SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?slâmiyet; ruh ve cesedi koruyan, dünya ve âhirete ait bir dindir. Onda ifrat da yoktur tefrit de. Dinimiz, bedenin hastal?klardan korunmas?n? te?vik etmi?, bunun için de gerekli tedbirleri almay?, zaman?nda doktora ba?vurmay?, hülasa gereken sebeplere yap??may? emretmi?tir. 

Buharî ve Müslim’deki hadîs-i ?erîflerde:

“Muhakkak ki senin cesedinin de senin üzerinde hakk? vard?r.” (Buhârî, Edeb/86, Savm/51, Teheccüd/15; Tirmizî, Zühd/64; Ebû Dâvûd, Salât/317) buyurarak bedeni koruyup muhafaza etmeyi,

“Yapabilece?iniz amellere devam ediniz.” (Müslim, 811) emrini vererek de gere?ine göre hareket etmeyi emretmi?tir.

Yine ?slâm dini, bedenin hastal?klardan uzak tutulmas?n? emretti?i gibi ruha da büyük bir ihtimam göstermi?, maddî kirliliklerden onu uzakla?t?rmay? emir ve te?vik etmi?tir. Bu ba?lamda hayvanî duygu ve dü?üncelerden sak?n?lmas?n? isteyen dinimiz insana ruhî bir g?da haz?rlam??t?r ki, ki?i o g?da ile kendi varl???n? devam ettirip âhirette mutlulu?a erer. Nas?l ki bedenden g?da kesildi?i zaman insan sarar?r solar, kuvvet ve kudretten dü?erek mahvolursa, ruhun da manevî g?das? kesildi?i takdirde gücünü, kuvvetini, parlakl?k ve olgunlu?unu, nihayetinde de kemâlini kaybeder. ??te o zaman ruh, manevî olarak ölüme gider. Sahibi de hayvanlar derecesine, belki de daha a?a??lara kadar dü?er. Cenâb-? Allah (c.c) insan?n bu durumuna ?u ?ekilde i?aret buyurmu?tur:

“Onlar t?pk? hayvanlar gibidirler. Belki de daha a?a??d?rlar. ??te onlar gafillerin ta kendileridir.” (el-A‘râf, 197)

“Onlar diri olmayan ölülerdir. Ne zaman diriltilecek olduklar?n? hissetmiyorlar.” (en-Nahl, 21)

??te bu ruhî g?da da Cenâb-? Allah’? zikretmektir. O zikir ile kalpler cilalan?r, kuvvet bulur ve parlar. Bundan dolay? zikir ?st?lahî olarak; kalbin huzur içinde Cenâb-? Allah ile devaml? me?gul olup, onu unutturan her ?eyden uzak kalmas?d?r.

Zikir, lisan ile kalp ile veya her ikisi ile beraber olur. Ya cehrî veya s?rrî olur. Zâkirin sadece kendisinin duyaca?? ?ekilde zikretmesi haline “s?rren yap?lan zikir” denir. Zikir ferdi olabildi?i gibi bir toplulukla (cemaatle) da olur. Ki?inin yaln?z ba??na evinin bir kö?esinde Cenâb-? Allah’? zikretmesi ihlâsa daha yak?nd?r. Böyle bir ki?i hiçbir gölgenin olmad??? k?yamet gününde Cenâb-? Allah’?n himayesinde olacakt?r.

“… ve hâlî/tek ba??na bir kö?ede zikredip de gözleri ya?aran kimse…” (Buhârî, Ezan/36, Zekât/16, Rikâk/24, Hudûd/19; Müslim/91, Muvatta/14; Tirmizî, Zühd/53; Nesâî, Kudât/2)

Cemaatle birlikte yap?lan toplu zikirler ne?eyi art?r?r, tembellikten uzakla?t?r?p uykuyu kovar. Cemaate ayr? bir canl?l?k kazand?r?r.

Nitekim hadîste:

“Bir topluluk, Allah’?n evlerinden birinde Kitâbullâh’? okumak ve kendi aralar?nda ö?renmek için toplanmaz ki, onlar?n üzerine sekine inmemi?, onlar? rahmet kaplamam?? ve melekler onlar? indinde hat?rlamam?? olsun.” (en-Nihâye, I, 351) buyrulmu?tur.

Cenâb-? Allah’?n kitab?n? okumak, ö?renmek, bunun için gayret sarf etmek de bir zikir say?l?r. Böyle bir toplum üzerine;

ü Sekine iner.

ü Allah’?n rahmeti onlar? kaplar.

ü Melekler onlar? ku?at?r.

ü Cenâb-? Allah, meleklerine kar?? onlarla övünür.

Mü’min daima bir teyakkuz halinde olmal?d?r. Dili susad??? zaman âzâlar? Cenâb-? Allah’? zikretmelidir. Bu da Cenâb-? Allah’?n emirlerine uymak, yasaklar?ndan da kaç?nmakla olur. O’na itaat ve nafilelerle yakla?makla, Rasûlullâh’?n (s.a.s) emirlerine yatarken, kalkarken, girerken, ç?karken, yerken, içerken, elbisesini giyerken ve ç?kar?rken O’nun gibi yapmak ile arada olan irtibat? kesmemek gerekir.

