SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Kalbin Māhiyeti
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

 

 

Bu konu?ma Cuma sabah? medresede yap?ld?.

Konu?ma tarihi: Hicrî 12 Zilhicce 545

Milâdî 1150

 

Kalp pas tutunca sahibi anlar, gidermeye çal???rsa, pekâlâ. Aksi hâlde fena karar?r. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in emretti?i ?ekle geçilmedi?i takdirde, kalp fena hâlde paslan?r ve bu pas?n giderilmesi imkâns?z olur.

Peygamber Efendimiz ?öyle buyurdu:

“Muhakkak ki ?u kalpler demirin pasland??? gibi paslan?r. Onlar?n cilâs?, Kur’an okumak, ölümü dü?ünmek ve zikir meclisinde haz?r bulunmakt?r.” (Mu’cemü’l-Evsaî, VII, 454)

Kalbin kararmas?na sebep olacak çok ?eyler vard?r:

?man nurundan uzak kal?nd??? için karar?r.

Dünyay? sevdi?i için ka­rar?r.

Sak?nmadan dünyaya abanan kimse, kalbini mutlaka karart?r.

Bir kimse, kendisini dünyaya kapt?r?rsa kalbi karar?r. Sak?nma duygusu da ölür. Haram demez, helâl demez, mal toplamaya ba?lar. Mal toplarken helâl veya haram oldu?una önem vermeyince utan­ma duygusu da ölür. Ve murâkabe hâlinden mahrum olur.

Ey cemaat!

Peygamberinizi dinleyiniz. O’nun kelâm? ile kalbinize cila vurunuz. Kalbinizin cila ilâc?n? size O haber verdi. Sizden biri hasta olsa, doktoru ilâç tavsiye etse, kullanmadan ?ifa bulabilir mi? Bulamaz. ?lâc? kullanmad??? süre hastal??? eksilmez, belki artar.

Gizli ve aç?kta Allah’? kendinize yak?n biliniz. O’nu, gözünüzün hedefi olarak tutunuz. O’nu görür gibi olunuz. Siz O’nu görmeseniz bile, O sizi görür.

As?l Allah’? zikir kalple olur. Kalbi ile Allah’? zikre­den, Allah’? zikretmi? olur. Kalbi b?rak?p yaln?z dille Allah’? zikre­den, Allah’? zikretmi? say?lmaz. Dil kalbin yavrusudur; yavru, ana­ya uyar.

Ö?üt verilen yerlere devam et. Kalp, ö?üt dinlemeyi b?rak?nca körelir. Tevbenin hakikî manas? Hakk’? üstün görmek ve sayg? duy­makt?r. Bu sebeple baz? büyükler, ?öyle der:

“Hay?r, iki kelime üzerinde toplanm??t?r: Allah’?n emrini yüce bilmek ve kullar?na ?efkat göstermek.”

Allah’?n emrini yüce bilmeyen yarat?lm??lara ?efkat duyamaz, Allah’a yak?n olamaz, rahmetinden nasip alamaz.

Allah Teâlâ, Musa (a.s) Peygamber’e ?öyle vahyetti:

“Yâ Musa! ?efkat duygusu besle ki, Ben de sana rahmet na­zar?mla bakay?m. ?efkat duygusuna sahip olana rahmetimi ya?d?r?r?m. Cennetime koyar?m. Kalbinde merhamet duygusu ta??yana saadetler olsun.”

Bütün ömrünüz çürüdü. “Yediler, yedik; giydiler, giydik; biz top­lad?k, onlar toplad?...” gibi laflarla ömrünüzü bitirdiniz.

Kurtulu? yolunu arayan, nefsini haram olan ?eylerden als?n. ?üpheli ?eyleri b?raks?n. ?ehvet duygular?n? kalbinde ta??mas?n. Al­lah’?n emrini yerine getirmek için nefsini sab?rl? k?ls?n. Yasaklardan uzak dursun. Kader i?lerine boyun e?sin.

