SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bu konu?ma Sal? günü ö?leden sonra medresede yap?ld?.

Konu?ma tarihi: Hicrî 18 Zilkade 545, Milâdî 1150.

 

Aziz ve Celil olan Hakk (c.c), korkulmaya ve kendisinden bir ?ey bek­lenilmeye lay?kt?r.

O’nun cenneti ve cehennemi olmasa dahi, çekinme­ye de?er.

O’na itaat ediniz, bu itaati O’nun varl??? için yap?n?z. O’ndan gelen iyilik ve ceza sizi art?k dü?ündürmesin.

O’nun yolunda itaat, emrini tutmak, yasaklar?ndan kaçmak ve gelen kader i?lerine kar?? sab?rl? olmakt?r.

O’na dönünüz. O’nun önünde boynunuzu e?iniz ve a?lay?n?z. Ya?­lar hem gözünüzden hem de kalbinizden aks?n.

A?lamak ibadettir, Hakk’a kar?? tevazu göstermenin ?iddet hâlidir. Tevbe ve iyi niyet üzere ölen kurtulur. Temiz i? tutana Hakk’tan fayda gelir.

O, mazlumlar?n mükâfat?n? verir. Bu âlemden göçtükten sonra herkes O’nun önünde durur. Rahmet ve ?efkat gösterisi kimseye dü?mez.

O, kulla­ra ac?r ve merhamet eder. Dünya ve âhirette O’nun sevgisi sana ye­ter. Bu sebeple Hakk sevgisini en önemli ?ey olarak tut. Sana en çok laz?m olan odur. Bütün yarat?lm??tan daha ileridir.

Herkes seni kendisine ça??r?r. Aziz ve Celil olan Hakk ise seni sana ça??r?r.

Ey cemaat! Nefisleriniz ilâhl?k iddias?nda, bundan haberiniz yok. O, bu kötü hâlini her zaman göstermektedir. Hakikat kar??s?nda zor kullanmakta, Hakk’a kafa tutmakta ve ayr?ca O’nun istedi?ini de is­tememekte. Dergâhtan kovulan ?eytan? nefis sevmekte… Hâlbuki Mevlâ, onu sevmez. Nefis kadere uymuyor ve sab?r yolunu tutmuyor, daima nizâ/tart??ma ç?kar?yor. O’nun yan?nda Hakk’a teslime dair alâmet yok­tur. ?slâm’?n sadece ismi ile yetiniyor, bu ona hiçbir zaman için fayda sa?layamaz ve menfaat getiremez.

Ey evlat! Korku üzere ol. Emin olma. Bu hâlin Rabb’ine kavu?un­caya kadar devam etsin.

Kalbin istikrar buluncaya kadar böyle ol. Niyetini O’na yönelt. Emniyet hâli önüne serilinceye kadar çekin, bu olursa emin olabilirsin. Hakk kat?nda emniyet bulursan bol hay?r gö­rürsün. Oradan gelen emniyet hâli devaml?d?r. O, verdi?i ?eyi geri almaz. Aziz olan Hakk, kulunu sevince kendine yakla?t?r?r.

Kul Mevlâ’s?ndan korktu?u müddetçe kötülükleri gider, kalbi ve s?rr? sakin olur. Bu hâli kimse sezemez. Hakk’la aras?nda olur.

Cahil adam! Hakk’tan dönmektesin ve O’nu kalbin ötesine at­maktas?n, yarat?lm??la u?ra?maktas?n.

Allah yolcular?n?n me?galesi Hakk’t?r. O’na hizmet ederler, bu sayede kalpleri yak?nl?k bulur ve irfan sahibi olurlar. Onlardan her biri marifet sahibi olunca, nefsini ve ?eytanî duygular? yenince, halktan ve dünyadan kurtulunca Hakk yak?nl??? perdesi aç?l?r. Bu hâlden sonra Mevlâ’s? ona ba?ka i?ler yap­t?r?r. Ona ?öyle bir hitap gelir:

“Geriye dön! Halk?n hizmeti ile ol ve onlar? bize ça??r. Bizi is­teyen ve arayanlara hizmet et.”

