SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Peygamber (s.a.s) Efendimiz ?öyle buyurur: “?slâm dinini kabul etmi? biri, herhangi bir ?ahsa zenginli?i için sayg? gösterirse dininin üçte ikisi gider.

Ey ikiyüzlüler! Bu yüce kelam? i?itiniz. Bu hadîs-i ?erifte belir­tilen sayg?, sadece önünden kalkmak manas?n? ta??r. Ki?i ya orucunu, na­maz?n? ve hacc?n? zengin ki?iler için yaparsa ne olur? Ya ak?am sa­bah o zenginlerin ete?ini öpen dindarlara (!) ne buyrulur?

Sizin ne Peygamber’den haberiniz var, ne de O’nun kelam?ndan… ?slâm olunuz ve günahlar?n?za tevbe ediniz. Ancak iman?n?z? hâlis tevbe kurtar?r. ?kan duygunuz, o zaman büyür. Tevhid haliniz geli?ir, bütün varl??? ile sizi ar?a ç?kar?r.

Ey evlat! ?man bahçene bakar, a?açlar?n? büyütürsen, Hakk seni maddî varl???ndan al?r. Art?k ne kendi d?? varl???na, ne de ba?kala­r?na ihtiyaç arz edersin. Ve çal??man?n, kazanman?n hakikî yollar?­n? ö?renirsin, hiç birinde hakikî tesir görmezsin. Seni Hakk (c.c) doyurur, kalbini ve s?rr?n? da nurla doldurur. Kap?s? önünde oturtur, zikir, ülfet hâlleri ile zengin k?lar. Yak?nl??? sayesin­de kimseden bir ?ey talep etmez olursun.

Dünyadan bol nasip al?p onunla me?gul olana bakma. Elinde maddî varl?k ta??yana göz atma. Senin bak??lar?n onun içine a??rl?k verir. Her bak???nda ‘elimde olan? alacak’ diye çekinir, ruh s?k?nt?s?na dü?er, ayr?ca onu üzüntüye soktu?un için hata etmi? olursun.

Ey bilgi iddias?nda olan, dünya ehlinden mal talep eden ve bil­gisini paraya çeviren! Allah, seni bildiklerinle bat?r?yor, ilmin bere­keti senden gitti. Özün çürüdü, kabu?u kald?.

Ve sen ey Hakk’a kulluk eden… Hâlbuki kalbin kullara ba?l?. On­lardan bir ?eyler bekliyor, herhangi bir iste?ini vermezler diye kor­kuyorsun. D??tan Allah içinmi? gibi görülen kullu?un, içten halk için oluyor. Her arzun ve çaban, kullar?n elindekine göre. Onlar?n elinde bulunan saman çöpü kadar k?ymetsiz ?eylere tenezzül ediyor­sun. Onlar?n övmesini, yüceltmesini bekliyorsun. Onlar?n kötüleme­sinden ve seni b?rak?p gitmesinden çekiniyorsun. Elindekini al?rlar diye titriyorsun. Onlardan alaca??n bir ?ey için, sabahlara kadar uy­kunu kaç?r?yorsun. Ümitlerini o kadar uzat?yorsun ki, hile yapmaya mecbur kal?yorsun. Kap?lar?na gitti?in zaman, içinden gelmedi?i hâl­de ince ve yumu?ak konu?uyorsun. Sebebi; sana bir ?eyler versinler.

Yaz?k sana, için bozuk olmu?. Hep gösteri? pe?indesin. Din yoluna giri?in babadan kalma gibi. Kendini ?slâm’?n emirlerine veremi­yorsun. Kalplerde dönüp dola?an? bilene kar?? büyüklük satana yaz?klar olsun. Hain göz ta??yana yaz?klar olsun. Dilinde “Allah, en büyüktür.”, kalbinde “Hay?r, yarat?lm??lar daha büyüktür.” diyene yaz?klar olsun.

