SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Allah?? Zikretmesi
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Kur’an-? Kerim’de iman ehlinin özelliklerinden bahsedilirken, “Onlar, Allah’? ayakta iken, oturarak ve yanlar?na yaslanm?? olarak zikreden kimse­lerdir.” (Âl-i ?mrân, 3/191) ve “Ticaret ve al??veri? onlar? Allah’? anmaktan al?koymaz.” (Nûr 24/37) buyrulmaktad?r.

Efendimiz (a.s) zikir âyetlerinin bizatihi uygulay?c?s?yd?. Hz. Ai?e (r.anhâ) ?öyle demi?tir:

“Hz. Peygamber her an ve her saniye Allah’? zikret­mekle me?gul olurdu.”

Rebîa b. Ka’b el-Eslemî (r.a) ?öyle demi?tir:

“Geceleyin, Hz. Peygamber’in tesbih ve tehlil seslerini dinleye dinleye yorulurdum da uyku bast?r?rd?.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 59)

Otururken kalkarken, yürürken dola??rken, yerken içerken, uyurken uyan?k­ken, abdest al?rken, elbise giyerken, bine?e binerken, yola ç?karken, geri dönerken, eve girerken, mescide ad?m atarken k?sacas? her hal ve durumda kalbi ve dili Al­lah’? zikretmekle me?gul olurdu. Böyle oldu?u içindir ki hadislerde çe?itli zaman ve durumlara ait yapt??? pek çok dua nakledilmi?tir. Hayat?n?n sonuna do?ru, için­de hamd etmesi ve te?bih etmesi bildirilen Nasr sûresi nazil olduktan sonra mü’minlerin annelerinin anlatt???na göre; her zaman ve her durumda mübarek a?­z?ndan tesbih ve tehlil eksik olmazd?. (Buhârî, Hacc, 119)

?bn-i Ömer (r.a) der ki:

“Hz. Peygamber (s.a.s) ço?u kez ?u duay? k?sa aral?klarla sürekli okurdu: ‘Ey Rabbim! Beni ba???la ve tevbemi kabul et, çünkü Sen tevbeleri en çok kabul eden ba???lay?c?s?n!’ Hz. Peygamber (s.a.s)’in her oturu?unda yüzer kere bu duay? okudu?unu saptad?k.” (Müsned, II, 21)

Yol ve seferin güvensiz anlar?nda da Hz. Peygamber (s.a.s), Al­lah’? zikretmekten uzak olmazd?. Bine?in üzerinde oturmu? vaziyette nafile namaz k?lard? ve yüzünün k?bleye dönük olup olmad???na ald?r?? etmezdi. Bine?i ne tara­fa giderse, yüzü o tarafa olmak üzere namaza dururdu.” (Müslim, Müsâfirîn, 25; Tirmizî, Salât, 184)

“Siz ne tarafa dönerse­niz dönünüz, Allah’?n yüzü o taraftad?r.” (Bakara, 2/115)

 

 

Zikir Halkas?nda

Ashaptan ?eddad b. Evs ile Ubâde b. Sâmit der ki:

“Peygamber aleyhisselam?n yan?nda bulunuyorduk. Peygamber aleyhisselam:

‘?çinizde garîb (Ehl-i Kitab) var m?’ diye sordu.

‘Hay?r, yâ Rasûlallâh’ dedik. Bunun üzerine kap?lar?n kapat?lmas?n? emretti.

‘Ellerinizi kald?r?n?z ve Lâ ilâhe illallâh deyiniz.’ buyurdu.

Ellerimizi kald?rd?k ve bir saat boyunca birlikte ‘Lâ ilâhe illallâh’ dedik.

Rasûlullâh aleyhisselam, elini indirdi. Sonra da:

‘Allah’a hamdolsun. Allah’?m! Sen, beni bu kelime-i ile gönderdin ve beni bununla memur k?ld?n.

Cenneti de, bana bu söz üzerine vaat ettin.

?üphe yok ki sen, asla vaadinden dönmezsin’ diyerek dua etti. Sonra da:

‘Sevininiz! Hiç ?üphesiz Aziz ve Celil olan Allah, sizi ba???lad?.’ buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 124; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 19; Hâkim,  Müstedrek, I, 501)

Hz. Ai?e:

“Rasûlullâh aleyhisselam her vakitte Allah? zikrederdi.” dedi?i gibi (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 70; Müslim, I, 282, Ebu Dâvud, I, 5; Tirmizî, V, 463; ?bn Mâce, I, 110), Retina b. Ka’bül-Eslemî de:

“Rasûlullah aleyhisselam?n gündüzün hizmetinde bulunur, hacetini görür gözetir, derler toparlard?m.

O, yats? namaz?n? k?l?nca evine girerdi.

Ben de kap?s?n?n önüne otururdum.

‘Belki hacetine ait bir buyru?u olur.’ derdim.

Rasûlullâh aleyhisselam?n:

Sübhanallah! Sübhanallah! Sübhanallahi ve bihamdihi!’ diyerek tesbih edi?ini dinleye dinleye göz­lerimi uyku bürür, uyuyakal?rd?m.” demi?tir. (Müsned, IV, 59)

Rasûlullâh aleyhisselam, sabah namaz?n? k?ld??? zaman, güne? iyice do?uncaya, yükselinceye kadar oturur (Müsned, V, 101, 107; Müslim, I, 464; Ebu Dâvud, II, 29; Nesâî, III, 80; Taberânî, Mu’cemu’s-Sa?îr, II, 150), Allah? zikreder (Taberânî, II, 150);

“?kindi namaz?ndan sonra güne? bat?ncaya kadar Allah? zikreden cemaatle birlikte oturmam; bana, her biri için on iki bin dirhem vererek ?smail aleyhisselam evlad?ndan dört köleyi azad etmemden daha sevgilidir.” buyururdu. (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, X, 105; ?bn Hacer, Metâlibu’l-Âliye, III, 245)

Peygamberimiz aleyhisselam:

“Allah?n nimete bürüdü?ü kimse, Allaha hamd etmeyi ço?alts?n!

Günah? ço?alan kimse, isti?far? ço?alts?n!

R?zk? geciken kimse de ‘lâ havle ve lâ kuvvete illa billâh’ sözünü ço?alts?n!”

“Cennete ilk davet edilecek kimseler, geni?likte ve darl?kta Allah’a hamd edip durmu? olan hamd edicilerdir.” (Taberânî, I, 103)

“Rabbin kuluna, gecenin son yar?s?ndakinden daha yak?n oldu?u bir zaman yoktur.

E?er o saatte Allah’? zikredicilerden olmaya gücün yeterse, ol!” buyurmu?tur. (Tirmizî. V, 569 vd.)

 

 

Muaz b. Cebel’e Tavsiye

Muaz b. Cebel der ki:

“Yâ Rasûlallâh! Bana bir tavsiyede bulun.”

Rasûlullâh (s.a.s):

“Elinden geldi?i kadar, Allah’a kar?? takval? ol! Bulundu?un her ta??n ve her a?ac?n alt?nda Allah’? zikret. ??ledi?in kötü i?ten dolay? da gizlisine gizlice, aç???na aç?kça tevbe et!” buyurdu.

Yine Muaz b. Cebel:

“Rasûlullah aleyhisselam ‘Cennet halk?, dünyada iken Allah’? zikretmeksizin geçirmi? olduklar? saatlerden ba?kas? hakk?nda hasret ve nedamet duymayacaklard?r.’ buyurdu.” demi?tir. (Ebû Bekir Ahmed b. Muhammed, Amelü’l-Yevm velleyle, s.12; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, X, 73 vd.)

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net