SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Amr b. Abdullah el-Cühenî ?öyle rivayet etmi?tir:

“Ali’yi (a.s) bir izâr ve bir ridâya bürünmü? oldu­?u halde elinde bir kamç?yla gördüm. Sanki bedevî bir Arâbîydi. Karâbîs çar??s?na kadar geldi. Üç dirhemlik bir gömle?e sahip ç?kt?. Sat?c? onu tan?y?nca vazgeçti. Ondan bir ?ey almad?. Ba?ka birisine geldi, O da kendisini tan?y?nca ondan da hiçbir ?ey sat?n almad?. Daha sonra genç bir delikanl?ya geldi. On­dan üç dirheme bir gömlek sat?n ald?. Bilâhare çocu?un babas? gel­di. O?lu durumu haber verince, babas? hemen bir dirhem alarak Hz. Ali’nin yan?na geldi ve:

‘Bu dirhem senindir ey Mü’minlerin Emîri!’ dedi. Hz. Ali:

‘Niçin?’ dedi?inde,

‘Gömle?in fiyat? iki dirhemdi de onun için’ cevab?n? verdi. Bunun üzerine Hz. Ali:

‘Benim r?zâm? bana satt?, kendi r?zâs?n? ald?’ dedi.”

 

Evfâ b. Delheme el-Adevî’den, o da Ali’den (r.a) ?öyle duy­du?u rivayet edilmi?tir:

“?lmi ö?renin, onunla maruf olursunuz. Ö?rendi?iniz ilimle amel edin. O ilmin ehli olursunuz. Zira sizden sonra öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda (halk?n) onda dokuzu hakk? inkâr edecektir. O zamanda yaln?zca hareket sahipleri, ilim elde edebilmek için yolculuk yapanlar kurtulabilecektir. ??te onlar hidayet öncüleri, ilim kandilleridir.”

 

Ali’den (r.a) ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Sizin için en fazla korktu?um iki ?ey vard?r: Bitmez tükenmez bir istek ve hevâya tâbi olma. Bitmez tükenmez istek size âhireti unutturur­ken, hevâya tâbi olma sizi haktan uzakla?t?r?r. ?yi bilin ki, dünya geçip gitmekte, âhiret ise yönelip gelmektedir. Her ikisinin de adamlar? vard?r. Sizler âhiret adam? olun. Dünya adam? olmay?n. Zira bugün amel var, hesap yok. Yar?n hesap var, amel yok.”

 

Ebû Bahr’dan bir hocas?n?n ?öyle dedi?i rivayet edilmi?­tir:

“Ali’yi (r.a) üzerinde kaba bir izarla gördüm. Be? dirheme sat?n ald???n?, kim bir dirhem kâr verirse ona satabilece?ini söyledi. Be­raberinde ç?k?nlanm?? dirhemler gördüm. ‘??te bu elimizde geriye kalan nafakam?z’ dedi.”

 

Mücemmi’den rivayet edildi?ine göre Ali (r.a), beytülmal?n temizlenmesini emir buyurur; sonra su serper, bilâhare ora­da namaz k?lard?. Bunu da, k?yamet gününde müslümanlar?n mal?n? orada sakl? tutmad???na ?ehâdet edilmesi için böyle yapard?.

 

Ali b. Rabîa, Ali’nin (r.a) iki han?m? oldu?unu, her birine günlerinde yar?m dirhemlik et al?verdi?ini rivayet etmi?tir.

 

Ebû Müleyke’den ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir: “Hz. Osman (r.a), Hz. Ali’ye (yard?m için bir adam) gönderdi. (Adam) onu, belin­den üzüm dal? ile ba?lad??? bir abâye içerisinde devesini t?mar ederken görmü?.”

 

Amr b. Kays’tan rivayet edildi?ine göre, Ali’ye (r.a),

“Niçin gömle?ine yama yap?yorsun?” diye sorulunca:

“Kalbim hu?û için­de olsun, mü’minler de örnek als?nlar diye” kar??l???n? vermi?tir.

 

Hz. Ali’den (a.s) ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir: “Bir bos­tana geldim. Sahibi su ve hurma ikram etti. Ben de avucum dolusu hurma ald?m. Sonra da biraz su içtim. Daha sonra Rasûlullâh’a (s.a.s) bir avuç hurma getirdim, birlikte yedik.”

 

Yezîd b. Mihcen’den ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Rahbe’de (denilen yerde) Ali (r.a) ile birlikteydik. Bir k?l?ç istedi ve onu k?­n?ndan ç?kartarak, ‘Bunu kim sat?n al?r?’ dedi. Sonra da ‘Vallahi, yan?mda bir izar alabilecek param olsayd?, onu satmazd?m.’ dedi.”

