SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Allah??n R?zas?
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Tahsin Ünal “Osmanl?larda Fazilet Mücadelesi” isimli eserinde (s.93) Büyük Türk Hükümdar? Kanuni Sultan Süleyman zaman?nda cereyan etmi? ?öyle ibretli bir olay anlat?r:

Belgrat’?n zapt?nda, Mohaç Meydan Muharebesi’nde bulunarak mühim hizmetler ifa etmi? olan me?hur Bali Bey, 1531’de Kanuni’ye bir mektup yazarak hizmetlerini say?p dökmü?, bütün bunlara mukabil kendisine bir tu? verilmesini istemi?ti. Kanuni, Bali Bey’e:

“Din-i ?slâm ve Devlet-i Âliye-yi Osman için yapt???n hizmetler yan?m?zda zayi olmam??t?r. Berhüdar olas?z, Allah sizden raz? olsun. Hizmetlerinize mukabil taraf?m?zdan bir tu? verilmesini istiyorsunuz. Biz size bir tu? de?il, emirü’l-ümeral?k vermekte tereddüt etmeziz. Lakin bunlar ile gururlanma. Her ?eyi Allah’tan, her ?eyin Allah’?n oldu?unu bil. Her ?eyi bizim r?zam?z? de?il, Allah’?n r?zas?n? tahsil için yap. Sak?n hataya dü?üp de biz fani kullardan bir ?ey isteme hatas?n? irtikab etme ve kendini yan?m?zda küçültme ve kimsenin minneti alt?na girme!” diye cevap vermi?ti.

?nsan? yücelten, de?erli k?lan, kendi menfaati için, kendi ç?kar? için yapm?? oldu?u ?eyler de?il, hasbî olarak, Allah r?zas? için yapm?? oldu?u ibadetleridir, i?leridir, tutum ve davran??lar?d?r. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’ân-? Kerim’de ?öyle buyurur:

“??te ben sizi ate? saçan bir aleve kar?? uyard?m. O ate?e, ancak dini yalanlay?p yüz çeviren kötüler girer. Ama Allah’a kar?? gelmekten çok sak?nan ve gönlünü ar?nd?rmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. O, verdi?ini kendisine yap?lan bir iyili?in kar??l??? olarak vermez. Verdi?inden ötürü hiç kimseden mükâfat da beklemez. Sadece ve sadece Yüce Rabbini raz? etmek ister. Ve buna kavu?arak elbet kendisi de ahirette ho?nut olacakt?r.” (Leyl Sûresi, 92/14-21)

Meallerini kaydetti?imiz bu ayetlerde iki z?t örne?e dikkat çekilmektedir:

Birincisi; Yüce Allah’?n göndermi? oldu?u dini, koymu? oldu?u hükümleri yalan sayar, ona inanmaz, ondan yüz çevirir, kendi heva ve hevesine uyar. Neticede cezas?n? bulur, hak etti?ini çeker.

?kincisi ise Allah’?n göndermi? oldu?u dine inan?r, ona kar?? gelmekten son derece sak?n?r, mal?n? ba?kalar?na gösteri? için, riya için de?il, Allah r?zas? için sarf eder. Bununla içini d???n? temizlemek, kötü duygulardan, kötü tutum ve davran??lardan ar?nmak ister. Bu da Allah’?n ho?nutlu?unu kazan?r, mükâfat?na nail olur.

Bu iki davran?? türünü sergileyen insanlar o sûrenin indi?i dönemde Mekke toplumunda mevcut oldu?u gibi, günümüz toplumunda da mevcuttur. Zaten yüce kitab?m?z Kur’ân’?n mesajlar? belirli toplumlarla s?n?rl? de?ildir, her as?r ve her yerdeki insanlara yöneliktir.

?ki Davran?? Biçimi

Bu iki tür davran?? biçimi elbette bir de?ildir, biri Allah’?n r?zas?n? elde eder, ho?nutlu?unu kazan?r, di?eri ise azab?n?, gazab?n?. “Allah’?n r?zas?na uyan, O’nun r?zas?n? elde etmek için gayret gösteren kimse, Allah’?n gazab?na u?rayan ve varaca?? yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü var?lacak yerdir.” (Âl-i ‘?mrân, 3/161)

Yüce Rabbimiz, kendi r?zas? için çal??an, kendi r?zas? için iyilik yapan ve güzel davran??lar içerisinde bulunan kullar?n? övmekte ve onlara mükâfat verece?ini vaat etmektedir: ?nsanlardan öylesi de vard?r ki, Allah’?n r?zas?n? kazanmak için kendisini feda eder. Allah kullar?na çok ?efkatlidir.” (Bakara, 207)

Nisa sûresinin 114. ayetinde sadaka ve insanlar aras?n? düzeltmek gibi birtak?m iyiliklerden bahsedildikten sonra “Kim bu iyilikleri Allah’?n r?zas?n? kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükâfat verece?iz.” buyrulur. Bakara sûresinin 265. ayetinde mallar?n? Allah yolunda harcayanlara kat kat mükâfat verilece?i belirtilir.

