?nda e?itti.

  Peygamber aleyhisselam?n meclisi bir ilim, haya, sab?r ve emanet meclisi idi.

  Meclisinde ne sesler yükselir, ne bir kimse suçlan?r, ne de i?lenmi? bir kusur ve hata aç??a vurulur­du.

  Resûlullah aleyhisselam?n meclisinde bulunanlar birbirinin dengi olup; birbirlerine kar?? üstünlükleri, ancak takva yönündendi.

  Hepsi de tevazulu, alçakgönüllü idiler.

  Büyüklere tazim ederler, küçüklere ?efkat ve merhamet gösterirler, ihtiyaç sahiplerini ba?kalar?na tercih edip ihtiyaçlar?n? kar??lamaya çal???rlar, garip, yabanc? olanlar? korur ve kollarlard?’ dedi.

  Peygamber aleyhisselam?n meclisindekilere kar?? tutum ve davran??? nas?ld??’ diye sordum. Babam:

  ‘Resûlullah aleyhisselam, meclisindekilere kar?? daima güleçti.

  Yumu?ak huylu idi.

  Esirgemesi, ba???lamas? boldu.

  Kat? kalpli de?ildi.

  Hiç kimse ile çeki?mezdi.

  Hiç ba??r?p ça??rmaz, kötü söz söylemezdi.

  Hiç kimseyi ay?plamazd?.

  Pinti ve cimri de?ildi.

  Ho?lanmad??? ?eye göz yumard?.

  Uman? umutsuzlu?a dü?ürmezdi.

  Bir ?ey hakk?ndaki ho?nutsuzlu?unu aç??a vurmazd?.

  Kendisini üç ?eyden: ?nsanlarla çeki?mekten, çok konu?maktan ve Yarars?z, bo? ?eylerle u?ra?maktan al?koymu?tu.

  ?nsanlar? da üç ?eyde kendi hallerine b?rak?rd?:

  Hiçbir kimseyi ne yüzüne kar??, ne de arkas?ndan k?namaz, ay?plamazd?. Hiç kimsenin ay?p ve kusurunu  ara?t?rmazd?. Hiç kimseye hakk?nda sevapl? ve hay?rl? olmayan sözü söylemezdi.

  Peygamber aleyhisselam konu?urken, meclisinde bulunanlar ba?lar?na ku? konmu? gibi sessiz ve hareketsiz dururlar; sözünü bitirip susunca, söyleyeceklerini söylerler; fakat kendisinin yan?nda asla tart??maz, çeki?mezlerdi.

  Peygamber aleyhisselam?n yan?nda birisi konu?urken, konu?mas?n? bitirinceye kadar, di?erleri susarlard?.

  Peygamber aleyhisselam?n yan?nda en sonrakinin sözü ile en öncekinin sözü farks?zd?.

  Meclisinde bulunanlar bir ?eye gülerlerse o da -onlara uyarak- güler, bir ?eye hayret ederlerse o da -onlara uyarak- hayret ederdi.

  Meclisine gelen gariblerin, yabanc?lar?n sözlerindeki ve sorular?ndaki kabal?k ve k?r?c?l??a -ashab? da kendisi gibi davrans?nlar diye- katlan?rd?.

  ‘Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyac?n? talep etti?ini gördü?ünüz zaman, ihtiyac?n? ele geçirmesi için ona yard?m ediniz!’ buyururdu.

  Gerçe?e uygun olmayan övmeyi kabul etmezdi.

  Hakka tecavüz etmedikçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi.

  Hakk’a tecavüz etti?i zaman da, ya onu men ederek sözünü keser yahut meclisten kalk?p giderdi’ dedi.[1]  (1)[2] ?bn Sa'd, Tabakât, I, 424 vd; Tirmizî, ?emâil, s.59 vd; Kad? Iyâz, ?ifâ, I, 119-121.

  

 

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net