SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

“Din, insanın fıtratında yer alan bir duygudur ve eğitimle desteklenmelidir.”

(Avr. İslâm Ünv. Kurucu Rektörü

        Abdullah Demircioğlu)

 

Zuhûr:

Efendim, kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

A. Demircioğlu:

1949’da Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldim. 1972 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden, sonrasında İstanbul-Haseki Eğitim Merkezi’nden mezun oldum. Daha sonra Türkiye’nin çeşitli yerlerinde vaizlik ve uzun bir süre müftülük görevlerinde bulundum. 1980 yılına gelindiğinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı hizmetleri kapsamında Belçika’nın Gent şehrinde din görevlisi olarak göreve başladım. Bir müddet bu vazifemi ifa ettikten sonra Belçika Eğitim Bakanlığı tarafından İslâm din dersi öğretmenliğine atandım. Bu görevimi 17 yıl boyunca sürdürdüm. Ardından vakıf çalışmalarına ağırlık verdim ve 2005 yılında, yaşadığım Gent şehrinde, az sayıdaki samimi ve gayretli müminle birlikte Avrupa İslâm Üniversitesi’nin kurulmasına katkıda bulundum.

Zuhûr:

Avrupa’nın kalbi olarak nitelenen Belçika’da niçin bir İslâm üniversitesi kurma ihtiyacı hissettiniz?

A. Demircioğlu:

Sorunuzun cevabı İslâm’ın gönderiliş prensiplerinde yakından alakalıdır.

‘Oku! Yaradan Rabbinin adıyla oku!’ ilahî fermânına muhatap olan Sevgili Peygamberimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Mekke’de gözden ırak bir noktada yer alan Hz. Erkam radıyallâhü anhın evinde, Medine’de ise Mescid-i Nebî’nin içinde bulunan Suffa’da ashâb-ı kirâmın önde gelen âlimlerini yetiştirmiştir.

İlmin ve âlimin önemini her fırsatta vurgulayan Efendimiz aleyhisselâm, şöyle buyurur:

“Beşikten mezara kadar, ilim öğreniniz.”

“İlim öğrenmek, kadın-erkek her müslümana farzdır.”

“Ya âlim ol, ya talebe ol, ya dinleyici ol, ya da bunları sevenlerden ol. Sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun.”

Bilindiği üzere dinî eğitim-öğretim kurumları, İslâm kültür ve medeniyetinin mensubu olmaktan onur duyan müslüman ecdâdımızın büyük fedakârlıklarıyla mevcudiyetini sürdürebilmiştir. Kur’ân kursları, imam-hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı eğitim merkezleri ile özel vakıf ve derneklerin yürüttükleri faaliyetler bunlardan ilk akla gelenlerdir.

Bu manevî okullardan mezun olanlar, yıllar yılı Avrupa’ya gelerek buradaki dinî eğitim ihtiyacını karşılamak gayesiyle özverili ve takdire şayan faaliyetler göstermişlerdir. Ancak Avrupa’nın eğitim seviyesi ve burada günden güne artan Müslüman nüfus karşısında bu eğitim gönüllülerinin nitelik ve nicelik bakımından yetersiz kaldıkları bir gerçektir. Nitekim sadece Belçika’da, 200 binin üzerinde Müslüman nüfus yaşamaktadır.

Bugün dünya üzerindeki ‘Müslüman imajı’ maalesef zedelenmiştir. Çeşitli vesilelerle İslâm’ın daha iyi anlatılması ve anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Müslüman hoşgörüsü ve inancı, yaşam algısı bilinsin istiyoruz. Bu yolda bizlere önemli görevler düştüğünü idrak ederek, bu adımı attık.

Önemli bir husus da, Belçika’da ve Avrupa’nın genelinde Ehl-i Sünnet çizgisinde olmayan bazı zararlı akımların, din kisvesi altında yürüttükleri olumsuz faaliyetlerdir. Bunlar çeşitli yollarla temiz ve saf olan müslüman dimağları, kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmekte ve yönlendirmektedirler. Hâlbuki müslümanların, doğrudan doğruya Kur’ân ve Sünnet’e rabıtalı, ilmî ve kültürel mirasına bağlı ve saygılı kadrolara ihtiyacı vardır. Burada yaşayan müslümanların, dinî ve kültürel bilgi, görgü ve etkileşimden büyük ölçüde yoksun olmaları, bu tip zararlı oluşumların işini kolaylaştırmaktadır.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan müslüman kardeşlerimize dinî hizmet verecek kalifiye eleman bulmanın zorluğu ve bu ihtiyacın özellikle Ramazan ayında had safhaya çıkması, çözüm noktasında bizleri derin bir tefekküre itmiştir.

