SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hayat Veren Davet
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Yüce dinimiz ?slâm, bütün insanlar?n hem dünyada ve hem de öte âlemde kurtulu?lar?n? hedeflemektedir. Bunun için onlara hat?rlatmalarda bulunur, ö?ütler verir ve herkesi iyili?e te?vik eder. Nefse ve ?eytana uymaktan da nehyeder. Çünkü Yaradan, yaratt??? insan? çok iyi biliyor. Nas?l bir tehlike ile kar?? kar??ya oldu?unu haber veriyor. Kurtulu?u bildiriyor.

Yüce Allah Enfâl Sûresinin 24. ayetinde ?öyle ferman ediyor:

“Ey iman edenler! Sizi, kendinize hayat verici ?eylere davet etti?i zaman Allah’a ve O’nun elçisinin ça?r?s?na uyun. Ve bilin ki Allah, hakikaten ki?i ile kalbi aras?na girer. Ve siz muhakkak ona (döndürülüp) ha?r olunacaks?n?z.”

Bu ça?r? bütün müslümanlarad?r. O müslümanlar ki; inanmas? emrolunanlara inanm??, yap?lmas? icap edenleri yapm?? kimselerdir.

Bu ayeti ?öyle açmam?z da mümkündür:

Hz. Allah ve O’nun elçisi, insanlar? hayat veren ?eylere ça??rm??t?r. Onlar?n davetine ba? e?ip bel bükerek uymak, itiraz etmemek esast?r.

Ça?r?ya uymayanlar? bekleyen büyük bir bela vard?r. O da, Yarat?c?n?n ki?i ile kalbi aras?na girmesidir. Böylelerini huzursuz eder, mahveder. Dünyada ve ahirette peri?an eder. Eninde sonunda O’na dönülecek ve herkes huzurunda ha?r olunacakt?r.

?slâm’?n aç?ktan aç??a daveti peygamberlerle ba?lam??t?r ve bu k?yamete kadar devam edecektir. Bu ça?r? Hz. Peygamberin (a.s) vefat?yla son bulmad?. O’nun ashab?, bu tebli?i yapt?. Ondan sonra di?erleri… Derken, bu böyle k?yamete kadar devam edip gidecektir.

Bu davette onlar iyili?i emrettiler, kötülükten de yasaklad?lar. Gerçekte bütün müslümanlar bu ça?r?ya uymakla ve bunu ba?kalar?na ula?t?rmakla da mükelleftirler. Maddenin esiri, medeniyetin kölesi olan her as?rdaki insanlar?n kurtulup bu hayat ile dirili?i, ancak ihlâsl? elemanlar?n çal??mas? ile mümkündür.

Yaradan yüce Mevla kudret sahibidir, ölüden diriyi diriden de ölüyü ç?kar?r. Hazandan sonra da bat?n?n? getirir.

Burada önemle üzerinde durmam?z icap eder ki, davet üç ?ekilde olur:

Fikrî davet, Kavlî (sözlü) davet, Amelî davet

Her hususta oldu?u gibi Hakk’a davet etme hususunda da tek önder Peygamberimizdir. O ve bütün peygamberler bu ça?r?lar?n? en mükemmel ?ekilde yapm??lard?r. Bu daveti yaparken de dünyal?k, ?an-?öhret, makam, servet edinme vs. gibi ?eyleri asla dü?ünmemi?lerdir.

Meyve, çiçek, a?aç, ku? gibi varl?klar?n her birinin kendine has hususiyetleri vard?r. A?açlar meyve vermek için çiçek açarlar. Ku?lar tatl? sesleriyle c?v?l c?v?l öterler. K?sacas? yarat?lan her ?ey yarad?l???na uygun hareket eder. Yarat?klar?n en üstünü olan insan da Rabbine itaat etmek ve emirlerine uymakla yükümlüdür.

Cenâb-? Allah peygamberleri arac?l???yla insanlar? do?ru yola ça??r?rken ya müjdeler ya da korkutur. Onlara müjdeler getirecek bir hedef gösterir. Ahiret yurdunu, oradaki nimetleri haber verir. Bunun için iman? ?art ko?ar. Di?er taraftan iman etmeyenlerin nas?l hüsran olaca??n? aç?k olarak belirtir.

