SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberin mevlid kandilini idrak edince, her müslüman?n derin derin dü?ünmesi lâz?md?r. O’nun hayat?, sahabileriyle olan münasebeti, Kur’ân-? Kerim’den sonra e?siz hadisleri bize ne anlat?yor neleri haber veriyor, acaba anlayabiliyor muyuz? O hadislere gerekli itinay?, sayg?y? gösterip istifade edebiliyor muyuz?

Cenâb-? Allah, O’nu medh etti?i için biz de O’nu sever ve O’nun getirdiklerine uyar?z. K?yamet günü ?efaat sahibi oldu?u için O’nun ?efaatini umar?z. Ravza’s?n?n ba??nda bulu?may? arzu ederiz. Oradaki, adetleri y?ld?zlardan daha çok olan güzel mi güzel kâselerden dolu dolu içmeyi umar?z. O’na salât ve selâmlar getiririz. Salevât-? ?erîfenin fazilet ve bereketine inan?r?z.

Ne yaz?k ki, son zamanlarda O’na insafs?zca sald?r?lar olmaktad?r. Bunlar hezeyandan ba?ka bir ?ey de?ildir. Onlar bu sap?kl?klar?na devam ede dursunlar, Allah’?n seçti?i, Peygamber olarak gönderdi?ine hiçbir kimse asla zarar veremez.

Di?er taraftan; Müslüman oldu?unu söyleyip de O’nu amans?zca tenkit edenlere kar??n ba?kalar?, yazm?? olduklar? ‘Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100 Ki?i’ adl? eserinde birinci s?ray? Peygamberimize vermi?tir. Hak, bir gayrimüslim taraf?ndan teslim edilirken ümmeti olduklar?n?, inand?klar?n? söyleyenlerin böyle ters bir davran?? içinde bulunmalar?na ?a??yor ve eyvahlar ediyoruz. Denildi?i gibi biz makalelerimizle O’nu medh etti?imizi zannediyoruz. Hâlbuki tam aksine, O’nun ad? geçti?i için makalemizin de?eri ve k?ymeti artmaktad?r.

O’nun faziletlerini anlatmaktan insan âcizdir. Cenâb-? Allah’?n lutf u keremiyle O (s.a.s), birçok harikulâde hallere nail k?l?nm??t?r.  Hatta öyle ki O’nu methetmek suretiyle yaz?lan kaside ve ?iirler sebebiyle hastal?ktan ifazet/?ifa bulunmu?tur. Bunlardan biri de ?mam Busirî’nin kasidesidir. Kütüphanemde olan bask?s?ndaki yaz?l? ?erhinden birkaç sat?r? tercüme edip, okuyucular?m?n istifadelerine sunmak istiyorum.

“Bu kasidenin, Ebû Said Muhammed el-Hadimî’nin sayarak belirtti?ine göre tam? tam?na elli üç tane fazilet ve bereketi vard?r. Bunun gibi di?er ba?ka kasidelerin de faziletleri inkâr olunamaz. Birçok Peygamber â????, benden O’nun hakk?ndaki kasideleri bir araya toplamam? istedi, ben de öyle yapt?m.” diyerek, devamla hangi faziletler oldu?unu sayar. Bunlar ?üphesiz ki do?ru ve delillere dayanan sözlerdir. Kur’ân-? Kerim’de geçmi? ümmetlerden haber verilirken, onlar?n yenemeyecekleri ?ekilde az?l? dü?manlarla kar??la?t?klar?nda; “Âhir zamanda gönderece?in Peygamber hat?r?na bize yard?m et!” diye dua ederek muzaffer olduklar? haber verilir. Sözün buras?nda kim inan?yor, kim inanm?yor iyi anlamak için a?a??daki hadise bakal?m.

“K?yamet günü bir nidâc?:

‘Her ümmet dünyada neye tapm??sa onun arkas?na tak?ls?n!’ diye ilân edecek. Bunun üzerine Allahü Teâlâ’dan ba?ka ?eylere,  putlara ve heykellere tapm?? olanlardan hiçbiri kalmayacak, hepsi cehenneme dü?ecekler.

Nihayet yaln?z Allah’a (c.c) tapan iyi ve kötülerle Ehl-i Kitâb’?n bakiyeleri kalacak ve evvelâ Yahudiler ça?r?larak kendilerine:

‘Siz dünyada neye ibadet ederdiniz?’ diye sorulacak.

‘Biz, Allah’?n o?lu Üzeyr’e tapard?k.’ diyecekler.

Kendilerine:

‘Yalan söylediniz! Allah’?n hiçbir zevcesi ve çocu?u yoktur. ?imdi siz ne istiyorsunuz?’ denilecek. Yahudiler:

‘Susad?k ya Rabbi, bize su ver.’ diyecekler. Bunun üzerine kendilerine i?aretle:

‘Suya buyurmaz m?s?n?z?’ denilecek ve Yahudiler cehenneme, o serap gibi (alev dalgalar?) birbirini târumar eden ate?e ha?r olunarak oraya dü?ecekler.

Sonra H?ristiyanlar ça?r?larak kendilerine:

‘Siz dünyada neye ibadet ederdiniz?’ diye sorulacak.

‘Biz Allah’?n o?lu Mesih’e tapard?k.’ diyecekler. Onlara da:

‘Yalan söylediniz! Allah hiçbir zevce ve çocuk edinmemi?tir. ?imdi siz ne istiyorsunuz?” denilecek H?ristiyanlar da:

‘Susad?k ya Rabbi, bize su ver!’ diyecekler. Bunun üzerine kendilerine i?aretle:

‘Suya buyurmaz m?s?n?z?’ denilecek ve H?ristiyanlar ate?e ha?r olunarak oraya dü?eceklerdir. (Müslim, 183)

Resûlullâh (s.a.s.)

“U‘düd sitten beyne yedeyi’s-sâ‘ati…”

“K?yametten önce alt? olay? say. Bunlar?n birincisi benim ölümümdür.” (Buhârî, 2967) buyurarak vefat?n?n k?yametin küçük alâmetlerinden oldu?unu söylemi?tir.

Cenâb-? Allah, bu dünyaya gelen her canl?n?n ölümü tadacak oldu?unu haber veriyor. Bu hususta Enbiyâ sûresi ayet 34-35’de ?öyle buyuruyor.

“Biz senden önce hiçbir be?ere dünyada ebedilik vermedik. Sen ölürsen, onlar ebedi midirler? Her canl? ölümü tadacakt?r.”

Her canl? gibi O da bu dünyaya geldi, vazifesini tamamen yapt?, bitirdi ve ölümle aram?zdan ayr?l?p Mevlâ-y? Müteâl’e kavu?tu.

Ölüm y?l dönümleri idrak olunur, do?um y?l dönümleri kutlan?rken k?yamet saatine biraz daha yakla??ld??? dü?ünülmelidir.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net