Allah yolunun sad?k yolcular?, Allah’a sabra al??t?lar. O’ndan ay­r? kalmaya dayanamazlar. O’nun için ve O’nun varl???nda sabretti­ler. O’nunla olabilmek için her çe?it güçlü?e kar?? durdular. O’na ya­k?n olmay? arzulad?lar. Nefislerinin bar?na??n? b?rakt?lar. Hevâ ve tabiî isteklerini bir yana att?lar.

Onlar ?slâm dinine sahip olurlar; Mevlâ’ya onunla var?rlar. Yollar?nda önlerine âfet, belâ, musibet, gam, keder, açl?k, susuzluk, ç?plakl?k ve her türlü sefalet ç?kar. Fa­kat onlar hiç birine önem vermeden yürür giderler. Yollar?ndan dön­meleri imkâns?zd?r. Bulunduklar? hâli de?i?tiremezler. Onlar öncü­dür. Yollar? kesik de?ildir. Kalbin ve kal?b?n selâmetini buluncaya kadar hâlleri yolculuktur, giderler, giderler...

Ey cemaat! Hakk Teâlâ ile kar??la?aca??n?z? biliniz; i?lerinizi ona göre yap?n?z. O’nun kar??s?na ç?kmadan önce hayâ duygusuna sahip olunuz. ?man sahibi önce Allah’tan utan?r, sonra da kullardan... Ak­si hâlde dine girmi? say?lmaz, iman tam olmaz. ?man ölçülerini a?­m?? olur. ?man sahibine, utanmaz olmak yara?maz. Hem utanmak, hem de dinin esaslar?n? yerine getirmek icap eder. Onun esaslar?n? esirgemek her imanl?ya dü?en bir vazifedir. Her emir yerine getiril­melidir. Allah yolundan sizi, ?efkat duygunuz al?koymas?n.

Peygamber’e (s.a.v) uyan, z?rh?n? giyer, bütün güzelli?ini al?r. Gümü? bilezi?ini koluna takar. K?l?c?n? da al?r. Bir yandan sertlik, bir yandan da mülâyemet duygusu besler. Her çe?it güzelli?ini Pey­gamber’in (s.a.v) âdetinden al?r. O’nun güzel huylar? ile bezenir. Bun­lar? yapmakla ruhunda ?enlik duyar. Bu hâlleri ruhunda bulan, Pey­gamber’in tam ümmetinden olur. O’nun vekili olur. Hakk kap?s?na da­vet eder. Zaman gelir, ölürse yerine ba?kas? gelir. Bu cins ümmet çok azd?r. Binde bir ç?kar.

Kullar? Hakk’a ça??rmak ve onlar?n cefa­s?na tahammül etmek kolay de?ildir. Bu kolay olmayan?, o büyük­ler yapar. Kullardan gelen her çe?it ezâ ve cefaya dayan?rlar. On­lar, münaf?klar? yola getirmek için d??tan yüzlerine gülerler. Fâs?k ki?iler onlara güler, oyun eder, kand?r?r. Kullar onlara ne yaparsa yaps?n, tahammül ederler. Bütün ga­yeleri onlar? Hakk kap?s?na götürmekten ibarettir.

Büyüklerin dedi?i gibi içi bozuklara, yaln?z Allah yolcular? güler yüz gösterir. ?rfan sa­hibi, fâs?k ki?iye güler. Fâs?k adam, içini bilen yok san?r. Hâlbuki arif olan, onun içindeki karanl??? bilir. Kalp gözünün karard???n? ve hileli i?lerinin çoklu?unu anlar. Münaf?k ve fâs?klar, i?lerinin gizli kald???n? san?r, yan?l?rlar. Sanki kendilerinin bozuklu?unu sezen yok­tur. Bu hâlleri onlar? çok yan?lt?r. Onlar?n erenlere kar?? sakl? hâlleri yoktur. Fâs?k ve münaf?k olan?, her hâli gösterir. Elleri, tenleri ve bak??lar? belli eder. ?çte ve d??ta, duru?lar?nda ve hareketlerinde on­lar?n ne oldu?u kolay sezilir.

Yaz?k ki, Allah yolcular?ndan sakl? i? tutaca??n?z? sa­n?yorsunuz. Ne zamana kadar ömrünüzü bo? yere harcayacaks?n?z? Sizi, öbür âlemin iyilik kap?lar?na iletecek birini aray?n?z.

