SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zikir ve Sohbet Meclisleri
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Tasavvufta zikir ve sohbet meclisleri müridin yeti?mesine, manevîyatta yükselmesine vesile olan en önemli meclislerdendir. Mürid, mutlaka bu meclislere iki eli kanda dahi olsa i?tirak etmelidir.

Tembel, manevîyatta terakkî etti?ini sananlar da bu cennet bahçelerine u?ramak yerine u?ramamak için sebepsiz bahaneler uydurarak sa?da solda fütursuzca vakitlerini israf edip geçirirler. Sebep, ihvan?ndan filan? orada görmek istememesi veya ba?ka sebeplerle o güzelim meclisleri terk ederler. Hâlbuki bilmezler ki o meclis; zikir, sohbet ve tecellileriyle bir daha geri gelici de?ildir. Bunda nefis a??r bas?p ?eytan o i?i kendisine yald?zlay?p sununca da bir bakars?n tek tük, bir bakars?n ayda bir, bir bakars?n senede bir derken art?k o meclise u?ramaz olur. Gitgide de so?uyarak mahvolup gider.

Bir mürid, mür?idi ile fiziki olarak da f?rsat bulunca bir arada olmak zorundad?r. Böyle olan meclislerde sözlü e?itim, ir?ad ve tebli? vard?r. Müridler bu meclislerde sözlerden, yap?lan i?lerden ve kendisinde olmayan güzel halleri di?er arkada?lar?nda görmekle onlardan etkilenir. Bir kaç müridin, evvabin gibi nafile bir ibadeti yapmalar? sebebiyle daha öncesinde bundan haberdar olmayan normal camii cemaatinin bile art?k hepsinin evvabin namaz?n? k?ld?klar?, onlar?n o halden etkilenmeleri sebebiyle bu nafile, fakat faziletli ve sevapl? ibadetle tan??t?klar? bir gerçektir.

?u da asla unutulmamal?d?r ki Allah dostlar?n?n sözleri, halleri etkili oldu?u gibi mübarek nazarlar?, yani müridlerine feraset ve ilâhi nur ile bak??lar? da çok etkilidir. Böyle nazarlarla, zikir, evrâd ve sair tasavvufî ya?ay??lar?yla terakki edememi? müridler acayip tecellilere kavu?mu?lar ve bir anda vâs?l ilallâh olmu?lard?r. Bu hâl, mür?idlerde zuhur eden bir parlama halidir. Bir ?im?ek gibidir, çakar ve geçer. O anda müridler istifade etmesini bilmeli, manevî torbalar?n? açmal?d?rlar.

Bu meclislerde ?u üç husustan istifade olunur: Lâf?z, söz ve bak??. S?dk makam?na erenler dil ile de?il, hal ile konu?urlar. Hali ?slâm’a, tasavvufî ya?ay??a uygun olmayan?n söyledi?i sözler, kulak ve bedenler üzerinde etkili olmaz, vücudu titretmez, gözleri ya?artmaz, gönülleri ve ruhlar? hâz ve ihtizaza getirmez. Öylelerinin sözleri kulak yumu?aklar?ndan öteye gitmez.

“Kalpten ç?kan, kalplere tesir eder.”

Böyle bir araya gelmelerle birbirlerinden etkilenmeler olur. “Mü’min, mü’minin aynas?d?r.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 49) buyrulmu?tur. Burada iyilerin halinden istifade olunur, biraz daha a?a??da olanlar?n çarp?k hareketlerini görenler, o hale dü?memek için gelecekte gayret sarf etmeye niyetlenmek suretiyle o aynalardan müspet yönde faydalan?rlar.

Sohbetlerin ehemmiyeti sadece bunlardan ibaret de?ildir. Kur’an-? Kerim’de:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sâd?k (sâlih) kimselerle beraber olun.” (Tevbe, 119) Yine;

“…hat?rlad?ktan sonra zalim kavmin yan?nda oturup kalma!” (En‘âm, 68) buyrulmu?tur.

Ayette geçen sâd?klardan murad; özü sözü do?ru, yalan konu?mayan, yalan uydurmayan, do?ru sözlü, sözünde duran demektir. Nitekim bu söylenenleri kendisinde toplayan bir kimse Cenab-? Allah’tan korkan kimsedir ki O, “Sâd?klardan olunuz” buyurmadan önce, “Ey mü’minler Allahtan korkun” diye emretmi?lerdir.