Kalbinde böyle ?eyler varsa dön, tevbe et. ?yi i?leri sadece dün­ya için yapma. Halka gösteri?e kalkma. Yaln?z Allah’?n pâk vechini dileyenlerden ol. Yarat?c?n?n hakk?n? öde. Övülmek için i? yapma. Vermek-al­mak ümidini gönlünden at.

R?zk?n azalmaz ve ço?almaz. Hakk?nda hükmedilen, hay?r ve ?er gelecekse gelir. Bunlar? dü?ünüyorsan, yaz?k… H?rs?n? azalt. Ümitlerini k?s. Ölümü göz önüne al. Bunlar? yapar­san ?slâh olursun. Bütün hâlinle dinî emirleri yerine getirmeye ça­bala.

Ey cemaat! Yan?m?zda ?slâm dinine uyan bir hâliniz kalmad? ki. Onu, zahirde elinizden b?rakt?n?z. ?ç âleminize zaten geçemediniz. Nefsin hilesine kand?n?z. Allah’?n hilmine aldand?n?z. Her gün biraz daha dinden uzakla?t?n?z. Allah Teâlâ Hazretleri’nin hilmi sayesinde bu âlemde gazaba da u?ramad?n?z. Bir gün buray? b?rak?r, öbür âleme göçerseniz. O gün Mevlâ her yan?n?zdan tutar, azaba atar.

Ölüm gelir, kabre inersin. Oran?n s?k?c? darl???na u?rars?n; be­lân? bulursun. Oradan kolay kurtulmak yoktur. K?yamet kopmay?nca oradan ç?kar?lmazs?n. K?yamet oldukta sana haber gelir; kalkar, kör pi?man gidersin. ??neden ipli?e hesaba çekilirsin. Saati ve daki­kas? ile her yapt???n i?in hesab?n? verirsin.

Sen, bo? bir put gibisin; kuru deriden ibaretsin. Ne manan var ki? Kuvvetin de yok. Yaln?z ate?e yarars?n. Kullu?una bak?lsa ihlâs yok. Hâlbuki ihlâs ibadetin ruhudur. Ruhsuz olan ?ey Hakk’a ya­ramaz. Yapt???n kullukla birlikte ate?te yanacaks?n. Yaln?z yanmak­la olsa neyse; ayr?ca yap?lan sitemli ç?k??lar?n verdi?i s?k?nt? da ca­ba. ?hlâsla yap?lmayan hiç bir ?eyin faydas? olmaz; bunu iyice bil.

Sen çal??an ve istedi?ine erensin, ama neye? Dünyada bol bol ça­l???p yorulan, bo? yere kendini yordu?u için de öbür âlemde ate?e at?lan… Ancak tevbe seni kurtarabilir, ölüm gelmeden, tevbe et, kurtul. Tevbeni iyi yap. ?hlâsa sar?l. ?man?n? tazele, Allah’a dön. Ölümün gelmesini bekleme, ölüm an?nda bütün kap?lar yüzüne kapa­n?r, tevbe etmeye gücün yetmez olur.

Allah’?n ihsan kap?s? kapanmadan önce, kalp ad?mlar?nla Allah’a aç?l. Allah’?n ihsan kap?s? kapan?rsa, nefsin sana yük olur. Mal?n a??rl?k verir. Kuvvet i?e yaramaz bir yük olur. Elinde bulunan hiç bir ?eyin yarar?n? göremezsin. Alt?nlar?n sana put oldu. Bütün dü?üncen paralar?n. Bunlara dal?p Hakk’? unuttu?un için yak?nda ferman?n verilir. Bu hâlinden utanmaz m?s?n, yaz?k sana?

Dükkân?n? ve mal?n?, çocuklar?n r?zk? için çal??ma vesilesi yap. Çal???rken din emirlerini unutma. Sak?n, mal?n ve dükkân?n tesirini görme. Kalbini Allah’a ba?la. Tevekkül sahibi ol.

