SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ledünnî ?lim
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Ledünnî ilim var m?d?r ve ne demektir?

?slâm dinine ait kitaplarda, özellikle de tasavvufa ait olanlarda ledünnî ilimden bahsedilmi?tir. Bu, Hz. Allah taraf?ndan verilen bir ilimdir. Buna “?lmu Mevhibe” de denilebilir. Hibe edilmi?, verilmi?, ihsan olunmu? ilim demektir. Bu ilme herkes nâil olamaz. Cenâb-? Allah, bunu istediklerine vermektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s):

“Bir kimse bildikleriyle hareket ederse, Allah (c.c.) ona bilmediklerini ö?retir. Onu bilmediklerine mirasç? k?lar.” (el-Aclûni, Ke?fu’l-Hafâ, II, 265, Hadîs no:2542) buyurmu?lard?r.

Bu ilme nail olman?n yolu güzel amel, zühd ve takvad?r. Böyle kimselerin ruhlar? böyle bilgilere nail olurlar. Bunu inkâr etmek do?ru de?ildir. Hz. Allah, Kur’ân-? Kerim’de ledünnî ilmin varl???ndan bahsederken Hz. Musa ile H?z?r’?n yolculu?undan haber vermektedir. H?z?r hakk?nda “Biz ona kat?m?zdan bir ilim ö?retmi?tik.” (Kehf, 18/65) buyrulmaktad?r.

Bu, H?z?r’la Musa’n?n bulu?malar? ve beraber yolculuk yapmalar?d?r. Bu bulu?mada Hz. Musa’n?n u?a?? Yu?a’da bulunmu?tur. ?ste?i üzerine Hz. Musa ledünnî ilmin sahibi H?z?r ile bulu?mak için yola ç?kar. Al?nan vahye göre; yemek için az?k olarak ald?klar? bal?k canlan?p kaybolursa bulu?ma yerleri oras? olacakt?r. Bu, Hz. Musa’n?n bir mucizesidir. Bir kaya dibinde Hz. Musa uyumu?, bal?k da yüzerek kaybolmu?tu.  Fakat hizmetçi Yu?a bu olay? Hz. Musa’ya (a.s) anlatmay? unutmu?tu. Bir müddet sonra anlat?nca, Hz. Musa bulu?ma yerlerinin oras? oldu?unu anlam?? ve orada H?z?r ile kar??la?m??t?r. H?z?r, Hz. Musa’ya kendisiyle bulunmaya sabredemeyecek oldu?unu hat?rlat?r. Nihayet beraber yolculuk etmeye karar verirler. Yolculuklar? an?nda H?z?r, ilk önce bindikleri gemiyi deler. Daha sonra bir küçük çocu?u öldürür ve u?rad?klar? bir köyde y?k?k duvar? tamir eder. Bunlar?n üçüne de her defas?nda sabredece?ine söz verdi?i halde sabredemeyen Hz. Musa ile H?z?r birbirlerinden ayr?l?rlar. Ayr?lmadan önce H?z?r bu üç olaydaki hikmeti aç?klar. (bk. Kehf, 18/60-82)  

Kur’ân-? Kerim’de anlat?lan bu olaydan mü’minler çok ?ey anlarlar. Baz?lar? da inat ile inkâr ederler, sap?kl??a dü?erler. H?z?r hakk?nda da maddî hayat bak?m?ndan k?yamete kadar ya?amad???, o zamanlar ya?ad??? ve öldü?ü görü?ü yer al?r. Çünkü Cenâb-? Allah:

“Senden önce de hiçbir insana ebedî ya?am vermedik.” (Enbiyâ, 21/34) diye buyurmaktad?r. Demek ki H?z?r maddî hayatta de?il “misâl âleminde” ya?amaktad?r. Görülüyor ki H?z?r (a.s), ledünnî ilme muttalî k?l?nm??, buna mukabil büyük peygamberlerden olmas?na ra?men Hz. Musa (a.s) bundan mahrum b?rak?lm??t?r.