Yine çocuklarımızın ilk, orta ve lise seviyesindeki okullarda gördükleri dinî eğitimde, Cuma ve bayram namazlarında, düğün, cenaze ve kandil geceleri gibi dinî merasimlerde yaşanan sorunlar ile hastane ve hapishanelerde duyulan din görevlisi ihtiyacı;

Yüce dinimizin, Peygamberimizin, örf ve âdetlerimizin kaynağından doğru olarak öğrenilip öğretildiği akademik seviyede bir kurumun açılması fikrini bizlere ilham etmiştir.

“Niyet hayr, âkıbet hayr” prensibinden hareket eden az sayıdaki samimi müminin gayretleriyle 2005 yılında hayatımızı sürdürdüğümüz Belçika’nın Gent şehrinde, kısa adı İFEG olan Avrupa İslâm Üniversitesi kurularak aynı sene içerisinde faaliyete girmiştir.

Belçika kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak kurulan Avrupa İslâm Üniversitesi, Belçika’da alanında ilk olma özelliğini taşır.

Yazılı ve görsel medya ile birçok radyo ve televizyon programında geniş yankı bulan ve her kesimden büyük ilgi ve takdir gören kurumumuza, ilme ve yetişmiş insana değer veren hayırseverlerin teveccühleri artarak sürmektedir.

Zuhûr:

Buradaki İslâmî eğitim-öğretim kurumlarına bakıldığında, kurduğunuz üniversitenin oldukça kapsamlı bir eğitim faaliyeti yürüttüğü göze çarpıyor. Bir nevi eski dönemlerdeki medreseleri anımsatıyor. Bu yöndeki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

A. Demircioğlu:

Evet, sorunuza binaen kapsamlı bir cevap vermede fayda görüyorum.

Bilindiği gibi hicrî III. yüzyılın sonuna kadar Ahmed b. Hanbel, Ebû Hanîfe, İmâm Şâfi ve İmâm Mâlik gibi, sevenleri, eserleri ve metotları günümüze kadar ulaşan birbirinden kıymetli âlimlerin yürüttüğü eğitim-öğretim çalışmaları, medreselerin kuruluşuna kadar aralıksız sürmüştür.

Günümüzdeki üniversitelerle hemen hemen aynı fonksiyonlara sahip olan medreselerin ve medrese geleneğinin X. yüzyılın sonlarına doğru Karahanlılarla başladığı görülür. Türkistan, İran, Irak, Mısır ve Anadolu’da kurulan yüzlerce medresede; bilim, kültür, sanat, tasavvuf ve ahlak alanlarındaki kıymetli çalışmalarıyla bugün bile insanları irşâd eden çok sayıda âlim yetişmiştir. Muhyiddin-i Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî, Akşemseddin, İsmail Hakkı Bursevî, İbrahim Hakkı Erzurumî bunlardan sadece birkaçıdır.

Sonraki dönem İslâm devletlerinin hemen hepsinde bu kurumun varlığını sürdürdüğü görülür. Medreselerde ağırlıklı olarak Kurân-ı Kerîm, Arapça, tefsîr, hadîs, fıkıh ve kelam gibi dinî dersler okutulmuştur. Adı geçen bu dinî ilimlerin yanı sıra matematik, astronomi, coğrafya ve benzeri pozitif bilimlere de yer verilmesi, dinî ve dünyevî bakımdan olgun ve hayatın hemen her alanında söz sahibi olan değerli âlimlerin yetişmesine zemin hazırlamıştır. Yine dönemin medrese eğitim sisteminde Ehl-i Sünnet dışındaki zararlı akımlarla da fikri planda mücadele edilmiştir.

Hülasa kurumumuz; bazı pozitif bilimin yanı sıra ağırlıklı olarak dini bilimlere ağırlık vermekte, geleneksel medrese eğitiminden esinlenerek modern eğitim-öğretim metotlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Zuhûr:

Ders programı, eğitim süresi, mezunlara iş imkânı gibi hususlarda aydınlatır mısınız?

A. Demircioğlu:

Avrupa İslâm Üniversitesi’nde, her milletten müslüman öğrenci kayıt yaptırarak lisans düzeyinde eğitim alabilmektedir.

Ders programı; Türkiye’deki ilâhiyat fakülteleriyle akredite edilmiştir. Kur'ân-ı Kerim, Arapça, Tefsir, Hadis ve Fıkıh gibi İslamî ilimler ana ders olarak okutulmakta, bu temel İslamî ilimler, tamamlayıcı yan ilimlerle de desteklenmektedir.

