SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Üç Aylar ve Oruç
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Üç aylar, Kamerî/Hicrî takvime göre ba?layan feyizli ve bereketli maneviyat mevsimidir.

Bu aylarda kandil geceleri s?ralan?r. Bunlardan Regâib ve Miraç Receb ay?nda, Berat gecesi ?a‘bân ay?nda, Kadir gecesi ise Ramazân ay?ndad?r. ?slâm takvimine göre önemli aylardan olduklar? için uyan?k mü’minler bu aylar?n gelmesini i?tiyakla beklerler.

Peygamberimiz (s.a.s):

“Ey Allah’?m! Receb ve ?a‘bân’? hakk?m?zda mübarek k?l ve bizi Ramazân’a kavu?tur.” diye dua ederlerdi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

Bu aylarda müslümanlar, sevap kazanmak ve gelmekte olan Ramazân ay?na haz?rl?kl? olmak bak?m?ndan oruç tutarlar. Bu uygulama Rasûlullâh’?n tavsiyesi oldu?undan as?rlardan beri tatbik edile gelmi?tir.

Bu aylarda oruç tutarken ölçüyü iyi ayarlamak lâz?md?r. Haber verildi?ine göre; seneleri birbirine vasl ederek oruç tutan bir sahabiyi Efendimiz (s.a.s) uyarm??, devaml? ‘art?r art?r’ diye Rasûlullâh’?n tavsiye ve emretti?inden daha çok tutmaya gücü yetebilece?ini ifade etmesine ra?men bundan men edilmi?tir.

O bak?mdan bu aylarda olsun, isterse di?er günlerde olsun, oruç tutarken orucun manas?n? iyi kavramal?, sadece midelere de?il ama bütün organlara oruç tutturmal?d?r. Oruç tutanlar bu münasebetle ba?l?ca üç guruba ayr?lm??lard?r. Oruçlar, avam?n tuttu?u oruçlardan kurtar?l?p, havass?n tuttu?u oruçlar seviyesine ç?kart?lmal?d?r.

Geçmi? milletlerden peygamberler gönderilenlerde, Ramazân orucu gibi farz orucun oldu?u Kur’ân’la sabittir. Böyle sevapl? ve bereketli bir ay?n oldu?unun yan?nda, kendilerinde nafile oruçlar?n tutuldu?u Receb, ?a’bân aylar? gibi aylarda bereket ve faziletin bulundu?u da bir hakikat olarak ortaya ç?kar.

Tutulma durumlar? bak?m?ndan oruçlar; farz, vacip, sünnet, mendub, nafile ve mekruh olmak üzere alt? k?sma ayr?l?r.

Bu aylara haz?rlan?rken, O’nun yapt??? duay? da her f?rsatta tekrar etmeyi ihmal etmeyelim.

 

اللهم بارك لنا فى رجب وشـعـبـان وبـلـغـنـا رمـضـان

 

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve ?a‘bân ve belli?nâ Ramazân

(Allah’?m! Receb ve ?a‘bân’? hakk?m?zda hay?rl? k?l ve bizi Ramazân’a ula?t?r.)

 

Üç Aylardan Receb’in Faziletleri

Üç aylar olarak bilinen mübarek aylar?n ilki Receb ay?d?r.  Bu ay ‘hürmete lay?k’ anlam?n? ta??yan muhterem bir ay olup, Hicrî aylar?n yedincisidir. Receb ay? “Allahü Teâlâ’n?n” ay?d?r. Bu aya kim sayg? gösterir, ilâhi emirler do?rultusunda de?erlendirir, hay?r ve hasenatlarla onu süslerse, dünyada ve ahrette mutlu olur. ?çinde Regâib Kandili vard?r. Bu da Receb’in ilk Cuma gecesi olmaktad?r.

?hsan, ikram manalar?na gelen ‘ra?bet’in ço?ulu olup Cenâb-? Allah bu gecede kullar?na; ba???lamak, affetmek, dualar?n? kabul etmek, s?k?nt?lar?n? gidermek, istedikleri hay?rl? her ?eyi onlara vermek, kar??l?ks?z kendilerine ihsanlarda ve lütuflarda bulunmak üzere bu ve bunun gibi f?rsatlar? vermektedir.