Ya?ad???m?z hayat de?i?ik durumlar kar??m?za ç?kar?r. Kederli günlerin yan? s?ra sevinçli zamanlar?m?z da olabilir. Teknoloji gücünün durduramayaca?? zelzeleler, su bask?nlar? ve seller, yanarda?lar?n lavlar f??k?rtmas? yan?nda güç hastal?klar hayatla iç içedir. Daha önemli bir husus da her canl? ya??yor ve ölüyor.

Bu korkunç olaylar?n etkisini üzerimizden atmak veya azaltmak için bunlar?n üstündeki bir varl??a inanç gerekir. O varl?k öyle bir varl?k olsun ki, canl?lardan hiç birine benzemesin. Hiçbir ?eye muhtaç olmas?n ama her ?ey O’na muhtaç olsun. Canl? varl?klarda olan yeme, içme, uyku ve benzeri hallerden tamamen uzak olsun. ??te bu vas?flar? kendisinde bulunduran, ezelî ve ebedî, âlemlerin Rabbi olan Hz. Allah’t?r. O sadece bu dünyan?n de?il, ceza gününün ve göremedi?imiz bütün varl?klar?n da hâl?k?d?r, Rabbidir. O’nda yorgunluk, uyuklama hali de yoktur. Tek emirle istedi?ini yarat?r, istedi?ini yok eder ortadan silip kald?r?r. Bu O’na hiç güç gelmez. ?u dünyan?n yarad?l???, belki de milyarlar seneden beri bo?lukta olup hiçbir y?ld?z ve di?er gezegenlere çarpmadan belli bir istikamete do?ru gidi?i ak?llara durgunluk verecek bir olayd?r. Ama bu O’na göre çok kolayd?r. Bu hususlara ?öyle i?aret olunuyor.

“O’nun kürsüsü gökleri ve yeri sar?p kaplam??t?r. Onlar? korumak O’na zor de?ildir.” (Bakara, 255)

Kurân’da di?er ayetlerde yerin çekim kuvvetinden de haber verilmektedir.

Biz canl?lar çok aciziz. Ama acziyetimizi bilmiyoruz. Herhangi bir ?eyi, mesela bir ta? parças?n? bir kum tanesini yoktan var edemiyoruz. Ama bu, O’nun için çok kolayd?r. Bütün her ?eyi “kün” emriyle yaratm??t?r. “Kün/ol” dedi?i her ?ey emre boyun e?mi?, hemen an?nda vucûd bulmu?tur. Her an ana rahmine dü?en canl?lara hayat veren O’dur. ?imdi bir an elimizde bir bardak su oldu?unu dü?ünelim. Bardak elde kolumuzu yukar?ya kald?ral?m. Öylece bekleyelim. Biraz direnelim. Aradan bir müddet geçince yoruldu?umuzu ve kolumuzun yana dü?tü?ünü, bardaktaki suyun döküldü?ünü sa?? solu ?slatt???n? görürsünüz. ??te Cenâb-? Allah bunca a??rl???yla bu dünyay? ve di?er varl?klardan ay?, güne?i, y?ld?zlar? kudret eliyle bo?lukta tutuyor. Biz canl?lar, dünya üzerinde bu bo?lukta duruyoruz. O, kudret elini dünyam?z? korumaktan bir çekse neticesinin ne olaca??n? siz dü?ünün. Bu sebepten dolay?  bu kudrete inan?yoruz, inanmaya mecburuz ve bizleri korumas? için O’na dua ediyoruz. Endi?elerimiz, tereddütlerimiz kayboluyor ve kalben rahatl?yoruz, içimize tarifi imkâns?z bir huzur ve rahatl?k doluyor. Art?k yolda yürürken müsterihiz. Tedbirimizi al?yoruz. Kaza kadere de inan?yoruz.

Zelzeleler olunca, yanarda?lar korkunç alevlerini gökyüzüne do?ru f??k?rt?nca, sular memleketleri yok edip ortadan kald?r?nca O’ndan daha çok korkuyoruz, O’na daha çok dua ediyor, O’na yak?n olmaya çal???yoruz. Rahmetini diliyoruz. Göklerde yaz?l? olan ‘Rahmetim gazab?m? geçmi?tir’ buyru?unu görür gibi oluyoruz. ‘Dikkat edin! Cenâb-? Allah’?n veli kullar?na hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun bile olmayacaklard?r.’ (Yûnus, 62) müjdesine s???n?yoruz.

