SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hz. Peygamber'in Yüksek Ahlâk?
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

    ?slâm dini günden güne dünya üzerine yay?l?yordu. Bunda ?üphesiz ki bu dini Allah taraf?ndan getiren Hz. Peygamberin ya?ay?? tarz?n?n da büyük bir pay? vard?. Bir tak?m din dü?manlar?n?n iddia ettikleri gibi ?slâm dini k?l?ç kuvvetiyle yay?lmam??, bilakis müntesiplerinin emirleri aynen tatbik edi?leri ve güzel ahlaklar? sayesinde yay?lm??t?r.

Hz. Peygamber de:

“Ben güzel ahlak? tamamlamak için gönderildim”1 buyurmaktad?r. Peygamberin ahlak?n? soran sahabelere Hz. Ai?e validemiz:

“Siz Kur’ân okumuyor musunuz? Onun ahlak? Kur’ân-? Kerim’in ta kendisidir”2 demi?lerdir. Onu, Kur’ân zaten övmü? ve Onun için ?öyle buyurmu?tur:

“Muhakkak ki sen, en büyük ahlak üzeresin”3 Peygamberimiz de:

“Beni Rabbim terbiye etti ve beni ne güzel yeti?tirdi!’4 Ve yine ayette;

“Sizin için Allah’?n Rasûlünde uyulmas? gereken güzel örnekler vard?r”5 diye O’nun ahlak? övülmektedir.

?slâm dininde be?eriyetin muhtaç oldu?u sayg? ve sevgi vard?r. Müminlerin müminleri sevmeleri, birbirlerine ac?malar?, di?er canl?lara merhamet etmeleri ne kadar güzeldir! Toplumlar ?efkatle, merhametle ve birbirlerini sevmekle ya?arlar. Aile ba?lar?n?n kuvvetlenmesi sevginin eseridir. Merhameti ve sevgiyi toplumdan ç?karacak olursan?z insan cemiyetlerini canavarla?m??, birbirinin kan?n? emer bir vaziyette görürsünüz. Yine Allah’?n ayetlerindendir ki;

“Allah sizlere içinizden e?ler yaratm??t?r. Birbiriniz aras?nda muhabbet ve merhamet duygusu vermi?tir.”6 Sevgi ve sayg? öyle k?ymetli bir varl?kt?r ki, ona asla paha biçilemez. ??te Hz. Muhammed insanl??a bu nimeti vermi?tir. Y?llard?r birbirinin kan?n? ak?tmay? meziyet sanan kabilelerin kalplerini birbirine ?s?nd?rm??t?r. Milyarlar?n sarf edilmesiyle yap?lamayacak olan iki ki?inin aras?n? bulmay?, ?slâm’?n getirdi?i sevgi ve sonsuz merhamet ile ta’lif etmi?tir. Bu din, hay?r ve adaleti getirmi?tir.

?yilik i?leyene on, yetmi?, yedi yüz ve hatta daha fazla sevap alma özelli?ini bu din getirmi?tir. O (s.a.s), Mekke’den Medine’ye göç ettiklerinde îrad buyurduklar? ilk hutbelerinde ?öyle buyurmu?lard?r:

“Velev ki yar?m hurma olsun kendini cehennem ate?inden koruyabilecekse, hemen bu hayr? i?lesin. Bunu da bulamazsa güzel sözle kendini kurtarma?a baks?n!”7

Onun yüksek ahlak? içerisinde hak bildi?i davas?nda sebat etmesini görmekteyiz. Peygamberler sab?rl? kimselerdir. Halk? Hakk’a davet ettikleri esnada s?k?nt?lara maruz kal?rlar ama hiçbir zaman y?lmazlard?. Hz. Peygamber (s.a.s), Kurey?in, amcas? Ebû Tâlib’i korkutmak üzere s?k??t?rd??? bir anda, birden bire son deste?ini de kaybedece?i endi?esiyle yerinden f?rlay?p hem amcas?na hem de orada oturanlara ?u ?ekilde cevap vermi?tir:

“Amca! Bu i?i b?rakmam için güne?i sa??ma, ay? soluma koysalar vallahi muvaffak olmadan, ya da u?runda ölmeden onu asla terk etmem.”8

?ecaat ve cesarette ona hiç kimse denk olamam??t?r. Uhud günü müslümanlar?n saflar?nda çatlamalar oldu?u s?ralard?. Etraf?nda çok az arkada?? kalm?? olmas?na ra?men O, bulundu?u yerden bir ad?m bile gerilememi?, dü?mana mukabelede bulunmu?tur. Hatta bu sava?ta mübarek di?leri bile k?r?lm??t?. Nitekim Huneyn muharebesinde de ordu k?sa bir süre bozguna u?ram?? ve da??lm??t?. O, devesi üzerinde ?öyle sesleniyordu:

“Ben peygamberim yalan yok, ben Abdulmuttalib’in o?luyum!”9

Ahdine sadakat gösterirdi. Dü?manlarla yap?lan muâhedelere hakk?yla riayet ederdi. O’nun sözünde durmad??? asla görülmemi?tir. Muâhedeler devaml? dü?manlar? taraf?ndan ihlal edilmi?, O (s.a.s), bundan sonra gerekli cevaplar? kendilerine vermi?tir.

