SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kelime-i Tevhidde Bilmemiz Gerekenler
İbrahim Hakkı HÜDAVERDİ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 “Tevhid”; birleme demek olup “Vahdet” yani birlik, bir olma halini tasdik anlam?ndaki ifadedir. Müslüman olmak için “Lâ ilâhe ?llallâh / Allah’tan (c.c) ba?ka bir ilâh yoktur.” kelimesini ve “Muhammedü’r-Rasûlullâh”, tevhidi bana getiren tebli? eden Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimiz Allah’?n son gönderdi?i Peygamberdir, ifadesini bir arada kullanmak ?artt?r. ?kisi birbirinden ayr?lamaz. Çünkü tevhidi kabul edip, tevhidi tebli? edeni kabul etmemek dü?ünülemez.

Bu mübarek kelimeyi dille söylemek, kalple de do?rulamak, tasdik etmek insan? kâfir iken mü’min yapar. Dil ile söylenir de kalp inanmaz ise ikiyüzlülük, yani nifak, münaf?kl?k ortaya ç?kar.

Hazreti Peygamberi (s.a.s) kabul edemeyen niceleri bu kelimenin birinci bölümünü söylemek as?l, ikinci bölümünü söylemek fürû, yani o asl?n dal?d?r derler ki tam bir cehalettir.

?man için mutlak manada “Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-Rasûlullâh” kelimesi söylenmeli ve tasdik olunmal?d?r. Bir insan?n yeryüzünde en de?erli hazinesi imand?r. ?man için gerekli ?art? bilmek ise zaruridir.

?man konusuna k?saca de?indikten sonra tevhidin kalbe tam manada yerle?mesi, yani kemalini bulmas? için tevhidi tam olarak anlamak, bilmek ve inanmak laz?md?r.

Lâ ?lâhe ?llallâh kelimesi de iki bölümdür. Bir bölümü nefy bir bölümü ispatt?r. ?lk bölümü bat?l?, gerçek olmayan? ret, ikinci bölümü hakikati, gerçe?i tasdiktir.

“Lâ” nefy yani reddetmek, ba?kas? yoktur manas?n? ta??r. Sonras?nda gelen “?lâhe” neyin reddolunaca??n? ifade eder. Yani “Hiçbir ilah yoktur.” anlam?n? içeren bu bölümden sonra, kim vard?r manas?nda “?llâ Allâh / Ancak Allah vard?r”, yani ispat bölümü gelmektedir.

Bu anlamda kelime anlam?n? birle?tirirsek;

“Allah’tan ba?ka hiçbir ?lah yoktur.” anlam? bize anlat?lm??t?r.

Bu durumda anla??lmas? gereken ?udur:

“?lah nedir, kimdir?” Nedirden ziyade, “Kimdir ve bu kimli?i bildiren s?fatlar? nelerdir?” demek yerindedir.

?lâh, öz itibariyle kendisine güvenilen, yard?m beklenilen, güçlü, hâkimiyet sahibi, kendisinden korkulan, sevilen, yaran?lmak istenen, yakla??lmak istenen, arzulanan, ihtiyaçlar? giderebilece?ine inan?lan, sayg? duyulan be?er ötesi, yarat?lm?? d???nda olan, yaratan kutsal varl?kt?r.

?lâh?n vas?flar?n? anlad?ktan sonra kelime-i Tevhidin neleri reddetti?ini ve neyi ispat etti?ini inceleyelim.

Bütün bu vas?flara sahip tek bir varl?k vard?r. O’nu gere?i gibi tan?mak ve O’na ait olan s?fatlar?, özellikleri ba?kalar?na vermemek gerekir. Bu s?fatlar?n gerçek sahibinin kim oldu?u “Lâ ?lâhe ?llallâh” kelimesinde bize bildirilmi?tir. O sebepten, “Tevhid kelimesi terazinin bir kefesine, di?er âlemler di?er bir kefeye konsa tevhid kelimesi a??r basar.” buyrulmu?tur.

 

Kelime-? Tevhidin Dereceleri

Lâ ?lâhe ?llallâh

Allah’tan ba?ka bir olarak bilinecek, yarat?c? denilecek, s???n?lacak, ikinci bir varl?k yoktur. Ancak ve yaln?z bir, tek o Allah (c.c) vard?r.

