SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Temizleme Yollar?
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ö. Nasûhî B?LMEN

 

E?yay? temizlemek için -cinslerine göre- de?i?ik yollar vard?r. Su ile y?kamak ve kaynatmak en önemlileridir. Di?erleri; silmek, kaz?mak, ovalamak ve yakmak suretiyle temizlemedir. S?ras?yla ele almak gerekirse:

1. Su ?le Y?kayarak Temizleme

Hades (hükmen necaset) denilen abdestsizlik, cünüplük ile hay?z ve nifas halleri, her çe?it temiz mutlak sularla giderilir. Bu sulardan bulunmay?nca abdestsizlik gibi hades halleri teyemmümle giderilir.

Hubus (hakikî necaset) denilen pislikler de temiz olan mutlak ve mukayyed sularla temizlenir.

Örnek: Maddî bir pislik, ya?mur, dere ve deniz sular?yla giderilebildi?i gibi, çiçek sular? ile meyve ve sebzelerden ç?kan sularla ve içinde nohut veya mercimek gibi ?eyler ?slat?lm?? sularla da giderilebilir. Fakat temiz olmayan sularla, ya?l? ve yap??kan s?v?larla, ak?c?l?k ve incelik vasf?n? kaybeden sularla pislikler giderilmez.

Görünür halde olan pislikler, izleri (renk, koku ve maddeleri) giderilinceye kadar su ile y?kamakla temiz olurlar. Bir defa y?kamakla tamamen pislik giderilmi? olursa, sahih olan görü?e göre, bir daha y?kanmas? gerekmez. E?er pisli?in rengi, bula?t??? yerden kaybolmayacak halde ise o e?ya, kendisinden bembeyaz su ak?ncaya kadar y?kan?r. Pis boya ile boyanm?? elbise ve kaplar gibi...

Görülemeyen bir pisli?in bula?m?? oldu?u e?ya, bir kap içine konarak üç kez y?kan?r ve her defas?nda s?k?lmakla temiz olur. S?kmak, y?kay?c?n?n kuvvetine göre olur. Son s?kmada, hiç su damlamayacak ?ekilde s?kmak gerekir. Böylece hem y?kanan ?ey; hem y?kay?c?n?n eli hem de kullan?lan kap temizlenmi? olur. Ba?ka ba?ka kaplarda pis e?ya y?kanm?? olursa, birinci kap üç kez, ikinci kap iki kez ve üçüncü kap da bir kez y?kanmakla temizlenmi? olur.
Köpe?in yalad??? bir kap da, üç kez y?kanmakla temizlenir. Bununla beraber pis ?eyin koku ve tad? kalmamal?d?r. Ancak kokusunun giderilmesi mümkün olmazsa, o zaman koku eserinin bulunmas? ba???lan?r.

Pis olan bir ?eyi su ile y?kamak hususunda akar su, durgun su ile kap içinde y?kamak veya kap içinde y?kamamak bak?m?ndan bir fark yoktur. Yeter ki su berrak bir duruma gelsin. Bu y?kamada s?cak su veya sabun gibi temizleyici maddelerin kullan?lmas? ?art de?ildir, güçlük olmad??? zaman bunlar?n kullan?lmas? tercih edilir.

Pis olan bir k?na ile boyanan bir organ üç kez y?kanmakla temiz olur. K?nan?n organ üzerinde kalan rengi bir zarar vermez. Bir organa de?en kan ve benzeri bir maddeyi üç kez yalay?p tükürmekle izi giderilmi? olursa, hem organ ve hem de yalayan?n a?z? temiz olur.

Görülmeyen bir pislik, bedenin veya çama??r?n hangi taraf?na dokunmu? oldu?u bilinmez yahut unutulmu? olursa, o bedenin veya çama??r?n bir taraf? y?kan?nca, sahih olan görü?e göre, her taraf? temizlenmi? say?l?r. Fakat bedenin veya çama??r?n tümünü y?kamak daha uygun dü?er.

Üzerinde necaset veya meni bulan kimse, bunun ne zaman bula?t???n? bilemezse, necaset için son abdest bozdu?u, meni için de son uyku uyudu?u zamandan itibaren k?lm?? oldu?u namazlar? tekrar k?lar.

Bir çe?menin su borular? pislenmi? olsa, içinde akacak temiz su ile borularda necasetin izi kalmad??? anla??ld??? anda temizlenmi? olur.