Dünya mal?na asla itibar etmemi?ti. Zühd ve kanaat sahibi idiler. Bir gün has?r üzerinde uyumu?lard?. Ç?plak vücutlar?nda has?r iz yapm??t?. Bunu gören Hz. Ömer:

“Ne olurdu sana yumu?ak bir dö?ek temin etseydik” dediklerinde:

“Dünya ile o kadar ilgim yok. Onunla ben, bir a?açla alt?nda bir miktar dinlendikten sonra oray? terk edip giden bir yolcu gibiyimdir”10 buyurdular. Kibirli de?ildi, mütevaz? idi. Tevazuu severdi.

“Tevazu edeni Allah yükseltir. Kibir göstereni alçalt?r”11 buyururdu. Af eder ve suçu ba???lard?. ?ahs? için kimseden öç almam??t?r. Kendisine yap?lan eziyetlerden sonra Mekke fethinde dü?manlar? Kabe’nin etraf?nda toplanm?? kendilerine verilecek cezay? bekliyorlard?. Onlara k?sa bir hitabede bulundu ve ?öyle buyurdu:

“Bugün size ne muamele yapaca??m? biliyor musunuz?” Onlar da:

“Sen, kerim bir ki?isin” demi?ler bunun üzerine:

“Gidiniz, hepiniz serbestsiniz”12 buyurmu?lard?. Tarihte bu kadar ba???layan ikinci bir ki?i gösterilemez. Bu ancak peygamberlerin i?idir. O ?öyle buyururdu:

“Faziletlerin en üstünü; sana gelmeyene gitmen, seni mahrum edene vermen, sana zulmedeni affetmendir.”13

Merhametli idi. Ümmetine çok dü?kündü. Yetimlere, dullara, kimsesizlere, dü?künlere ac?rd?. Zaman zaman bu tip ki?ileri ziyaret eder, hal ve hat?rlar?n? sorar, gönüllerini al?rd?.

“Yerdekilere ac?y?n?z ki göktekiler de size ac?s?n”14 buyururdu.

“Yetime yard?mc? olanla (i?aret parma?? ile orta parma??n? göstererek), bu ikisi gibi cennette yan yanay?z”15 derlerdi.

Hülasa e?siz insan, son peygamber ibadetinden ahlak?na, latifesinden ciddi sözlerine var?ncaya kadar örnek bir insand?. O’nu anlatmak bundan dolay? çok zordur. Kur’ân onun için ?öyle buyurmu?tur.

“Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”16

 

 

1.   Aclunî Ke?fu’l-Hafâ, I, 211.

2.   Buhârî, Sahîh, I, 275.

3.   el-Kalem, 4.

4.   Aclunî, I, 70.

5.   el-Ahzâb, 21.

6.   er-Rûm, 21.

7.   Müslim, I, 704.

8.   ?bn ?shak, ?bn Hi?am, es-Sîretü’n-Nebebiyye, I, 285; Belâzurî, Ensâbu’l-E?râf, I, 229 vd; Taberî, Tarîh, II, 220; Ebu’l-Ferec, el-Vefâ, I, 191; ?bn Seyyid, Uyûnu’l-Eser, I, 100; Zehebî, Târîhu’l-?slâm, 149; Ebu’l-Fidâ, III, 48; Halebî, ?nsânu’l-Uyûn, I, 462.

9.   Vâk?dî, Kitâbu’t-Târîh ve’l-Me?âzî, III, 902; ?bn Sa‘d, Tabakâtü’l-Kübrâ, II, 151; Ahmed b.Hanbel, Müsned, V, 280; Buhârî, III, 208; Müslim, III, 1401; Taberî, III, 129; Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, VII, 43; ?bn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, 151; ?bn Esîr, II, 264; ?bn Seyyid, II, 192; ?bn Kayy?m, Zâdu’l-Mead, II, 209, Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, VI, 182.

10. Tirmizî, Zühd/44.

11. Aclunî, II, 242.

12. ?bn ?shak, ?bn Hi?am, IV, 55; Taberî, III, 120; ?bn Seyyid, II, 178; Kastalâni, Mevâhibü’l-Ledünniye, I, 201.

13. Taberî, Tefsir, I, 330.

14. Buhârî, Ebed/18; Seçme Hadisler, 218/33-34.

15. Buhârî, Talâk/25, Edeb/24; Müslim, Zühd/42.

16. el-Enbiyâ, 107.

 

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net