SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Kitap Tan?t?m?
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

HACI VEY?SZÂDE

Mustafa ÖZDAMAR

 

Eser Hakk?nda

Mustafa Özdamar hocam?z? ilim, irfan ve okuma-yazma ile alakas? olanlar ekseriya tan?rlar. Yazd??? eserlerin ço?unda hâl ehli zevât-? kirâm? tan?t?r, anlat?r. Onun eserlerini okumad?n?z ise kesinlikle bir an evvel bu eserlerle tan???n. Çünkü Özdamar, Allah (c.c) dostlar?n?n hayat?n? anlat?rken, onlarla gönül ehli zevât? tan??t?r?r.

K?rkkandil Yay?nlar?ndan ç?kan “HACI VEYISZÂDE ” isimli eserde, 73 y?ll?k hayat?ndan kesitler verilen Hac? Veyiszâde Hac? Mustafa Kurucu’nun (1887-1960) en yak?nlar? da dâhil herkesi ?a??rtan, acze dü?üren hikmetli, naif ve örnek hayat? anlat?l?yor.

 

Hac?  Veyiszâde Mustafa Efendi:

Islâh-? Medâris-i ?slâmiyye adl? üniversite çal??malar?yla, yeni bir ?slâmî hareketin öncüsü,

Vefat?na kadar dinî ve müspet ilimlerin birlikte ö?renebilece?i ilim ve irfan abidelerinin kurulabilmesi için çaba gösteren; bu u?urda Allah’tan ald??? güçle, manevî otoritesini kullanan, toplumu hay?r ve hasenatta yar??a sevk eden bir ORGAN?ZATÖR,

Binlerce talebe yeti?tirmesi ve bu talebelerinin yüzlercesinin de yine binlerce talebe yeti?tirmesi münasebetiyle hocalar?n HOCASI,

Az okuyandan çok okuyana kadar kendi döneminde, kendisi ile temas kuran ve kurmayan cemaate ir?at görevi yapmas?yla büyük bir MÜR??D,

?lmini kendisinden faydalanmak isteyen herkese ula?t?rmas?yla, ilmi ile âmil bir ÂL?M,

Kendisine ba?vuran herkese bi-iznillâh ?ifaya vesile olan manevi bir HEK?M,

Ölüye-diriye selam vermesiyle sevgi ve bar???n ÖNDER?,

Özellikle hassas bir dönemde ?mam-Hatip Okulu binas?n?n yap?m?ndan aç?lmas?na, ö?rencisinden ö?retmen teminine kadar büyük bir organizeyi cesaret ve ferasetle, Allah’?n inayetiyle gerçekle?tirmi?tir.

Bütün bu yönleriyle O, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemi bize hal ve hareketiyle, sohbet ve dersleriyle en güzel bir ?ekilde anlatan, gerek Konya ve Konyal? için ve gerekse insanl?k için pek faydal? ve  ÖNDER B?R ZAT…

Dostlar?n?n ifadesiyle, onun en büyük kerâmeti, kendisini insaniyete ve ?slâmiyet’e adam?? olmas? ve 73 y?ll?k hayat?nda kendi nefsi için ya?anm?? bir tek dakikas?n?n bulunmamas?d?r.

Eseri okudu?unuzda; sizi vecd ile titreten bir manâ cereyan?n?n içinde bulacaks?n?z kendinizi.

Sayg?larla…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEBESSÜM VE TEFEKKÜR

Dursun GÜRLEK

 

Kültür Tarihçisi Dursun Gürlek hocam?z?n kaleme ald???, Kubbealt? Yay?nlar?ndan ç?kan TEBESSÜM VE TEFEKKÜR; gönül sultanlar?n?n, pâdi?ahlar?n, ?âirlerin, tarihçilerin, mutasavv?flar?n latîfeleri ve zarif sözleri ile tarihî eserlerin ilgi çekici hikâyelerinin zarâfetle sunuldu?u ve tebessümle tefekkür ettiren bir eser.

De?erli Hocam?z?n anlat?m?yla…

 

Eser Hakk?nda

…?uras? bir gerçektir ki herkes f?kra anlatamaz, ibretli ve hikmetli sözler söylemek, kulaklara küpe haz?rlamak, insanlar? hem güldürmek hem de dü?ündürmek için keskin zekâ kadar, ilim ve irfan hazinesine de ihtiyaç var. Da?arc??? dolu olan ve bu arada zekâs? da tatl? tatl? ka??nan bir bilginin, bir ?âirin, bir sanatkâr?n sözleri hiç ?üphe yok ki alt?n ve mücevher de?erindedir. Onun içindir ki baz? pâdi?ahlar, bir tak?m önemli devlet adamlar?, dinledikleri ve be?endikleri söz ustalar?n?n, mizah üstâdlar?n?n, ?âirlerin ve ediplerin a??zlar?n? alt?nla doldurmak istemi?lerdir.

Sadece Nasrettin Hoca, Bekri Mustafa, ?ncili Çavu? gibi me?hur mizahç?lar de?il, ünlü tefsir âlimleri, hadis bilginleri, tasavvuf erbâb? da kitaplar?nda latîf latîfelere, zarif nüktelere bol miktarda yer veriyorlar. Molla Câmi’nin, Sâdi’nin Mevlâna’n?n kitaplar? hisse al?nmas? gereken kitaplarla dolup ta??yor. Bostan ve Gülistan’? okurken önce tebessüm sonra tefekkür etti?iniz gibi, Hazreti Pir’in ?âheseri olan Mesnevî’nin sayfalar?n? çevirirken de âdeta kendinizden geçiyorsunuz. Okurken de dinlerken de hem gülümsüyorsunuz, hem de derin derin dü?ünmekten kendinizi alam?yorsunuz.

Mesnevî ?erhlerinden birinde rastlad???m ?u cümle, bu hakikati dile getiriyor: “Yüksek ve gönül a?ina ?ahsiyetlerin sözlerinde ve eserlerinde yapt?klar? latîfeler hakikatlerin ?akaya bürünen en ciddi ifadesidir. Bu sözler birer talimdir ki her noktas? insana bir ?ey ö?retir ve gözünü açar. Bu sözlerin iç yüzüne nüfuz edemeyenler bunlar? ?aka zannederler, sadece gülüp geçerler. Hâlbuki ehlullâh için her ?ey ciddidir. ”

??te efendim, bundan da anla??l?yor ki ?aka, ciddi bir i?tir. Kelâm-? kibâr, kibâr-? kelâm oldu?u gibi mizah?n izah? da dü?ündürürken güldürmesi, güldürürken de dü?ündürmesidir. Unutmayal?m ki Allah’?n yaratt??? canl?lar içerisinde sadece insan tebessüm etmek, tefekkür etmek gibi iki önemli özelli?e ve güzelli?e sahiptir. Gülümsemenin önemi, dü?ünmenin lüzumu hakk?ndaki ayetleri, hadisleri, büyük zatlar?n bu husustaki tavsiyelerini birer birer ele alsak ciltler dolusu kitaplar yazmak gerekir. Mütefekkir insan, mütebessim insand?r. Kalpteki iman nuru sahibinin yüz çizgilerine tebessümle yans?r. Allah güzeldir, güzelleri sever. Güzeller güzeli ise Efendimiz’dir. Hz. Enes diyor ki:

“Rasûlullâh’?n yüzü çok güzel ve daima mütebessim idi.”

Tebessümü ve tefekkürü öne ç?karan bu naçiz kitab?m? tenezzül edip okuyanlara ?imdiden te?ekkür ederim!

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net