Bütün dersler, alanında uzman öğretim görevlileri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitim dili; Arapça, Flamanca ve Türkçedir.

Eğitim süresi; 4 yıldır.

Kayıt yaptıran öğrencilerimize, imkânlar ölçüsünde her türlü kolaylık gösterilmeye çalışılmaktadır.

Mezunlarımız;

Camilerde imam, vaiz, vaize, hastane ve hapishanelerde din görevlisi, Belçika milli eğitim bakanlığına bağlı olan ilk, orta ve lise dengi okullarda din dersi öğretmeni ve dini alanın kapsadığı diğer hizmet dallarında, Belçika’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde görev alabileceklerdir.

Fakültemiz, artan ihtiyaca binaen satın alınan 5000 m2lik yeni hizmet binasında bu sene, ikinci öğrenim yılını tamamlamıştır.

Yeni binamızda; tam donanımlı modern dersliklerin yanı sıra idarî odalar, sosyal aktiviteler için büyük bir toplantı salonu, mescid, kantin ve diğer yaşam alanları bulunmaktadır. Ayrıca araştırmacılar için zengin bir kütüphanemiz ve etüt odalarımız mevcuttur.

Avrupa İlahiyat Fakültesi; değerli öğretim görevlileri, öğrencileri ve eğitim gönüllüleriyle kuruluşunun beşinci yılında hedeflerinden sapmaksızın yoluna devam etmektedir.

Bilgi için 32.(0).9.233.02.38 telefonumuzdan bilgi edinebilir. Ayrıca bizlere;

ifeg.be internet sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Zuhûr:

Efendim, okurlarımızı bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir husus var mıdır?

A. Demircioğlu:

Biz teşekkür ederiz. Nihaî hedefimiz;

“Eğitimli, kültürlü ve insanları dinî açıdan aydınlatabilecek yeterliliği olan din insanları yetiştirmektir.”

4

20/12/2018 Rüzgâr âşık olmasaydı böyle esip durmazdı.

4

20/12/2018 Cem Olmuş Dervişleri

4

20/12/2018 Kıssadan Hisse -ÇingeneAli-

4

20/12/2018 Tövbe

4

20/12/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davası Sahipsiz Değildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Barış ve Savaş

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-ı Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azabını İnkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Suların Kısımları

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmayınca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim canımız dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan Şeyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKDİM

4

25/10/2016 Bize Ulaşan Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz İslam Arayışları

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü’min Kul ve Dünyanın Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mürşide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri ÖĞÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile Anıyoruz (1895 – 1979)

4

31/10/2015 Rabıta

4

26/10/2015 Âhireti Düşününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanlı’nın Manevi Kurucusu Şeyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Huşuyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-İstiğfâr - İmam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes’ûd (r.a) Müslüman Oluşu

4

30/07/2015 Tâif Duası

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Bazılarına Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayatı

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman’ın Vasıfları

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün İlmidir

4

06/11/2014 Şefaati Ve Vesile (Aracı) Kılmayı Şirk Olarak Görme Hastalığı

4

06/11/2014 Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 İntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ayı Nasıl İhya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nasıl Aldatıyoruz? İmam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-ı Saâdette Mescid-i Nebevî ve Diğer Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Öğüt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ’ya Babasından Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 Şeyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFSİRİ - Kitap Tanıtımı

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 Dönüş

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Divan-ı Kebir’den

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Bağdadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Kuşeyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanlı Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yolları

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk

4

29/12/2011 On Dört Asır Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlakı

4

05/10/2011 Şevvâl Orucunun Değeri

4

05/10/2011 Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Altın Öğütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tanıtımı - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî’den - Benliğin Şımartılması

4

28/06/2011 Kıssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması

4

15/04/2011 Yeniliklere Açık Oluşu

4

15/04/2011 Şaka ve Latîfe Yapması

4

15/04/2011 Ashabıyla Münasebeti

4

15/04/2011 Şecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah’ı Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertliği

4

15/04/2011 Doğru Sözlülüğü

4

15/04/2011 Hayâsı ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin Şemâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azabı

4

26/02/2011 Serdâr-ı Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucularımız;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali’nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ’dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucularımız;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi’nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana Değer Verenler - Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucularımız;

4

08/08/2010 Tasavvufi Şiir Şerhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâsı

4

22/07/2010 Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE

4

03/04/2010 Gönül hûn oldu, şevkinden

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin Şikayeti

4

31/03/2010 Nasıl Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net