SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
?ecāat ve Necdeti
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?ecaat; sava? ve ?iddet s?ralar?nda cesaret ve yüreklilik göstermek demektir.

Necdet de, korku ve deh?et yerlerinde, ola?anüstü durumlar kar??s?nda sab?r ve sebat göstermek, korkuya dü?üp uygunsuz i? yapmamak, demektir.

?ecaat ve necdet hasletlerinin her ikisi de, Peygamberimiz aleyhisselâmda üstün derecede mevcuttu.

Abdullah b. Ömer:

“Rasûlullâh aleyhisselâmdan daha sehâvetli, daha necdetli, daha ?ecaatli bir kimse görmedim!” demi?tir.

Kurey? mü?riklerinin delikanl?lar? Mekke’de Peygamberimiz aleyhisselâm?n evini ku?atm??lar, içeri­den ç?kar ç?kmaz üzerine at?l?p k?l?çtan geçirmeye haz?rlanm??lar iken, Peygamberimiz aleyhisselâm hiç korkmadan evinin kap?s?n? açm??, mü?riklerin ba?lar?na toprak saçm?? ve Yâsîn sûresinin ba? taraf?ndan dokuz âyet okuyarak aralar?ndan ç?k?p gitmi?ti.

 

Peygamberimiz aleyhisselâm, Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr ma?aras?na girdi?i zaman, mü?riklerin delikanl?lar? da k?l?çlar?n? s?y?r?p iz süre süre ma?aran?n önüne kadar gelmi?, dayanm??lard?. Ünlü iz sürücü Kürz b. Alkame, Peygamberimiz aleyhisselâm?n izini görünce:

“?z burada kesilmi?! Bu ayak izi, Makam-? ?brahim’dekindendir!” demi?ti.

Hz. Ebû Bekir:

“E?er onlardan biri e?ilip ayaklar?n?n dibinden içeri bakacak olursa muhakkak bizi görecektir!” diyerek tela?land??? zaman, Peygamberimiz aleyhisselâm:

“Hiç tasalanma! Allah bizimledir.” buyurmu?tu. (Tevbe: 9/40)

 

Kendilerini tutup mü?riklere teslim ederek yüzer deve mükâfat almak sevdas?yla onlar? izleyen Sürâka b. Cu’?um’u gördü?ü zaman, Hz. Ebû Bekir yine tela?lanm?? ve:

“Yâ Rasûlallah! ??te, atl? gelip bize yeti?ti.” demi?ti.

Peygamberimiz aleyhisselâm ona yine:

“Hiç tasalanma! Allah bizimledir.” buyurmu?tur.

 

Enes b. Malik der ki:

“Rasûlullâh aleyhisselâm insanlar?n en güzeli, en cömerdi ve en ?ecaatlisi idi. Medine’de bir feryat, korkulu bir hal oldu mu, Peygamber aleyhisselâm hemen Ebû Talha’n?n Mendub diye an?lan at?n? emaneten al?p üzerine atlar, feryad?n geldi?i yere yeti?irdi.

Hiçbir feryat ve imdat sesi duyulmazd? ki, Mendub’un oraya bir deniz gibi, su gibi revan oldu?unu görmeyelim!

Hâlbuki o, çok yava? ve a??r yürüyen bir att?; hiç de yürüyen de?ildi.

Bir gece Medineliler bir feryat i?itip korkmu?lar, hemen sesin geldi?i tarafa do?ru gitmi?lerdi.

Rasûlullâh aleyhisselâm ise, onlar? geride b?rakarak ilerlemi?, sesin geldi?i yere yeti?mi?, durumu inceleyip dönerken halk ile kar??la?m??t?.

Kendisi Ebû Talha’n?n ç?plak at?n?n üzerinde k?l?c? boynunda as?l? bulunuyor ve:

‘Hiç korkmay?n?z! Hiç korkmay?n?z!’ buyuruyordu.”

 

Hz. Ali de, Bedir sava?? günü mü?riklerin saflar?na Peygamberimiz aleyhisselâmdan daha yak?n bir kimse bulunmad???n? bildirmi?tir.

 

Mikdad b. Amr da, Peygamberimiz aleyhisselâm?n Uhud sava??ndaki ?ecaat ve sebat?n? anlat?rken:

“Kendisini hak din ve kitapla peygamber gönderen Allah’a yemin ederim ki; dü?man?n sald?r?lar? kar??s?nda Rasûlullâh’?n bir kar?? bile geriledi?ini görmedim!

Ashab?ndan bir k?sm? bir kere onun yan?nda topland?lar, bir kere de onun yan?ndan da??ld?lar.

Rasûlullâh’?n arada s?rada ayakta dikilerek dü?man? geriletecek derecede yay?yla ok, ya da ta? att???n? görmü?ümdür!

O, t?pk? askerî bir birlik gibi sebat etmekte, yerinden ayr?lmamakta idi.” demi?tir.

