SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Harabe
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Eski?ehir sokaklar?...  Asl?nda bu yeni ve modern mimari görünümlü ?ehrin arkas?na bakarsan?z, Bademlik ve Odunpazar? semtlerinde dola??rsan?z ceddimizden kalan nadide eserleri bulabilirsiniz. Türbeler ve Osmanl? evleri…  Gizemle dolu bir ?ehirdir buras?. 

?imdilerle belki bir harabeye rastlaman?z zor. Ama eskiden böyle bir manzara bulabilmek mümkündü. Atalar?m?z?n iman ve ahlak kokan mekanlar?… ?nsan? bir hayal alemine sürükler, ?öyle ki;

??te böyle bir ev…  Kap?s? art?k içeri kimse girmesin diye nöbet tutam?yor. Asl?nda bir aç?dan da baksan?z buyur gel, yaln?zl???m?z? beraber giderelim diye de davet eder bir halde…

Kap?y? açt?m  tokma??  elimde kald?, viranenin çaresizli?ine bakt?m gözlerim dald?… 

Öyle bir ba??rd? ki aç?l?rken kap?, yüre?imin derinliklerinde hissettim o feryad?…

Kimbilir belki aylar, belki seneler hiç ziyaretisi olmam??t?. Derin derin nefes al?p ceddimizi koklad?m.  Önce küçük bir avlu.  Bir çe?me var ama art?k a?lamaya mecali kalmam??. Yerlerde ço?u k?r?k dökük kare kare ta?lar. Sonra geni? bir oda. Bütün odalara buradan geçilebiliyor.  S?valar dökülü, camlar k?r?k, birkaç çatlam?? kolonlar yerlerde… 

S?valar?n alt?nda renkli renkli boyalar. Seneler boyu üzerine vurulan kat kat boyalar tek tek dökülmeye ba?lam??. Renkler birbirine kar??m??. Alacal? renkler koyu k?rm?z?ya çalar bir renge boyanm??.  Seni davet ettim ama sunacak bir ?eyim yok diye de çok utanm?? herhalde. Halbuki ben misafirim. Umdu?um da bir ?ey yoktu. Niye bu kadar üzgündü ki. Hatta bana bu güzel atmosferden daha güzel ne sunabilirdi.

S?valar? dökülmü? tenini ok?ad?m. Yerdeki cam k?r?klar?n? toplad?m.

Bir yandan onu teskin edeyim derken, bir yandan da içimdeki yaray? gizlemeliydim…  

Eskiden benim de ne kadar çok dostlar?m vard?.

Kamber’dim ben, bensiz dü?ün olmazd?.

Bir gün a?k ç?km??t? kar??ma…

Dert, bela ve hüzün bula?m??t? a??ma…

Virane gönlüm ?imdi a?k ile sarho?,

Etraf?msa art?k bombo?…

A?k?n derdine dü?tünse e?er,

Vefas?zlar, kaybolurmu? etrafta me?er…

?nsan?n da kalbinde s?valar dökülüyor, camlar k?r?l?yor ve kolonlar devriliyor.  Hem ne kolonlar… Ben dedi?imiz o ka??ttan kaplan… Nas?l da yeyip bitiriveriyor zaman. 

Bir Allah a???? ?öyle demi?:

Asland?m, kaplan av?md?. Nereye varsam zafer benimdi.

A?k?n beni bu hale getirince, topal tilki inimden kovdu…

Ey virane sana bir nasihatim var iyi dinle:

Sen ?imdi bir vücut yükü alt?ndas?n. Bu vücut öyle bir günaht?r ki hiçbir günahla mukayese edilemez. Sen bu varl???n? art?k tutamaz bir hâldesin. Niye bu inad?n? Bak ?u hâline! Her yerin dökülmü?, her yerini ha?erat kaplam??. Gel bu benlik sevdandan vazgeç. Hayat bu sahte benli?ini y?kmadan sen onu y?k. Hiç korkma. Sen bir defineye maliksin… Bunu sak?n unutma!

Harabat ehlini hor görme zakir,

Defineye malik nice viraneler var,

denilmi?.  Hem Mûsa aleyhisselam?n arkada?? da demedi mi… Bu y?k?k duvar?n alt?nda define vard? diye… Bu sataca??n hiçbir i?e yaramayan benli?in kar??nda öyle bir define var ki buraya gökdelenler dikilir. Emaneti sahibine ver ki O (c.c.) seni sahiplensin…

Allaha?smarlad?k ey virane! Dediklerimi unutmayas?n. Sak?n a?k? terk etme. Elveda…

Cans?z bir evle konu?mak ve ona nasihat etmek…  Yok, nasihat?m kendime elbet. Bir yer var diyordum. Çetin bir yer… Bir mü?külüm var diyordum. Çetin bir mü?kül…  ?lac? bu harabeden ald?m.  Sonra kalpten dile bir yol:

 

Bir ev gördüm geçerken yoldan,

Çok eski bir ev, herhalde Osmanl?’dan.

 

Camlar? k?r?lm??, s?valar? dökülmü?,

Kolonlar? devrilmi?, tahtalar? çürümü?.

 

Kap?y? açt?m tokma?? elimde kald?,

Viranenin çaresizli?ine bakt?m, gözlerim dald?.

 

Öyle bir ba??rd? ki aç?l?rken kap?,

Yüre?imin derinliklerinde hissettim o feryad?…

 

Eskiden nas?l da bak?ml?yd? kimbilir?

Belki de varl?kl? biri bu evin sahibidir.

 

S?valar? dökülmü? tenini ok?ad?m.

Yerdeki cam k?r?klar?n? toplad?m.

 

Eskiden benim de ne kadar çok dostlar?m vard?.

Kamber’dim ben, bensiz dü?ün olmazd?.

 

Bir gün a?k ç?km??t? kar??ma…

Dert, bela ve hüzün bula?m??t? a??ma…

 

Virane gönlüm ?imdi a?k ile sarho?,

Etraf?msa art?k bombo?…

 

A?k?n derdine dü?tünse e?er,

Vefas?zlar, kaybolurmu? etrafta me?er…

 

Ho?çakal ey virane olmu? ev!

Sak?n terk etme a?k?, sevgiliyi hep sev…

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net