SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Lale (Lala) Camii
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Hz. Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimizin rûhaniyetinin manevî toplant? idare eyledi?i Camii ?erîf…

“Lala Pa?a Camii” veya “Lale Camii” olarak bilinmektedir. Tipik bir Selçuklu dönemi eseridir.

Kiçikap? Meydan?’n?n hemen güneyinde, Kayseri lisesinin güney do?usunda bulunmaktad?r. ?n?a tarihi hakk?nda kesin ve ayd?nlat?c? bir bilgi yoktur. Halk aras?nda “Lale Camii” olarak bilinmekle beraber, tarihi kay?tlarda “Lala Musluhiddin Camii” olarak geçer.

Ahmed Nazif Efendi, Mirât-? Kayseriyye (Kayseri’nin Aynas?) adl? eserinde caminin bir ismini de “Lala Muhlisiddin Pa?a Camii” olarak zikretmi?tir.

Mimarî özellikleri itibariyle tipik bir Selçuklu dönemi eseri olan caminin 13. yüzy?lda in?a edildi?i san?lmaktad?r.

Çe?itli tarihlerde onar?m görerek günümüze ula?m??t?r. Ahmed Nazif Efendi, camiin 1239 (M.1823) ve 1273 (M.1856) tarihlerinde bir ölçüde tamir edildi?ini, hayli vak?f gelirinin bulundu?unu, biti?i?inde bir s?byan mektebi ve bir çe?mesinin bulundu?unu belirtmektedir. Çe?me bugün hala ayaktad?r, s?byan mektebi ise yok olmu?tur.

829 metrekare olan cami, dikdörtgen planl? olup, ilk yap?l???nda üzeri toprak daml? idi. Sonradan ibadet mekân?n?n üzerine büyük ölçekli bir kubbe in?a edilmi?tir. Ayr?ca kal?n sütunlar üzerinde tonozlarla tamamlanm?? bir tavana sahiptir.

Caminin ah?ap minberi a?aç oyma tekni?i ile yap?lm?? olup, Selçuklu a?aç i?çili?inin en güzel örneklerinden birisidir. Taklit kündekâri olan bu minberin üzerinde Âyetü’l Kürsî yaz?l?d?r.

Orijinal mihrap günümüze gelememi?, ancak sonradan asl?na uygun olarak yenilenmi?tir.

Geç Osmanl? dönemine ait minaresi, kare kaide üzerinde yuvarlak kaideli ve tek ?erefelidir.

Caminin do?u taraf?na bir türbe, kuzey taraf?na da bir hamam eklenmi?tir.

Bu mübarek mekân, günümüzde ibadete aç?k tutulmaktad?r.

 

Manevî Bir Toplant? / Meclis-i Rûhâniye

Bu Cami-i ?erif’te, bir gece Peygamberler Sultan? (a.s) Efendimizin evliyâ-i kirâm ile manen/rûhanî olarak toplan?p meclis kurduklar? bilinmektedir. Bu mümkündür çünkü onlar ruhanî hayat ile diridirler.

Bu konuda pek çok eserde evliyan?n hayatta olanlar? ya da ölüm ötesi hayata intikal etmi? olanlar?n?n baz? zamanlarda izn-i ?lâhî ile bir araya geldikleri zikredilir. Genelde zaman?n tasarruf ehli velisi, yani Kutbu toplant?ya ba?kanl?k eder.

Bulu?tuklar? yer malum de?ildir fakat bir hikmete binaen Lale Camii bu toplant?ya ev sahipli?i etmekle me?hur olmu?tur. Rasûlullah (s.a.s) Efendimizin böyle bir toplant?ya bizzat ba?kanl?k etmesi harikulade bir hadisedir. Nitekim Cami içindeki Osmanl? döneminde konulmu? kitabede de bu husus belirtilmi?tir. Osmanl?cadan çevirisinde aynen ?u ifadeler yer almaktad?r.

“Burada Fahr-i Risâlet Meâb Efendimizin bir meclis-i rûhaniyeye riyâset buyurduklar? mütevâtiren mervîdir.”

Günümüz Türkçesine aktar?rsak:

“Bu mekânda Peygamber (s.a.s) Efendimizin ruhanî bir toplant?ya ba?kanl?k eyledikleri, çok sa?lam bir ?ekilde rivayet edilmi?tir.”

Daha ba?ka harikulade hadiselerin de meydana geldi?i, canl? ?ahitleri ile halen anlat?lmaktad?r.

Restorasyon yap?l?rken yan?nda bulunan türbe restorasyona al?nmam??t?r. Burada yatan zat birkaç gece bu mahallenin muhtar?n?n rüyas?na girer ve türbenin de onar?lmas?n? ister. Hatta türbe duvarlar?n?n s?valar?n?n alt?nda türbeyle ilgili bir yaz? oldu?unu da bildirir. Bunun üzerine harekete geçen muhtar konuyu ilgililere bildirir. Türbe duvarlar?n?n iç k?sm?nda sonradan yap?lm?? olan s?va kald?r?l?r ve gerçekten bir yaz? oldu?u ortaya ç?kar. Bunun üzerine türbe de onar?ma al?n?r.

Lale Camii ya da Lala Camii olarak ta bilinen bu güzide mekân?n maneviyat? çok yüksektir. ?çinde her camide olan?n d???nda daha ba?ka ruhanî bir koku ve hava mevcuttur.

Camii bak?ms?z kalm?? olmas? yönüyle yetkililerin ve hay?r sahiplerinin ilgisini beklemektedir.

Yolunuz Evliyâ diyar? Kayseri’ye u?rarsa, Lale Camii’ne u?ray?p iki rek‘at namaz k?l?p, kendiniz ve cümle mü’minler için dua ve niyazda bulunsan?z gayet güzel ve ho? olmaz m??

                               

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net