SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Dünya üzerinde vukua gelen ve birçok insan?n ölmesine, çok büyük zararlar?na yol açan, hepimizin korkup tir tir titredi?i ba?ta depremler olmak üzere, rüzgâr ve benzeri olaylar kar??s?nda insano?lu acizdir.

Tornado, hortum, tayfun ve ad? ne olursa olsun, Cenâb-? Allah’?n kanunlar?n? hiçbir teknoloji durduramaz. Belki ald??? ufak çapl? önleyici tedbirlerle zararlar? biraz azalt?labilir.

Teknolojinin yapamad??? bu önleyici tedbirlerin hepsinden daha etkili ve tesirli iki yolu ben biliyorum.

Bu iki yol dikkatlice ve titizlikle tatbik edildi?i takdirde bu felaketlerden kurtuluruz.

Yoksa bütün servetler fedâ edilse, bu ortamda felaketlerden kurtulmak mümkün de?ildir.

Bunlar? veriyorum:

1. Cenâb-? Allah’a iman, O’nun gönderdiklerine iman ve onlar? gönülden kabul etme.

2. Günahlara ‘dur’ deme ve bunlar için tevbe ve isti?far etme.

Bu, bize Kur’ân-? Kerim’in ö?retti?i yoldur. Nûh sûresinde Cenâb-? Allah böyle buyuruyor. (Nûh, 71/5-20)

Bunlar asl?nda yeni ?eyler de?ildir. Kur’ân’?n haber verdikleridir. Bunlar?n tarihi tâ Hz. Âdem’le ba?lar. Fakat bir k?s?m insanlar inkâr eder.

Baz? müslümanlar idrakten yoksundur. Anlayan müslümanlar da kendilerini dinleyen ihlâsl? insanlara ula?amazlar veya inkâr hastal??? içinde bulunanlar bunlara kulaklar?n? t?karlar. Asla anlamak istemezler.

Cenâb-? Allah geçmi? milletlerden Âd ve Semûd gibi kavimlerin k?ssalar?n? haber verir. ?nkârlar?, isyanlar?, günah i?leyip tevbe etmemeleri ve yola gelmemeleri sebebiyle nas?l bir anda helak edildikleri, yeryüzünden nas?l silindikleri anlat?l?r.

Öyleleri vard?r ki üzerlerine ta?, kurba?a, bit... ya?m??, baz?lar? da Cebrail’in sayhas?yla peri?an edilmi?ler, ödleri parçalanarak yeryüzünden silinmi?lerdir.

Biz niçin Kur’ân okuruz? Sevap kazanmak için, Rabbimizle mükâleme etmek için.

Ya sonra? ?bret almak, emir ve yasaklar?na uymak için de?il mi?

Evet öyledir ve öyle olmal?d?r. Çünkü Rabbimiz buyurmu?:

“Ya? ve kuru ne varsa hepsi bu kitapta mevcuttur.” (En‘âm, 6/59) Peygamberimiz buyurmu?:

“Kim sizden önce gelenlerin haberlerini ö?renmek istiyorsa Kur’ân-? Kerim’i okumal?d?r.” (Ebû Hamid el-Gazalî, ?hyâu Ulûmi’d-Dîn, I/290; ez-Zerke?î, el-Burhân, II/154)

es-selâmü aleyküm...

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net