SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kur?ân-? Kerîm ve ?lim
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Kur’ân-? Kerîm; k?yamete kadar insanlar?n ihtiyaçlar?n? kar??layacak olan bir kitap olmas?ndan dolay?d?r ki, içerisinde birçok ilmî hakikatlere i?aret olunmu?tur:

“Ya? ve kuru ne varsa, apaç?k bu Kur’ân’da vard?r.” (En‘âm, 59)

Ama ?unu unutmamak laz?md?r ki, di?er peygamberler gibi bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) de fenni gerçekleri ö?retmek için gönderilmemi?tir. Kur’ân-? Kerîm’de her çe?it ilme ya aç?ktan ya da kapal? olarak i?aret edilmi?tir. Ama o, mücerret bir fen kitab? da de?ildir.

Ya? ve kuru her ?eyin Kur’ân’da mevcut oldu?undan bahisle bir ki?i bir âlime ?unu sorar:

“Kur’ân’da ya? ve kuru her ?ey var diyorsunuz. Peki, öyleyse ekme?in nas?l yap?laca??n?, ununa ne kadar su kat?p pi?irilece?i vs. hususunda bir ayet var m?d?r?” Âlim:

“Evet, var” der ve

“E?er bilmiyorsan?z, bilenlere sorunuz.” (Enbiyâ, 7) âyetini okuyarak soru sahibini susturur.

Dünyaya ait baz? i?ler vard?r ki bunlar? insan çal??makla, akl?n? kullanmakla elde eder. Nitekim hurmalar? a?? yaparak iyi mahsul ald?klar?n? söyleyen sahabîleri, bu durumu ö?renen Peygamberimiz onlar? bundan men etmi?, ertesi y?l hurmalar?n azl???ndan ?ikâyet edenlere de, eski yapt?klar?n? yapmalar?n? emrederek ?öyle buyurmu?tur:

“Sizler, dünya i?lerini benden daha iyi bilirsiniz.” (Müslim bi ?erh-i Nevevî, XV, 116; ?r?âdu’l Fühul, s.378)

?lim ve fen, aletlerin yard?m?yla tecrübe ve mü?ahedeye dayan?larak yap?l?r. Bazen tesadüflerin veya münasip bir tabirle tevâfuklar?n yeni yeni bulu?lara, icatlara, ke?iflere, hay?rl? ilmî hakikatlere sahne oldu?u bir gerçektir.

??te bundan dolay?, Kur’ân-? Kerîm bir kimya ya da bir fen kitab? de?ildir. O; vahiyle gelen, ak?l ile bilinip, bulunamayacak olan hususlar? bildirir. Böylece insanlara yeni yeni ufuklar açar. ?çindeki emirleri tutanlara iki dünya saadetini bah?eder. ?nsan? dü?ünmeye te?vik eder. Yer ve gökler hakk?nda, onlar?n nas?l yarat?ld?klar? hakk?nda dü?ünmeye sevk eder. Böylece onlar?n kör bir tesadüfün eseri olmad??? gerçe?i dima?lara ve gönüllere nak?edilir.

“Onlar, semâvât/gökler ve arz?n/yerin yarad?l???n? dü?ünürler.” (Âl-i ?mran, 191)

Bu tefekkürler, sonunda Ulu Allah’a (c.c.) ula?arak ?öyle derler:

“Ey Rabbimiz! Sen bunlar? bo?una yaratmad?n.” (Âl-i ?mran, 191)

Evet, O (c.c) hiçbir ?eyi bo?una yaratmam??t?r.

Canl?lar, hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için ?s?ya yani bir enerji kayna?? olan güne?e muhtaçt?rlar. Arz?n bu dev enerji kayna??n?n içinde her an binlerce hidrojen bombas? patlat?lmaktad?r. ?unu unutmamak gerekir ki, bir hidrojen bombas? bir atom bombas?ndan iki bin misli daha ?iddetlidir. Bu suretle meydana gelen muazzam enerjiden tam bizim ihtiyac?m?za göre ölçülmü? bir miktar? dünyaya muntazam olarak her gün ula?makta ve bu vazifede hiç aksama olmadan yürütülmektedir.

“Güne? de (ki bir alamettir) kendi mihveri etraf?nda muayyen bir vakit için hareket ediyor. Bu Aziz (her ?eye galip olan) ve Alîm (her ?eyi bilen) olan Allah’?n takdiridir.” (Yâsîn, 38)

Bu ayet, güne? sisteminin yörüngede hareket etti?ini ve kendisi için tespit ve takdir edilen yörüngede seyretti?ini bize as?rlarca önce haber vermektedir. Bu, Kur’ân’?n bir mucizesidir.