Senin ve çocuklar?n?n r?zk?n? Allah’tan dile. Çal??manda da fazla bir tesir görme. Sen bir vesilesin. Kalbini Allah’a verirsen, yak?nl?k bulursun, Hakk’la ülfet edersin. Kalbin zengin olur. Yavrular?n gözü tok olur. Her ümit kalbine verilir. Ve denir; “?u sana, ?u da çocuklar?na.”

Bugün ?irk içindesin. Anlatt???m?z makama bu hâlinle eremez­sin. Bütün dünyay? verseler gene de doymuyorsun. Kalbini kilitle. Yabanc? her ?eyin ona girmesi ümidini kes. Ora­ya yaln?z Hakk Teâlâ’n?n zikrini koy, yeter.

Yapt???n hatalar için tevbe üstüne tevbe et. Kötü i?lere cesaret etti?in ve kötü edebin için pi?manl?k üstüne pi?manl?k duy. Kötü i?­lerine a?lamay? artt?r. Elinde mal varsa, biraz fakirlere da??t. Ya­k?nda onlar? b?rak?p gideceksin. Dünyadan göçece?ine inanan iman sahibi cimri olmaz.

?sa peygamber ve ?eytan aras?nda geçen ?öyle bir konu?­ma anlat?rlar. Hz. ?sa:

Halktan en çok kimi seversin?” diye sorunca ?eytandan ?u cevab? alm??t?:

?manl? olmakla beraber cimri olan?.” Bundan sonra sevmedi?i kimseyi sordu:

Cömert olan fâs?k/günahkâr ki?iyi sevmem.” cevab?n? ald?. Bunun sebebini sordu. ?eytan onu da ?öyle anlatt?:

?manl? cimri, bir gün cimrili?i sonunda iman?n? kaybedebilir; fâs?k ki?i ise, cömertli?i yüzünden iyilere kat?labilir.

Dünya ile yaln?z dünya için me?gul ol. Çal??mak, kazanmak iyi­dir. Çünkü Hakk’a kulluk için yard?mc? olur. Ama sen, bu iyili?i unuttun. Bütün servetini günah i?lemekte harcad?n. Çal??mak için namaz? ve di?er hay?rl? i?leri b?rakt?n. Mal?n zekât?n? vermedin. Dai­ma isyan bayra?? çektin. Kulluk yolunu tutmad?n. Çal??man, yol kesicillk gibi bir ?ey. Yak?nda ölüm gelir. Onun geli?i iman sahibini sevindirir, küfür ehlini ürkütür, münaf?klar? korkutur.

Peygamber (s.a.s) Efendimiz ?öyle buyurur: ?man sahibi öldü?ü zaman, Mevlâ’s?n?n iyiliklerini görür, yapt??? iyi i?lerin kar??l???n? seyre dalar. ‘Ah, dünyada biraz daha kalsayd?m; hay?r i?lerimi art?rsayd?m’ der.

Tevbe edip sebat eden nerede? Yapt??? hatalar yüzünden Yaratan’dan utanan nerede? Her hâlinde O’nu gözeten, ne oldu? Yaln?z kald??? zaman ve herkesin yan?nda oldu?u zaman, harama bakma­yan nerede? Kalp ve kal?p gözünü günahtan ay?ran nerede kald??

Peygamber (s.a.s) Efendimiz: Bu iki göz zina eder. buyurur. Gözün zinas? harama bakmakt?r. Gözlerin günde kaç defa zina ediyor, biliyor musun? Kad?nlara ve çocuklara kötülükle bak?yorsun. Allah Teâlâ’n?n ?u kelâm?n? i?itmedin mi: ?man sahiplerine söyle, gözlerini çevirsinler. (en-Nûr, 24/30)

Ey çaresiz, sab?rl? ol. Dünyan?n çaresizli?i çabuk geçer. Yüce Peygamberimiz (s.a.s), Hz. Âi?e’ye ?öyle buyurdu: Yâ Âi?e, dünyan?n ac?l???n?, âhiretin iyili?i için iç!

