SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Dostluk üzerine yap?lm?? konu?malar?n, söylenmi? sözlerin en güzellerinden biri Fethi Gemuhluo?lu’nun 22 Kas?m 1975 tarihinde irticalen yapt??? konu?ma.

Peygamber-i Ekber’in (s.a.s) ‘Önce selâm, sonra kelâm’ emrine uyarak önce selamla ba?lar: “Evveli, ahiri, zahiri, bat?n?, selâmlar?m. el-Evvelü Allah, el-Âhiru Allah, ez-Zâhiru Allah, el-Bât?nü Allah. Sâhib’i selâmlar?m. Sâhib-i Hakiki’yi selâmlar?m. Sa??m?, solumu, önümü, ard?m? selâmlar?m. ‘Levlâke s?rr?n?n mazhar?n? selamlar?m. Validesini, Hatice Validemi, Fât?ma Validemi selâmlar?m. Cihâr Yâr-? Güzin’i selâmlar?m. Erkân-? Erbaa’y?: Selman’?, Mikdat’?, Ammar’?, Ebu Zerr’i selâmlar?m. ?mameyn-i Muhteremeyn-i selâmlar?m. Tâife-i ecinniyi selâmlar?m, mü’minlerini ve müslimlerini. Ve sizi selâmlar?m.” Ard?ndan “Â??k u ma‘?ûk u a?k bir yâr iken / Cebrâil ol arada a?yar idi.” beytinin anlatt??? ezelî a?ktan ba?layarak kademe kademe dostlu?u dillendirir: S?ddîk-? Ekber’in dostlu?u, ?âh-? Velâyet’in dostlu?u, fikre, insana, dünyaya, tarihe, co?rafyaya, a?aca, kom?uya, süflî olmayana, kurda, ku?a, görünene, görünmeyene, uzuvlar?m?za, mesleklere, vakte, hayata, ölüme dostluk.

 

Söz ?le Sema Yapan Dervi?: Fethi GEMUHLUO?LU

Haz?rlayan: Emre Alt?nta?

 

Hayat?

Fethi Gemuhluo?lu, bir gönül insan?… Ömrünü üniversite gençli?ine, onlar?n maddi-manevi ihtiyaçlar?na adam?? bir muhabbet adam?…

1923 senesinde ?stanbul Göztepe’de dünyaya gelen Gemuhluo?lu, Haydarpa?a Lisesi’ni bitirir. Ard?ndan ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydolur ancak buradan mezun olmaz.

1950-55 y?llar? aras?nda ?stanbul’da çe?itli liselerde edebiyat ö?retmenli?i yapar.

1959 y?l?nda Dr. Emine Suzan Han?m’la evlenir ve iki çocuklar? dünyaya gelir.

Almanya’da serbest gazetecilik, Milli E?itim Bakanl??? Özel Kalem Müdürlü?ü gibi hizmetleri ifa eden üstad, son olarak 1970 y?l?nda Türk Petrol Vakf?’n?n kurucusu ve genel sekreteri olarak çal???r.

1977 y?l?nda hayata gözlerini yumana kadar bu görevi deruhte eden Gemuhluo?lu, 5 Ekim 1977’de vefat eder.

 

Misyonu

K?saca hayat?na de?indi?imiz Fethi Gemuhluo?lu, bütün bunlardan öte bir misyona sahipti.

Gençli?e rehber olmak… Türk Petrol Vakf?’n?n kurulu?una da bu yüzden önayak olmu?tu. ?stanbul’a okumaya gelen gençlere burs ayarlamak, onlar?n istikamet sahibi olmalar?na katk?da bulunmak için var?n? yo?unu ortaya koymu?tu. Burs mülakat?nda büyük?ehre yeni gelen gençlere ilk sorusu ?u olmu?tur:

“Hiç â??k oldun mu, do?ru söyle!” Aniden böyle bir soruya muhatap olan gençler soruya samimi olarak cevap verdiklerinde bursu kazanm??lard?r.