2. Suda Kaynatma ?le Temizleme

?çine pis bir ?ey kar??an ve yüzeyi 65 metre kareden küçük olan süt, pekmez ve bal gibi s?v? ?eyler, as?l miktarlar?na dü?ünceye kadar temiz su ile kaynat?l?r. Üçüncü ameliye yap?lmakla bunlar temizlenmi? olur. Çünkü böyle yapmakla temiz olmayan ?eyin asl?nda bir de?i?iklik meydana gelir.

Usulüne göre bo?azland?ktan sonra, henüz ba??rsaklar? ç?kar?lmadan, tüylerini yolmak için kaynar suya at?lm?? olan tavuk ve benzeri hayvan pislenmi? olur; art?k temizlenmez. Çünkü pis suyu içine çekmi? olur. Onun için böyle bir hayvan kesildikten sonra, üzerindeki akar kan?n?, hem de içini ç?kard?ktan ve y?kad?ktan sonra kaynar suya atmal?d?r. ??kembe de y?kan?p temizlenmeden önce kaynar suya at?l?rsa bir daha temiz olmaz. Fakat henüz kaynar hale gelmemi? suya at?l?p ç?kar?l?rsa, temiz su ile y?kanarak temizlenmi? olur. Kaynar suyu içine daha çekmeden hemen sudan ç?kar?l?rsa yine yaln?z y?kamakla temiz olur.

3. Ate?e Sokmak Yolu ?le Temizleme

Pis su verilen bir b?ça??n hem içi, hem de d??? pis olur. Bu durumda onun d??? y?kanmakla veya temiz bir bezle silinmekle temizlenir. Art?k o b?çakla karpuz ve et gibi yiyecekler kesilip yenebilir. Fakat bu halde b?ça??n sadece d??? temiz oldu?undan üzerinde onu ta??yan?n namaz? sahih olmaz; çünkü iç k?sm? pistir. ?ç k?sm?n?n temizlenmesi için ate?in içine konur ve üç kez veya bir kez ona temiz su verilir.

Bo?azlanm?? bir hayvan?n kellesi üzerinde veya herhangi bir maden parças? üzerinde bulunan kanlar, ate?e sokulup kaybolmakla o ?eyler temizlenmi? olur.

?çlerine ya? pislik dokunmu? olan f?r?nlar ve tand?rlar, içlerinde yanan ate?le temizlenmi? olurlar. Art?k onlarda ekmek pi?irilebilir.

4. Silmek Yolu ?le Temizleme

B?çak, cam, abanos, cilal? tahta, düz mermer ve tepsi gibi ?eyler, kuru veya ya? pislikle kirlenirlerse, ya? bir bezle veya süngerle veya toprakla veya yaprak benzeri bir ?eyle silinirler de pisli?in izi kalmad???na kanaat getirilirse bunlar temizlenmi? olur. Buna göre kana bula?m?? sonra da temiz bir bezle veya toprakla tamamen silinmi? olan b?ça??n veya k?l?c?n ta??nmas? ile namaz bozulmaz.

5. Kaz?mak ve Ovalamak Yolu ?le Temizleme

Pisli?i emmeyecek bir halde olan mest ve ayakkab? benzeri ?eylere, hayvan tersi gibi görünür bir necaset dokununca su ile temizlenebilir. Ayr?ca b?çak ve benzeri ?eylerle kaz?makla ve yere sürüp ovalamakla da temizlenir. Fakat idrar gibi görünmeyen necaseti ancak y?kamakla temizlemek mümkündür. Elbiseye ve bedene dokunan pisli?i de kaz?mak veya topra?a sürmek yeterli de?ildir, bunu y?kamak gerekir.

?nsanlar?n kurumu? olan menileri ovalamakla temizlenebilir.

Dokunmu? oldu?u elbise astarl? olsa da, yine ovalamak yeterlidir. Fakat ya? halde olan meniyi mutlaka su ile y?kamak gerekir. Bununla beraber elbiseye dokunup kurumu? olan bir meni, ovalanmakla temizlendikten sonra, o elbise ile namaz k?l?nabilirse de o yer sonra ?slanm?? olsa, sahih kabul edilen görü?e göre pislik hali geri döner; onu tekrar kurutup ovalamak veya y?kamak gerekir.

Pislenen bir çukur veya kuyu, art?k pisli?in bula?mad??? inanc?na var?l?ncaya kadar çevresinden kaz?nmakla temiz olur.

