SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Âlemlerin Rabbi Hak Allahu Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâ olsun. Muhabbet-i ezelînin muhatab?, âlemlere rahmet olarak gönderilmi?, s?rat-? müstakimin bizzat kendisi, s?ratullah, sâd?k, musadd?k, geli?i s?dk, k?yam? s?dk, oturu?u s?dk, kelâm? s?dk, gidi?i s?dk, sâd?ku’l-va’d Efendimiz Hazretleri’ne sonsuz salât ü selâm olsun. Cenâb-? Hakk’?n dergâh-? mecd-i ulûhiyetinde kabul olunan salât ü selâmlardan, âline, ezvâc?na, ashab?na, etba’?na ve onu tasdik eden cümle ehl-i îmâna dahî va’dedilen ecr-i nâmütenahîden taksîm-i sübhânî ile ikram olunsun.

Hakk’a ibadette kâim, halka hizmette dâim, gönlümün muhatab?, sohbetlerimizin ne?’esi ?hsan Efendi o?lum, Cenâb-? Hakk’?n selâm? üzerine olsun.

Evlâd?m, afiyet haberlerinden ve hizmet gayretlerinden haberdar olup ziyadesiyle memnun olmaktay?m. Cenâb-? Hakk seni s?rat-? müstakiminde sabitkadem eylesin. Bizleri kendi nefislerimize tâbi olmaktan muhafaza eylesin.

Muhterem ?hsan Efendi o?lum; hizmetin gayet de güç oldu?unu, insana hizmet etmenin gayet nazik bir i? oldu?unu fakirin ikaz?ndan bildi?in gibi art?k bizzat mü?ahede ederek bu zorluklar? fark ediyorsun. Bu öyle bir tiryakiliktir ki hizmet ederken çekti?in me?akkatler -hâ?â Cenâb-? Hakk’?n hizmetinde me?akkat yoktur amma- insanlarla me?gul olmak ve dâimâ onlar?n eziyetlerine marûz kalmak her ne kadar Hakk’tan gayr? olmasa da halk?n ki?iye verdi?i eziyetlerdir. Hizmete tiryaki olanlar için bu nevî me?akkatler senin hizmete duydu?un i?tiyak? artt?r?r. Bu art?? inatla?maktan yahut gazaptan mütevellit gayret de?ildir. Tam tersine ki?i nefsinin tuzaklar?ndan ve ülfet etti?i halk?n kabas?ndan kurtulur. ?hlâs üzere bulunmas?n? etraftan gördü?ü eziyetler sa?lar, vesile olur. Allah için hizmet eder ve insanlar?n iltifat?na, ra?betine, k?ymet-de?er bilmesine bakmaz. Bu hal üzere mücahede ederken Cenâb-? Hakk o kimseye baz? tatlar verir. Bu zevkle me?gul olan dervi? ne ac? sözlere, ne irfans?zca hareketlere ald?r?? eder. Burada da kalmaz. Öyle bir hale gelir ki, Hakk’?n râz? oldu?u sözlerden gayrisini i?itemez, Hakk muhabbetinin zahir olmad??? fiilleri göremez hale gelir. Sen d??ar?dan bakt???nda böyle hizmet eden zâtlar? çok büyük külfet ve eziyet çekiyor görsen de kalpleriyle kal?plar?n? ay?rd?klar? için zahirî me?akkatin onlara temas? bile olmaz. Üzücü hâdiseler ve nankörlükler onlara dokunamaz bile. Zaten Allah için hizmet etmenin en bâriz husûsiyetlerinden biri de budur. Her ne eziyet görürse görsün, iftiraya, sû-i zanna marûz kal?rsa kals?n, Allah Teâlâ’n?n îmân?n? rü?de ula?t?rd??? ve ihsan zevkiyle îmân?n? ya?ayan ki?i asla koyup gitmez, hatta hizmetleri daha âli ve daha ?âmil olur.

