SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Zühdü
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Nevfel b. Îyas el-Huzelî ?öyle söyledi:

“Abdurrahman b. Avf’?n evine, içinde ekmek ve et bulunan bir ta­bak getirdik. Tabak Önüne konulunca Abdurrahman a?lad?. Ben:

‘Niye a?l?yorsun?’ dedim. O da:

‘Rasûlullâh aleyhisselâm ile ailesi arpa ekme?iyle doymadan öldüler. Bi­zim için hay?rl? olan ?eyden dolay? geciktirildi?imizi zannetmiyorum.’ diye cevap verdi.”

Hz. Âi?e (r.anhâ), Heffan b. Kâhil’e ?unu anlatt?:

“Bize bir gece Ebû Bekr’in evinden bir koyun budu hediye edildi. Vallahi, onu parçalamak için Rasûlullâh’la adeta yar???yorduk.

‘Mü’minlerin annesi lambas?z m??’ dedim. O da:

‘E?er lambam?z olsayd?, onu (eti) yerdik. Muhammed’in (s.a.s) aile­sinin üzerinden ay gelir geçer de evde ne ekmek pi?irilir ne de tencere kaynat?l?rd?.”

Enes b. Mâlik ?unu anlatt?:

“Bir arpa ekme?i ve kokusu de?i?mi? bir miktar iç ya??yla Rasûlullâh’?n (s.a.s) yan?na gittim. O’nun ailesinin sabah ak?am bir sa’dan ba?ka yiyece?i olmad?. Hâlbuki onlar o s?rada dokuz haneydiler.”1

 

Ebû Hureyre ?öyle anlatt?:

“Oturarak namaz k?larken Rasulullah’?n (s.a.s) yan?na girdim:

‘Yâ Rasûlallâh, neyiniz var?’ dedim.

‘Açl?k!’ buyurdu. Bunun üzerine a?lad?m. Rasulullah (s.a.s):

‘Ebû Hureyre, a?lama! Çünkü dünyada sevab? beklenirse, k?ya­met gününde açl???n ?iddeti ac?kana isabet etmez.’ buyurdu.”2

 

Enes b. Malik ?öyle dedi:

Hz. Fât?ma (r.anhâ), Efendimize (a.s) bir ekmek parças? getirdi. Hz. Peygamber (s.a.s):

‘Fât?ma! Bu parça nedir?’ dedi. Hz. Fât?ma:

‘Bir somun yapt?m. Bu parçay? sana getirmeden içim rahat etmedi.’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.s):

‘Bu, üç günden beri baban?n a?z?na giren ilk yiyecektir.’ buyurdu.3

 

?bn Abbas ?unu anlatt?:

“Rasulullah (s.a.s) z?rh?, ailesine yedirmek için ald??? otuz sa’ arpa kar??l???nda bir yahudide rehin iken vefat etti.”

Hz. Ai?e ?unu söyledi:

“Rasulullah (s.a.s), z?rh?, yahudi Ebû ?ahme’de rehindeyken vefat etti.”

Enes ?öyle anlatt?:

“Rasûlullâh (s.a.s), gelmem için bana haber gönderdi. Rasûlallâh (s.a.s) hizmetçisini, bu?day sat?n almak üzere bir yahudiye göndermi?ti. ?öyle buyurdu:

‘Söyle ona, bize iki elbise versin. Bize bir ?ey gelince onu öde­yelim.’

