SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mâ ?Adette Lehâ
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hadis-i ?erif malumdur. Saadet devrinde bir sahabî, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e gelip sorar:

“K?yamet ne zaman kopacakt?r?” diye.

Bu soru, bir soru ile kar??l?k bulur:

“K?yamet günü için ne haz?rlad?n?” (Buhârî, Edeb/96)

Çok deh?etli bir gün olaca?? muhakkak olan K?yamet günü için tabiî ki haz?rl?kl? olmak gerekir. Kur’ân’?n indi?i zamanda bile bu olay herkesi ilgilendirmi?tir. Hatta öyle ki insanlar bu büyük haberden sorup soru?turmu?lar, inananlar?n yan?nda inanmayanlar da olmu?tur.

Biz Müslümanlar bu deh?etli olaya inan?r ve aya??m?z? da denk al?r?z. Cenâb-? Zülcelâl’den korkar?z O’na tevbe isti?far eder, emirlerine uyar, yasaklar?ndan sak?n?r?z. Olayda geçen sahabî de k?yametin korkunçlu?undan tedirgin olmu? olacak ki, zaman?n? sormu?tur. “Ne haz?rlad?n?” sorusuna da cevap olarak; farzlardan ba?ka fazla namaz ve orucunun olmad???n?, devamla Allah (c.c.) ve Rasûlü’nü sevdi?ini ifade edince kendisine,

“Ki?i sevdi?iyle beraberdir.” müjdesi verilmi?tir.

Tabii ki bu durum hususilik ifade etmiyor. Bilakis ayn? durumda olan bütün Müslümanlar? içine alacakt?r.

 

Hz. Mehdi’nin Geli?i

Hz. ?sa’n?n ini?i Deccal ve k?yametin alametleri gibi hususlar?n zaman zaman gündeme geldi?i günümüzde, bu husus çok ehemmiyet arz etmi?tir.

K?yamete basit bir olay gibi bakman?n veya “Niçin korkuyorsunuz, korkmaya gerek yok!” gibi sözlerin hiç yeri ve zaman? de?ildir. “Allah korkusu, hikmetin ba??d?r.” (El-Münâvî, Feyzü’l-Kadir, III, 574) sözünü asla unutmamak gerekir. Unutmamak laz?md?r ki bütün peygamberler, Deccal fitnesinden ümmetini inzar etmi?tir.

?fade edildi?i üzere k?yamet olay?, i?aret parma?? ile orta parma??n birbirine yak?nl??? kadar çok yak?nd?r. (Buharî, Rikak/39, Tefsir, Nâziat/1, Talak/25; Müslim, Fiten/132) Seksene yak?n küçük alametlerin hemen hepsinin ç?kt??? bilinmektedir. Büyük alametlerinden ç?kanlar vard?r. Ç?kmayanlar da zaman? gelince onlarda ç?kacakt?r. Mehdi’nin ç?k??? olay? büyük alametlerden de?ildir. O ç?kt??? zaman büyük bir ?slahat yapacak; kâfirleri, münaf?klar? dost edinmeyecek, onun dostu ve yard?mc?lar?, sâlih müminler olacakt?r. Yedi y?l çal??acak, arz? ?slah edecek ve Hz. ?sa’n?n ini?ine zemin haz?rlayacak, o geldi?inde ise ortam?, manevra kabiliyetine uygun bir halde bulacakt?r. Burada ?slahat derken, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat d??? olan yanl??l?klar?n, hatalar?n hepsinin düzeltmesini anl?yoruz.

Tefrikay? kald?rmak ve tevhidi sa?lamak, mezhepler kalkacak anlam?na gelmez. Hak dört mezhep kalkmaz. Kalkt???n? iddia edersek onlar?n yanl?? bir i? yapt?klar?, içtihatlar?n?n,  fetvalar?n?n ?slâm’a ters oldu?u anla??laca??ndan bu do?ru de?ildir.

Sahih hadislerde Mehdi’nin evsaf?, kimin neslinden gelece?i gibi hususlar?n yan? s?ra, yapaca?? i?ler de haber verilmektedir. Buna göre o, zulmü kald?racak ve adaleti ikame edecektir.

H?ristiyanlar?n haçlar?n? k?racak, ?araplar?n? dökecek ve h?nz?rlar?n? öldürecek ki?i ?sa (a.s) olacakt?r. Buradan Yahudilere bir ?ey yapmayacak, anlam? ç?kmaz. Tam aksine onlara da en büyük darbeyi, kendisine destek verdikleri Deccal’? öldürerek vuracakt?r.

Cezaland?rmaya H?ristiyanlardan ba?lamas?, ilahî dini olan H?ristiyanl???n peygamberi oldu?u ve bugünün dünya nüfusunun en fazla H?ristiyan olmas? ile yak?ndan ilgisi vard?r.

?u bir gerçektir ki; k?yametin ?artlar?, yava? yava? olgunla??yor. ?nsanlar?n sarho?tan daha beter olaca??, hamile kad?nlar?n korkudan dü?ük yapaca??, çocuklar?n saçlar?n?n bir anda a?araca??, da?lar?n pamuk gibi at?laca?? o gün, daha ne kadar deh?etli olabilir!

Bugünün isminin, Kur’ân’daki ifadelerle “Kâri‘a (Kâri‘a, 101/1), Tâmmetü’l-Kübrâ (Nâzi‘ât, 74/34)”,  “büyük haber, büyük felaket” olarak birçok isimle haber verilmesi ve isimlendirilmesi insanl??a neyi hat?rlat?yor dersiniz?

Cevap;

“Mâ ‘adette lehâ / O gün için ne haz?rlad?n?

 

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net