Yüce Yaradan’?n gönderdi?i Kitâb’?, bütün insanlar? muhatap alm??t?r. Onlara seslenirken de insanlar?n durumlar?na göre hitap ?ekli de?i?ik olmu?tur. Bunlar?n içinde ‘ey insanlar’ diye bütün insanlara sesleni? vard?r. Bu sesleni? umumîdir, çok geni?tir. ?nançlar? ne olursa olsun hepsini içine almaktad?r. Mü’min, münâf?k, fâs?k, kâfir, putperest, vs. hepsi buna dâhildir.

‘Ey iman edenler’ ?eklinde ça?r?da bulunan ayetler vard?r. Bu ayetler de  mü’min olanlara hususî bir davet, onlara tavsiyeler veya yap?lmas? icap eden hususlar beyan olunur. Bu ça?r? özeldir. ‘Ey iman edenler’ denilmek suretiyle Allah’a ve O’nun Rasûlüne iman eden Mü’minler di?erlerinden ayr?lm??t?r. Bu iman, amel ve a?k ile Yaradan’a ve O’nun elçisine ba?l? olmak ve onlar? sevmektir.

“Habibim de ki! E?er beni seviyorsan?z bana tabi olunuz ki Cenâb-? Allah da sizi sevsin ve günahlar?n?z? ba???las?n.” (Âl-i ?mrân, 31)

Bu manada iman, teslim olmakla anlat?labilir. ?man ile ?slâm ayr? ayr?d?r. Mü’min kay?ts?z ?arts?z teslim olmazsa iman kalbe yerle?memi? demektir. Böyle bir inanç noksan olur. Bu da amele tesir eder. Her ikisi de bir di?erinin tamamlay?c?s?d?r. ?mans?z ?slâm, ?slâms?z iman olmaz. Cenâb-? Allah buyuruyor:

“Araplar ‘iman ettik’ dediler. De ki; ‘Siz henüz iman etmediniz. Velâkin henüz iman kalplerinizin içine girmemi? oldu?u halde, ?slâm’a girdik deyin’ ve e?er Allah’a ve Rasulüne itaat ederseniz amellerinizden hiçbir ?ey eksilmez, çünkü Allah ?afûr ve rahîmdir.” (Hucurât, 14)

Bu ayet-i kerime, rivayet olundu?una göre Benî Esed ?bni Huzeyfe kabilesinin ganimet hevesiyle müslümanl??a girmesi üzerine nazil olmu?tur. Gerçekte iman sadece dil ile ikrardan ibaret de?ildir. Kalbin de bunu tasdik ve teslim etmesi ?artt?r.  Cenâb-? Allah iman edenlere:

“Allah ve Rasulü, sizi kendinize hayat verecek ?eylere davet etti?i zaman onlara itaat edin.” (Enfâl, 24) diye kesin olarak emretmektedir. ?mam-? Azam’a ait olan F?kh? Ekber’de;

‘?man; ikrar ve tasdiktir. ?slâm, Allah Teâlâ’n?n emirlerine teslim ve inkiyadd?r’ denilmektedir. Görüldü?ü gibi ayetteki davet, yani ça??rma olay? hem Cenâb-? Allah, hem de Rasûlü’ne ait olarak kullan?lm??t?r. Çünkü kendi heves ve arzusuna göre konu?mayan Allah Rasûlü, bir peygamber olarak emir ve nehiyleri ancak Cenâb-? Allah’tan almaktad?r. Sonra da bir nübüvvet vasf? olan tebli? ile onu bütün insanlara ula?t?rmaktad?r. O’nun vazifesi, i?te bu tebli? vazifesidir.

Ayette ‘Allah ve O’nun elçisinin hayat verici daveti’ denilmektedir. O, kâinat?n yarat?c?s? oldu?una göre yaratt?klar?n? çok iyi biliyor. Bir aleti yapan nas?l yapt???n? iyi biliyorsa, O vâcibu’l-vucûd olan âlemlerin Rabbi de her ?eyi çok iyi bilir. Koydu?u kanunlar bizlere faydal? olaca?? içindir. Yasaklar da sak?nd???m?z zaman nice faydalar getirir. Emirlerini yapt???m?z takdirde her iki dünya için yararlar vard?r. O, mahlûkat?n ihtiyaçlar?n?n neler oldu?unu çok iyi bilir.

Geli?imiz O’ndan, dönü?ümüz de O’nad?r.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net