SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Serdār-? Hakan
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Tarihin ?ahit oldu?u son ulu hakandan, dâhili ve harici emperyalistlere kar?? her alanda kapsaml? ve sistemli bir mücadele veren büyük dehadan, Serdâr-? Hakan’dan bahsetmek istiyoruz bu yaz?m?zda. Osmanl? topraklar?na;

• ?lk defa elektri?i, gaz? getiren, ilk modern eczanemizi açt?ran,

• ?lk otomobili getiren, 5 bin km. kara yolu yapt?rtan,

• Dünyan?n ilk metrolar?ndan birini Karaköy-Taksim aras?na yapt?ran, atl? ve elektrikli tramvaylar kurduran,

• Kudüs-Yafa, Ankara-?stanbul ve Hicaz demir yollar?n? yapt?ran (Haydarpa?a Tren ?stasyonu da dâhil),

• ?stanbul’un binlerce foto?raf?n? çektiren, arkeoloji müzecili?ini ba?latan,

• Chicago’daki turizm fuar?na ülkemizi ilk kez temsil ettiren,

• Kuduz a??s?n?n bulunmas?ndan sonra ülkemizin ilk kuduz hastanesini (?stanbul Dâru’l-Kelb Tedavihanesini) açt?ran,

• Polisiye romanlar?n ülkemize giri?ini sa?layan, (14 y?l içinde bas?lan 4000 kitaptan sadece 200 kadar? dinle ilgilidir)

• Okullara (H?ristiyan okullar? dâhil) gönderdi?i emirde, Türkçe’nin iyi ö?retilmesini isteyen, Azerbaycan okullar?nda Türkçe yasa??n? kald?ran, Paris’te ?slam Külliyesi kurduran,

• Teselya Sava?? sürerken sarayl? han?mlara askerler için çama??r diktiren, hastaneleri ziyaret edip hastalar?n ihtiyaçlar?n? soran, saray?n bahçesinde hastalara hizmet ettiren,

• Midilli adas?n?, e?i Fatma Pesend Han?m’?n ?ahsi mülkünden verdi?i para ile Frans?zlardan geri alan,

• Israrla yerli kuma? giyen, Hereke bez fabrikas? ve Feshaneyi kurduran,

• Ziraat Bankas?n? kuran, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalar?n? açt?ran,

• Y?ld?z çini fabrikas?n?, Beykoz ve Kâ??thane kâ??t fabrikalar?n? kurduran,

• Toplu sünnet merasimleri yapt?r?p her bir çocu?a çeyrek alt?n gönderen, bu yüzden yaz aylar?nda toplu sünnetleri moda haline getiren,

• Mezuniyet törenlerinde ö?rencilere hediye kitap gönderen,

• Yoksul halk?na kendi cebinden ödeyerek kömür da??tan,

• Tebaas?ndan ya?l? ve fakir bir Ermeni olan Onnik’in mektubu üzerine kendi paras?yla ona takma bacak yapt?rtan,

• Biriktirdi?i paras?ndan bir k?sm?n? her sene borç yüzünden hapse dü?enleri kurtarmaya tahsis eden,

• Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirten, ücretsiz kitap da??tt?ran, 6 bin kitab?n dilimize çevrilmesini sa?layan, Beyaz?t kütüphanesini kurup 30 bin kitap ba???layan (10 bini el yazmas?d?r),

• Yabanc? bilim adam? ve yazarlara ni?anlar veren,

• Her y?l 30 bin saks? sat?n al?p çiçek ektiren,

• Bizim Hekimba?? çöplü?ü dedi?imiz yerde gül yeti?tiricili?i yapt?ran (Isparta’daki gül yeti?tiricili?i de onun öncülü?ünde ba?lam??t?r),

• Türkiye’nin birçok yerinde saat kuleleri yapt?ran (?zmir, Dolmabahçe),

• Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya’ya elçiler ve din adamlar? gönderen,

• Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi ba?latan,

• Yalova Termal kapl?calar?n? kurduran, Terkos’un sular?n? ?stanbul’a ta??tan, Bursa’n?n bir köyünde çe?me yapt?ran (sadece ?stanbul’a 40 çe?me yapt?rm??t?r),

• Saray tiyatrosunda oyunlar ve operalar izleyen,

• Sarayda müzik okulu kurduran, çocuklar?na piyano çald?rtan, hatta sarayda k?zlar bandosu olu?turan,

• Kendi elleri ile yapt??? marangozluk e?yalar?n? hediye etmeyi seven,

• Kendisine yap?lan bombal? suikastta 26 ki?inin ölmesine, 58 ki?inin yaralanmas?na ra?men Ermeni katili affedip Avrupa da Osmanl? lehine casusluk yapmaya gönderen,

• Do?u Türkistan’a gönderdi?i askeri yard?m ile Çinlilere kar?? onlar? örgütleyen, Çin’in göbe?i Pekin’de Hamidiye Üniversitesini kurduran,

• Be? vakit namaz?n? aksatmadan k?lan, hiçbir evrak? abdestsiz imzalamayan (hatta yere bile basmayan ki yata??n?n dibinde teyemmüm tu?las? bulunduruyordu),

• Yeni gemiler alan, toplar (Çanakkale Sava??’nda kullan?lan ço?u top), tüfekler getirten,

• Telefonu Avrupa’dan 5 y?l sonra ülkemize getiren,

• Peygamberimize (s.a.s), dinimize veya Osmanl?’ya hakaret içeren oyunlar? kald?rtan (Fransa-?ngiltere-Roma-ABD… Bir piyes için bile Alman ?mparatorunu devreye sokmu?tur),

• ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmas?n? reddeden, ?zmir liman?na izinsiz girmeye kalkan ABD sava? gemisini top ate?ine tutturan,

• ?stanbul bo?az? için iki köprü projesi çizdiren (bir tanesi tam bu günkü Fatih S. M. Köprüsünün bulundu?u mevkidedir),

• Dârülaceze’yi yapt?ran,

• Çocuk hastanesi (?i?li Etfâl Hastanesi) açt?ran,

• Kendisine “Allah’?n belas?” diyen Nam?k Kemal’i Rodos ve Sak?z adas? valiliklerine atayan, paras?n? cebinden ödeyerek kabrini yapt?rtan,

• Posta ve Telgraf te?kilat?n? kurduran (Sirkeci Büyük Postane binas?),

• Abdülhamit ve Abdülmecid (dünyan?n ilk torpido atan denizalt?s?) ad?nda denizalt?lar?m?z? Ta?k?zak tersanesinde yapt?rtan,

• ?lkokulu zorunlu tutan (k?z ve erkeklere), ilk k?z okullar?n? açt?ran, 15 okulda karma e?itimi ilk defa ba?latan,

• Ö?retmen yeti?tirmek için okullar yapt?ran (32 adet, ?imdiki ad? ile Bursa Çelebi Mehmet okulu), K?z Ö?retmen Okulu açan (Dâru’l-Malumat),

• Cami yapt?rd??? her köyde bir de ilkokul yapt?ran (mesela sadece Sivas’taki ilkokul say?s? 1637), okuma yazma oran?n? 5 kat artt?ran, (1900 y?l?nda ilkokul say?s? 29.130’u bulmu?tu, sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul vard?)

• Ankara’da Çoban Okulu açan,

• Ortaokul (Rü?diye) say?s?n? 619’a ç?karan, müfredata Frans?zca dersler koyduran,

• Lise e?itimi için idâdîler açan (109 tane, ?stanbul Erkek-Kabata? Lisesi gibi),

• ?stanbul’da Dâru’l-Fünûn’u (Üniversite) açan, dünyan?n ilk Di?çilik okulunu kuran,

• Ayr?ca Deniz Mühendis Okulu, Askeri T?p Okulu (GATA’n?n ilk modeli), Kuleli Askeri Okulu, Mekteb-i Harbiyeler (Harp Okullar?), Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu, Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fak.), Mekteb-i T?bb?ye (Marmara Ünv. T?p Fak.), Mekteb-i Hukuk, Ziraat ve Baytar Mektebi, Hendese-i Mülkiye (Yüksek Mühendis Okulu), Dâru’l-Muallim-i Adliye (Yüksek Adalet Okulu), Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu), Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Fak.), Hamidiye Ticaret Mektebi (?ktisadi ve Ticari ?limler Akademisi), A?iret Mektebi (Osmanl?l?k fikrini yaymak için), Bursa’da ?pekböcekçili?i Okulu, Dilsiz ve Amâ Okulu, Ba?c?l?k ve A??c?l?k Okulu, Orman ve Madencilik Okulu, Polis Okulu onun taraf?ndan kurulmu?tur.)

 

Tan?yamad?n?z m??

1895-96’da Do?u Anadolu’da Ermeniler taraf?ndan kurulmak istenen devleti, Hamidiye Alaylar? ile bast?ran, bu sebeple Frans?z tarihçi taraf?ndan

K?z?l Sultan” diye isimlendirilen,

?ngilizlerin oyunu, ?ttihatç?lar?n tertibi ile “Din elden gidiyor!” gibi  as?ls?z bir gerekçe ile 31 Mart vakas?na maruz b?rak?lan,

Hani neredeyse bütün sözde ayd?nlar?n kötüledi?i, kendi ideolojik yakla??mlar?na kurban etti?i, o dönemin ?artlar?n? bile dü?ünmekten aciz olan insanlar?n “bask?c?” diyerek yaftalad???,

SULTAN II. ABDÜLHAM?D HAN…

Evet, belki de o bütün bu kötü niyetli insanlar?n gözünde gerçekten suçluydu, tehlikeli bir insand?. Çünkü Osmanl? topraklar?nda petrol aramas? yapt?r?p 65 yerde petrol buldurmas?, bunun üzerine Musul topraklar?n? ?ahsi paras?yla al?p sömürgecilerin eline geçmesine mani olmas?,

Ya da Yahudilerin 5 milyon alt?n teklifine ra?men Filistin’e yerle?melerine izin vermemesi (tahttan indirildikten sadece 8 y?l sonra emellerine kavu?acaklard?r), vatan hainli?iydi onlar?n gözünde…

Ama tam aksine belki de Prof. Dr. Y?lmaz Öztuna’n?n dedi?i gibi:

“Milletimiz, bu hükümdar?n dehas?na çok ?ey borçludur.”

Belki de Prof. Dr. ?lber Ortayl?’n?n dedi?i gibi:

“Osmanl?n?n son hükümdar?, son evrensel imparator II. ABDÜLHAM?D’dir.”

Lütfen biraz dü?ünün…

Bizim kadar köklü tarihi olup da o tarihe s?rt?n? dönen, iftira atmaktan zevk alan, Osmanl?y?, dolay?s?yla da atalar?n? kötülemeyi marifet bilen,  okumak yerine duymakla yetinen, ara?t?rmadan her konuda uzman olan kaç millet vard?r?

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net