En çok hadîs rivayet eden sahabî Ebû Hureyre (r.a):

“Ben Rasûlullâh’tan (s.a.s) iki kap (da?arc?k) dolusu ilim ö?rendim. Birini insanlara açt?m. ?kincisine gelince, e?er onu anlat?p saçm?? olsayd?m bo?az?m ?uradan kesilirdi.” (Tecrîd-i Sarîh, I, 117) buyurmaktad?r.

Hadîs âlimleri birinci saç?lan ilmin hadîs ilmi oldu?unu, “bo?az?m kesilir” diye kay?tlad??? ilmin ise manevî ilimler oldu?unu haber vermi?lerdir. ?imdi söylenmeyen ilim ilim olmaz veya o ikinciyi niçin söylememi?tir, denilebilir. ?lim ketm edilmez, denilebilir. Hz. Ebû Hureyre (r.a) bu sözüyle, ‘ikinci ilmi söylemi? olsayd?m insanlar?n baz?lar? buna tahammül edemez ve kar?? ç?karlard?’ demek istiyordu.

Hz. Ebû Hureyre’nin Gizledi?i ?lim

Sahabenin naml?lar?ndan Hz. Ebû Hureyre, k?sa zaman Peygamberimizin (s.a.s) yan?nda kalm?? olmas?na ra?men O’ndan çok hadîs rivayet etmi?tir. Bunun s?rr? ve hikmeti de O’nun duas?na nail olmas?d?r.

Ebû Hureyre anlat?yor. Peygamberimize (s.a.s) ?öyle demi?tir:

“Ya Rasulullah! Senden birçok hadîs i?itiyorum da unutuyorum.” O (s.a.s) da:

“Ridân? (elbise) yay” buyurdu. Yayd?m. Elleriyle bir ?ey avuçlay?p ridân?n içine at?yor gibi yapt?. Sonra:

“Topla!” dedi. Ridâm? toplad?m. ??te ondan sonra hiç bir ?ey unutmad?m.” (Tecrîd, I, 116)

Bu, Peygamberimizin (s.a.s) mucizelerinden birisidir. Mucize, ak?lla ifade edilemez. Cenâb-? Allah’?n dilemesiyle olmayacak hiçbir ?ey dü?ünülemez. O, her ?eye kâdirdir. Kudreti sonsuzdur. Peygamberini mucizelerle, sevdi?i kullar?n? da kerametleri ile teyit etmi?tir. Hz. Ebû Hureyre’nin bundan sonra haf?zas? kuvvet kazanm??, Hz. Peygamberden (s.a.s) duydu?u hadîsleri hiçbir zaman unutmam??t?r. Bu sadece hadîs-i ?erîflere münhas?r/özgü de?ildir. Belki bütün her ?eye ?âmildir. Çünkü Ebû Hureyre (r.a) ?öyle buyuruyor:

“Bana ‘ridây? topla’ diye emretti. Ben de toplad?m. Ondan sonra hiçbir ?eyi unutmad?m.”

??te böyle, haf?zas? Peygamberin (s.a.s) mucizesiyle kuvvet kazanm?? bir sahabî bize ?u hadîs-i ?erîfi haber vermi?tir:

“Rasûlullâh’tan (s.a.s) iki kap dolusu ilim belledim. Bunlardan birini size yayd?m. Di?erine gelince, onu meydana ç?karacak olursam, benim ?u bo?az?m kesilir.” (Tecrîd, I, 117)

Hadîs-i ?erîfe iki yönden bak?yor ve üzerinde dü?ünüyor ve hadîs ?ârihlerinin de izah ve ?erhlerini kendimize delil alarak a?a??daki neticelere var?yoruz.

 

Ebû Hureyre’nin ?f?a Edip Herkese Duyurdu?u ?lim ve Ketmetti?i/Söylemedi?i ?lim

Birincisi aç?kt?r: Peygamberimizden (s.a.s) duydu?u hadîslerdir. Bunlar?, gücünün yetti?i herkese anlatm?? ve yaym??t?r. Böylece bu hadîsler günümüze kadar ula?m??t?r.

