SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

“Din, insan?n f?trat?nda yer alan bir duygudur ve e?itimle desteklenmelidir.”

(Avr. ?slâm Ünv. Kurucu Rektörü

        Abdullah Demircio?lu)

 

Zuhûr:

Efendim, k?saca kendinizi tan?t?r m?s?n?z?

A. Demircio?lu:

1949’da Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldim. 1972 y?l?nda Kayseri Yüksek ?slâm Enstitüsü’nden, sonras?nda ?stanbul-Haseki E?itim Merkezi’nden mezun oldum. Daha sonra Türkiye’nin çe?itli yerlerinde vaizlik ve uzun bir süre müftülük görevlerinde bulundum. 1980 y?l?na gelindi?inde Diyanet ??leri Ba?kanl???’n?n yurt d??? hizmetleri kapsam?nda Belçika’n?n Gent ?ehrinde din görevlisi olarak göreve ba?lad?m. Bir müddet bu vazifemi ifa ettikten sonra Belçika E?itim Bakanl??? taraf?ndan ?slâm din dersi ö?retmenli?ine atand?m. Bu görevimi 17 y?l boyunca sürdürdüm. Ard?ndan vak?f çal??malar?na a??rl?k verdim ve 2005 y?l?nda, ya?ad???m Gent ?ehrinde, az say?daki samimi ve gayretli müminle birlikte Avrupa ?slâm Üniversitesi’nin kurulmas?na katk?da bulundum.

Zuhûr:

Avrupa’n?n kalbi olarak nitelenen Belçika’da niçin bir ?slâm üniversitesi kurma ihtiyac? hissettiniz?

A. Demircio?lu:

Sorunuzun cevab? ?slâm’?n gönderili? prensiplerinde yak?ndan alakal?d?r.

‘Oku! Yaradan Rabbinin ad?yla oku!’ ilahî fermân?na muhatap olan Sevgili Peygamberimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Mekke’de gözden ?rak bir noktada yer alan Hz. Erkam rad?yallâhü anh?n evinde, Medine’de ise Mescid-i Nebî’nin içinde bulunan Suffa’da ashâb-? kirâm?n önde gelen âlimlerini yeti?tirmi?tir.

?lmin ve âlimin önemini her f?rsatta vurgulayan Efendimiz aleyhisselâm, ?öyle buyurur:

“Be?ikten mezara kadar, ilim ö?reniniz.”

“?lim ö?renmek, kad?n-erkek her müslümana farzd?r.”

“Ya âlim ol, ya talebe ol, ya dinleyici ol, ya da bunlar? sevenlerden ol. Sak?n be?incisi olma, yoksa helak olursun.”

Bilindi?i üzere dinî e?itim-ö?retim kurumlar?, ?slâm kültür ve medeniyetinin mensubu olmaktan onur duyan müslüman ecdâd?m?z?n büyük fedakârl?klar?yla mevcudiyetini sürdürebilmi?tir. Kur’ân kurslar?, imam-hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, Diyanet ??leri Ba?kanl???na ba?l? e?itim merkezleri ile özel vak?f ve derneklerin yürüttükleri faaliyetler bunlardan ilk akla gelenlerdir.

Bu manevî okullardan mezun olanlar, y?llar y?l? Avrupa’ya gelerek buradaki dinî e?itim ihtiyac?n? kar??lamak gayesiyle özverili ve takdire ?ayan faaliyetler göstermi?lerdir. Ancak Avrupa’n?n e?itim seviyesi ve burada günden güne artan Müslüman nüfus kar??s?nda bu e?itim gönüllülerinin nitelik ve nicelik bak?m?ndan yetersiz kald?klar? bir gerçektir. Nitekim sadece Belçika’da, 200 binin üzerinde Müslüman nüfus ya?amaktad?r.

Bugün dünya üzerindeki ‘Müslüman imaj?’ maalesef zedelenmi?tir. Çe?itli vesilelerle ?slâm’?n daha iyi anlat?lmas? ve anla??lmas?na ihtiyaç vard?r. Müslüman ho?görüsü ve inanc?, ya?am alg?s? bilinsin istiyoruz. Bu yolda bizlere önemli görevler dü?tü?ünü idrak ederek, bu ad?m? att?k.