Bütün Peygamberler Allah’?n r?zas?n? kazanmak için olanca güçleriyle çal???rlar, çaba gösterirler, bu hususta kendilerini muvaffak k?lmas? için Allah’a dua ederlerdi. Kur’ân-? Kerimden ö?rendi?imize göre Hz. Süleyman ?öyle dua ediyordu: “Ey Rabbim, beni; bana ve ana-babama verdi?in nimetlere ?ükretmeye ve raz? olaca??n yararl? i?ler yapmaya sevk et ve beni rahmetinle salih/yararl? i?ler yapan kullar?n?n aras?na kat.” (Neml, 27/19)

Peygamber Efendimiz de Allah’?n r?zas?n? her ?eyin üstünde tutar, ümmetine de bunu kazanman?n yollar?n? gösterirdi. Bir hadis-i ?eriflerinde bizi Allah’?n r?zas?n? kazanmaya götürecek davran??lar? beyan ederek ?öyle buyurmu?tur:

“?üphesiz ki Allah Teâlâ üç ?eyi yapman?za raz? olur, üç ?eyi yapman?zdan da ho?lanmaz:

Ona ibadet etmenize, hiçbir ?eyi ortak ko?maman?za, hep birlikte Allah’?n ipine sar?l?p tefrikaya dü?memenize raz? olur.

Dedi kodu yapman?zdan, lüzumsuz çok soru sorman?zdan, mal? ziyan etmenizden de ho?lanmaz.”

Sahabe-i kiram da Allah r?zas? için çal???r, O’nun r?zas?n? her ?eyin üstünde tutarlard?. Rivayete göre Hz. Ebû Bekir’in güçsüz, dü?kün köle ve cariyeleri hürriyetlerine kavu?turmak için mal sarf etti?ini gören babas?:

“Ey o?ul! Görüyorum ki zay?f olanlar? kurtar?yorsun. E?er sa?lam ve genç olanlar için ayn? mal? sarf edersen onlar senin için bir güç olur.” dedi?i zaman, Hz. Ebû Bekir ?öyle cevap vermi?tir:

“Ey babac???m, ben Allah kat?ndaki mükâfat? bekliyorum.”

??te yukar?da meallerini kaydetti?imiz Leyl sûresinin 14-21. ayetleri böyle bir olay üzerine inmi?tir. (Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’ân, VII, 149)

Peygamber Efendimizin hazarda ve seferde müezzini olan Bilâl-i Habe?î ilk Müslümanlardand?. ?slâm’a girdi?i zaman az?l? mü?riklerden Ümeyye b. Halef’in kölesi idi. Müslüman oldu?u için kendisine çok eza ve cefa yap?yordu. Bunu gören Hz. Ebû Bekir (r.a), Bilal’i efendisinden sat?n alarak hürriyetine kavu?turmu?tu. Bilal, Peygamber Efendimize son derece ba?l? idi. Onu bütün benli?i ile a?k derecesinde severdi. Onun için Hz. Peygamberin vefat?ndan sonra sevgilisinden ayr? olarak Medine’de ya?amaya tahammül edemiyordu. Halife Hz. Ebû Bekir’den, müezzinlikten aff?n? dileyerek Medine d???na gitmek istemi?ti. Hz. Ebû Bekir onun Medine’yi terk etmemesi için ne kadar ?srar etmi?se de Bilâl:

“E?er beni Allah için azad ettin, hürriyetime kavu?turdun ise b?rak istedi?im yere gideyim. Yok e?er kendin için azad ettinse beni yan?nda al?koy.” demi?ti. Ebû Bekir onu elbette Allah r?zas? için azat etmi?ti, ba?ka türlüsü dü?ünülemezdi. Onun için Bilal’e:

“?stedi?in yere git” buyurmu?, o da ?am’a gitmi?, cihadla me?gul olmaya ba?lam??t?.