Sâlih olan kimse de dünyaya k?ymet vermez. R?zâ-i Bârî için çal???r ve didinir. Böyle olanlar?n günah i?lememe hali meleke, yani al??kanl?k haline dönü?mü?tür. Her zaman ve her yerde O’nun denetiminde olduklar?n? unutmazlar.

Kur’ân, sâlih kullar için ?öyle diyor:

“Ey Rabbim! Beni yak?n bir zamana kadar geciktirsen de, sadaka versem ve sâlihlerden olsam, demeden önce size r?z?k olarak verdi?imiz ?eylerden Allah yolunda harcay?n.” (Münâfikûn, 10)

Sâlih kimseler dünyan?n parlakl???na, yald?z?na, gösteri?ine kap?lmayanlard?r. Cennetlik olmak isteyenler sâlih kimselerle sohbet etsin, onlar?n nasihatlerini dinlesin, denilmi?tir.

Hadislerde de sâlih kullar için cennetlerde görülmedik duyulmad?k ziyafetler haz?rland??? haber verilerek buyruluyor ki:

“Sâlih kullar?m için cennette hiçbir gözün görmedi?i hiçbir kula??n i?itmedi?i, hiçbir insan?n gönlünden bile geçirmedi?i nimetler haz?rlad?m.” (Buhârî, Bedü’l-Halk/8, Tefsir, Secde/1, Tevhid/35; Müslim, Cennet/2; Tirmizi, Tefsir/3195) Bir di?erinde de:

“Ümmetimin sâlihlerinin cennete girmeleri, namaz ve oruçlar? sebebiyle de?il, cömertlik, müslümanlara kar?? kalplerinde kötülük beslememeleri ve müslümanlara kar?? nasihatleri sayesindedir.” (Darekutnî)

Sâlihlerin biraz fazla, hiç de?ilse birkaç tane oldu?u böyle meclislere mü’minlerin ra?bet etmelerinin kendileri hakk?nda iyi olaca?? umulur. Fakat böyle meclislere gelirken ve sohbetlere kat?ld??? andan bitinceye kadar kat?l?mc?lar?n uymalar? zorunlu oldu?u baz? hususlar vard?r:

Sohbet Meclislerine Giderken Nelere Dikkat Edilmeli?

1. Sohbete abdestli gidilmeli.

2. Sohbete veya zikir meclisine isteksiz, gönülsüz, zoraki de?il, içi co?a co?a gitmeli, adeta sohbet gününü iple çekmelidir.

3. Gayet mütevaz? olmal?. Sohbete kat?lanlar? kendinden üstün görüp, asla ‘ben ?uyum, buyum’ diye nefis ve ?eytan?n aldatmas?na kap?lmamal?d?r.

4. Zikir sohbetlerine gelirken sa?da-solda bo?a vakit geçirip oyalanmamal?. Evinden ç?kt???nda tek hedefi tekke, dergâh mesabesinde olan zikir yeri olmal?d?r.

5. Zikre asla geç kalmamal?. Özellikle ihvanlarda bu hastal?k çok görülmektedir. Tedavi için acele etmeli. Verilen zaman ve yerde vaktinden önce haz?r olamayan mürid, nak?s bir kimsedir.

6. Sohbetler-zikir meclisleri özürsüz ihmal edilip terk edilmemeli. Terk edenler, terk edilirler, bu asla unutulmamal?d?r.

7. Zikir meclislerine Cenab-? Allah’?n r?zas? için gidilmeli, dünyal?k ç?kar ve menfaatler bir tarafa b?rak?lmal?d?r.

8. Zikir veya sohbet arkada?lar? candan, içten gelerek ihlâs ile sevilmelidir. Bu hususta içi sevmez, d??? sever görünümü vererek asla riyakâr olmamal?d?r.

9. Arkada?lar?yla iyi geçinmelidir. K?r?c?, y?k?c?, incitici olmadan onlarla ülfet etmelidir.

10. Dünya hat?rat?n?, dü?üncelerini atarak, tepesinden t?rna??na kadar kendisini zikre ve sohbete vermelidir.

11. Zikre gelirken ailesi ve çocuklar?n?n veya anne-babas?n?n veya karde?lerinin gönüllerini almal?d?r. E?er onlar da zikir ve sohbete yak?n, buna ehil ki?iler ise bu sohbetleri seviyorlarsa onlara gittikleri yeri söylemeli, orada kendileri için de dua edeceklerini haber vermelidirler. Anne-baba veya aile efrad?ndan baz? kimseler muhaliflerden ise sabretmeli, fakat onlar?n öfke ve kinlerini art?racak hal ve hareketlerden kaç?nmal?d?r.