 

Zâdân Ebû Amr, bir zât?n kendisine ?unu haber verdi?i­ni rivayet etmektedir:

“Ali (a.s) bir adama ‘Rahbe’ hakk?ndaki bir hadisi sordu. Adam onu yalanlad?. Bunun üzerine Ali (r.a):

‘Sen be­ni yalanlad?n.’ dedi. Adam?n:

‘Hay?r, ben seni yalanlamad?m.’ deme­si üzerine,

‘Öyleyse, Allah’a dua edeyim de, ?ayet sen beni yalanlad?ysan, Allah senin gözünü kör etsin.’ dedi ve Allah’a onu kör etme­si için dua etti ve adam kör oldu.”

 

Abdurrahman el-Hemedânî, ninesinin, annesinden nak­len ?öyle dedi?ini nakleder:

“Ali (a.s), Furat mahallesine gelmi? ve terziye gömlek sat?p satmad???n?, bir de kendisini tan?y?p tan?­mad???n? sormu?. Adam da ‘Evet’ cevab?n? vermi?. Bunun üzerine Ali (a.s):

‘O zaman ihtiyac?m yok’ demi? ve bir ba?kas?na gitmi?. Ona da kendisini tan?y?p tan?mad???n? sorduktan ve tan?mad???n? anlad?ktan sonra, ondan pamuk bir gömlek alm??. Sonra da gömle­?i kendisine ölçmü?, bakm?? ki parmaklar?n? ta??yor. Fazlas?n? kesmesini sat?c?dan istemi? ve giymi?. Arkas?ndan da:

‘Kendisiyle örtündü?üm ve halk içinde zinetlendi?im elbiseyi bana ihsan eden Allah’a hamdolsun’ demi?tir.”

 

Zeyd b. Vehb’den ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Ali’ye (r.a) Basra’dan bir heyet geldi. ?çlerinde Haricîlerin eleba?lar?ndan biri olan Ca’d b. Ba’ce isminde biri de vard?. ?nsanlara bir nutuk çekti. Allah’a hamd ve senadan sonra ?öyle dedi:

‘Ey Ali! Allah’tan kork, ku?kusuz sen de öleceksin. Muhsin olan zât?n yolunu da biliyorsun.’ dedi. Bunun üzerine Ali:

‘Hay?r, can?m elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ?uraya vurulacak bir darbe ile katledilece?im, bu kesin bir takdir ve verilmi? ahiddir. ?ftira eden helak olmu?tur’ de­di. Sonra adam onu elbisesinden dolay? k?nad? ve:

‘Seni güzelce gi­yinmekten al?koyan nedir?’ diye sordu. O da:

‘Benim k?yafetimden sana ne ki? Benim bu giyece?im kibirden en uzak olan ve müminin bana ittibâs?na en uygun olan giyecektir.’ dedi.”

 

Ali’den (r.a) ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Bir gün ken­disine fâlûzec (bir tatl? türü) getirilmi? ve önüne koyulmu?tur. O:

“Sen güzel ko­kulu, güzel renkli ve ho? tatl?s?n, fakat ben nefsimi daha önce itiyad haline getirmedi?i bir ?eye al??t?rmaktan ho?lanm?yorum” de­di.

 

Pamuk elbise sat?c?s? Ebû’n-Nevvâr’?n ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Ali (r.a) beraberinde bir kölesi ile bana geldi ve benden iki pamuk gömlek sat?n ald?. Sonra da, kölesine:

‘Hangisini istiyorsan onu al’ dedi. Bunun üzerine o birisini, Ali de (r.a) di?eri­ni ald? ve giydi. Sonra ellerini uzatarak uzun gelen k?sm?n?n kesil­mesini istedi; arkas?ndan giyip gitti.”

 

Elbise sat?c?s? Salih, annesinden veya ninesinden naklen ?öyle diyor:

“Ali b. Ebû Tâlib’in (r.a) bir dirhemlik hurma sat?n al­d???n? ve bir çanta ile ta??d???n? gördüm. Kendisine,

‘Mü’minlerin emîrî, biz sana ta??y?verelim’ dediklerinde:

‘Hay?r, çoluk çocuk sahi­bi ta??maya daha müstahakt?r.’ dedi.”

 

Amr b. Habe?î’den ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Ali b. Ebû Tâlib’in (r.a) ?ehit edilmesinden sonra, Hasan b. Ali bize bir hut­be irad etti ve:

‘Öncekilerin kendisini ilmen geçti?i, sonrakilerin ise ona yeti?emedi?i emin bir insan sizden ayr?lm??t?r. ?ayet Allah’?n Rasûlü onu gönderir, kendisine sanca?? verirse, gönderdi?i yeri fethedinceye kadar geri çekilmeyen bir insand?. O geriye ne alt?n ve ne de gümü? b?rakt?. Yaln?zca yedi yüz dirhem b?rakt?. Ehline hiz­met edecek hiç kimse de yoktur.” dedi.

 

Hz. Ali’den (k.v) ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Ben Rasûlullâh ile birlikte açl?ktan karn?ma ta? ba?lad???m? biliyorum. Bugün­kü sadakam ise k?rk bin dinard?r.”

 

Ahmed b. Hanbel, Kitâbu’z-Zühd, Dördüncü Bölüm

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net