Kulun en büyük arzusu Yüce Allah’?n r?zas?n? kazanmak olmal?d?r. Allah’?n r?zas? her ?eyin üstündedir. Kur’ân’?n ifadesiyle: “Allah’?n r?zas? her ?eyden büyüktür.” (Tevbe, 9/72) Sahabe-i kiramdan Ebû Said el-Hudrî (r.a) Allah Rasûlü’nün ?öyle buyurdu?unu rivayet etmi?tir:

“Yüce Allah Cennet ehline:

‘Ey Cennet ehli!’ diye hitap eder. Onlar da:

‘Buyur yâ Rabbî, emrini yerine getirmekle mesut oluruz.’ derler. Yüce Allah:

‘Size verilen bu nimetlerden raz? m?s?n?z?’ der. Cennet ehli:

‘Nas?l raz? olmayal?m ki sen bize yarat?klar?ndan hiç birine vermedi?in nimetleri verdin.’ derler. Cenâb? Hakk:

‘Size bundan daha faziletlisini vereyim mi?’ buyurur. Onlar:

‘Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir?’ derler. Bunun üzerine Cenâb-? Hakk:

‘Size r?zam? indirece?im/sizden raz? olaca??m ve bundan sonra ebedî olarak da size gazap etmeyece?im.’ buyurur.” (Buharî, Rikâk/50; Müslim, Cennet, bâb, 3)

??te bunun içindir ki Allah’?n güzel kullar? hep O’nun r?zas?n? aram??lard?r. Onlar ne varl??a sevinirler, ne yoklu?a yerinirler, Allah’?n r?zas?yla avunurlar, gayeleri Allah’?n r?zas?n? elde etmektir. Yunus Emre ne güzel söylemi?:

Ne varl??a sevinirim, ne yoklu?a yerinirim

A?k?n ile avunurum, bana seni gerek seni

Yunus durur benim ad?m, gün geçtikçe artar odum

?ki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

Biz ibadet ve di?er i?lerimizi Allah r?zas? için yapar, neticede Allah’?n takdirine r?za gösterirsek Allah da bizden raz? olur. O bizden raz? olunca bizi mükâfatland?r?r ve raz? eder. Onun için Kur’ân-? Kerimde Allah’?n iyi kullar?ndan bahsedilirken: “Allah onlardan raz? olmu?, onlar da Allah’tan raz? olmu?tur.” buyrulur. (bk. Mâide, 5/119; Tevbe, 9/100; Mücadele, 58/22; Beyyine, 98/8)

R?za Nedir?

R?zan?n bir ba?ka boyutu da, Allah’?n emri, takdiri kar??s?nda kulun itirazs?z boyun e?mesi demektir. Hakka teslim olmu? bir kul ba??na gelen her ?eye r?za gösterir, bunu “lütfun da ho?, kahr?n da ho?” diyerek kabul eder, itiraz etmez, s?zlanmaz, Hakk?n hiçbir tecellisinden ?ikâyetçi olmaz. ?air ne güzel söylemi?:

Ho?tur bana senden gelen,

Ya gonca gül yahut diken,

Ya hil’at ü yahut kefen,

Lütfun da ho?, kahr?n da ho?.

Büyük mutasavv?flardan Ebû Bekir ?iblî hapiste bulundu?u s?rada dostlar? kendisini ziyaret etmeye gelirler. ?ibli onlara:

“Siz kimsiniz?” diye sorar. Onlar da:

“Biz senin arkada?lar?n ve dostlar?n?z?z.” derler. Bunun üzerine ?iblî onlar? ta?lamaya ba?lar. Kaçt?klar?n? görünce de:

“Sizi gidi yalanc?lar, dost oldu?unuzu söylüyorsunuz, ama ta?lar?ma dayanam?yorsunuz.” diye kar??l?k verir. (H. Kamil Y?lmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, s.176)

Tasavvufta, r?za yoluna girmek yenmesi zor bir lokmaya benzetilmi?tir. Buna r?za lokmas? denir. Buna i?aret eden Pir Sultan bir beytinde ?öyle der:

Güzel â??k cevrimizi çekemezsin demedim mi?

Bu bir r?za lokmas?d?r yiyemezsin demedim mi?

Yüce Rabbimiz cümlemizi r?zas?na uygun hareket eden ve kendilerinden raz? oldu?u kullar?ndan eylesin.

 

E?er gönlün benimle olursa,

Yemen’de olsan bile yan?mdas?n.

E?er gönlün benimle de?ilse,

Yan?mda olsan bile uzaktas?n.

 

Dinle bak Hakk ne ho? söyledi.

Zebûr’unda Dâvûd’a buyurdu.

Dü?man ol önce nefs belâs?na,

Ondan, bana uymakla kurtulas?n.

 

Gel ?imdi sen de dü?man ol nefsine,

Zâyi eyle onu her ne dilerse,

E?er bu i?te atarsan riyây?,

Kendine rehber k?l evliyây?.

 

E?er anlarsan budur sana ol,

Nefsinin ?errinden halâs ol,

Nefsinin murâd?ndan uzak dur.

Dü?ersen e?er ?eytana uzak dur.

 

Emir Sultan (k.s) Hz.lerinin s?k s?k okudu?u bir ?iir

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net