SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sâd?k ve sâlim ?hsan Efendi o?lum!

Ârif ona derler ki; kalbi vesveseden, te?vi?ten (kar???kl?ktan) yani bulan?kl?ktan beri (uzak) oland?r. Ve böyle ârifler, kendilerine kar???k haldeki insanlar ve hâdiseler geldi?inde onlar? sükûnete erdirenlerdir. Binaenaleyh, (bununla birlikte) kalbinin safas?n? bozmayas?n, bozacak meclislerden, konu?malardan hatta imâ ve i?aretlerden dahi uzak duras?n. Cemiyetinde fark edilmeye ba?lad?ktan sonra nefsi için senden istifade etmek isteyenler, kör muhabbetle sana ülfet etmek isteyenler, haset veya câhilane meraklar?ndan dolay? seninle bulunmak isteyenler muhakkak olacakt?r. Temkin üzere olas?n, zaman? geldi?inde bunlar? nas?l bertaraf edece?ini in?allahü Teâlâ size if?a edece?im. Böylece sizin ay?rman?za hâcet kalmadan nefsinizin ve böyle kimselerin ?errinden min tarafillah (Allah taraf?ndan) gelen inayetle muhafaza olunacaks?n?z. Cenâb-? Hakk ihlâs?n?z? ziyade k?larak dâim eylesin.

Bir latifeyle hem sizi ne?elendirmek hem de dertle?mi? olmak isterim. Cenâb-? Musa (a.s) Hakk Teâlâ’ya mülâki oldu?unda ümmetinden ?ikâyet etmi?:

“Ya Rabbi, ümmetim her fiilimi çeki?tiriyor! Senin izninle onlara iman?, ?slâm’? ben ö?rettim, anlatt?m. Senin buyruklar?n?, ahlak?n? tebli? ettim. Lâkin hakk?mdaki dedikodular?, arkamdan konu?malar? beni usand?rd?. Senin izninle bunlardan haberdar oluyorum hatta alenî olarak da söyler hale geldiler.” Cenâb-? Hakk da Musa’ya (a.s):

“Beyhude üzülürsün ya Musa! Sen ki nihayetinde bir be?ersin, be?erin be?eri çeki?tirmesi muhal (imkâns?z) de?ildir. Ben Allah’lar? oldu?um halde beni bile çeki?tiriyorlar!” buyurarak peygamberini teselli eylemi?. Pek ho? bir latife! Benim ?eyhim de bir gün sohbetinde birkaç ki?i kald???m?z vakit, ocakta yanmakta olan ate?e uzun uzun bakt? sonra sa? eliyle sakal?n? tuttu ve:

“Fesubhanallah, ne i?tir?” diyerek ac? ac? tebessüm etti. Bendeniz de o zaman böyle pîr-i fâni de?ilim, gençlik var, biraz da tezcanl?y?m:

“Efendi Hazretleri, merak?m? mucib oldu, sizi bu kadar dü?ündüren nedir?” diye sorunca döndü, tebessüm ederek yüzüme bakt?.

“Evlâd?m, yeni bir mesele de?il, senelerdir çözemedi?im bir mesele.” dedi. Ben de iyice merakland?m, böylesi bir mür?id-i âgâh?n senelerce çözemedi?i mesele nedir diye taaccüb (hayret) ettim. ?a?k?nl???m?, kalbimi ve nazar?m? çok iyi bilen mür?idim hemen bunu fark etti.

“Evlâd?m!” dedi,

“?ki sevdi?im insan? dost etmeye, birbiriyle tan??t?rmaya korkar?m, zirâ ne acayiptir ki bir zaman sonra beraber olup beni y?kmaya çal???yorlar; bu hangi tecellinin ve nas?l bir hikmetin neticesidir, senelerdir bu meseleyi çözemedim.”

??te ?hsan Efendi o?lum, sizin fakire gönderdi?iniz mektupta, alenî olmasa dahi ?eyhimin ve bu fakirin ba??na gelen imtihanlara maruz kalmaya ba?lad???n?z? fark etti?imden sizinle dertle?mek ve biraz olsun derdinizi hafifletmek istedim. Hatta geçmi?te bizlerin ya?ad??? bu imtihanlara sizin düçar olman?z fakiri ne?elendirdi, pek keyif ald?m. Cenâb-? Hakk’a ?öylece yalvar?n?z:

“Ya Rabbi! Benim ?errimden insanlar? ve cümle mahlûkat? muhafaza eyle, insanlar?n ve cümle mahlûkat?n ?errinden de beni h?fz û emin eyle!”

“Hizmet Dervi?leri”ni bekleyen imtihanlardan biri de hizmete soyunmu? lâkin eksikli?inden haset illetine (k?skançl?k hastal???na) tutulmu? sözüm ona dervi?lerdir. Mür?id bunlar? da bilir. Bu kimselerin eziyet etti?i mazlum dervi?leri de bilir. Bilmelidir de… Cenâb-? Mevlânâ’ya sormu?lar:

“Kalabal?k aras?ndan mür?id-i kâmil, nâk?s? hemencecik nas?l seçer ay?r?r?” O zât-? âli de ?öyle cevap vermi?:

“Pirinçte beyaz ta?lar olur. Göz onu seçemez. Pilava ka???? dald?r?p a?z?na atars?n. Bir ka??k dolusu pirincin aras?ndan o bir tane ta?? dilinde seçer, tutup d??ar? ç?kar?rs?n. Bu marifeti dü?ününce kâmil mür?iddeki bu hâli de anlayabilirsiniz.”

