SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Peygamber Efendimizin ?efkat ve Merhameti
Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?efkat ve merhamet, Allah’?n yaratt?klar?na ac?mak, onlar?n her zaman iyili?ini dü?ünmek, mutlu olmalar?n? istemek ve onlara sürekli yard?m iste?i ta??makt?r.

Cenâb-? Hak, Kur’ân-? Kerîm’inde, Peygamber Efendimiz hakk?nda:

“(Rasûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”  (Enbiyâ, 21/107)  buyurmaktad?r.

Peygamber Efendimizin amcas?n?n o?lu Abdullah b. Abbas Hazretleri bu âyetin tefsirinde ?öyle der:

“Onun rahmeti îman edenleri de etmeyenleri de içine almaktad?r, îman edenlerin dünyada da âhirette de o rahmetten nasipleri vard?r, îman etmeyenlere gelince, onlar da inkârlar? yüzünden hak ettikleri, ‘kökünden helâk olma’ azab?n?n sonraya kalmas? ile bu rahmetten faydalanmaktad?rlar.”

Hazreti Ebû Bekir bir gün Sevgili Peygamberimizin yüzüne bakarak:

“Ey Allah’?n Rasûlü, ihtiyarlad?n!” dedi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebû Bekir’e:

 “Hûd, Vâk?a, Mürselât, Amme Yetesâelûn, ?ze?semsü Küvvirat (sûreleri) beni ihtiyarlatt?.” diye cevap verdi.

 ?slâm âlimleri, Peygamber Efendimizin bu ifadesini ?öyle aç?kl?yorlar:

“Bu sûrelerde di?er baz? konular yan?nda âhirette cereyan edecek ?eylere dair bilgiler yer almaktad?r. Sevgili Peygamberimizin can?na bir ?ey olacak de?il! Fakat o, bize bizden daha ?efkatli oldu?undan, bizim ba??m?za gelecekleri ve ümmetinin o sûrelerde tasvir olunan olaylar içindeki yerini dü?ünüyordu, saçlar?n?n a?ar?p ihtiyarlamas? bundand?r.

Yüce Allah Kur’ân-? Kerîm’de ?öyle buyurmaktad?r:

“Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmi?tir ki, sizin s?k?nt?ya u?raman?z ona çok a??r gelir. O, size çok dü?kün, mü’minlere kar?? çok ?efkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 9/128)

Bu âyetten aç?kça anla??ld???na göre Sevgili Peygamberimiz,  ümmetinin azap görmesi ?öyle dursun, zahmet çekmesinden dahi üzüntü duyar. Ümmetinin s?k?nt?s? O’nun da s?k?nt?s?, sevinci O’nun da sevincidir.

Keza bu âyette Cenâb-? Allah, Esmâü’l-Hüsnâ’s?ndan (güzel isimlerinden) olan “Raûf-Rahîm (çok ?efkatli-çok merhametli)” ifadelerini Peygamber Efendimiz hakk?nda s?fat olarak bir araya getirmi?tir. Bundan da, Yüce Allah’?n, kullar?na merhametli oldu?u gibi Peygamber Efendimizin de ümmetine ?efkatli ve merhametli oldu?u anlat?lmak istenmektedir.

Adam?n biri bir defas?nda Peygamberimizden dü?manlar? lânetlemesini istemi?ti. Peygamberimiz (aleyhissselâm) o ki?iye:

“Ben lânet okumak için de?il, âlemlere rahmet olmak için gönderildim.” cevab?n? vermi?tir. Gerçekten de O, Mekke döneminin çok s?k?nt?l? günlerinde bile dü?manlar?na beddua etmemi?tir.