Çal??, geçmi?te verilen hükme güvenme. Orada isminin hangi defterde yaz?ld???n? bilemezsin. ?aki veya said oldu?unu göremezsin. Bu s?r, ilâhî bilgi hazinesinde sakl?d?r; kar??ma, kar??acak olursan dinden ç?kars?n.

Çal??, yapaca??n i?ler ac? gelse de yap. Geçmi?te verilen hüküm, seni ilgilendirmesin. Yapaca??n i?lere bak. O derin bilgiyi ne sen, ne de ba?kas? bilir. Buna ‘kader bahsi’ denir. Kader ilmini ne sen tam bi­lirsin; ne de ba?kalar?.

Allah yoluna ba? koyanlar, dünya yata??n? dürdüler ve Mevlâ’­n?n huzurunda durdular. Hep günlerini O’nun u?runa harcad?lar. Dünyadan ancak geçim miktar? ald?lar. Onlar, keyif için yemek ye­mezler. Zarurî ihtiyaçlar?n? al?rlar. ?badetlerine iyi niyetle kuvvet verirler. ?eytan mekrinden, ?ehevî duygular?n? esirgerler. Her husus­ta oldu?u gibi, ?ehvet duygular?nda da Yaratan’?n emrini gözetirler. Hz. Peygamber’e uymaktan geri durmazlar. Bütün me?galeleri, emri tut­mak, sünneti yerine getirmek. Onlar gayretli ki?ilerin ba??nda gelir, feragatleri tamd?r.

Allah’?m, bizi onlardan eyle, onlar?n bereketini bizden uzak k?l­ma. Âmin!

Ey evlat! Dünya sevgisi içini sard?kça, sâlih kullar?n hâlini gö­remezsin. Halktan bir ?ey umdukça kalp gözlerin aç?lmaz olur. Dün­ya ve âhireti kalbinden atmad?kça, manevî hâllerden sana söz dü?­mez. Hak yolunda cihad ehli ol. Böylelikle ba?kalar?n?n görmesine im­kân olmayan ?eyi görürsün. Âdet harici kerametler senden zuhur eder.

Küçük hesaplar? b?rak, büyükleri kendili?inden gelmeye ba?lar. Her hâlinde Allah’a dayan?rsan, aç?k ve kapal? yerlerde O’na isyan etmekten çekinirsen, tahmin edemedi?in yerden r?zk?n gelir. Sen elindekini b?rak, daha iyisini al?rs?n. Henüz olgun olmad???n için istiyorsun, sonra bunu da b?rak?rs?n.

Dünyada b?rak?lanlar? öbür âlemde al?rs?n. Bu yola ilk girenler, ?ehvet duygular?n? ve di?er dünyal?k i?lerini zorla b?rak?rlar. Gayret sarf eder, kalplerini esirgerler. Sonra korkmadan nasiplerini al?r yer­ler. Çekinmek, ittikâ sahiplerinin vasf?d?r. Korkmadan ölmek ise Allah yolunda varl?klar?n? harcam?? olanlara hakt?r.

Ey gösteri?çi, ey içi d???na uymayan, ey ?irkçi! Büyüklere zahmet verme. Elden kaç?rd???n?z? bulmak için onlara yana?may?n?z. Onlar?n hâline ermeyi akl?n?za getirmeyiniz. Elinizde bulunan yaramaz ?ey­ler, sizi onlarla olmaktan uzak k?lar. Onlar âdetleri ve resmî hâlleri b?rakt?lar. Sen onlar?n b?rakt???n? kapt?n. ?üphesiz onlar taraf?ndan b?rak?ld??? hissini duyan ?eyler, kendili?inden ayr?l?p gitmi?tir. Çün­kü onlarda, yoktan gayri ?ey kalmayacakt?r.