Evvelce söylemi? idim, ?mam Ali Efendimiz’e demi?ler ki: “Sana falan o?lu falan suikastta bulunacak, senin için pekiyi ?eyler dü?ünmüyor. Kötülük yapmas?ndan korkuyoruz.” Cenâb-? ?âh-? Velî cevâben: “Bu mümkün de?ildir. Zîrâ o ki?iyi tan?m?yorum ve kendisine hiçbir hizmetim olmad?.” buyurmu?. Hakk Teâlâ kendisi için yap?lan ibadet ve taatta gayûrdur/gayretlidir. Ecrini bizzat kendisi vermek ister ve o niyetin ihlâs?n? fiilen ve halen cümle mahlûkat?na göstermek ve onlar? ?âhid tutmak murâd eder. Bu sebepten hizmet ehli olan zevât dâimâ k?nan?r, sû-i zanna marûz kal?r. Hak ve hakikate mü?tak olanlar bu nevî hallerden a?klar? tazelenmi? olarak ç?karlar. Yani kürbleri (s?k?nt?lar?) ferece (kurtulu?a, hay?rl? neticeye), dereceleri de âli dereceye vâs?l olur.

Maalesef hizmet ehline ve irfan yolundaki mür?idlere, hiçbir ilmi olmayan ki?ilerden ziyâde kendisini ilim ehli zannedenler taraf?ndan tecavüzde bulunulur. Bunlar?n bir k?sm? ?eriat?n zahirinde, bir k?sm? da tarikat?n zâhirinde kalm?? ham ervaht?r (kemâli idrak edemeyen ki?ilerdir).

?hsan Efendi o?lum, burada hizmet edenler k?nan?r. Bu, dünya kurulal? beri bilemedi?imiz hikmete mebni bir durumdur dedik amma, hizmet hizmet olacak. Hizmet ediyorum davas?yla ilimden, zikirden, ferasetten yoksun, bid’at yani sap?k dü?üncelerle me?gul adamlar?n yapt??? i?lere hizmet denilmez. Hizmetin tasdiki ?eriat çerçevesindedir. Tarikat zaten ?eriat?n içerisindeki çerçevedir. Yoksa bizim burada söyledi?imiz manay? gafil ki?iler ve hizmet ediyorum derken ümmet-i Muhammed’i ifsad eden hezereler kendilerine senet olarak kabul etmesin. Ayr?ca bu söyledi?imizden, fitneye ve fesada sebep olacak ameller takdir ediliyor zannedilmesin. Hakk Teâlâ cümle mahlûkat?n?n her an hizmetini görmekte. Amma bak hiç pat?rt? gürültü oluyor mu? Zahiren hizmeti görsek de Rabbü’l-âlemîn dahî hizmetini âdetâ perdeliyor. Dolay?s?yla hem ?eriat?n hem tarikat?n hem de halk nazar?nda câri olan âdetin ifsad olunmadan yürümesi icap eder.

?imdi hizmet edenlerin tenkit ve tecavüze marûz kald?klar? mevzuuna dönersek, kar???kl??a meydan vermemesi için âlim meselesini açal?m. Zîrâ dedik ki, ilim ehli oldu?unu zanneden ki?ilerin fitne ç?karmas? ve hizmete mâni olmas? ak?l kar??t?rabilir. Evlâd?m ulemâ nâm?ndaki ki?iler iki nevîdir. Bir k?sm? “ulemâ-y? muhakkikindir” ki bu zevât îmân ve ?slâm’?n sancaktar?, kullara hakîkî ilmin râh?n?/yolunu gösteren âriflerdir. Hakikatten ve muhabbet-i ilâhîyeden haberdar olduklar?ndan hatta bu hakîkî ilme â?inâ k?l?nd?klar?ndan dolay? hak üzere konu?urlar, Hakk’la bilirler, Hakk’la söylerler, Hakk üzere giderler. Hakk’? kâim k?lmak için gayret eder, hak ve hukuku hakça taksim ederler. Aradan kendilerini ç?kar?rlar. Cenâb-? Hakk da bu sebepten onlar? hep Hakk’ta hak üzere kâim k?lar. Cenâb-? Hakk bu âlimleri ?slâm cemaatinde dâimâ kâim eylesin. S?hhat ve afiyetle ba??m?zda dâim eylesin. Böyle âlimlerin ölümü âlemlerin ölümü gibidir. Bu nevî zâtlar ümmet-i Muhammed üzerinde belalara ve musibetlere kalkan gibi olup ümmet için rahmettir. Zâhirdeki celâlleri bât?nlar?ndaki cemâli muhafaza içindir. Muhakkak her devirde böyle âlim zâtlar vard?r.