Rasûl-i Ekrem’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Tâif yolculu?unda Tâifliler kendisini ta?lam??lar, at?lan ta?lardan bedeni ve ayaklar? yara alm??t?. ?ayet o, Yüce Allah’tan dileseydi, Cenâb-? Allah, Tâif ve Mekke ?ehirlerini yerle bir ederdi. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Tâif dönü?ünde kendisine at?lan ta?lardan kurtulmak için bir ba?a girmi?ti. Orada Hak Teâlâ Hazretlerine yapt??? tazarru, niyaz ve yakar??tan sonra yan?na gelen bir melek O’na, “Dilerse Yüce Allah’?n Tâif ve Mekke’nin çevresindeki da?lar? birbirine kavu?turmak suretiyle her iki ?ehirde ?slâm dü?manl??? yapan zâlimleri yok edece?i” haberini getirdi.

??te bu esnada Efendimizin ba??na gelen s?k?nt?lar koca da?lar? bile eritecek dereceye gelmi?se de o, Cenâb-? Hakk’tan böyle bir istekte bulunmad?. Aksine:

“Allah’?m! Bunlar hakikati göremiyorlar, ama ümit ediyorum ki bunlar?n çocuklar? bir gün gerçe?i görecekler, tevhide ereceklerdir. Senden onlar?n hidâyete ermelerini istiyorum.” diyerek kendisini ta?layanlara Allah’tan hidayet diledi.

Bunun gibi, Müslümanlar 630 y?l?nda Mekke’nin fethinden sonra Hevâzin (Huneyn) muharebesinin ard?ndan Tâif’i ku?atmak durumunda kalm??lard?. Tâif, surlarla çevrili oldu?u için ?ehre girmek mümkün olamad?. Ku?atma uzay?nca yap?lan isti?arede bölgenin tamam? Müslümanlar?n eline geçti?i için ku?atmay? terk etmenin herhangi bir zarar vermeyece?i görü?ü benimsendi. Bunun üzerine Peygamberimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) surlar sebebiyle ?ehre giremeden oray? terk etmek durumunda kal?rken Müslümanlardan baz?lar?, Tâiflilerin senelerden beri Müslümanlar aleyhine yapt??? kötülüklerin s?kl???ndan bahisle Hz. Peygamber’den beddua etmesini istedikleri görüldü. Fakat t?pk? birincisinde olu?u gibi Efendimiz Hazretleri yine lânet okumad?, beddua etmedi,  merhametli davrand? ve:

Allah’?m! Senden Tâiflilerin ?slah?n? ve hidayete eri?mi? olarak huzuruma gelmelerini diliyorum” diye dua etti.

?leride Taiflilerden bir heyet Medine’ye gelerek Peygamber Efendimizin huzuruna girip Müslüman olduklar?n? söylemi?ler ve ?ehirlerine döndükten sonra o zamana kadar tapt?klar? putlar?n? kendi elleriyle k?rm??lard?r.

??te bu sonuç, rahmetin, merhametin, Sevgili Peygamberimizin merhametinin bir sonucudur. Peygamberimiz beddua ve lânet yerine merhamet elini uzat?nca, hidayet duas?n? yap?nca insanlar?n ?slâm’a ko?tuklar? görülmü? ve bizzat Medine’ye gelerek müslüman olduklar?n? özgür iradeleriyle ifade etmi?ler ve bundan böyle müslümanl???n gereklerini yerine getireceklerini söylemi?lerdir.

Bu örnekte de görüldü?ü gibi Peygamber Efendimiz, merhamet ve ?efkatinin bir eseri olarak insanlara sürekli elini uzatm??, onlar? inkârc?l???n bata??ndan ?slâm’?n cennetine kazanmak istemi?tir.

Nitekim Mekke fethini müteakip Kâbe avlusunda, kar??s?nda esir olarak duran ve yirmi iki y?ldan beri Müslümanlara kar?? ellerinden gelen bütün kötülü?ü yapan Mekkeliler hakk?nda genel af ilan etmesi ve gönüllerini ?slâm’a ?s?nd?rarak onlar? inkârc?l???n ?st?rab?ndan kurtarmak istemesi, Efendimiz Hazretlerinin merhamet ve ?efkat duygusunun nerelere ula?t???n? göstermektedir.