Lâ Ma‘bûde ?llallâh

Allah’tan ba?ka ibadet edilecek, kulluk yap?lacak, Rab olarak bilinecek ikinci bir varl?k yoktur, ancak O (c.c) vard?r.

Lâ Maksûde ?llallâh

Allah’tan ba?ka r?zas? kast olunacak, maksat olarak arzulanacak ikinci bir varl?k yoktur, O (c.c) vard?r.

Lâ Matlûbe ?llallâh

Allah’tan ba?ka talep edilecek, istenilecek ikinci bir varl?k yoktur, ancak O (c.c) vard?r.

Lâ Mahbûbe ?llallâh

Allah’tan ba?ka sevilecek, sevgili edinilecek ikinci bir varl?k yoktur, ancak O (c.c) vard?r. Ve O’nun r?zas? için O’nun sevdiklerini sevmek vard?r.

Lâ Fâile ?llallâh

Allah’tan ba?ka yarat?c?, fiiller meydana getirici (hayat, ölüm, r?z?k verme, alçaltma, yükseltme, güldürme, a?latma vb.) ikinci bir varl?k yoktur, ancak O (c.c) vard?r.

Lâ Mevsûfe ?llallâh

Allah’tan ba?ka güzellik, kudret, azamet, yücelik s?fatlar?na sahip ikinci bir varl?k yoktur, ancak O Allah (c.c) vard?r.

Lâ Gâlibe ?llallâh

Allah’tan ba?ka hükmü geçen, kuvvet sahibi ve mutlak surette galip gelebilecek kimse yoktur, ancak Allah (c.c) vard?r.

Lâ Mevcûde ?llallâh

Allah’tan ba?ka gerçek varl?k sahibi, varl??? kendinden, hep var olan ve hep var olacak olan, varl??? ba?kas?na ba?l? olmayan, mekân, zamanla kay?tl? olmayan, yönlerden münezzeh, ezelî ve ebedî olarak kemal s?fatlara sahip ikinci bir varl?k yoktur. Ancak o Allah (celle ?ânühû) vard?r. Bir ve tektir. Her ?ey, akla hayale gelen her yarat?lm??, yerden gö?e, arz ve ar? ve içindekiler O’nun (c.c) varl??? ve var etmesi ile vard?r. ??te akidemiz, inanc?m?z, itikad?m?z bu ?ekildedir. Ehl-i Sünnet, bu tevhid üzerinedir.

Bu anla??ld?ktan sonra, ancak Allah’tan korkmal?, ancak O’na güvenmeli, ancak O’na s???nmal?, istek ve ihtiyaçlar?m?z? ancak O’nun verebilece?ine iman etmeliyiz.

?nsanlar O (c.c) izin vermezse fayda veremezler, i? i?leyemezler. O, irade eder dilerse ya?mur ya?ar, yaprak ye?erir, rüzgâr eser, çiçek açar, hasta iyile?ir, göz görür, kulak duyar, dil konu?ur, ayak yürür, el tutar, kalp atar, nefes al?n?r, koku duyulur, sevilir, gülünür ya da a?lan?r, çocuk do?ar, beyin çal???r, ku?lar c?v?ldar, ar? bal yapar, böcek ipek örer, koyun süt verir, bu?day boy verir, y?ld?zlar parlar, güne? yanar, dünya döner. Ve bu örnekler mahlûkat?n say?s? kadar ço?alt?labilir.

O sebepten Hak yolun rehberleri taraf?ndan:

“Allah’a giden yollar, varl???na inanmaya giden yollar, mahlûkat?n nefesleri adedincedir.” buyrulmu?tur.

Allah’a iman?m?z? kuvvetlendirmeli ve tevhid kelimesini sürekli tekrar ederek, iman?m?z? diri tutmal?, O’nu hat?rdan hiç ç?karmadan anmal?, zikretmeliyiz.

Ve Tevhid kelimesini bize getiren ?anl? ve ?erefli ve pek aziz, merhametli Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini, bu kelimeyi bize getirenin O Nebiy-yi Muhterem, son Peygamber oldu?unu tevhid kelimesiyle beraber sürekli tekrar etmeli ve iki cümleyi birbirinden asla ay?rmamal?y?z.

4

28/06/2011 Kelime-i Tevhidde Bilmemiz Gerekenler

4

26/02/2011 Ey Karde?im!

4

08/08/2010 Manevî S?rlar?yla Oruç ve Hikmetleri

4

31/03/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net