?kinci nevî ilimle me?gul olan zümreye ulemâ-y? rüsûm denir (i?in resminde kalan, manaya dayal? metinlere, manas?ndan uzak bilgi yüklenenler). Ulemâ-y? rüsûm diye ?ol kimselere denilir ki, mana ilmiyle me?gul olduklar? halde manadan bihaberdirler. Ad? üzerinde, i?in resminde kalan ki?ilerdir. Ulemâ-y? rüsûm hakk?nda tafsilatla bahsetmek sadece sadr?m?za darl?k getirir. Bu sebepten uzun uzun anlatmayaca??z. Lâkin kendilerini ulemâ diye tan?tan bu ki?iler ilimden ne kadar mahrum olduklar?n? hakikat ve mana sahas?na girince gösterirler. Derler ya ‘cahil cesur olur’ diye. ??te bu sebepten ilmin bile kâfi gelmedi?i mü?ahede, mana ve muhabbet gibi husûsî hallerin bulunmas? gerekti?i mevzularda tam bir cahil cesareti gösterirler. Bunlardan baz?lar? ne kadar tarikat varsa inkâr edip, ak?l erdiremedikleri bu mevzuda da cehaletlerini cesaretle göstermi?lerdir.

Evlâd?m ?hsan Efendi, âgâh ol! Sözlerimi dikkatlice dinle, sat?rlar? yazarken seni kar??mda görür gibi yaz?yor, hatta konu?uyorum. Sonradan sat?rlar? tashih bile etmiyorum. Mektûbumu hitap gibi kabul eyle. Sat?rlardan ç?kart, sad?r sad?ra olacak ?ekilde sana hitap eden ki?iyi dinlercesine oku ve idrak eyle. Mektûbun dibâcesinde (ba? k?sm?nda) dua meyân?nda (bölümünde) zikretti?im gibi Cenâb-? Hakk bu âlemi muhabbet üzere yaratm??t?r. Bu muhabbetini rahmetiyle ku?atm?? ve örtmü?tür. Bu rahmeti de ilm-i ilâhîyesiyle ihâta edip o ilimde rahmetini saklam??t?r. ?lim tek ba??na maksûd ve matlûb de?ildir. Olamaz da. Rahmetin ve o rahmet içindeki muhabbetin ilimle birle?mesi lâz?md?r. E?er ki?i hakîkî ilim tahsilinde bulunduysa muhakkak rahmetten ve muhabbetten nasîbdâr olur. Çünkü kâinat böyle vücûda gelmi?tir. Bu Cenâb-? Hakk’?n bir me?iyet-i ilâhîsidir (âinat nizam?na yerle?tirdi?i kaidedir). ?imdi ilmi, matlûb ve maksûd olarak görenler bu idraksizliklerinden dolay? rahmetinden istifade edemedikleri gibi bu mahrumiyetleri onlar? a?ktan da bihaber olmaya sevk etmi?tir. Bu Cenâb-? Hakk’?n sahih ve temiz niyetle ilmi talep etmeyenlere mâni olmas? için halk eyledi?i perdedir. Binâenaleyh maksûdu ve matlûbu Hakk Teâlâ olmayanlar bu perdeye ve bu perdenin tuzaklar?na tak?l?r kal?rlar. Hakk Teâlâ mahrem ilmine namahremi sokmaz. ?irkte olanlar, benlik davas? güdenler, ilmin kabu?unda ve tat alamad?klar? perdelerinde dolan?p dururlar, hakikati bulduk zann?yla kap?n?n d???nda kal?rlar. Yani, hâ?â, “Erhamu’r-Râhimîn” olan Allah Teâlâ onlar? sapt?rmam??t?r. Kendileri ilmi taleplerindeki niyet bozuklu?unun musibetine u?rayarak lây?klar?n? bulmu?lard?r. Yani kendileri talep etmi?ler de böyle olmu?lard?r. Ettikleri kendilerindendir. Çünkü Allah ilmi isteyene verir. Amma ne için isterse onun için verir. Sonra da hesab?n? al?r, faydal? ilimle me?gul olan bekâya eri?ir, rahmete ve muhabbete nâil olur, kurbiyyet sahas?nda dem sürer. Di?eri de helâk olup fenâ derekelerinde nefsanî zevkinin tahsilât?yla muazzeb olur.