Cenâb-? Allah’? ?ahit tutarak söylüyorum ki, bunlar? yapan bir mürid torbas? bombo? gelse bile, bu meclislerden ayr?l?rken da?lar kadar hasenat? s?rt?na yükletilir ve “bir daha ki meclise kadar s?hhat, afiyet içerisinde ol” denilerek dua edilir ve u?urlan?r.

Yapmayanlar bo? gelir ve bo? giderler.

Zikir ve Sohbet S?ras?nda Nelere Dikkat Edilmeli?

1. Zikre zaman?nda gelmeli, geç kalmamal? ve bo? buldu?u yere kimseyi rahats?z etmeden sessizce oturmal?.

2. Zikir ve sohbet an?nda gürültü yap?lmamal?.

3. Zikre es-kaza (kazara, binde bir) geç kalm?? ise selam ve musâfaha yap?lmaz. En önlere geçilip etraftakileri rahats?z ederek, gürültü ve pat?rt? yap?lmaz.

4. Zikir an?nda dergâh içinde bulunanlar da gürültü yapmazlar. Zikrin ahengi bozulmamal?, kap?lar -e?er aç?l?p kapanma mecburiyeti varsa- çarp?lmadan sessizce aç?l?p kapanmal?d?r.

5. Zikre oturur oturmaz gözler yumulur, eller diz üstünde rab?ta halinde bulunulur.

6. Zikir ba?lad?ktan sonra girip ç?kmalara art?k son verilir. Halka-i zikirden bir ki?inin ç?k?p gitmesi herkesin dikkatini da??t?r, zikir meclisindekilerin huzur ve hu?u ile zikretmelerini engeller, bu iyi bilinmeli.

7. Zikir veya sohbet, mür?idi taraf?ndan de?il de vazifelendirilmi? biri taraf?ndan yap?l?yorsa, ayn? mür?idi taraf?ndan yap?l?yormu? gibi ?artlar?na riayet olunmal?, kalp ve hareketlerle sinsi itirazlara yer verilmemelidir.

8. Sohbet an?nda sohbetin tatl? ak???n? kesecek hareketlerden sak?nmal? ve hatta soru bile sorulmamal?d?r. Sorular daha sonra, sohbet bitince ve ortam müsait olunca sorulmal?, fetvalar veya sorular, soru sorulacak ki?inin acele bir i?i varsa hasta veya rahats?zsa, yolda ise sorulmamal?. Onun rahat bir ortamda bulundu?u anda sorulmal?d?r. Aksi takdirde cevap veren müftî, kafas? ba?ka ?eyle me?gul olabilece?i için yan?labilir, fetvas?nda isabetli olmayabilir. Ayaküstü fetvalarda, ayaküstü sorularda her zaman yan?lma olabilece?i dü?ünülmeli ve bu durumlardan soran?n ve sorulan?n selameti için kaç?n?lmal?d?r.

9. Zikir ve sohbetlerde oturu? ?ekli de önemlidir. Mümkünse iki diz üstüne oturulur. A?r?s? ve s?z?s? olanlar ba?da? kurarak oturabilirler. Ama ne olursa olsun özellikle zikir yap?l?rken duvara s?rt asla dayanmaz. Çünkü bu hal zâkirin hafif hafif sallanmas?na manidir. A?açlar?n gölgeleri bile soldan sa?a, sa?dan sola sallan?r, gidip gelirler, bu unutulmamal?d?r.

10. Sohbette bo?, faydas?z söz asla konu?ulmaz. Mür?id konu?mas?n? yaparken onun konu?mas?n? engelleyici konu?malar, dedikodular asla do?ru de?ildir. Sohbet ve zikirden sonra umumun menfaatine olmayan dünya i?lerine hemen an?nda dönü?ler olmamal?d?r. Aradan biraz zaman geçmesine dikkat edilmelidir.

11. Zikir ve sohbet biter bitmez, so?uk içecekler de?il s?cak olanlar tercih olunmal?d?r. Çünkü so?uk içecekler, zikir esnas?nda müridlerde meydana gelen a?kullâh?n s?cakl???n? olumsuz yönde etkiler.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net