?kincisine gelince… Bu acaba hangi ilimdir? Yaln?z burada ilim sahiplerinin, ilmi ketm etmemeleri gerekir. Ketm etmek (gizlemek) mesuliyeti muciptir (sorumluluk gerektirir). “Böylelerinin a??zlar?na ate?ten gem vurulacakt?r” meâlindeki hadîsi ?erife uygun mu olur, yoksa olmaz m?, ?eklinde dü?ünceler akla gelebilir. Yine bunlara, ne tür cevap verilebilir,  ?eklinde sorulabilir.

Evet, Cenâb-? Allah Kur’ân’da ilim sahiplerinden ve onlar?n faziletlerinden haber vermi?tir. Peygamberimiz (s.a.s) de:

“Her kim bir ilimden sorulur da o da onu ketmederse k?yamet gününde onun a?z?na ate?ten bir gem vurulur” (Ebû Dâvûd, ?lim/9; Tirmizî, ?lim/2) buyurmaktad?r.

Hadîs-i ?erîfe bakacak olursak, a?z?na gem vurulacak olan âlimin kim olaca??, yine hadîsin içinde mevcuttur. Bir defa söz, ?artl? kullan?lm??t?r. Yani ilim sahibine sorulmas?n? ?art ko?mu?tur. Bir di?er husus da sorulan âlim o meseleyi bilmiyorsa tabi ki susacak ve cevap vermeyecektir. Çünkü yanl?? fetvalar müftüyü ate?e götürür. E?er ki Ebû Hureyre’ye, gizli ilimlerin ne oldu?u sorulsayd?, herhalde o da bunu cevaps?z b?rakmazd?. Çünkü onlar ba?kalar?na nispetle Cenâb-? Allah’tan en çok korkanlard?.

Bu hususlar? da k?saca aç?klad?ktan sonra gelelim bu ikinci gizli ilmin ne oldu?u meselesine. Bakal?m bu hususta neler denilmi?…

1. Gizli ilimlerden kas?t, ileride ümmet-i Muhammed’in ba??na gelecek fitnelerdir, demi?lerdir. Bu fitneler, tozu dumana katacakt?r. Ve ahir zamanda her müslüman?n evinden bile zuhur edecektir. Bundan kurtulman?n çaresinin Kur’ân’a sar?lmak oldu?u da bize haber verilmi?tir. Ayr?ca bu durumlarda fitnelere kar??may?, kan?n gövdeyi götürecek kadar adam öldürmenin ço?alaca?? hususlar da haber verilmi?tir. O zaman müslüman?n birkaç koyun alarak da?lara kaçmas?n?n daha hay?rl? olaca?? bildirilmi?tir.

2. Peygamberimizden (s.a.s) sonra ortaya ç?kacak olan musibetler. Yerden ve gökten inecek belalar… Bunlar?n hiçbirisinden insanlar olarak emin de?iliz.

3. K?yametten önce insanlar?n ne halde bulunacaklar?n? gösteren ilimdir.

4. ?lm-i esrârd?r, denilmi?tir. Bunun üzerinde biraz durmak gerekir. Tabii ki meseleleri iyi kavrayabilmek için söylenilmeyen ilim, ilim olmaz mant???yla yola ç?kmamak laz?md?r. Böylelerine laf anlatmak mümkün de?ildir. Onlar yolda kalmaya mahkûmdurlar. S?r ilmi denilen bu ilme ancak “ehl-i ?uhûd” ve “ehl-i irfân” nail olabilir. Peygamberini seven ve sevdi?ini O’nun sünnetlerini i?lemekle gösterenler ve O’na uyanlar bunun meyvelerini toplarlar. Bu ilim herkese aç?k de?ildir. Ancak ehline aç?kt?r. Belli bir terbiye neticesinde ona ula??labilir.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net