Siz tecrübesiz insanlars?n?z. Allah yolcular? sizin önderinizdir. Onlar kurtar?r.

E?inizi raz? etmekte ve Mevlâ’n?z? dar?ltmaktas?n?z. Halk?n ço?u, e?inin ve çocuklar?n?n r?zas?n? Mevlâ’dan öne almaktad?r.

Ben, senin bütün hareket ve duru?unu, bütün gayretini nefsin için görmekteyim, yaln?z e?in ve çocu?un için çal??t???n? sezmekte­yim. Sende Hakk’tan yana hiçbir haber yok.

Yaz?k sana! Tam olgun erlerden say?lm?yorsun. Kâmil olan ki?i, yaln?z Hakk için i? yapar. Kalp gözlerin görmez olmu?. ?ç âlemindeki temizlik bozulmu?. Rabb’inden perdelenmi?sin, ama bunlardan habe­rin yok. Bu sebeple baz? büyükler (onlara selam olsun) ?öyle der:

“Hakk’tan perdeli oldu?unu bilmeyen zavall?lara yaz?klar olsun!”

Yedi?in ekmek içerisinde cam k?r?klar? vard?r, sen onu yemek­tesin ve durumu bilmemektesin. Çünkü ona kar?? i?tihan ve arzun çok fazla. H?rs?n da s?n?rs?z. Az sonra miden parçalanacak ve ölecek­sin. Bütün belâ Mevlâ’ndan uzak oldu?un için geliyor; e?er halk? sevmedi?ini ve Hakk’? sevdi?ini söylemekte gerçekçi olsayd?n böyle ol­mazd?n.

Peygamber (s.a.v) Efendimiz ?öyle buyururlar:

“Haberli ol! Halk?n sevgisi azal?r.”

Bu, ?u demektir:

Onlar? tecrübesiz olarak seviyorsun ve ayn? ?e­kilde öfke duyuyorsun. Ama bir denemeden geçirirsen i?in iç yüzünü anlar ve ona göre öfke duyars?n.

Ak?l sahibi tecrübelidir. Sende ak?l da yoktur. Kalp tecrübe eder; sende kalp de yoktur. Kalp dü?ünür, Mevlâ’s?n? anar ve ö?üt al?r. Allah Teâlâ ?öyle buyurdu:

“Muhakkak kalp sahibi olanlara Kur’ân’da al?nacak dersler vard?r; o kula?a geldi?inde huzuru olanlara da ayn? ö?üt vard?r.” (Gâf, 50/37)

Akl?, kalbe çevir. Kalbi, s?r yap. S?rr?, yoklu?a ilet. Yoklu?u, var­l??a çevir.

Âdem ve di?er peygamberler be?erî duygular?n hepsine sahipti. Onlar?n da kendilerine göre istek duyduklar? ?eyler vard?. Ancak on­lar, nefislerine kar?? durup Rabb’lerinin r?zas?n? ararlard?. Âdem pey­gamber cennette bir arzu duydu, orada iken bir hata i?ledi. Sonra tevbe etti, bir daha ona dönmedi. Onun arzusu övülmeye de?er. Çün­kü iyi niyeti vard?, Hakk civar?ndan ayr?lmak istemiyordu. Peygam­berler, her zaman nefislerine kar??d?rlar, tabiî arzu ve ?ehvetlerini yenerler, hakikat yönünden meleklere kat?l?ncaya kadar çal???rlar. Nefislerini yenmek için çok çabalar ve bu yolda çok gayret sarf ederler. Peygamberler ve sevgili kullar sab?rl?d?rlar. Size gereken sab?r i?inde onlara uymakt?r.