Önemli bir husus da, Belçika’da ve Avrupa’n?n genelinde Ehl-i Sünnet çizgisinde olmayan baz? zararl? ak?mlar?n, din kisvesi alt?nda yürüttükleri olumsuz faaliyetlerdir. Bunlar çe?itli yollarla temiz ve saf olan müslüman dima?lar?, kas?tl? olarak yanl?? bilgilendirmekte ve yönlendirmektedirler. Hâlbuki müslümanlar?n, do?rudan do?ruya Kur’ân ve Sünnet’e rab?tal?, ilmî ve kültürel miras?na ba?l? ve sayg?l? kadrolara ihtiyac? vard?r. Burada ya?ayan müslümanlar?n, dinî ve kültürel bilgi, görgü ve etkile?imden büyük ölçüde yoksun olmalar?, bu tip zararl? olu?umlar?n i?ini kolayla?t?rmaktad?r.

Avrupa’n?n çe?itli ülkelerinde ya?ayan müslüman karde?lerimize dinî hizmet verecek kalifiye eleman bulman?n zorlu?u ve bu ihtiyac?n özellikle Ramazan ay?nda had safhaya ç?kmas?, çözüm noktas?nda bizleri derin bir tefekküre itmi?tir.

Yine çocuklar?m?z?n ilk, orta ve lise seviyesindeki okullarda gördükleri dinî e?itimde, Cuma ve bayram namazlar?nda, dü?ün, cenaze ve kandil geceleri gibi dinî merasimlerde ya?anan sorunlar ile hastane ve hapishanelerde duyulan din görevlisi ihtiyac?;

Yüce dinimizin, Peygamberimizin, örf ve âdetlerimizin kayna??ndan do?ru olarak ö?renilip ö?retildi?i akademik seviyede bir kurumun aç?lmas? fikrini bizlere ilham etmi?tir.

“Niyet hayr, âk?bet hayr” prensibinden hareket eden az say?daki samimi müminin gayretleriyle 2005 y?l?nda hayat?m?z? sürdürdü?ümüz Belçika’n?n Gent ?ehrinde, k?sa ad? ?FEG olan Avrupa ?slâm Üniversitesi kurularak ayn? sene içerisinde faaliyete girmi?tir.

Belçika kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak kurulan Avrupa ?slâm Üniversitesi, Belçika’da alan?nda ilk olma özelli?ini ta??r.

Yaz?l? ve görsel medya ile birçok radyo ve televizyon program?nda geni? yank? bulan ve her kesimden büyük ilgi ve takdir gören kurumumuza, ilme ve yeti?mi? insana de?er veren hay?rseverlerin teveccühleri artarak sürmektedir.

Zuhûr:

Buradaki ?slâmî e?itim-ö?retim kurumlar?na bak?ld???nda, kurdu?unuz üniversitenin oldukça kapsaml? bir e?itim faaliyeti yürüttü?ü göze çarp?yor. Bir nevi eski dönemlerdeki medreseleri an?msat?yor. Bu yöndeki dü?üncelerinizi alabilir miyiz?

A. Demircio?lu:

Evet, sorunuza binaen kapsaml? bir cevap vermede fayda görüyorum.

Bilindi?i gibi hicrî III. yüzy?l?n sonuna kadar Ahmed b. Hanbel, Ebû Hanîfe, ?mâm ?âfi ve ?mâm Mâlik gibi, sevenleri, eserleri ve metotlar? günümüze kadar ula?an birbirinden k?ymetli âlimlerin yürüttü?ü e?itim-ö?retim çal??malar?, medreselerin kurulu?una kadar aral?ks?z sürmü?tür.

Günümüzdeki üniversitelerle hemen hemen ayn? fonksiyonlara sahip olan medreselerin ve medrese gelene?inin X. yüzy?l?n sonlar?na do?ru Karahanl?larla ba?lad??? görülür. Türkistan, ?ran, Irak, M?s?r ve Anadolu’da kurulan yüzlerce medresede; bilim, kültür, sanat, tasavvuf ve ahlak alanlar?ndaki k?ymetli çal??malar?yla bugün bile insanlar? ir?âd eden çok say?da âlim yeti?mi?tir. Muhyiddin-i Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî, Ak?emseddin, ?smail Hakk? Bursevî, ?brahim Hakk? Erzurumî bunlardan sadece birkaç?d?r.