6. Kurumak ve Toprak Sermekle Temizleme

Yeryüzü ve yeryüzünde temelli olan herhangi bir ?ey pislenince kuruyarak temizlenir. ?öyle ki: Pis olan bir yer parças?, güne?, rüzgâr ve ate?le kuruyup üzerindeki pisli?in izi kalmazsa, temizlenmi? olur. Böyle bir yer üzerinde namaz k?l?nabilir, fakat bu toprakla teyemmüm yap?lamaz. Çünkü böyle bir toprak temiz ise de temizleyici de?ildir.
Yerde sabit bulunan ot, a?aç, dö?enmi? ta?, tu?la ve kiremit benzeri ?eyler de bunlara dokunan pisli?in izi kalmamak üzere kurumakla temizlenmi? olur. Fakat yerde sabit olmay?p kopar?lm?? veya ç?kar?lm?? bulunan otlar, a?açlar, ta?lar, tu?lalar, kerpiçler ve benzeri ?eyler, kendilerinde pislik eseri kalmad??? inanc?na var?ncaya kadar su ile y?kanmakla temizlenirler; kurumakla temiz say?lmazlar. Ancak cilal? olmayan sert ve kat? olan ta?lar, yerden ayr?lm?? olsalar bile, kurumakla temizlenirler; de?irmen ta?lar? gibi. Çünkü bunlar pisli?i içlerine çekti?inden yeryüzü hükmündedirler.

Pis olan bir yer parças?, pisli?in izi kalmay?ncaya kadar üzerine su ak?t?lmakla veya pisli?in kokusu kalmayacak derecede üzerine temiz toprak sermekle temizlenir.

7. Suyun Akmas? veya Kaybolmas? Yolu ?le Temizleme

?çine pislik dü?mü? olan küçük bir su, bir havuz ve su dolu bir hamam kurnas?, bir taraftan veya üstündeki musluktan temiz su gelip ak?p gitmekle, pisli?in eseri kalmam??sa temiz olur. Bu bir akar su hükmünde olur. Fakat gelen suyun havuz alt?ndan ak?p gitmesi yeterli de?ildir.
Pis olan bir kuyunun suyu çekilip kaybolunca o kuyu temizlenmi? olur. Bundan sonra gelen suyu pis olmaz. Çünkü giden pislik art?k geri dönmez.

8. Hal De?i?me (?stihâle) Yolu ile Temizleme

Pis olan bir madde temiz olan bir madde haline dönü?ürse temiz olur. Örnek: Bir merkep veya bir domuz, diri veya ölü olarak tuzlaya dü?üp de tuz haline gelse temiz say?l?r.
Yine bir y???n gübre toprak kesilse, tezek yan?p kül olsa, ?arap sirkeye dönse, misk ahusunun kan? miske dönse bunlar temizlenmi? olurlar. Pis bir toprak altüst edilmekle, pis bir zeytinya?? sabun haline getirilmekle temizlenmi? olur.

Bir ??ra veya ?arap, içine herhangi bir pislik dü?üp da??ld?ktan sonra sirke yap?lmakla temizlenmi? olmaz. Bunlar?n içine fare dü?mesi de ayn?d?r.

Yine pis olan bir süt, peynir yap?lmakla veya pis bir bu?day ö?ütülmekle veya unundan ekmek yapmakla, pis bir susamdan ya? ç?kar?lmakla temiz olmaz. Çünkü bunlarda hal de?i?ikli?i yoktur.

9. Baz? Davran??lar Yolu ?le Temizleme

Harmanda dövülen bu?day ve arpa gibi yiyeceklerin bilinmeyen bir miktar? hayvan?n ka?anmas? ile pislendikten sonra, o pis miktar?na e?it veya daha ziyade ondan ç?kar?lsa, geri kalan temiz say?l?r. Çünkü bunun bütününde temizlik as?ld?r ve muhakkakt?r. Temiz olmayan miktar?n hangi k?s?mda kald??? da ?üphelidir, bilinmemektedir. As?l olan temizlik, ?üphe ile kaybolmaz. Böyle bir bu?day ve benzeri ?eyler bölü?ülmekle veya k?smen y?kanmakla da temizlenmi? olur.

Yar?s?ndan az? veya bilinmeyen bir miktar? pis olan bir pamuk y???n? hallaç taraf?ndan tamamen at?l?nca temizlenmi? olur; fakat ço?unlu?u pis ise temizlenmez.

