SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Muhterem ?hsan Efendi o?lum,

Allah’?n selâm?, rahmeti ve bereketi üzerinize ve gönlü sizinle beraber bulunan karde?lerimizin üzerine olsun.

?hsan Efendi o?lum,

Evliyan?n sözlerine kibâr-? kelâm denir. Velîler peygambere vâris olan zâtlard?r. Binâenaleyh onlar, zuhûr etmedikçe ve gönüllerine ilhâmât havale olunmad?kça mümkün mertebe söz sarf etmezler. Konu?tuklar? zaman da bir sebebe binâen konu?ur, hele hele sohbet açt?klar?nda yahut hitap ettiklerinde muhakkak emr-i manevî ve zevk-i ilâhî ile kelâm ederler. Evliyâullah?n isimlerini bilmek, en az?ndan tarîkinin silsilesinde bulunan ve cümle tarikat ehlinin gönül silsilesinde mevcut olan velî zâtlar?n ismini bilmek zât-? âliniz için elzemdir. Evvelce zikrolundu, evliyâullah?n ruhlar?, isimleri an?ld??? demde bundan haberdar k?l?n?r, zikredildikleri meclise ilâhî rahmetle ve nurla nüzûl ederler.

?eyhim, sultân?m; fakîre ?öyle tarif ederdi: O?lum, uyuyan ku?lar? bilirsin, boyunlar?n? kanatlar?n?n alt?na do?ru sokar, öylece tünerler. Seslendi?in vakit hemen ba?lar?n? kald?r?r, dikkat kesilirler. ??te evliyâullah hazerât?n?n ruhaniyetleri de böyledir. ?simleri an?ld??? vakit hemen ba?lar?n? kald?r?r, o meclislere ruhen intikal ederler. Tabiî ki bu sözler manevî zevki olan kalbi uyan?klar içindir. Derdimiz münkiri ikrara getirmek de?ildir amma hiç böyle ?ey olur mu, diyenlere küçük bir îkaz?m var. ?eytan -?errinden Allah’a s???n?r?z- ismi zikredildi?inde yahut onunla alakal? bir fiil i?lendi?inde hemen o mecliste haz?r olur. Allah’?n lanetinde olan ?eytan bile an?ld???nda hemencecik orada bitiveriyorsa Allah Teâlâ’n?n kabz-? rahmân?nda ve ikram?nda olan velîler niye intikal etmesin? ??te bu kadarc?k söz bunu kabul etmeyen münkirlere kâfi gelir. Hz, Ömer (r.a) üç ayl?k mesafedeki komutan?na sesleniyor ve o kumandan da Ömer Efendimizin sesini duyuyor. ??te ayn? s?r bu halin vârisleri aras?nda cereyan etmektedir, vesselâm.

Pek k?ymetli ?hsan Efendi o?lum,

Efendimiz (sav)’i Medine-i Münevvere’de, evinde misafir eden mihmândâr-? Resûlullah Hz. Hâlid Ebâ Eyyûb el-Ensarî ve yine Efendimiz’in “Ne güzel kumandand?r!’ diye müjdeledi?i Fâtih Sultan Mehmed Han Efendimiz’in makamlar? gözümde tütüyor. ?stanbul’da ya?ayan insanlar ne kadar ?ansl?! Her sokakta, her semtte velîler makam tutmu?. Pîr Hüsameddîn-i U??akî, Pîr ?smail-i Rûmî, Pîr Sümbül Sinan, Pîr Musa Musluhiddîn Merkez Efendi, Seyyîd Nizam Hazretleri, Pîr Mehmed Emîn Tokadî, Pîr Abdulehâd en-Nûr-i Sivasî, Pîr Ümmî Sinan, Pîr Muhammed Nasûhî, Bayramî ricâlinden Pîr Himmet Efendi ve ?azeliyye, Bedeviyye, R?faiyye ve Nak?ibendiyye’nin birçok me?ayihi bu güzel beldede medfundur. Bu mübarek belde-i tayyibeye ?öyle bir nazar eylesen “Lâ ilâhe illallah Muhammedür Rasûlullâh” kelime-i tayyibesini a?ikâre görürsün. Yeryüzünde Müslüman ?ehri oldu?unu bu kadar bâriz vaziyette gösteren ba?ka bir ?ehir yoktur dersem mübala?a etmi? olmam. ?ehrin caddelerini ve sokaklar?n? dola?an insanlar bile Cenâb-? Hakk’?n rahmetine ve zikrine, muhakkak bir ?ekilde nail oluverirler. Zikretmeden, Fâtiha okumadan burada ya?amak nerdeyse mümkün de?ildir. Semâlar?nda “Allahu Ekber” sesi, zemininde de ?ehit kanlar? vard?r. ??te ?stanbul’un “Dersaâdet ve Âsitâne” olarak ?öhret bulmas? bo?una de?ildir.