Adam, halka sat?? yaparken benimle oyalanma?a ba?lad?. Sonra bana dönüp:

‘Vallahi, Muhammed’in (s.a.s) ne ekini var, ne sa??l?r hayvan?. Bana nerden ödeyecek?’ dedi. Gelip Peygamber’e (s.a.s) bildirdim. Hz. Peygamber (s.a.s):

‘Allah’?n dü?man? yalan söylemi?. E?er bana verseydi, borcumu ona öderdim. Ben ona, onlardan daha hay?rl?y?m.’ buyurdu ve ?unu ilave etti:

‘Ki?inin yamal? elbise giymesi, onun için, emanet olan ?eyi ye­mesinden daha hay?rl?d?r.’4

 

Ebû Hazim ?unu anlatt?:

Ebû Hureyre’nin, parma??yla birkaç defa i?aret ederek ?öyle dedi­?ini gördüm:

“Ebû Hureyre’nin can? elinde olan Allah’a yemin olsun! Rasûlullâh (s.a.s) ile ailesi, dünyadan ayr?l?ncaya kadar üç gün arka arkaya bu?day ekme?inden doya doya yememi?tir.”5

 

Simak b. Harb ?öyle demi?tir:

“Nu‘mân b. Be?ir’in, ‘Ömer b. Hattâb’?, hutbe okurken din­ledim’ dedi?ini duydum. Ömer, insanlar?n dünyadan elde ettiklerini an­d?ktan sonra:

‘Rasûlullâh’?n bütün gün k?vran?p, karn?n? doyuracak kötü (kalitesiz) hurma bile bulamad???n? gördüm.’ dedi.”6

 

Câbir (r.a), ?unu anlatt?:

“Rasûlullâh’la (s.a.s) arkada?lar? (Hendek sava?? için) hendek kazarlarken üç gün hiçbir yiyece?in tad?na bakmadan kald?lar.

‘Ya Rasûlallâh! Burada çok sert bir damar var.’ dediler. Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.s):

‘Oray? su ile ?slat?n.’ dedi. Oray? su ile ?slatt?lar. Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s) balyozu eline ald? ve ‘Bismillâh’ diyerek oraya üç defa vurdu. Böylece oras? kumlar? savrulan bir y???n haline geldi. Bir aral?k göz att???mda Rasûlullâh’?n, karn?na ta? ba?la­d???n? gördüm.”

Hz. Âi?e (r.anhâ), Urve’ye ?unlar? söyledi:

“Ye?enim! Vallahi! Biz üç defa hilali görürdük de Rasûlullâh’?n (s.a.s) odalar?nda ate? yak?lmazd?. Ben de:

‘Teyzeci?im! Bu süre içinde sizin hayat?n?z? devam ettiren neydi?’ dedim. O da:

‘?ki siyahla, yani hurma ve su ile ya??yorduk. Ancak Rasûlullâh’?n (s.a.s) ensârdan kom?ular? vard?. Onlar ne iyi kom?ulard?! Onlar?n, sütü için besledikleri koyunlar? vard?. Rasûlullâh’a (s.a.s) onlar?n sütünden verirlerdi.”7

 

 

 

[1]    Buharî, Sahih, III, 186; Ebu Nuaym, H?lyetu’l-Evliya, VI/280; ?bn Hacer, Fethu’l-Bari V/140, 141.

2   Hatib, Tarih, III, 15; ?bn Asakir, Tarih, VI/329.

3   ?bn Sa’d, Tabakatü’l-Kübra, I, 114; Zebidî, ?thafu’s-Sadeti’l-Muttakîn, VII/391.

4   ?bn Hanbel, Müsned, III, 244; ?bn H?bban, Sahih, 1628; Tarihu’l-Hatib, III, 155; ?bnu’l-Cevzî, Kitabu’l-Mevzuat, I/55, 56.

5   Buharî, Kitâbu’l-Eymân/22, Kitâbu’l-Et’ime/23, Kitâbu’r-Rikâk/17; Müslim, Sahih, Kitâbu’z-Zühd/ 20, 25, 33; Nesaî, Sünen, Kitâbu’z-Zehâyâ/37; ?bn Mace, Sünen, Kitâbu’l-Efime/48, 49; ?bn Hanel, I, 98, 434, IV, 442, VI, 128, 156, 187, 255, 277.

6   Müslim, Kitâbü’z-Zühd, 36.

7   Buharî, III, 186; Ebu Nuaym, VI/280; ?bn Hacer, V/140, 141.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net