SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Hayās? ve Tevāzuu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Peygamberimiz aleyhisselam, hayâ hakk?nda ?öyle buyurmu?tur:

“Her din için bir ahlâk vard?r. ?slâm ahlâk? da hayâdan ibarettir.”1

“?man, atm?? küsur ?ubedir. Onlar?n en üstünü ‘lâ ilahe illallah’t?r. En a?a??s? da yoldan, halk? rahat­s?z eden bir ?eyi gidermektir.

Hayâ da, imandan bir ?ubedir.”2

“Hayâ, ancak hay?r getirir.”3

“Hayâ imandand?r, iman ise cennettedir. Yüzsüzlük cefadand?r, cefa ise cehennemdedir.”4

“Hayâ, bir ?eyde bulunursa, onu ancak süsler. Hayâs?zl?k da, bir ?eyde bulunursa, onu ancak lekeler!”5

“?lk peygamberlerin sözlerinden insanlar?n idrak ve tevarüs etti?i ?ey, ‘Utanm?yorsan, istedi?ini yap!’ sözüdür.”6

“Hayâ ile iman, daima bir arada bulunurlar. Onlardan biri kald?r?l?nca, di?eri de kalkar!”7

Abdullah b. Mes’ud der ki:

“Resûlullah aleyhisselam bir gün:

‘Yüce Allah’tan hakk?yla hayâ ediniz!’ buyurdu.

‘Yâ Rasûlallah! Allah’a hamd olsun, biz Allah’tan hayâ ediyoruz!’ dedik.

Resûlullah aleyhisselam:

‘Allah’tan hayâ etmek, böyle de?ildir.

Fakat Allah’tan hakk?yla hayâ etmek; ba?? ve ba??n ta??d??? uzuvlar?, karn? ve karn?n içine doldur­du?u uzuvlar? haramdan korumak, ölümü ve toprak alt?nda çürümeyi hat?rda tutmakt?r!

Ahireti dileyen ki?i de, dünya hayât?n?n zînetini b?rak?r.

??te, kim böyle yaparsa, Yüce Allah’tan hakk?yla hayâ etmi? olur!’ buyurdu.”8

Peygamberimiz aleyhisselam:

“Hiç ?üphesiz, Azîz ve Celîl olan Allah, bir kulu helak etmek istedi?i zaman, ondan hayây? çeker al?r!

Hayây? çekip al?nca, o kul ancak hayâs?z ve menfur olur!

Menfur oldu?u zaman, kendisinden emniyet kald?r?l?r.

Emniyet kald?r?l?nca, o ancak hain olur!

Hain oldu?u zaman, kendisinden rahmet kald?r?l?r!

Rahmet kald?r?l?nca, o ancak lanete u?rar, melun olur!

Lanete u?rad??? ve melun oldu?u zaman da, kendisinin ?slâmiyet’le ba?lant?s? kopar?l?r!” buyur­mu?tur.9

Peygamberimiz aleyhisselam, her iyilikte oldu?u gibi, hayâ hususunda da insanlar?n en hayâl?s?, en utangac? idi.

Görülmesinden, aç?lmas?ndan sak?n?lan ?eylere de; insanlar?n, gözünü en çok yuman? idi.10

Ebû Saîd el-Hudrî der ki:

“Peygamber aleyhisselam, kendi kö?esine çekilmi? bakireden daha hayâl? ve utangaç idi. Bir ?eyden ho?lanmad? m?, onu yüzünden anlard?k.”11

 

Tevâzuu

 

Peygamberimiz, Mekke’yi fethe giden ordusunun ba??nda, devesinin üzerinde yüce Allah’a kar?? ba??n? önüne o derece tevâzu ile e?mi?ti ki, sakal?n?n uçlar? neredeyse devenin semerine de?mekte12 ve

“Ey Allah’?m! Hayat, ancak âhiret hayat?d?r” diye dua etmekte idi.13

 

Bir gün bir adam, Peygamberimizin huzuruna gelince, Peygamberlik heybetinden, titremeye ba?lam??t?.

Peygamberimiz, ona: “Kendine gel! Ben, bir hükümdar de?ilim. Ben, ancak Kurey? kabilesinden, kurumu? et yiyen bir kad?n?n o?luyum!” buyurmu?tur.14

Efendimiz (a.s), tevâzu sahibi oldu?undan büyük-küçük herkese selam verirdi.

Enes b. Mâlik (r.a) ?öyle dedi:

“Hz. Peygamber (s.a.s), çocuklar?n yan?ndan geçti ve onlara selam verdi.”

Enes b. Mâlik (r.a) ?unu anlatt?:

Biz çocukken, Rasûlullâh (s.a.s) bizim yan?m?zdan geçti ve: “es-Selâmü aleyküm, çocuklar!” dedi.15

 

 

[1]    Mâlik, Muvatta’, II, 905; ?bn Mâce, Sünen, II, 1399, Hakîm-i Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl, I, 360.

2   ?bn Hanbel, Müsned, II, 414; Buhârî, Edebü’l-Müfred, s.156; Müslim, I, 63; Nesâî, VIII, 110; ?bn Mâce, I, 22.

3   Müsned, IV, 427; Buhârî, Edebü’l-Müfred, s.335; Müslim, I, 64; Ebu Dâvud, IV, 252.

4   Müsned, II, 501; Buhârî, Edeb, s.335; Tirmizî, IV, 365; ?bn Mâce, II, 1400; Taberânî, II, 115.

5   Buhârî, Edeb, s.157; Tirmizî, IV, 349; ?bn Mâce, II, 1400.

6   Mâlik, Muvatta’, I, 158; Müsned, IV, 121; Buhârî, Sahîh, VII, 100; Buhârî, Edeb, s.336; Ebû Dâvud, IV, 252; ?bn Mâce, II, 1400.

7   Buhârî, Edeb, s.335.

8   Müsned, I, 387; Tirmizî, IV, 637; Taberânî, I, 177.

9   ?bn Mâce, II, 1347.

10 Kad? lyâz, ?ifâ, I, 82 vd.

11 ?bn Sa’d, Tabakât, I, 368; Buhârî, Edeb, s.156; Buhârî, Sahîh, VII, 96; Müslim, IV, 1809 vd; Tirmizî, ?emâil, s.61; Heysemî, Mecmâu’z-Zevâid, IX, 10.

12 ?bn ?shâk-?bn Hi?âm, Sîre, IV, 48; Vâkidî, Megâzî, II, 824; ?bn Esîr, Kâmil, II, 246 vd; Ebu’l-Fidâ, Sîre, III, 555.

13 Vâkidî, II, 824; Halebî, ?nsânu’l-Uyûn, III, 27; Zürkanî, Mevâhibü’l-Ledünniyye ?erhi, II, 321.

14 ?bn Mâce, Sünen, II, 1100 vd; Heysemî, IX, 20; ?mam Gazâlî, ?hyâ, II, 483 vd; Kad? Iyâz, I, 99 vd; Ebu’l-Ferec, Vefâ, II, 437.

15 ?bn Hanbel, III, 183; ?bnu’s-Sinnî, Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle, 223; Ebu Nuaym, H?lyetu’l-Evliya, VIII, 378; ?bn Hacer, Fethu’l-Bari, XI, 33; Zebîdî; ?thafu’s-Sadeti’l-Muttakîn, VI, 277.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net