Sen uyudu?unda onlar uyan?kt?. Sen bol dünyal?k içinde iken onlar oruçlu gezdiler. Sen emniyet içinde iken onlar korkarak a?la­d?lar. Her ?eyini saklarken onlar varlar?n? da??tt?lar. Onlar i?lerini Hakk u?runa yapt?lar, sen kullara gösteri? yapt?n. Onlar Hakk’? ara­d?lar, sen ba?kas?n?. Onlar i?lerini Allah’a ?smarlarken sen tek ba??­na yapmaya kalkt?n. Hakk’a cephe ald?n. Onlar dillerine sahip oldu­lar; Hakk’? kullara kesmediler. Sen onlar?n yapmad???n? neden yap­t?n? Ac?lara sab?rla kar?? koydular, tatl? oldu. Kudret b?ça?? onlar? kesti, ama ald?rmad?lar. Etleri do?ran?rken hiç bir üzüntü duymad?­lar. Çünkü yapan? biliyorlard?. O’nun u?runa varl???n? harcayan, yapt??? ufak darl??a dayanamaz m?? Halk, o büyüklerin dilinden emindir. Onlardan hiç bir kula eziyet gelmez.

Büyük insanlar, kar?ncay? dahi incitmezler. Bu sözü o büyükler­den biri demi?tir. Çünkü o kar?nca ufac?k hâli ile çal??maya bakar. Büyük insan, o kar?ncan?n halkla iyi geçim etti?ini görür. Kendi ara­lar?nda yine ho? geçim üzere olduklar?n? görür. Hâli böyle büyük olan küçük mahlûka eziyet edilebilir mi hiç?

Büyük insanlar her ?eyle iyi geçinirler. Bu yüzden Hakk yak?nl???na ererler, ho? olurlar. Öbür âleme göçünce, cennetin güzel nimet­lerini görürler. Allah Teâlâ’n?n kelâm s?fat?n?n tecellisini orada sey­rederler. O’nun zât?na var?r, verdi?i arma?an? kabul ederler.

Ey zavall?! Anlatt???m?z büyüklerden sana bu hâlinle nasip gel­mez. Tevbe ile u?ra?. Günah kirlerini y?ka. Rabb’ine kar?? seni rüsva edecek ?eyi b?rak. O’nun yasak etti?i ?eyleri yapma. Kötülük etme, cüretini bir yana at. Allah’tan utan?l?r; kullardan O’nun kadar utan?lmaz. Her ?eyden önce O’nun varl??? vard?r. Bütün varl???n sahibi olandan utanmal?s?n. Varl??? sonsuz olan zâttan utanarak hatalar?n? b?rakmal?s?n. O Ke­rimdir; zulmü sevmez. Zalimlik s?fat? ba?kalar?na yüklenir. O’nun zenginli?i sonsuzdur. Kâinatta olan her ?ey O’na muhtaçt?r. O’nun âdeti vermek, ba?kalar?n?nki ise almak. Bütün ihtiyaçlar?n? O’na arz et. Ba?kas?ndan istemek iyi olmaz. O, hepsinden yücedir. Yapt??? i?ler delilin olsun. Çizdi?i yollar? a?ma. O’nun takva yoluna ko?. Tak­va üzere olursan O’na var?rs?n. Yap?lm?? ?eylere gönül kapt?rma. O’na varmak için delil ara. Yaln?z O’nu an, âhireti de b?rak. Dünya ve âhiret meta?ndan sana meyilli olan gelir, seni kaybetmez. Hakk’?n zât?ndan gayri ?eyleri bir yana at. O’na güven, kalbini üzüntülerden temizle.

Kalbin, Yaratan’a götürecek delili sana göstermiyorsa ak?ls?z bir yarat?ks?n. Bulundu?un karanl?k âlemi b?rak; ak?ll? olan ki?ileri ara. Ak?llar?, onlar? Mevlâ’ya götürmü?tür. Akl?n ne oldu?unu onlardan ö?ren. Onlar?n gösterdi?i ak?lla nefsini tan?.

