SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Topra??n (Anan?n) Dilinden
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ate? olsayd?m

Senin dinini tan?mayanlara

Gökyüzünden

Yeryüzünden

Sa?anak sa?anak ya?sayd?m

Rüzgar olsayd?m

Do?udan bat?ya

Kuzeyden güneye

Esseydim

Hayk?rsayd?m

Küfrün belini

Dilini, gözünü

K?rsayd?m

Su olsayd?m

U?ultu ç?karan

Gürültülerle

Bir Nuh Tufan? gibi

Her taraf? ku?atsayd?m

Ve sana kar?? gelenleri

Ya bo?sayd?m

Ya da do?ru yola yollasayd?m

Toprak olsayd?m

?nand???m Sen için

Senin emretti?in

Bütün mukaddes de?erlerin için

Ezilseydim, bas?lsayd?m

Çi?nenseydim

Her kötülü?ü al?p ba?r?ma

Bir ?efkatli ana gibi

?çime içime al?p

Kederlerimi üzüntülerimi

Bir merhamet topra??yla

Örtseydim

Sava?da ko?an anne gibi

Çocu?unu bulunca

Ba?r?ma bassayd?m

Sen ki merhametlilerin en merhametlisi

Topraktan geldik

Topra?a dönece?iz

Topra?a gidece?iz

Ve bir gün

Topyekûn

Ölece?iz

Ana gibi bizi bu toprak

Ba?r?na basacak

Kucaklayacak

Bize gel diyecek

Ben senin anan?m

Sense benden ç?kan

Yavrusun

Bu yan?k ba?r?m? b?rak?n

Biraz daha biraz daha

Ana ?efkatiyle kavrulsun

Beni ya?an ya?murlar teselli eder

Onlar benim gözya?lar?md?r

O damla damlalarla

Benim bu yan?k ba?r?mda

Çiçekler güller biter

O RAHMET p?r?lt?lar?yla

Haneler evler tüter

Yeter art?k beni üzmeyin

Ey topraktan gelmi?

Toprak o?ullar?

Bende her ?ey var

Bende her ?ey gizli

Alt?n bende

Petrol bende

Ta?lar, ba?lar

Enbiya ve evliya

Hepsi bende

Ben fakir bir ana de?ilim

Ben hazineler sahibi bir anay?m

Ben Rabbimin de rahmetiyim

Sorar?m sizlere

Kâfir olun

Münaf?k olun

Müslüman olun

Ben hanginize yanay?m

Hanginize a?layay?m

??te bak?n ben

Kurakl?kla sava?day?m

A?laya a?laya

Gözlerimde ya? kalmad?

Fakat ne yaz?k ki

Bu uslu çocuklar

Uslanmad?

A?z?m? tutsan?z da

Elimi kolumu ba?lasan?z da

Anam öldü diye a?lasan?z da

Ben dertliyim konu?aca??m

Anlataca??m anlataca??m

Hele, hele k?yamet an?nda

?çimde saklad???m

Kimseye anlatamad???m

Haberlerimi

Bir bir sayaca??m

Buna yürek mi dayan?r

Güç mü yeter

Bilmem Size nas?l anlatay?m

Ben topra??m, anay?m

Dayan de dayanay?m

Üstümde tepinenler var

Hanginize a?lay?m

Ey insanlar, ey cinler

Yüzler, onlar, ey binler

Ey dü?ünen beyinler

Ben toprak anay?m

Ba?r?mdan koptu?unuz

Zaman

Ay?rdetmeden hepinizin yana??na

Binlerce öpücük kondurmu?tum

Aman siz a?lamay?n diye

Üzerimde biten güllerimi

Siz bakas?n?z

Görüp koklayas?n?z diye

Sizin için soldurmu?tum

Bahar? yaza katm??t?m

Yaz? da k??a ekleyerek

Temizlenesiniz

Ak pak olas?n?z diye

Dünyalar? bembeyaz örtüyle

Doldurmu?tum

Aç kal?r da ölürüm endi?esini

Size çektirmeden

Her mevsim binler çe?it yiyecek ve içece?i

Ba?r?ma depo etmi?

Sizlere merhametle sunmu?tum

Ey banim toprak yavrular?m

Sizin ayr?l???n?z beni yak?yor

Size dayanam?yorum diye

Bana çok yak?n oldu?unuz halde

Gurbetten içime

Ça??r?yorum

Gelmemek ?imdi eliniz demi?

Hay?r de?il

Çünkü emir yüksek yerden

Ta ötelerden

Göklerden

Bana toprak ana olarak

Bu özelli?imi veren

Yüce yerden geliyor

Dinlememek mümkün mü

Hay?r de?il

Fakat kiminiz gurbetini uzatm??

Kad?n erkek

K?z?m o?lum olarak

Ak saçl?, ak sakall? geliyor

Kim daha erken delikanl? olarak

Benim kuca??ma giriyor

??te o zaman bu ayr?l?k

Bu hasret

Bitiyor

 

Zülcenâheyn

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net