Sonraki dönem ?slâm devletlerinin hemen hepsinde bu kurumun varl???n? sürdürdü?ü görülür. Medreselerde a??rl?kl? olarak Kurân-? Kerîm, Arapça, tefsîr, hadîs, f?k?h ve kelam gibi dinî dersler okutulmu?tur. Ad? geçen bu dinî ilimlerin yan? s?ra matematik, astronomi, co?rafya ve benzeri pozitif bilimlere de yer verilmesi, dinî ve dünyevî bak?mdan olgun ve hayat?n hemen her alan?nda söz sahibi olan de?erli âlimlerin yeti?mesine zemin haz?rlam??t?r. Yine dönemin medrese e?itim sisteminde Ehl-i Sünnet d???ndaki zararl? ak?mlarla da fikri planda mücadele edilmi?tir.

Hülasa kurumumuz; baz? pozitif bilimin yan? s?ra a??rl?kl? olarak dini bilimlere a??rl?k vermekte, geleneksel medrese e?itiminden esinlenerek modern e?itim-ö?retim metotlar?yla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Zuhûr:

Ders program?, e?itim süresi, mezunlara i? imkân? gibi hususlarda ayd?nlat?r m?s?n?z?

A. Demircio?lu:

Avrupa ?slâm Üniversitesi’nde, her milletten müslüman ö?renci kay?t yapt?rarak lisans düzeyinde e?itim alabilmektedir.

Ders program?; Türkiye’deki ilâhiyat fakülteleriyle akredite edilmi?tir. Kur'ân-? Kerim, Arapça, Tefsir, Hadis ve F?k?h gibi ?slamî ilimler ana ders olarak okutulmakta, bu temel ?slamî ilimler, tamamlay?c? yan ilimlerle de desteklenmektedir.

Bütün dersler, alan?nda uzman ö?retim görevlileri taraf?ndan teorik ve uygulamal? olarak verilmektedir.

E?itim dili; Arapça, Flamanca ve Türkçedir.

E?itim süresi; 4 y?ld?r.

Kay?t yapt?ran ö?rencilerimize, imkânlar ölçüsünde her türlü kolayl?k gösterilmeye çal???lmaktad?r.

Mezunlar?m?z;

Camilerde imam, vaiz, vaize, hastane ve hapishanelerde din görevlisi, Belçika milli e?itim bakanl???na ba?l? olan ilk, orta ve lise dengi okullarda din dersi ö?retmeni ve dini alan?n kapsad??? di?er hizmet dallar?nda, Belçika’da ve Avrupa’n?n di?er ülkelerinde görev alabileceklerdir.

Fakültemiz, artan ihtiyaca binaen sat?n al?nan 5000 m2lik yeni hizmet binas?nda bu sene, ikinci ö?renim y?l?n? tamamlam??t?r.

Yeni binam?zda; tam donan?ml? modern dersliklerin yan? s?ra idarî odalar, sosyal aktiviteler için büyük bir toplant? salonu, mescid, kantin ve di?er ya?am alanlar? bulunmaktad?r. Ayr?ca ara?t?rmac?lar için zengin bir kütüphanemiz ve etüt odalar?m?z mevcuttur.

Avrupa ?lahiyat Fakültesi; de?erli ö?retim görevlileri, ö?rencileri ve e?itim gönüllüleriyle kurulu?unun be?inci y?l?nda hedeflerinden sapmaks?z?n yoluna devam etmektedir.

Bilgi için 32.(0).9.233.02.38 telefonumuzdan bilgi edinebilir. Ayr?ca bizlere;

ifeg.be internet sayfam?zdan bize ula?abilirsiniz.

Zuhûr:

Efendim, okurlar?m?z? bilgilendirdi?iniz için çok te?ekkür ederiz. Son olarak söylemek istedi?iniz bir husus var m?d?r?

A. Demircio?lu:

Biz te?ekkür ederiz. Nihaî hedefimiz;

“E?itimli, kültürlü ve insanlar? dinî aç?dan ayd?nlatabilecek yeterlili?i olan din insanlar? yeti?tirmektir.”

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net