SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Her y?l özlemini çekti?imiz vatan?m?za bin bir me?akkat içerisinde geliriz. Asl?nda biz gurbetçilerin çilesi, tatile vatana gelme özlemi, tatil bitip de buradan döndükten sonra ba?lar.

Dostlar “ho?geldine” gelirler, kar??l?kl? ziyaretle?meler ve bu esnada hep gelecek y?la ait izne gidi? haz?rl?klar?ndan bahsedilir, çaylar içilir, sohbetler yap?l?r.

Biz müslümanlar için bir nevi gurbet, hicret say?l?r. Bu hicret ufak çapta bir hicrettir. Okuyucular?m beni yanl?? anlamas?nlar, hicret asl?nda tarihte çok büyük bir olay… O da Peygamberimizin emri gere?i Mekke’den Medine’ye bin bir me?akkat içerisinde göç etmesidir. Orada ?slâm devletinin temellerini atarak, dünyaya ?slâm nurunu yayma olay?d?r. Nitekim öyle olmu?tur. Allah nurunu tamamlam??, kâfirler istemeseler de sevgili

Peygamberimiz:

الجهاد ماض الى يوم الـقـيامة

“el-Cihâdu mâz?n ilâ yevmi’l-k?yâme / Cihad, k?yâmete kadar devam edecektir.” buyurmu?tur. Yine O’nun anlat?m?yla; Cenâb-? Allah’?n yasaklad??? haramlar?ndan, helallerine göç etmektir. Bu anlay??a erenlere ne mutlu…

??te bizler için gurbet budur. Gurbet, gariplik ayn? kökten gelen Arapça bir kelime. Öyle benli?imize sinmi?, bu ve benzeri kelimeleri Türkçemizde hazmetmi?iz ki, çok az ki?iler bunun böyle oldu?unu bilirler. Hele hele, uydurma kelimeler ortaya ç?kararak güzel Türkçemizin yap?s?n? modernle?tirmek ad?na altüst edenlere ne demeli? Bu, Arapçaya olan dü?manl?ktan ba?ka ne ile ifade edilir? Yaz?k de?il mi Arapçaya ve dolay?s?yla Kur’ân anla??lmas?n, ?slâm anla??lmas?n demek de?il midir?

Yeni Türkçeciler bir taraftan böyle davran?rlarken di?er taraftan da bir sürü yabanc?, bilhassa ?ngilizce kelimelerin dilimizi tarumar etmelerine ne demeli? Dilini yok etmek, bir devlete en büyük kötülüktür. Birçok ?slâm ülkeleri böyle yap?lmad? m?? Ecdad?n?n mezar ta?lar?n?, arkaya b?rakt??? nâdide eserleri okuyamaz duruma getirip ?anl? geçmi?leriyle ba?lar?n? koparmad?lar m??

Devletleri devlet yapan unsurlar diyoruz, say?yoruz; dil birli?i, din birli?i, ülkü birli?i… diyoruz. Ayr?ca ?unu belirtmek lâz?md?r ki; akl? ba??nda herkes bilir ki Türkçenin uzun bir tarihi vard?r. ?ngilizce gibi iki yüz senelik kelimelerin dili de de?ildir. Her türlü ilmî hakikatlere aç?k, ilmî verilere isim koymada çok müsait bir dildir.

??te bu güzel Türkçeye k?ymamak laz?md?r. ?çerisinde mevcut olan, bize Arapça ve Farsçadan geçmi? kelimeleri muhafaza etmek en ak?ll?ca bir i?tir. Bu, dilimizin zenginli?idir. Dil, masa ba??nda oturarak yeni kelimeler icat etmek de?ildir. O dili konu?an halk, onu kendileri üretirler. Bu zekâ ve beyin i?idir. Cenâb-? Allah’?n bütün insanl??a verdi?i bir nimettir. ?nsanlar?n d???ndakiler, kelime ile meramlar?n? ifade edemezler.

“Allah, Rahmân’d?r… ?nsan? yaratt? ve ona beyân? ö?retti.” (Rahmân, 1, 3-4) Rahmân sûresinde buyruluyor. Buradaki beyândan maksat, dil ile duygu ve dü?üncelerini aç?klamad?r.

Her ne ise…

Gurbet, içi esrarla dolu bilemedi?imiz nimetleri içinde bar?nd?ran bir mefhumdur.

Hicret hiç iyi olmasayd?, Peygamber gurbete ç?kar, sevdi?i öz vatan?n? terk eder miydi?

Kendisine vahiy geldi?i zaman Varaka b. Nevfel’e ko?tu. Anlatt?, anlatt?… O da dinledi.

Sonra ilave etti.

“Bu sana gelen daha önce peygamberlerden Mûsa’ya gelen Nâmûsu Ekber Cibrîl’dir. Ne olurdu ke?ke seni Mekke’den ç?kard?klar?nda genç olsayd?m da sana yard?m etseydim!”

Peygamber, büyük bir üzüntü içerisinde:

او مـخـرجىEve muhriciyye / Beni Mekke’den mi ç?karacaklar?” sorusuna, gün görmü? imanl? Varaka b. Nevfel tesellice bir cevap veriyordu.

O’nu tasdik ediyor, O’na destek veriyor, O’na inan?yor, teselli veren sözleriyle kendisini güçlendiriyordu. Bu olaylara kar?? ?imdiden haz?rl?kl? olmas?n? tavsiye ediyordu.

Cevap büyük ve mânâl?; arkanda âlemlerin Rabbi olan Cenâb-? Allah’?n deste?i var, korkma, üzülme, sen bunlara ra?men muzaffer olacaks?n, demek istiyordu.

?öyle diyordu:

“Hiçbir peygamber yoktur ki, kavminin içerisinden ç?kart?lmas?n.”

Hadise böyle, gurbet kadere yaz?lm?? ne gelir elden… Bu sat?rlar? yazarken bunlar? da dü?ündüm, payla?mak istedim.

Ki?i, sevdi?iyle beraberdir. O âlemlerin sevgilisi… Ve çekti?i çileleri kalbimde hissettim, hüzünlendim.

?nsan?n Varaka bin Nevfel gibi destekçisi olsa, diyesi geliyor. Biraz de?i?tirerek, ne olurdu biz de O’nun zaman?nda olsayd?k, O’na yard?mc? olsayd?k! Bunlar?n hepsi kaderin bir cilvesidir.

Zaman kay?p gidiyor. O Saadet devrinde emir alarak yollara dü?en Efendimiz, son defa Mekke’ye döndü ve bakt?lar.

Ondan sonra ?öyle buyurdular:

“Dünyada mekânlar içerisinde en çok sevdi?in sendin. Ne yaz?k ki oradan beni ç?kar?yorlar.”

Üzüntülerini bu sözlerle ifade ettiler.

Gurbete bu yönüyle bakacak olursak, her müslüman için o küçük bir hicrettir.

Hicret de ac?d?r. Yeni yerleri yurt edinme, de?i?ik ki?ilerle kar??la?ma, dost olma vard?r.

Peygamberimizin, Mekke’den Medine’ye göç edi?i tarihi bir olay olmu?tur. Orada ensâr, muhâcirlere evlerinin kap?lar?n? açm??, ekme?ini payla?m??t?r.

Ne mutlu bir toplum idiler onlar!

?nsanl?k böyle tarihin ?eref levhalar?na hasret kalm??t?r.

Ramazan?n?z mübarek, bayramlar?n?z mübarek olsun. ?nsanl???n hidâyet ve kurtulu?una vesile olsun.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net