Seyyah ?hsan Efendi o?lum,

?stanbul hakk?nda çok güzel bir menk?be var. Mademki yeri geldi, hem rahmete hem de ecdad?m?z? hay?rla yâd etmeye vesile olur in?âallah. Fâtih Sultan Hazretleri ?stanbul’u fethettikten sonra hocas? Ak?emseddîn-i Velî’ye:

“Bu fetih bize müyesser oldu lâkin merak ediyorum tekrar küffar eline geçmesi mukadder mi yahut bu beldenin Müslümanlar?n elinden ç?kmamas? için nas?l tedbir alal?m?” diye sormu?. Hac? Bayram-? Velî Hazretleri’nin halîfesi olan Ak?emseddîn-i Velî Hazretleri bu meseleyi Cemâleddîn-i Halvetî Hazretleri’ne havale etmi?.

“Bera­berce gidelim, Hz. ?eyh’ten bunu suâl edelim.” demi?. Hz. ?eyh Cemâleddîn Aksarayî Halvetî, Fâtih Sultan Efendimizin bu sorusunu izn-i ilâhî ile ?öyle cevaplam??:

“Ey o?ul, bu belde-i tayyibenin (güzel beldenin, ?stanbul’un) k?yamet sabah?na kadar küffâr eline geçmesini istemiyorsan öyle bir nizam kur ki, her gün yetmi? bin kelime-i tevhîd bu mübarek beldenin semâlar?na yükselsin. ??te o zaman dü?man istilas?ndan emin olur.” Hemen bunun üzerine Sultan Fâtih Mehmed Han, zikir halakalar?n?n bulundu?u yerler ikame eylemi?. Meselâ Ayasofya Câmii -ki di?er ad? “Câmi-i Kebîr’dir- Halvetîlere, Edirnekapusu’ndaki Kâriye Câmii ricâl-i Nak?iyye’ye havale edilmi?. Bunun gibi birçok sokak ve caddelere mescidler in?a edilmi?. ?erîat üzere bina olunan o mescidlere tarikat ehli sûfiler tayin edilmi?.

Bundan dolay? ?hsan Efendi o?lum, yeryüzünde en çok câmi, mescid, tekke ve zâviye olan ?ehir ?stanbul’dur. Hat?r?ma gelmi?ken ?unu da arz edeyim:

Sultan Fâtih, Cemâleddîn-i Halvetî Hazretleri’ne hürmeten ?ehrin bir semtine “Aksaray” ismini ve bir mahallesine de “Sofular” ismini vermi?tir. ?n?âallah ziyaret etti?inde Fâtiha ve dualar?n? bu mekânlarda bol bol yapars?n. Bir velîyi göçtükten sonra ziyaret etmek, hal-i hayat?nda elini öpmekten farks?zd?r.

“Görenedir görene, köre nedir köre ne…”

Cenâb-? Hakk ziyaretle­rini ?imdiden kabul buyursun. ?stanbul’daki bir mühim makam da ?ehrin yani sur içinin en yüksek mahalli Edirnekap? civar?nda Hz. Pîr Nureddîn Cerrahî Efendimiz’in kabridir. Bu zât pîrimiz Ramazaneddîn-i Mahfî Hazretleri’nin yolundan gelen çok büyük bir zâtt?r. Hakk?nda muhtasar malumât yerinde olacakt?r. Zîrâ bu zât hâtemü’l-mûctehidîn’dir. Tabiî ?imdi bunu da anlatmak lâz?m.

?hsan Efendi o?lum,

Hâtemü’l-evliyâ ile, hâtemü’l-müctehidîn ayr? mefhumlard?r. Hâtemü’l-evliyâ ki?inin velayet makam?n?n nihayetinde olmas? manas?na gelir. Yani herkesin kendine göre bir manevî kabiliyeti vard?r. Bu manevî kabiliyet nisbetinde de velayet derecesi vard?r. Velâyet derecesinin nihayeti nübüvvet makam?­n?n ba?lang?c?d?r. Hiçbir velî, nebî olamaz; muhaldir. Fakat velîler muhakkak nebîlerin ve bilhassa Nebiyy-i Zî?an Efendimiz’in bir cihet­ten vârisidirler. Velîler nebilerden feyiz al?r, ümmetin velîleri tâbi olduklar? peygamberin feyzinden hissedar olurlar. Dolay?s?yla birden fazla velî hâtemü’l-velâyet makam?na ç?kabilir. Amma hâtemü’l-müctehidîn, tarîkatta içtihad eden pîrlerin sonuncusu demektir. Yani bu pirden sonra ehl-i tarikata yeni esmâ nizam? yahut evrâd tertibi verilmeyece?ine i?arettir. Bu hazretin, Efendimiz (s.a.v) ile acayip benzerlikleri vard?r. ?öyle ki:

Efendimiz’in ism-i âlisi Muhammed, peder-i muhtereminin ismi Abdullah, vâlide-i ismet penâhlar?n?n ismi Âmine, refîka-i hür iffetlerinin ismi ise Hatice’dir. Ayr?ca velâdet-i mübarekeleri (mübarek do?umlar?) 12 Rebîu’l-Evvel isneyn gecesidir (Pazartesi). Hâtemü’l-müctehidîn olan bu zât-? âlinin de ismi Muhammed, babas?n?n ad? Abdullah, vâlide-i muhteremelerinin ad? Emine, zevce-i muhteremelerinin ad? Hatice’dir ve acayip ki veladetleri (do?umlar?) 12 Rebîu’l-Evvel ?sneyn (Pazartesi) gecesidir.

Efendimiz (s.a.v) hâtemü’l-nebiyyîndir. Nebilerin sonuncusudur. Hazret-i Pîr, hâtemü’l-mûctehidîndir. Yani tarîkatta ictihâd edenlerin sonun­cusudur. Bu sebepten dolay? kendisine pîrlerden manevî emanetler verilmi?tir. Hazret-i Abdulkâdir Geylânî saç tekbirlenmesini, Pîr Ahmed er-R?faî salât-? kemâliyesini, Pîr Ahmed el-Bedevî Bedevî güllesini, Pîr ?brahim-i Dussûkî manevî terbiyesini, Pîr Bahâüddîn-i Nak?ibendî a?r-? ?erifi, Pîr Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî sikke-i ?erîfelerini, Pîr Sümbül Sinan dalga tevhîdini, Pîr Azîz Mahmud Hüdaî kendisinden sonra gelen alt?nc? postni?înine emr-i manevî ile bu hazrete mavi postunu ve daha birçok pîr manevî emanetle­rinden bir veya birkaç?n? bu mübarek zâta tevdi eylemi?tir.

Güzel evlâd?m,

Bu kubbe alt?nda nice ehl-i hâl ve velâyet sahibi zâtlar mevcuttur. Hakk Teâlâ cümlesinin feyzinden hissedâr eylesin. Zât-? âlinize ilk mektubumda evliyân?n tarîkleri bir su kayna??n?n musluklar? gibi yani ?ad?rvan?n çe?meleri gibi, demi? idim. Ki?i me?rebi ve mizac?na göre bu kaynaklardan feyz almal?. Bu büyük zâtlar?n bulunmas? ümmet-i Muhammed için rahmettir ve çok büyük zenginliktir. Yoksa falanca pîr büyük, filanca pîr ondan küçük, benim ?eyhim keramet sahibi, seninkinden daha âli gibi sözleri ancak câhil-cühelâ söylerdir. Azîzler bu sözlerden ve bu sözleri sarf eden ki?ilerden beridirler.

Hangi Hakk kap?s? olursa olsun, ihlâs ile diz çöküp o kap?dan ilâhî rahmeti kana kana almak lâz?md?r. Dervi? ba?kas?yla u?ra?maz, samimiyetle bir kap?ya bende/köle olur.

Böylece cümle pîrân?n feyzinden azamî müstefîd olur. Allah için birbirini seven iki ki?iye bile Cenâb-? Hakk rahmetini ya?d?r?yorsa hiç samimi dervi?ler mahrum kal?rlar m?? E?refo?lu Rûmî Hazretleri’nin buyurdu?u gibi:

“Allah bilir dervi?lerin halini, vesselam…”

?lâhî Yâ Rabbî,

?smini and???m?z anamad???m?z, cümle ehl-i îmân?n ruhlar?n? bizlerden ho?nud u raz? eyle. Allah ve Rasûl muhabbetini kalpten kalbe, ak?tan her kim varsa Efendimiz’in Livâü’l-Hamd’i alt?nda hepsini cem eyle. Allah için hizmet eden, Rasûlullah’a â??k kulla­r?nla kalplerimizi birle?tirip Allah için birbirini sevenlerden eyle.

?lâhî yâ Rabbî,

Hakk? hak görüp tâbi olmakla bizi r?z?kland?r. Bât?l? bât?l olarak görebilmek ve ondan kaç?nabilmekle, r?zk?m?za mâni olacak ahvâlden bizi uzakla?t?r. Bizleri hakka ve hakîkate muttali eyle. Gafletten halâs eyle. Hakk’a kar?? âgah ve uyan?k eyle. Cümle ihvan-? yârân?m?z? gafletten îkaz eyle. Kabahatlerimizi afv ü setreyle. ?çimizde ahlâk-? rezile sahipleri var ise lütfen ve keremen hidayet eyle. Cümlemizi ve cümle Ümmet-i Muhammed’i ?slah eyle. Âhir ve ak?betlerimizi hayreyle.

Sübhâne Rabbike Rabbi’l-izzeti ‘ammâ yasifûn ve selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net