“Hiç ?üphesiz ki göklerin ve yerin yarad?l???nda, gece ile gündüzün birbiri ard?nca geli?inde, insanlara yarar ?eylerle denizde ak?p giden gemide, Allah’?n yukardan ya?mur suyu indirip onunla arz? ölmü?ken diriltmesinde, yeryüzünde debelenen hayvan? yaymas?nda, rüzgârlar? de?i?tirmesinde, gök ile yer aras?nda müsahhar bulutlarda… ?üphesiz bunlarda, ak?ll? olan kavim için elbette ayetler vard?r.” (Bakara, 164)

Kur’ân-? Kerîm’de kevnî ilimler dedi?imiz; kâinat?, varl??? ve bunlara taalluk eden hâdiseleri, bu dünyada olup biten ?eyleri inceleyen ilimlerin hepsine i?aret eden ayetler vard?r. Bunlardan maksat Cenâb-? Allah’?n büyüklü?ünü ve kudretini göstermek, inanmayanlar? imana, inananlar? da iman da itminana eri?tirmektir. Bunun için yüce Kitab?m?z, kâinatta Cenâb-? Allah’?n halk ettiklerinden, uçsuz-bucaks?z âlemlerden bahsetmektedir:

“Allah… O’dur (büyük kudret sahibi) ki, mahlûkat? ilk önce yaradan, onu (ba‘s/yeniden dirili? için) çevirip (ikinci defa) yapacak olan O’dur. Ve bu yarat???n ikisi de O’na göre çok kolayd?r. Yaratt??? göklerde ve yerde O’nun (mutlak kudretinin) âli/yüce delili vard?r. Ve O, mahlûkat? üzerinde en büyük hükümrând?r. Yarat???nda tam bir hikmet ve maslahat vard?r.” (Rûm, 27)

“Sizi yaratt???m?z zaman, bu birinci yarat?? bize güç mü geldi? (Hay?r!) Onlar belki yeni bir yarat?l??tan ?üphededirler. Ki kâfirler, ‘Biz öldükten ve toprak olduktan sonra m? yarat?laca??z. ?u tekrar yarat??, ak?ldan uzak bir iddiad?r’ demi?lerdi.” (Kâf, 15)

??te kâinattaki ?eylerin hepsi insano?lunun istifadesine sunulmu?, onun emrine tahsis edilerek, ona musahhar k?l?nm??t?r. ?nsan bunlara bakarak akl?n? kullans?n ve istifade etsin…

Kur’ân’da birçok ayetlerin sonunda bak?n?z Cenâb-? Allah ?öyle buyuruyor:

“Bunda, akl?n? kullanan bir kavim için ayetler, ibretler vard?r.” (Ra‘d, 4; Nahl, 12; Rûm, 24)

Ayet, bilen bir milletin ibretleri anlayaca??na i?aret ederek, cahillerin bundan nasiplerinin olamayaca??n? beyan ediyor.

“Bunda dü?ünen bir kavim için ibretler vard?r.” (Ra‘d, 3; Rûm, 21; Sâd, 42; Câsiye, 13)

“Bunda akl?n? kullanan bir kavim için ayetler vard?r.” (Ra‘d, 4; Nahl, 12; Rûm, 24)

“Bunda dinleyen bir millet için ibretler vard?r.” (Yûnus, 67; Rûm, 23)

“Bunda iman eden bir kavim için ibretler vard?r.” (Nahl, 79; Neml, 86; Ankebût, 24; Rûm, 37; Sâd, 52)

Görüyorsunuz ki Kur’ân-? Kerîm; ibret al?n, kâinata bak?n, dü?ünün, bilin, anlay?n, hat?rlay?n, îkan derecesinde imana sahip olun ve iman edin, diye emrediyor.

??te bu emirler akl? susturmayan, aksine parlatan emirlerdir. Bunun neticesinde ferdi, ilme haz?rlar. Fennin geli?mesine sebep olur.

Yine O (c.c), ?öyle ferman ediyor:

“Biz sana Kur’ân’?, her ?eyi beyan için indirdik.” (Nahl, 89) ve

“Biz kitapta hiçbir ?ey eksik b?rakmad?k.” (En‘âm, 59)

Demek ki Kur’ân-? Kerîm’de bütün ilimler mevcuttur. T?pk? bir çekirde?in içerisinde o nebat?n bütün ?ekli mevcut ise Kur’ân’da da bütün ilimlerin nüvesi vard?r.

?bn-i Mes‘ûd:

“Kur’ân’da her ?eye dair ilim indirilmi? ve her ?ey beyan olunmu?tur.” der.

Evet, Kur’ân insanlar?n ihtiyaçlar?na k?yamete kadar cevap verecek ?ekilde Cenâb-? Allah taraf?ndan gönderilmi?tir.

?slâm dininde sonsuz bir merhamet ve yarat?lm??lara ac?ma vard?r. Bugün insanl?k birbirine ac?may? unutmu?, kan?n? emercesine birbirine sald?r?yor, i?kence ediyor, birbirini yok etmek için her türlü zulmü mubah görüyor.

Harpler “i‘lâ-y? kelimetullah” için yap?l?rd?. Muhasara edilen dü?mana ilk teklif, onlar?n ?slâm olmas? hususu idi. Onu kabul etmedikleri takdirde vergi vermeleri kendilerine teklif edilir, kabul etmedikleri takdirde sava? aç?l?rd?. Sava?ta kad?nlara, çocuklara, ihtiyarlara dokunulmazd?. Hatta öyle ki, meyveli a?açlar yak?lmaz onlara zarar verilmezdi.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.s) de bunun için ?öyle buyurmu?lard?r:

“Ben rahmet peygamberiyim. Ben harp peygamberiyim.” (Müslim, Sahih, IV, 1821; ?bn Sa‘d, Tabakât, I, 105; ?bn Hanbel, Müsned, V, 405)

??te dün ve bugün topyekûn be?eriyet, Kur’ân’a ve onun içindeki emir ve nehiylere uymaya muhtaçt?r.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net