Efendimiz Hazretleri, Allah’?n rahmet ve ma?firetini yaln?z iki ki?iye (kendisine ve Peygamberimize) ait k?lmak üzere dua eden bir câhil bedeviye:

“Allah’?n lütuf ve rahmet dairesini çok darla?t?rd?n” buyurmu?, bu içerikte ve bu formatta yap?lan bir dua anlay???n?n pek uygun olmad???n? belirtmi?tir.

O’nun ?efkati ayn? zamanda hayvanlara idi, tabiata idi. Hayvanlara fazla yük yüklenmemesini, iyi bak?lmas?n?, eziyet edilmemesini ?srarla belirtiyor, k?yamet kopacak olsa, elinde de bir fidan olsa onu dikmeye vakti varsa dikip öyle ölece?ini söylüyordu.

O, rahmet ve ?efkat peygamberi idi. Bu münasebetle inananlar? sürekli merhametli olmaya te?vik ediyor, ?öyle buyuruyordu:

“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere ?efkat ve merhamet gösterin ki, göktekiler de size merhamet etsinler.”

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”

Ailede, toplumda ve yürüttü?ü hizmet sebebiyle yüz yüze geldi?i insanlarla diyalogunda merhamet ve ?efkatin en derin örneklerini ya?atan Hazreti Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem), insanlar?, hayvanlar?, bitkileri, tüm varl?klar? ve evreni Yüce Allah’?n bir emaneti olarak görüyordu.

Emanet, ciddiyet, bilinç ve sorumlulukla korunup geli?tirilebilirdi. Sorumluluk ise ?efkat, rahmet ve merhametle anlam ve de?er kazan?rd?. Bu sebeple, onun peygamberli?i nas?l evrenselse, rahmet, merhamet ve ?efkati de evrenseldir.

Bu münasebetle o, evrendeki her varl??a kar?? ?efkatli ve merhametli olmak gerekti?ine dair ilkeleri, tüm insanl?k için öngörmü?tür.

Hiç ku?kusuz bize de çevremize kar?? onun gibi ?efkatli ve merhametli olmak yak???r.

Bize, merhametsiz, ?efkatsiz, ac?mas?z, gaddar, kat? yürekli ve zalim olmak yak??maz.

?efkat ve merhamet, sevgi eksenli bir duygu ?enli?idir.

Bir sevgi medeniyeti olu?turman?n yolu hiç ku?kusuz ?efkat ve merhametten geçer.

4

06/11/2014 Müslümanlar?n S?rlar?n? ?f?a Etmek

4

03/06/2014 Sümâme b. Usal??n Müslüman Olu?u

4

08/02/2014 Yâsir Ailesi (rad?yallâhü anhüm)

4

17/09/2013 Hicretten ?bretlik Sahneler

4

25/05/2013 Hz. Ali?nin ?ahsiyeti

4

16/02/2013 Hz. ?nsan

4

03/11/2012 Örnek Müslüman

4

11/08/2012 Peygamberimizin Ramazan Müjdeleri

4

11/03/2012 Peygamberimizin Duygusal Anlar?

4

29/12/2011 Devlet Adam? Kriterleri

4

05/10/2011 Câhiliye Devrinde Arap Kültürü

4

28/06/2011 Üç Aylar?n De?erlendirmesi

4

15/04/2011 Peygamber Efendimizin ?efkat ve Merhameti

4

26/02/2011 Vefakârlar?n Önderi: Fahr-i Kâinât Efendimiz

4

25/12/2010 Ehl-i Beyt Sevgisi

4

12/10/2010 Rahmet Peygamberinden Esintiler

4

08/08/2010 Peygamberimiz (s.a.s) ve Ramazân

4

22/07/2010 Hz. Peygamberde Vefâ Duygusu

4

31/03/2010 Muhabbet Yeli
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net