Zikir; fikirle de olur. Cenâb-? Allah’?n azametini dü?ünmek, mahlûkat?n yarat?l???n?, güne? ve ay?n hareket edi?ini, bunlardaki nizam ve intizam? tefekkür edip Cenâb-? Allah’?n kudret s?fat? ile neleri yapmaya kadir oldu?unu dü?ünmek de bir zikir say?l?r. Yaln?z bu son durum tesir ve sevap bak?m?ndan daha azd?r. Evet, asl?nda bir saat tefekkürün Cenâb-? Allah’?n büyüklü?ünü dü?ünmenin fazileti de büyüktür.

Rasûlullâh’tan (s.a.s) zikrin ehemmiyeti ve kalbin cilas? oldu?una dair çe?itli rivayetler gelmi?tir.

“?u kalpleri Allah’? zikretmekle parlat?n?z.” (en-Nihâye, I, 354)

“Her durumda Allah’? çokça zikrediniz. Zira dünya ve âhirette Allah’a ondan daha sevimli ve kulu kurtar?c? hiçbir amel yoktur.” (Ke?fu’l-Hafâ, I, 160)

Rasûlullâh (s.a.s), her halükarda Allah’? zikrederdi. Bu hususta Ebu Dâvûd’da olan rivayet ?u ?ekildedir:

“Ai?e validemizden (r.anhâ) rivayet edilmi?tir ki; Rasûlullâh (s.a.s) her zaman Allah’? zikrediyordu.” (Ebû Dâvûd, I, 9)

Yunus (a.s), Cenâb-? Allah’? zikredicilerden olmasayd? bal???n karn?nda k?yamete kadar kal?rd?. O, ne büyük kudret sahibidir ki, Hz. Yusuf”u kuyuda korudu?u gibi Hz. Yunus’u da bal???n karn?ndan ve büyük tehlikelerden kurtarm??t?r. Rasûlullâh (s.a.s) da dualar?nda Cenâb-? Allah’a ?öyle yalvar?rd?:

“Allah’?m! Beni sana ?ükreden, seni zikreden k?l.” (Ebû Dâvûd, II, 175)

Rasûlullâh (s.a.s), Muaz b. Cebel’in elini tutmu? ve ?öyle buyurmu?tur:

“Muaz! Vallahi seni seviyorum, sana her namaz?n pe?inden ?öyle dua etmeni tavsiye ediyorum; ‘Allah’?m! Seni zikretmekte, sana ?ükretmekte ve sana ibadet yapmada bana yard?m eyle.’ (Ebû Dâvûd, II, 181)

?‘lâ-i Kelimetullah (Allah’?n sözünü/dinini yüceltmek) için canla-ba?la ve mal ile Allah yolunda mücâhede etmek nefse a??r gelen ve fakat ecir bak?m?ndan büyük sevap bulunan cihat, bir noktada zikrullahta bulunan ecr u mesûbâta eri?ememektedir. Cenâb-? Allah, cennet kar??l???nda müslüman mücahitlerin canlar?n? sat?n ald?. Onlara ?ehâdet gibi, peygamberlerinin rütbelerinden sonra en yüce mertebeyi ihsan buyurdu.

E?er sen ?bn-i Mesud’un (r.a) nakletti?i;

“O (s.a.s), tehlîl getiren bir toplumun seslerini yükselttiklerini görmü?tü de: ‘Bunlar dinde olmayan bidatlar? uyduranlard?r. Bu meclislerden ç?kart?ls?nlar!’ hadîsinin var oldu?unu söylersen ben de ?u aç?klamay? yapar?m. Hadîsin senedini aç?klamaya, haf?z imamlar?n kitaplar?nda kimlerin tahrîc etti?ini ve sabit olu?unun takdirini bilmeye ihtiyaç vard?r. Bu hadîs, geçmi?te sabit olan birçok hadîs-i ?erîflere muar?z/ayk?r?d?r. Çeli?ki oldu?u zaman sübût-i kat‘î olan a?a??daki hadîs-i ?erîf yukar?dakine takdim edilir, yani amel olunur. Nitekim ?bn-i Mesud, yukar?daki söze ayk?r? bir davran?? sergilemi?tir. ?mam Ahmed b. Hanbel, Kitabu’z-Zühd’de diyor ki:

“Bize Hüseyin b. Muhammed, o da Mesudî’den, o da Amir b. ?ekik’ten, o da Ebu Vail’den tahdis etmi?lerdir ki; bunlar Allah’?n zikirden nehyetti?ini san?yorlar. Hâlbuki ben Abdullah’la oturdu?um mecliste, o muhakkak Cenâb-? Allah’? zikrediyordu.”

Yine Ahmed b. Hanbel, Kitabu’z-Zühd’de, Sabit el-Bunanî’den tahriç etmi?tir ki; Rasûlullâh (s.a.s) ?öyle buyurmu?lard?r:

“Muhakkak ki Cenâb-? Allah’? zikir edenler, üzerlerinde da?lar kadar günahlar? oldu?u halde zikir için oturup meclisimden kalkt?klar?nda üzerlerinde hiçbir günah kalmaz.”

?simleri mukaddes olan Cenâb-? Allah çok daha iyi bilir.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net