Ömrün sona eriyor, bundan haberin yok. Yaz?k sana… Öbür âlem­den ne zamana kadar yüz çevireceksin? Dünyaya daha ne kadar sa­r?lacaks?n? Sana yaln?z ac?n?r. Yiyece?ini ba?kas? almaz. Yerin cen­net ise ne âlâ, gidersin. Cehennem ise ona da gidecek yine sensin. Gaflet seni tapulad?. Hevâya esir dü?tün. Bütün derdin yemek, iç­mek, evlenmek, uyumak ve kötü arzular?na kavu?mak.

Çal??man, münaf?k ve mü?riklerinkine benziyor. Tek karn?n doy­sun; ister helâl, ister haram olsun dü?ünmezsin. Sanki kalbini diril­tecek bir dine sahip de?ilsin.

Zavall? ki?i, nefsinin peri?anl???na a?la! Bir çocu?un ölse, k?yamet kopmu? gibi gözya?? ak?t?rs?n. Kalbindeki inanc?n ölürse hiç dü?ün­mezsin; ne a?lar, ne de ald?r?? edersin. Akl?n yok, olsayd? dinsizli?e a?lard?n.

Sermayen var fakat hiçbir zaman onunla i? tutmak akl?na gel­medi. Kalbindeki hayâ duygusu ve ba??ndaki ak?l birer sermayedir. Sen, onlar? iyilik için kullanmaya hiç bir zaman kalkmad?n.

Bilgi ile amel etmedin. Akl?ndan fayda almad?n. Ya?aman bo?. O hâlde hikmet-i vücudun nedir? ?çinde durulmayan eve benzersin. Yeri bilinmeyen hazine gibisin. Yenilmeyen iyi yemek neye yarar? Sen kendi de?erini bilmezsin; fakat ben bilirim. Din aynas? ben­de vard?r. O ayna ile zahire bak?l?r; hüküm verilir, ilim aynas? da bende var. Onunla da iç âlemin hükmü verilir.

Gaflet uykusundan uyan. Ay?kl?k suyu ile yüzünü y?ka. Hâline bak. ?slâm m?s?n, yoksa kâfir mi? ?man sahibi misin, yoksa münaf?k m?? Allah’? biliyor musun, yoksa O’na ?irk mi ko?uyorsun? ?çinde gösteri? arzusu var m?? Yoksa ihlâsa sar?lm?? m?s?n? Allah’?n emirlerine uyuyor musun, yoksa muhalefet mi ediyor­sun? Mevlâ’dan raz? m?s?n, yoksa O’na dar?l?yor musun? Aziz ve Celil olan, senin raz? olmana ve dar?lmana bakmaz. ?kisinin de faydas? sana aittir.

Allah; Sübhân, Kerîm ve Halîm’dir. Her ?eyi lütfü ve rahmeti deryas?na alm??t?r. E?er bize O’nun lütfü ve keremi olmasayd? helak olurduk. Bizim yapmakta oldu?umuz hatalara kar?? tam mukabele etseydi, topumuz birden y?k?l?rd?k.

Ey evlat! Nifak, gösteri? ve unutkanl?kla ibadet edersin, bu iba­detinde iyilik umars?n. Hata ile i?ledi?in ?eylere lütuf beklersin. O uygunsuz hâllerinle iyi kullar?n yan?nda kalmak dilersin. Sen nere­de, onlar? anmak nerede? Onlar gibi marifet davas?na girmek sana çok ?rak.

Ey sahibinden kaçan, da??n?k ve peri?an adam, hâlin nice olur? ?u büyük ümmetin ihlâs sahiplerinden de ayr?ld?n. Sana a?lanmas? için a?la. Musibet i?lerine otur a?la. Onlar? gidermek için üzüntü duymazsan, yaz?k olur. Kötü i?lerini öldür, son­ra taziyeye otur. Ba?kalar? da sana taziyeye gelir. Senin gözlerinde perde var; bundan haberin var m?? Baz? büyükler ?öyle buyurmu?lar: “Hak nurundan perdelenmi? olduklar? hâlde hâlini bilmeyenlere yaz?klar olsun.”