Kabir azab?n?n kald?r?lmas? bu geceyi ihyâ ile ilgilidir. Bunun yan?nda affedilmeyenlerin oldu?u da söylenir.

Bunlar yedi s?n?f insand?r ki s?rayla ?öyledir:

1.        Faiz alan ve veren

2.        Müslümanlar? a?a??lay?p küçük görenler

3.        Anas?n?n babas?n?n hakk?na riayet etmeyenler

4.        Kocas?n? dinlemeyen, ona eziyet eden kad?nlar

5.        ?ark? ve çalg?c?l??? sanat edinen, geçimlerini ondan sa?layanlar

6.        Zina ve livata yapanlar

7.        Be? vakit namaz?n? k?lmayan ve ona ehemmiyet vermeyenler

Bu kimselerin çok samimi olarak tevbe etmeleri, bir daha o fiilleri i?lemeyeceklerine dair söz verip tevbe etmeleri gerekir. Aksi takdirde dünyalar? da âhiretleri de peri?an olarak devam eder durur. Dualar? kabul olunmaz. Ba?lar? belâ ve musibetten kurtulmaz. Mahvolup giderler. Kendilerine âhiretin ilk kap?s? olan mezarda, ?iddetle kabir azab? olunur.

Bu ay? de?erlendirmek için bir gün evvelinden, bir gün ortas?ndan ve bir gün de sonundan oruç tutulur.

Çal??ma durumunda olanlar sa?l?klar?n? tehlikeye dü?ürmemeli, Rasûlullâh’?n tavsiyesine uymal?d?rlar.

Ey insanlar, takat getirece?iniz i?leri yap?n. Zira siz (ibadetten) bezmedikçe Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah'a en ho? gelen amel, az da olsa devaml? olan?d?r.” (Buhârî, ?man/16, Ezân/81; Müslim, Salât/283; Muvatta, Salâtu’l-Leyl/4; Nesâî, K?yâmu’l-Leyl/1; Ebû Dâvud, Salât/317)

Bu tavsiye ve emir oruç için böyle oldu?u gibi namaz için de böyledir.

En sevimli namaz, az olsa bile devaml? k?l?nan namazd?r.(Tecrid, VI, 295-296, Hadis No: 935)

 

Üç Aylardan ?a‘bân’?n Faziletleri

Üç aylardan birisi olan ?a‘bân ay? Arabî aylar?n sekizincisidir. Bu ayda da en az ba??nda ortas?nda ve sonunda olmak üzere üç gün oruç tutulmal?d?r.  Orucun s?cak yaz günlerine, çal??ma zamanlar?na rastlamas? ve r?z?k kazanma, aile efrad?n?n nafakas?n? temin etme durumlar? söz konusu oldu?unda ki?i kendini çok zay?f duruma dü?ürecek ?ekilde ‘fazla oruç tutay?m’ diyerek h?rpalamamal?d?r.

Nefsin binitindir, ona yumu?akl?kla muamele et!” tavsiyesi unutulmamal?d?r. Bu hususa özellikle nafile oruçlarda dikkat edilmelidir.  

Rasûlullâh’?n kendi ?ahs?na münhas?r ibadet ?ekli vard?. O (s.a.s), bazen uzun uzun oruç tutarlard?. Hatta annemiz Hz. Ai?e’nin ifadelerine göre;

Rasûlullâh baz? aylarda çok oruç tutard?. Hatta öyle ki aile fertleri O’nun hiç iftar etmedi?ini san?rlard?. Baz? aylarda da çok iftar ederlerdi. Hatta O’nun o ayda hiç oruç tutmad??? san?l?rd?.

Hz. Ai?e (r.anhâ),  Allah Rasûlü sallallâhü aleyhi ve sellemin, Ramazân ay?ndan ba?ka bir aydaki orucu tam olarak tutmad???n? söylüyor. O devamla ?öyle diyor:

 

ومارأيـتـه اكـثـر صـيـامـا مـنـه فى شـعـبـان

 

Ve mâ raeytühû eksera s?yâmen minhü fî ?a‘bân

(Hz. Peygamber’in, ?a‘bân’daki kadar kendisinde çok oruçlu oldu?u bir ay görmedim.” (Tecrid, VI, 295-296, Hadis no: 935; Müslim, S?yâm/175)

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net