Ey evlat! Tam hamle yapacak durumu elde edinceye kadar dü?­man?n duru?una dayan. Yak?nda onu tutar yere vurursun. Yaln?z za­man?n? bekle, zaman? gelince onun bütün varl???n? teslim al?rs?n.

Ey evlat! Çal??, hiç kimseye eziyet için gayret etme. Herkese iyi niyet besle. Ancak cemiyetin düzeni için bir ?ey yap?lacaksa onu da yapmaktan geri durma, bu ibadet say?l?r.

Akl? ba??nda ve seçme do?rular, sûrlar?na üflediler. Onlar, nefis­lerinin k?yametini kopard?lar. Kendi gayretleri ile dünyay? bir yana att?lar. S?rata inand?klar? için geçtiler. Kalple yürüdüler ve cennetin kap?s?na vard?lar. ?çeri girmeden kap? a?z?nda durdular ve ?öyle dediler:

“Biz, buran?n nimetini yaln?z yemeyece?iz ve içmeyece?iz.”

?yi insanlar, yaln?z canlar?n? dü?ünmezler ve yaln?z yemezler. Bu dü?ünce ile dünyaya döndüler. Maksatlar? insanlar? Hakk’?n tâatine ça??rmakt?. Ve orada gördükleri iyi ?eyleri haber vermekti, ayr?ca güç i?leri kolayla?t?rmakt?.

Bir kimsenin iman? kuvvet bulur, inanc? varl???nda yerle?irse, Mevlâ’n?n haber verdi?i her ?eyi kalbinde bulur. Cennet, cehennem ve onlarda olanlar?, k?yamet i?lerine dair her ?eyi sezer, ölüm mele­?ini görür, sûr sesini duyar. Her ?eyi oldu?u gibi görür. Ona göre k?y­met biçer. Dünya ve zevalini, de?i?mesini ve dünya ehlinin göçünü görür. ?nsanlar? mezar ta?lar? gibi görür. Onlar?n duydu?u azab? ve iyilikleri hisseder. Sanki k?yamet kopmu?. Hakk kat?nda cümle halk divana durmu? gibi bilir. ?man sahibi, k?yametin koptu?unu, peygamberlerin, meleklerin ve sevgili kullar?n s?ra s?ra divan durdu?unu gö­rür. Cennet ehlinin birbirlerini ziyaretine ve cehennem ehlinin bir­birlerine kar?? sata?mas?na bakar.

?yi görü?e sahip olan ba? gözü ile halka bakar, sonra kalbini açar ve Allah’?n fiil tecellisini onlarda görür. O tecellinin hareketini ve sükûnunu anlar. Buna “izzet nazar?” derler. Allah’?n sevgili kullar? bu görü?e sahiptir.

?man sahibi o kimsedir ki bir ki?iye bakt??? zaman ba? gözünü kullan?r. ?ç âlemine de kalbi ile bakar ve Mevlâ’y? s?r gözü ile görür. Bu yolda çal??an bulur. Kader geldi?i zaman uyar. Deniz ve kara onun gözünde ayn?d?r. Deniz sahili ve da? ba?? e?ittir. Ac? ile tatl? ayn?d?r. ?zzet ve zilleti ay?rmaz. Zenginlik ve fakirlik ayr? mana ta??­maz.

?man sahibi kaderle yürür. Kader onu yormaz. Kader, onu ta??­mak için yorulur. Kader, onu yüklenir. Hakk yak?nl???na kadar götü­rür. ?man sahibi kadere tevazu gösterir, onun Hakk’a yak?nl???n? bi­lir. ?man sahibi nefsine uymad??? için bu hâle erer. ?ahsî arzular?, kötü âdetleri, ?eytanî duygular? ve uygunsuz arkada?lar? sevmedi?i için arad???n? bulur.

Allah’?m, bütün halde kadere uymay? bize nasip eyle!

“Bize dün­yada iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azab?ndan koru.” (el-Bakara, 2/201)

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net