Kavl-i Muhammedi olan ?eriat? yegâne maksûd ve matlûb zannedenler meyvenin kabu?unu yiyip de meyveyi yedim zannedenlerden farks?zd?r. Elman?n d???ndaki kabuk olmasa onun elma oldu?unu anlamaz yahut o meyveyi muhafaza edemezsin. Amma o elma meyvesini yemekten murâd kabu?unu yemek midir? ??te zahir ulemâ yani ulemâ-y? rüsûm zâhirde kald?klar? müddetçe kabal?klar? artar, kabuk hakk?ndaki ilimleri, as?l maksûdu bilemediklerinden hakikati görmelerine perde olur. Bunlar tarikat? inkâr etse ne olur etmese ne olur. Zahirini ve bât?n?n? içine alm??, özünde muhabbet olan yollar?n hepsi Hakk ve hakikat yoludur, tarîkat-? Muhammedi’dir. “Zâhir gerekmez, bât?n lâz?md?r.” demek yahut “Zahir kâfidir, bât?n ile alâkadar olunmaz.” demek bât?ld?r.

Â??k Yunus’un,

?eriat, tarikat yoldur varana

Hakîkat, ma’rifet andan içeru

sözü bu mevzuu ne güzel özetlemi?tir. ?eriat tüm hikmetlerin ve halin s?rlar?n? içinde bar?nd?ran, âdetâ Cenâb-? Hakk’?n manalar üzerine giydirdi?i libast?r. ?ç içe olan ve her içte ayr? güzellikleri saklayan bu elbise seyr u sülûkun safhalar?nda sâlike mü?ahede ettirilerek talim edilir. Yani kal?b?nda kalmak makbul olmad??? gibi usûle uygun yürümemek de mezmûmdur (yerilmi?tir).

K?ymetli ?hsan Efendi o?lum, her kul cennete ve cemâle mazhar olabilmek için Allah’?n r?zas?na muhtaçt?r. Cenâb-? Hakk’?n r?zas? olmadan hiçbir kul bu ulvî derecelere eri?emez. Hatta Efendimize (s.a.s), Ashâb-? kirâm: “Siz de mi Allah’?n r?zas?na muhtaçs?n?z?” diye suâl ettiklerinde Efendimiz: “Evet, ben dahî Allah’?n r?zas?yla cennete girece?im.” buyurarak r?za-y? ?erifin ehemmiyetine i?arette bulunmu?tur. Cenâb-? Hakk r?zas?n? ve gazab?n? zahirî amellerin alt?nda saklam??t?r. Hangi amelden raz? olaca??n? yahut ki?inin hangi ameli i?lerse r?zaya kavu?aca??n? bu âlemde setr eylemi?tir. Ki?i çok küçük zannetti?i bir günahtan dolay? ebedî azaba yahut huzurdan uzakla?maya marûz kalabilir. Ayn? ?ekilde sevab? küçük zannedilen bir ameli i?lemekle bu r?zay? tahsil ederek cennete ve cemâlullaha yol bulabilir.

Evlâd?m, dikkat et, âgâh ol! Bir mü’min güzel amellerin hiçbirisini küçük görmedi?i gibi, çirkin fiillerin de hiçbirisini küçük görmez. Görmez de?il göremez. Böyle bir ihtiyar? (seçim hakk?) yoktur. Çünkü hangi amelle r?zaya kavu?acak, hangi amelle r?zadan uzakla?acak bunu bilemez ki? ??te ?imdi anlatabildim mi ‘cahil cesur olur’ sözünün ne manaya geldi?ini? Allah’?n ilmiyle ku?at?ld???n? fark eden, kendi acziyetini idrak eden ki?i bu hususta kendi bildi?i gibi indî görü?üyle (kendince bildi?i ?ekliyle) hareket edebilir mi? Takvan?n asgarî bulunmas? gereken k?sm? bu sahada kendisini gösterir. Mü’min ki?i ‘yanl?? yapar?m’ diye korkar. Güzel bir amel gördü?ü zaman da hemen onu ö?renir ve hayat?na tatbik eder. Küçük günah büyük günah diye tertip edilen mevzular, cezalar?na göre söylenilmi? vas?flard?r. Meselâ içki içmek büyük günaht?r, niçin? Hapis cezas? ve dayak vard?r. Daha ba?ka birçok müeyyidesi vard?r. Peki, g?ybet etmek? Küçük günah sayabilir misin? Evet, g?ybet eden ki?i hareketiyle bile bu g?ybeti yapsa kalk?p da kendisine hapis cezas? verilmez, sopa at?lmaz. Amma g?ybet, Efendimizin beyân? üzere “Zinadan ?iddetli” bir günaht?r. Ve sonra belki de r?zâdan, bu fiille uzakla?aca??z. Bilemeyiz ki… Evlâd?m, günah Hakk Teâlâ ile aran? açan her ?eye denir. Bu zaviyeden bakarsan küçük günah, büyük günah diye bir ?ey yoktur. Âdâb-? mua?eret ve cemiyetlerin nizam? için böyle tasnif edilmi?tir. Maksûdu ve matlûbu Allah olanlar için her güzel amel makbul, her kötü amel mezmûmdur vesselam.