Uhud sava??nda, Kurey? mü?riklerinden Übeyy b. Halef:

“Muhammed nerede?” diyerek soruyor,

“Yâ Muhammed! Sen kurtulursan, ben kurtulmayay?m!” diyerek gelip Peygamberimiz aleyhisselâma yeti?mi? bulunuyordu.

Peygamberimiz aleyhisselâm?n yan?ndaki sahabileri:

“Yâ Rasûlallah! ?çimizden birisi dönüp onu kar??lasa olmaz m??” dediler.

Peygamberimiz aleyhisselâm:

“B?rak?n?z gelsin!” buyurdu.

Übeyy b. Halef, Peygamberimiz aleyhisselâm?n yan?na kadar geldi. Sahabiler dayanamayarak onun önünü kesmek istediler.

Peygamberimiz aleyhisselâm:

“Geri durunuz!” buyurdu.

Hemen Haris b. S?mme’nin m?zra??n? eline ald?, sonra sahabilerine pu?ur devenin silkinmesi gibi silkindi, onlar? devenin s?rt?ndan sineklerin uçup da??l??? gibi ba??ndan da??tt?.

Peygamberimiz aleyhisselâm?n o s?radaki celâdeti, hiç kimsede yoktu. Peygamberimiz aleyhisselâm davran?nca, Übeyy b. Halef dönüp kaçmaya ba?lad?.

Peygamberimiz aleyhisselâm:

“Ey Übeyy! Nereye kaç?yorsun? diyerek seslendi onu -boynunun- mi?feriyle gömle?inin yakas? aras?ndaki k?sm?ndan vurup yaralad?!

Übeyy b. Halef, s???r bö?ürür gibi bö?ürerek at?ndan yere yuvarland?. Kendisinin kaburga kemik­lerinden baz?s? da k?r?ld?. Mü?rikler, onu ordugâhlar?na götürdüler. Übeyy b. Halefin yaras?n?n kan? ç?km?yordu, fakat a?r?s?na dayan?lacak gibi de?ildi.

Bunun için, Übeyy b. Halef:

“Vallahi, Muhammed beni öldürdü!” dedi. Arkada?lar?:

“Andolsun, sen akl?n? kaybetmi?sin! Vallahi, sendeki yaran?n hiç önemi yok!” dediler. Übeyy ise:

“O bana Mekke’de ‘Seni, ben öldürece?im!’ demi?ti.

Vallahi o benim üzerime tükürse, yine beni muhakkak öldürür!” dedi. Arkada?lar?:

“Ey Ebû Âmir! Vallahi, senin yaran önemli de?ildir! E?er bu sendekinin ayn? herhangi birimizde olsayd? bize hiç de s?k?nt? vermezdi. Biz de ona ald?r?? bile itmezdik!”diyerek teselli etmeye çal???yorlard?. Fakat o:

“Lât ve Uzzâ’ya yemin ederim ki, e?er bende olan bu yara, Zülmecaz panay?r? halk?nda olsayd?, hepsi de çoktan ölüp giderlerdi.

O, bana: ‘Seni, ben öldürece?im!’ dememi? miydi?

De?il ben, bütün Rebia ve Mudarlar halk? da olsa, muhakkak onlar? da öldürür o!” diyordu.

Übeyy b. Halef, Mekke’ye alt? mil uzakl?kta bulunan ?erife gelince öldü.

 

Ashabdan Berâ’ b. Âzib’e Kays kabilesinden bir adam:

“Huneyn sava?? günü, Rasûlullâh aleyhisselâm?n yan?ndan siz de kaçt?n?z m??” diye sormu?tu.

Berâ’ b.Âzib:

“Fakat Rasûlullâh aleyhisselâm kaçmam??t?r! Onu boz kat?r?n?n üzerinde gördüm ki, Ebû Süfyan b. Haris kat?r?n geminden tutuyordu.

Kendisi:

‘Peygamber benim! Yalan yok! Ben Abdulmuttalib’in o?luyum!’ diyerek sesleniyordu.

Vallahi, sava? k?z??t??? zaman, Rasûlullâha s???n?r, onunla korunurduk!

?çimizde en yi?it olan?m?z, Peygamberimiz aleyhisselâm?n hizas?nda durabilendi!” dedi.

Hz. Abbas da:

“Müslümanlarla kâfirler kar??la??nca, Müslümanlar bozulup gerilediler.

Rasûlullâh aleyhisselâm ise kat?r?n? kâfirlere do?ru mahmuzlamaya ba?lad?.

Ben, ko?mas?na engel olmak için, kat?r?n?n geminden tutuyordum. Ebû Süfyân b. Haris de, Rasûlullâh aleyhisselâm?n kat?r?n?n üzengisinden tutuyordu.” demi?tir.

(M. As?m Köksal, ?slam Tarihi, XVIII, 481-485)

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net