SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Senin ?stifa Ettirdi?ini Biz de ?stifa Ettirdik!
Edebali KARABIYIK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Millî ?âirimiz Mehmet Akif Ersoy, Sultan Ahmet Camii’ne her gitti?inde orada iki gözü iki çe?me a?layan ya?l? bir zâta rastlamaktad?r. Bu ya?l? zât, ba??ndan geçen bir olay? kendisine anlat?nca, Mehmet Akif Ersoy bundan çok etkilenmi?, bu ya?l? zatla aralar?nda geçen konu?may? ise bizlere ?öyle nakletmi?tir:

Sabah namazlar?n? k?lmak için Sultan Ahmet Camii’ne gidiyordum. Her sabah ne kadar erken gidersem gideyim, mihrab?n bir kenar?na oturmu?, saç? sakal? bembeyaz olmu? ihtiyar bir adam, ümitsizce, bedbin bir ?ekilde durmadan a?l?yor. O kadar a?l?yor ki, a?lamad??? tek bir dakikay? yakalayamad?m. Nihayet bir gün yan?na sokuldum ve “Muhterem” dedim,”A efendim!” dedim.

“Niye bu kadar a?l?yorsun? Allah’?n rahmetinden bir insan bu kadar ümitsiz olur mu?”

Ya?l? gözlerle bana bakt? ve:

“Beni konu?turma! Neredeyse kalbim duracak.” dedi. Ben çok ?srar edince bana anlatt?:

“Efendim, ben Abdülhamid Han cennet mekân?n devrinde orduda bir binba??yd?m. Annem-babam vefat edince servetimiz vard?, pay-i mal olmas?n diye Sadarete bir istifa dilekçesi gönderdim. Dilekçemde dedim ki: ‘Annem-babam vefat etti. Falan yerde ma?azalar?m?z, filan yerde gayrimenkullerimiz vard?r. Netice itibar?yla bunlarla ilgilenecek, ticarî i?lerin yürümesi için ma?azalar?n ba??nda duracak bir nezaretçiye ihtiyaç vard?r. Bu vesileyle ?ayet kabul buyrulursa, görevimden istifa etmek istiyorum.’

Bu dilekçeyi yazd?ktan bir müddet sonra, do?rudan do?ruya hünkârdan bana bir yaz? geldi. Heyecanla gelen mektubu açt?m ve okudum. Orada istifam?n kabul edilmedi?i yaz?lm??t?. Öyle anla??l?yordu ki, istifa dilekçem bizzat padi?aha gönderilmi?ti. Ben istifa dilekçemi yenileyip, bir daha verdim. Fakat bana yine ayn? cevap geldi. Bunun üzerine bizzat sultan?n huzuruna ç?k?p, kendisiyle ?ifahi olarak görü?üp istifam? vereyim, diye dü?ündüm. Ben, bizzat o celâdetli ve ha?metli padi?ah?n huzuruna ç?k?nca:

“Hünkâr?m, sizden istifam?n kabulünü istirham edece?im, durumum ise böyleyken böyle” diyerek istifa sebebimi anlatt?m. Bunun üzerine bir müddet derin derin dü?ündü. ?stifa etmemi istemiyordu. Yüzündeki ifadeden anla??l?yordu. Israr?ma da dayanamad?. Öfkeli bir edayla ve sanki elinin tersiyle beni iter gibi: “Haydi seni istifa ettirdik!” dedi. Tabiî ben istifam?n kabul edilmesi sebebiyle çok sevindim. Döndüm geldim i?lerimin ba??na. Derken gece müthi? bir rüya gördüm. Âlem-i manada, bütün ordular tefti? ediliyordu. Son sava?? vermek üzere, memleketin ?ark?nda ve garb?nda sava?an tüm ordular? bizzat Peygamber Efendimiz tefti? ediyordu.

Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm, Y?ld?z Saray?’n?n önünde duruyor, bütün Türk ordusu büyük bir disiplin içerisinde Aleyhissalatü Vesselam’a tefti? veriyordu. O esnada orada Osmanl? padi?ahlar?n?n ileri gelenleri de vard?. Sultan Abdülhamid Han cennet mekân ise, edeble, kemerbeste-i ubûdiyetle Kâinat?n Efendisi’nin hemen arkas?nda duruyordu. Derken benim birlik geldi. Ba??nda kumandan? olmad??? için askerler darmada??n?kt?.
Bu hâli gören Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm, Abdülhamid’e dönüp buyurdu ki:

“Ey Abdülhamid! Nerede bu ordunun kumandan??” Bunun üzerine Sultan Abdülhamid, mahcup bir hâlde ba??n? önüne e?mi? olarak, hürmet-i edeple Efendimize:

“Ya Resûlallah! (s.a.s) Bu ordunun kumandan? çok ?srar etti, istifa ettirdik.” dedi.
Bunun üzerine Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm:

“Senin istifa ettirdi?ini, biz de istifa ettirdik.” buyurdu. Ben a?lamayay?m da kim a?las?n?

4

18/09/2018 Manevî Yükseli? Kudüs?ten Ba?lar*

4

09/03/2018 Mest kim Hu?yâr kim

4

29/10/2017 Muhabbet Yükünün Kervan?: Surre Alay?

4

23/02/2017 Hanyal? Nûri Dîvan??nda Hz.Peygamber (s.a.v)

4

09/03/2016 Hanyal? Nuri Osman Divan??nda ?eriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma?rifet

4

31/10/2015 Girit?teki Kadirî Tekkeleri

4

30/07/2015 Kâdirîli?i, Anadolu?ya Ta??yan Velî E?refo?lu Rûmî (k.s)

4

27/02/2015 Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)

4

06/11/2014 Korkma!

4

03/06/2014 Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavram?

4

16/02/2013 Tarihimizden?

4

03/11/2012 Yâ Nureddin!

4

11/08/2012 Osmanl?n?n Erdemli ?nsanlar?

4

11/03/2012 Çanakkale Sava?lar?ndan

4

29/12/2011 Ana, Biz Dilenci De?iliz; Senin O?ullar?n?z!

4

28/06/2011 Senin ?stifa Ettirdi?ini Biz de ?stifa Ettirdik!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net