Evlâd?m ?hsan Efendi, zahiren tarikata dâhil olup da bir de bu tarîk içerisinde ham sofular ve zâhidler vard?r. Kendilerince mana üzere sülük ederler. Kendi benliklerinden ve hayvanl?klar?ndan geçemediklerinden, mür?idlerinin irfan?na eremeyip sadece zâhir baz? ahlâkla dervi? olduklar?n? zannettiklerinden hizmet ehli bunlardan çok eziyet görür. Çünkü hizmet Hakk (c.c) için yap?ld???ndan Hakk’?n kâim olmas?n? beraberinde getirir. Hak yolda bulundu?unu iddia eden, hizmetlerle â?ikâr olan hakk? ya kabul etmek veya kar??s?nda boynunu vermek zorunda kal?r. Hak kâim olmak ister. Buna kimse mâni olamaz. Kal?plar?n? tarikata sokup kalplerini d??ar?da b?rakan bu zavall?lar, Hakk ve hakîkate dü?man olarak ya?arlar.

Necâsetten taharet ayr? bir mesele, hadesten taharet ayr? bir taharet ?ekli ve meselesidir. Bu gizli ?irk ehli gafletlerini ve yanl?? bildikleri âdetleri tasavvuf zannedip yolun hakikatine hizmet edenlerle çeki?ip dururlar. Evlâd?m, az evvel arz etti?im gibi bilmeyen adam ilimle kar??la?t??? vakit insaf? varsa boynunu büker oturur. Kabul etmese de itiraz etmez. Amma bir de cehaletin derinle?mi? ?ekli vard?r ki biliyorum zann?nda olan ki?ilerde zuhûr eder. O sebepten ilmin zâhirinde kalan ve tasavvuf terbiyesinin kabu?uyla me?gul olanlar bu manay? fehmedemedikleri gibi mana ilmine ve erlerine dü?manl?kta bulunurlar. Mektûbunda yazd???n durumun tefsiri bundan ibarettir. ?imdi sana dü?en dâima ?emme-i Muhammedi’yi duy, Cenâb-? Hakk’?n r?zas?na tiryaki ol. Bu kimselerin yapt??? ?eyleri de?il, kendi yapt???n hizmetleri yok bil. Hizmetinde ne nefsinin ni?an? ne de varl???n?n eseri olsun. Aradan ç?k?ver. Gizli gizli yollardan yârinle vuslat demlerini sür, kalbin safada olsun. Kalbine ikinci bir dost muhabbet ehlini bile koyman câiz de?ilken a?yar? ve dü?man? sak?n kalbine sokma. Yeri geldi?inde münasip ?ekliyle zâlimleri de yerine oturt. Haddini bildir. Amma bunu yaparken de nefsini ara yere koyma. Hakk’la gör, Hakk’la konu?, hak ve hukuku muhafaza et, Hakk’? kâim k?l. Benli?ini kâim k?lma. Hak sende otursun, sen de hep Hakk’la kâim ol. Cenâb-? Hakk ihlâs?n? ziyâde eylesin. Kendi ihlâs?ndan sana giydirsin. Seni ibâdât ü taata ve hizmete mahkûm eylesin ve bu hizmetlerden zevk-i manevî ve muhabbet-i ilâhî ihsan eylesin. Seni insanlar?n ve cümle mahlûkat?n ?errinden muhafaza eylesin. Senin ?erli halinden de cümle mahlûkat? ve insanlar? muhafaza eylesin. ?erri hayra, seyyiât? hasenâta, cümle ahvâli de ahsenü’l-hale dönü?en bahtl? kullar?ndan eylesin. Âmin.

Ve selâmün ale’l-mürselîn. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

Selâm sizin ve hidayete tâbi olanlar?n üzerine olsun.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net