?imdi Hizmet Dervi?i’ne dü?en; sab?rla, muhabbetle cemaatine devam etmektir. Muhabbet olursa, sab?r kendili?inden gelir. Muhabbet, a?ka tekallüb ederse (dönü?ürse) sabra dahi hâcet kalmaz. A?k gelince vücut kalmaz, ak?l kalmaz ki halk?n eziyetine sabretsin. Böyle hâl sahiplerine ancak mâ?ukuna vâs?l olmak için sab?r lâz?md?r.

A?k tâlibi ?hsan Efendi O?lum! Sen haml?klara, k?skançl?klara maruz kald???nda gülerek geçiver.

Mür?idler de seyr u sülûkta senin gibi bu imtihanlardan geçmi?tir. Senin hâlin onlara hususi olarak bildirilmese dahi tecrübe ile yine bilirler. ?n?aallah tenbihat?m? can kula?? ile dinlersiniz.

?unu da beyan edeyim ki; ihvan ile ve mür?idi ile laubâli halde bulunan dervi? sûretindeki ki?ilerle fazla oturup kalkma. Kulaktan duydu?un bir söz seni hasta eder. Ciddiyetsizli?i maharet zanneden, böylece kendilerini de olmu? zannedenler avunup dururlar. Hazreti Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki:

Bir ki?iye Allah’?n gazap etti?inin alâmeti o kimsenin hiçbir i?e yaramayacak fillerle me?gul olmas?d?r.” Eskiden tekkelerde nefesi dahi bo? yere sarf etmemeyi ö?retirlerdi. Maalesef ?imdilerde bo? zaman geçirmek için, laklak etmek için, f?kra anlatmak için tekkeleri mekân edinenler ç?kmaya ba?lad?. Korkar?m ki bu hastal?k birçok meclisin bozulmas?na sebep olacak ve tekkelerin manen s?rlanmas?na sebep olacak. Hakk sillesinin, ne sadâs?, ne devâs?, ne de davâs? olur. Allah muhafaza eylesin…

Yani tarîka ne rütbe, ne makam, ne esmâ, ne tâc ü h?rka, ne k?dem, ne keramet ne de “desinler” diye sülûk etmemeli. Olursa ne olur? Zâhiren ?irk ko?muyormu?sun gibi olabilir ama bât?nen münkir olur ve ?irk-i hafî i?lemi? olursun. Bu yollarda tuzaklar çoktur. Kervan?n yükü k?ymetli olunca, o yolun e?k?yas? da çok olur. Cenâb-? Hakk seni muhafaza ede, âmin.

Bu hâlis niyet ve arzu ile mür?ide var?l?r. Hem mür?ide, kerâmet göstersin, havada uçsun, suda yürüsün, tayy-i zaman eylesin diye gidilmez. Mür?id, seni yukar?da beyan eyledi?imiz özelliklere ula?t?rmak için laz?md?r. Sana uçmas?, kaçmas? ne laz?m? Bunlar? fodul kimseler merak eder. Hiç faidesi olmayan i?lerdir.

O?ulcu?um! En büyük kerâmet, Peygamberimizin ahlâk? ile ahlâklanmakt?r. Bundan daha üstün bir hâl ve kerâmet yoktur. Manevî muhabbet, hep yukardan a?a??ya intikal eder.

Ayr?ca meclisinde onu imtihandan hazer ediniz (kaç?n?n?z). Baz? mür?idler fevkalâde naziktir, hatta nazl?d?r. Böylesi durumlarda ya hemen kendilerini setrederler (saklarlar) ya da ondan muhabbetinizin kesilmesi için, zâhiren yanl?? bir fiil yaparak bozuk niyetle geleni sû-i zanla (kötü dü?ünmeyle) ba? ba?a b?rak?r, ba?lar?ndan savu?tururlar.

Bu bozuk niyete, muhabbeti kendinden bilmek de dâhildir. ?iddetle bu türlü ahvalden kaç?nas?n. Sonra imtihan?n çok olur. O mür?ide vard???nda bunlar? tahattur edesin (hat?rlayas?n).

Pek k?ymetli evlâd?m! Seyr u sülûkta tesbihat?n artmas?na veyahut art?r?lmas?na sevinip üzülmeyesin. Bazen ki?iye yukar?da beyân etti?im gibi hasta oldu?undan da ilaç verirler. Bazen ?eyhler bu hususta perhiz ederler, bazen de bol keseden da??t?rlar. Sultânlar?n da baz?lar? çok para da??t?r, istikbâl vaadeden ki?ileri böylece o kalabal?k aras?nda saklar. ?nsan-? kâmil kabiliyetinde olanlar?n hasetçisi de çoktur. Velhâs?l mür?idin tasarrufuna teslim olas?n ve ak?betinin de Allah’a yak?n kullar?n ak?beti gibi olmas?n? hep niyaz edesin.

Allah’a vâs?l olmu?, yakîn olmu? kullar?n muhabbetleri, himmetleri üzerinize olsun. Nebiler, s?dd?klar, ?ehitler, sâlihler sana yâr ve yard?mc? olsun. Üzerinde hakk? bulunan cümle zevât-? kiram senden ho?nûdu râz? olsun. Allah Teâlâ’n?n r?zas?, rahmeti ve bereketi Resulullah Efendimizin (s.a.s) muhabbet nazar?, ?efaati daima sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Âmin.

Dua, niyaz ve muhabbetlerimle…

es-Selâmü Aleyküm

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net