Üstad sordu?u soruyla asl?nda, “Anadolu’nun p?r?l p?r?l gençleri” olarak söz etti?i muhataplar?na mecazî a?ktan ?lahî a?ka geçmek konulu ilk dersini vermi? oluyordu. Zaten bursu kazans?n kazanmas?n tan??t??? yeni yüzler onun rahle-i tedrisine giriyorlard?.

Genç nesil, onun en büyük eseriydi. Bir di?er eseri daha var ki insan?n okudukça okuyas? geliyor: “Dostluk Üzerine”

Üstad?n birkaç dergide ç?kan yaz?lar?n? saymazsak 1975 y?l?nda Ayd?nlar Oca??’nda yapt??? irticalî konu?ma kitapla?t?r?lm?? ve “Dostluk Üzerine” ad?yla birçok kere bas?lm??t?r.

Eser son olarak Sad?k Yals?zuçanlar’?n haz?rlad??? bir derlemede yerini buldu. Yals?zuçanlar, üstad?n bu konu?mas?n?, hakk?nda yaz?lanlar? da ekleyerek güzel bir giri? bölümüyle yay?na haz?rlad?.

Kimler yok ki onunla ilgili yazanlar?n aras?nda!

Necip Faz?l K?sakürek, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Ahmet Kabakl?, ?smet Özel, Akif ?nan, Nabi Avc?, Ergun Göze, Ali Bulaç, Hakk? Devrim, Sabahattin Zaim…

 

Sözlerinden Seçmeler

“Dostluk Üzerine” ba?l???n? ta??yan konu?man?n metni on be? sayfa kadar ancak içeri?i engin bir tarih, tasavvuf bilgisi ve ileri görü?lülük ta??yor. Halvetiyye tarikat?n?n ?abaniyye koluna intisab etmi? olan Fethi Gemuhluo?lu, gönül adam? olu?unu konu?mas?na da yans?t?yor. ??te konu?mada yer olan ve her biri ayr? bir esere temel te?kil edebilecek baz? cümleler:

“Peygamberimiz buyuruyor ki: Önce refik, sonra tarik. Yani önce yolda? sonra yol…”

“Dost ol ki?idir ki öldürülmesi muhakkak ve mukarrer olan gecede Peygamber-i Ekber’in yata??nda yatar. O’na ?ah-? Velâyet denir.”

“?nsanlar hâl-i cimadan do?muyorlar, insanlar? gönül döllüyor.”

“Bizim son zamanlarda çekti?imiz, tenkit ile vakit geçirmi? olmam?zdand?r.”

“Ak?l, ak?ls?zlara gereklidir. Akl? olanlar a?k? seçsinler ve akl? terk etsinler.”

“Ya?ama sevincini yitirmemek amma hiçbir ?eye yerinmemek ve sevinmemek mesle?i ?slâm’?nd?r. Bunal?m, Bat? insan?n?nd?r.”

Üstad’?n ayr?ca Sad?k Yals?zuçanlar taraf?ndan derlenen eserde yer alan, gönül dilinden dökülen baz? sözleri ise ?öyle:

“Evet, be? vakit namaz k?l?yorsun ama sen hiç namaz k?ld?n m??”

“Sûre-yi Nisâ’y? ya??yoruz, asr?m?z kad?n asr?d?r.”

“Siz r?zka talip olmad?n?z o size geldi. Reddetmek edebe muhaliftir.”

“Çocuklar?n?za dü?ersin veya dü?eceksin, demeyiniz. Dü?me deyiniz.”

“Biz kalkal?m ki yerimize ba?kas? otursun. Haydi Allaha?smarlad?k!”

Bu kelâm-? kibarlardan sonra fazla söze ne hacet! Rabbim Fethi Bey’in mekân?n? Cennet, derecesini âlî eylesin.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net