Ey öbür âlemden gafil ki?iler, kendinize geliniz! Allah, en büyüktür. O’nun büyüklü?ünü biliniz, i?lerinizi O’na göre yürütünüz.

Ey kalpleri ölü olanlar!

Ve ey sebepleri ilâh olarak kabul eden­ler!

Ve ey etraf?nda toplanan kullara ve kuvvet sahiplerine tapan­lar, siz ne hâl olacaks?n?z?

A?alara ve bölge sultanlar?na ibadet eden­ler, sonunuzu dü?ününüz. Onlar hiç bir yönü bilmezler; onlar? b?ra­k?n Allah’a dönün. Kâr? ve zarar? Allah’tan bilmeyen O’na kulluk edemez. Herhangi bir ?eyi kimden görmekte isen onun kulusun. Al­lah’tan görürsen O’nun kulu olursun.

?mans?z, bugün s?k?nt? ve darl?k ate?i içindedir. Yar?n cehen­nem azab?na girecektir. Cehennem azab?ndan ancak ittikâ ve ihlâs sahibi muvahhidler kurtulur. Tevbe edenler selâmete ererler. Tevbeyi önce kalbinizle yap?n?z, sonra dilinizle.

Tevbe bir kuvvettir. O her iyili?in kalbi say?l?r. Kendine göre kuvveti vard?r. Tevbe yap?ld??? zaman nefsin, ?eytan?n, kötü arka­da?lar?n saltanat? y?k?l?r; onlara harcanan kuvvet, gözüne ve kalbine gelir. Tevbe ile varl???n kuvvet bulur. ?ç âlemin temizlenir. ?çti?in su helâl olur. Yedi?in yemek pâk olur. ?üphe ve haram kokusundan uzak i?ler tutars?n. ??lerini ay?k yapars?n. Al???n? veri?ini do?ru k?lars?n; lütuf, kerem ve sevgi eli sana i?tiyakla uzan?r. Bütün gayretini Mevlâ’ya yöneltirsin. Âdet olan ?eyler gider; yerine Allah kullu?u gelir. Masiyet kalkar, yerine itaat girer. Sonra her ?eyin hakikatini anlamaya koyulursun. ?slâm dininin icaplar?n? yerine getirirsin. Her amelini dinin ?ehadetiyle yapars?n. Din emri­nin haz?r olmad??? yerde z?nd?kl?k ba?lar.

?yi hâli bulursan, fenâ de­recesini bulursun. Fenâ, Hakk (c.c) varl???nda yok olmakt?r. Yok olunca kötü huylar gider, halk? görmez olursun. D???n mahfuz olur. Kötü­lük görünmez. ?ç âlemin Hakk ile me?gul olur.

Kalbini düzelt, dünya bütün varl??? ile sana gelir. Sen onda ho? kal?rs?n. Halk tümü ile sana uyar. Gelmi? ve gelecek hiç bir ?ey sa­na zararl? olamaz, Mevlâ’n?n kap?s?ndan seni alamaz. Çünkü sen, O’nunlas?n. Yaln?z O’na dönmü? ve O’nun emirlerini gözetiyorsun. O’nun Cemâl ve Celâl s?fat?n?n tecellisini seyretmektesin. Celâl te­cellisini gördü?ün zaman da??n?k hâle gelirsin. Cemâl tecellisine ka­vu?unca da??n?k hâllerin toplan?r. Celâl s?fat? sezilince korkulur. Bu korku ba?ka bir korkuya benzemez. Cemâl s?fat?n?n tecellisini görün­ce de bir ?eyler ümit etmeye koyulursun. Celâl s?fat?n?n büyük tecellisi seni yoklu?a götürür. Cemâl s?fat? tecelli edince yerinde sabit du­rur bir yere gitmek istemezsin.

Bu anlat?lanlar? tadanlara ne mutlu!

Allah’?m bize yak?nl?k taam?n? tatt?r, ülfet ?arab?n? içir!

“Dünyada iyilik ver. Âhirette iyilik ver. Bizi ate? azab?ndan koru.” (el-Bakara, 2/201)

Âmin!

 

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net