Kalbin nerede? Akl?n kime tak?ld?? Kime hâlini ?ekva ediyorsun? Kimden yard?m istiyorsun? Kiminle bu kadar uyuyacaks?n? Herhan­gi bir darl??a dü?tü?ün zaman, kime dayanacaks?n? Bu hâlinle hep yaln?z kalacaks?n. O büyükler, gafletin için, sana yard?mc? olmaya­caklar. Ne dilersen söyle. Her sözünü bilirim. Onlar?n yalan?n?, do?ru­sunu ç?kar?r?m.

Sizden do?ru olan?n, hizmetçisi ve kölesi olurum. O isterse, beni al?r, çar??da köle gibi satabilir. Beni kendine mal etmek isterse, ça­l???r k?ymetini öderim. O do?ru insan üzerimden elbisemi alsa, sesimi ç?karmam. Dilendirmek isterse yapar?m. Tecrübesi kolay, arzu edi­yorsa hemen yaps?n. Seni neylerim; do?rulu?un yok. Sözünü tutman kabil de?ildir.

Tevhid ve imana yana?t???n yok. Oluk kapatan ot kadar k?ymetsiz­sin. Ayr?k otuna benzersin. Kurumu?sun, yaln?z yanmaya yarars?n.

Ey cemaat! Dünya biter, ömür tükenir. Âhiret yak?nda gelir; ona kar?? dü?ünceniz nedir? Ne gibi haz?rl?k yapmaktas?n?z? Onu dü­?ünmedi?inizi görüyorum; bütün gayretiniz dünyada. Siz Allah’?n nimetine dü?mans?n?z. O’ndan i?inize gelmeyen bir i? gelirse, her tarafa yayars?n?z. ?yili?i gelecek olsa saklar kimseye göstermezsiniz. Allah’?n nimetini saklar kimseye vermez, ?ükrünü de edâ etmezseniz yak?nda elinizden al?r. Peygamber (s.a.s) Efendimiz ?öyle buyurur: “Allah, kullar?na verdi?i nimeti aç?ktan görmek diler.

Allah yolcular? bir gaye beslerler, kalplerine bir ?ey saklarlar, birçok ?ey de?il. Onlar, ibadetlerini görsünler, i?itsinler ?üphesin­den beri k?larlar. Siz nifak?n kulu ve desinlerin kölesisiniz. Onlar, yapt??? bütün kullu?u Rab’lerine verdiler. Kullara kulluk etmektesiniz, övülmek için iyilik yapmaktas?n?z. Tam kulluk yapa­cak kimse, içinizden ç?kamaz. Ancak kul, Allah’?n diledi?ini yapan­d?r.

?nsanlara bak?yorum; sanki bana ?öyle bir ?eyler deniliyor: “?una bak: Dünyaya ibadet ediyor; dünyada kalmak istiyor. K?yamet kopmas?ndan ödü kopuyor. ?una bak: Kullara kulluk edi­yor, onlardan yard?m diliyor. Bir de dön ?una bak: Ate?e tap?yor, ce­hennemden korkuyor. ?u da cennet için kulluk pe?inde. O, ate?e ta­parken Yaratan’? dü?ünmüyor. Bu da cenneti isterken sahibini akl?­na getirmiyor.”

Halk nedir ki? Cehennemin ne önemi var? Hakk’?n gayri neye yarar? Allah Teâlâ ?öyle buyurur: Onlar, yaln?z Hakk’a kulluk ve O’nun u?runda pâk, temiz ve ihlâsla ibadet yoluna girmeye emrolunmu?lard?r. (el-Beyyine, 98/5)

?rfan sahibi bilgin ki?iler, yaln?z Hakk’a kulluk ederler. Ba?kas?­n? bilmezler. Yaratan’?n hakk?n? verirler. Hakk’a yapt?klar? kulluk, O’nu sevdikleri ve emrine uyduklar? içindir. Ba?ka manaya gelmez. ?badet eder, O’ndan yard?m isterler.

Siz suretten ibaretsiniz. Yaln?z d?? görünü?te varl?k sahibisiniz, iç âleminiz bo?. Ama o büyüklerin iç zenginli?i vard?r. Siz binan?n d??? olabilirsiniz, onlar içi. ?ç yönü onlar istilâ etmi?lerdir. Siz sadece ba??r?p ?amata edersiniz, onlar iç âlemlerine çekilir, dururlar. O yolcular, peygamberlerin sa??nda ve solunda yürürler. Peygamberlerin çevresini onlar sarm??t?r. Peygamberlerin tatt??? taam? onlar da ta­dar. ?çti?i ?arab? onlar da içer. Peygamberlerden ö?rendikleri bilgi ile amel ederler; bu yüzden onlara vâris olurlar. Peygamber (s.a.s) Efendimiz bu manaya i?aret olarak ?öyle buyurur: Âlimler, peygamberlerin vârisleridir.

Bu veraset peygamberlerin yoluna giden ve ilmi ile âmil olan her iman sahibine nasib olur. Bu nasip sayesinde peygamberlerin vâ­risleri olabilirler. Bu hâle ermek yaln?z d?? ilimle olmaz. Ona bir iç eklemek laz?m olur. Senetsiz dava ispat edilemez. Amelsiz ilmin ya­rar? olmaz.

Peygamber (s.a.s) Efendimiz ?öyle buyurur: “?lim ameli ça??r?r; icabet ederse pekâlâ; aksi halde gider. Geriye yaln?z ders zahmeti kal?r.Yaln?z kabu?u kal?r, içi bozulur.

Ey ameli b?rakanlar! Hâlinize beli? ?airin süslü sözü ne fayda verebilir? Onun derin manas?na nüfuz etmedikten sonra neye yarar? Kalbini temizlersen, bütün duygular?n pâk olur. Kalp bütün duy­gular?n ?ah?d?r. Padi?ah iyi olursa, iyilik bütün halka geçer, ilim kabuk, amel onun özüdür. Kabuk özün saklanmas? için durur, iç de ya?? al?nmas? için saklan?r, iç olmazsa kabuk neye yarar? Özün ya?? olmay?nca onu saklamak neden gerekli olsun ki?

?lim gitmi? say?l?r. Amel olmad?ktan sonra ilim de yok say?l?r. Bir ?eyin varl??? ondan faydalanmaya ba?l?d?r. Faydas? olmayan var, yok gibidir.

Ey bilgin ki?i! Bildiklerini iyiye kullan. Dünya ve âhirette hay?r bekliyorsan, bilginin gere?ini yapmaya bak. Bildiklerini insanlara belletmekten sak?nma.

Ey zengin, dünya ve âhirette iyilik bekliyorsan, mal?ndan fakir­lere da??t. Peygamber (s.a.s) Efendimiz ?öyle buyurur: “Hakk kat?nda insanlar bir aileden ibarettir; içlerinde hangisi fazla iyilik yap?yorsa o daha sevgilidir.?nsanlar?n ihtiyac?n? insanlarla gören ve bu hususta hüküm ve­ren Allah Sübhân’d?r.

Ey zengin! Benden kaçma, senden bir ?ey al?yorsam senin için­dir. Ondan gelecek büyük hay?r sanad?r. Bana senin mal?ndan bir ?ey gelmez. Allah beni varl??? ile zengin k?ld? ve sizin derdinizi gör­mek için gönderdi.

?brahim Ethem, fakirlik hâli için nefsinde sab?rs?zl?k sezer ve ?öyle derdi: “Yâ Rabbi, bize bol dünyal?k ver; ama kalbimizi koru. Bizi öte at?p dünyal??a ra?betimizi artt?rma, onu ararken y?k?l?r?z.

Allah’?m, verdi?in hüküm ve kader i?lerinde bize lütfünü bol eyle!

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net