10. Bo?azlama ve Tabaklama Yolu ?le Temizleme

Domuzdan ba?ka herhangi bir hayvan?n derisi, me?ru ?ekilde bo?azlanmakla temiz olur. Böyle bir hayvan derisi üzerine namaz k?l?nabilir. Etine gelince: E?er eti yenen hayvanlardan ise eti de temiz olur. Fakat eti yenmeyen hayvanlardan ise sahih olan görü?e göre, eti temiz olmaz. Böyle bir etten 3 gr. kadar bir kimsenin üzerinde bulunsa, onun namaz? sahih olmaz. Bo?azlanmas?yla eti temiz say?lsa bile yenmesi caiz olmaz. Çünkü her temiz olan ?eyin yenmesi gerekmez.

Domuzdan ba?ka her hayvan?n derisi tabaklanmakla da temiz olur.

Tabak yap?lmakla posteki/seccadelerde olan pis ya?l?k kaybolur. Domuz derisi ise, bütün eczalar? ile pis oldu?u için tabaklanmakla temizlenmez.

?nsan derisi, hürmet ve kerametinden dolay? tabaklanmaz. Tabaklanmakla temizlense de, asla kullan?lamaz.

Yabanc? ülkelerde pis maddelerle tabakland?klar? bilinen deriler, üç defa y?kand?ktan sonra ancak onlarla namaz k?l?nabilir. ?üpheyi gidermek için, durumlar? kesinlikle bilinmeyen böyle derileri y?kamak bir ihtiyatt?r.

11. ?stincâ (Büyük Abdest Temizli?i) ve ?stibrâ (Küçük Abdest Temizli?i) Yolu ile Temizleme

Kan, meni, idrar ve gaita gibi pisliklerin ç?km?? olduklar? yerleri temizlemek gerekir ki, buna “?stincâ” denir. Bu temizleme, avret yerlerini yabanc?lara göstermeksizin su ile yoksa küçük ta?larla yap?l?r. Önce ta?larla, sonra su ile yap?lmas? daha uygundur. Fakat kemik, kireç, kömür, tezek, bez, pamuk ve kâ??t gibi ?eylerle istincâ mekruhtur.

Su ile istincân?n sa?l?k yönünden yararlar? çoktur. Bu konuda t?p kitaplar?nda önemli bilgiler vard?r.

?stincâ yerini ta?arak namaz?n s?hhatini engelleyecek kadar fazla olan pislikleri y?kamak farzd?r.

Erkekler idrar yapt?ktan sonra, idrar s?z?nt?s?n?n kesilmesini beklemeleri gerekir ki, buna “?stibrâ” denir. ?stibrâ usulü her insan?n bünyesine göre de?i?iktir. Bekleyerek, biraz yürüyerek, ayaklar? hareket ettirerek ve öksürerek yap?l?r. ?drar?n kesildi?ine kanaat hâs?l olunca, istincâ (su ile y?kama) yap?l?r. Çünkü idrar ya?l???n bulunmas?, idrar?n damlamas? gibi abdestin s?hhatine engeldir.

?stincâ’da temizli?e fazla dikkat edip idrar ve benzeri pislik eseri b?rakmamaya “?stinkâ” denir. ?stincâ’dan sonra aya?a kalkmadan temiz bir bez parças? ile veya sol el ile kurulanmal?d?r. Böylece temizlik için kullan?lan suyun kal?nt?lar?n? gidermeye çal??mal?d?r. Bir hadis-i ?erifte ?öyle buyrulmu?tur:

“?drardan çok korununuz; çünkü kabrin bütün azab? ondand?r.”

Bunun için idrardan son derece sak?nmal? ve temizli?e dikkat etmelidir. Kad?nlara “?stibrâ” gerekmez. Onlar?n bir müddet beklemeleri yeterlidir. Ondan sonra istincâ edip abdest alabilirler.

?stincâ ile istibrân?n baz? edebleri vard?r. Onlar da ?unlard?r: Helâya girerken:

“Allah’?m! Pislikten ve pis olmaktan sana s???n?r?m” diye dua edilir. Helâya sol ayakla girilir ve helâdan sa? ayakla ç?k?l?r. Helâda k?bleye yönelik oturmamal?, arkay? da k?bleye çevirmemelidir. Bunlar? yapmak mekruhtur. Rüzgâra kar??, bir özür yokken ayakta, kar?nca ve benzeri böceklerin yuvalar?na, abdest ve gusül al?nacak sulara bevl etmek (küçük abdest bozmak) mekruhtur.

Yol üzerine, mescit civar?na, mezarl??a, durgun ve akarsulara, ?rmak kenarlar?na, a?aç altlar?na abdest bozmak da mekruhtur. ?nsanlar?n görebilece?i bir yerde istibrâ yap?lmas? da edebe ayk?r?d?r.

Helâda iken konu?mamal?, din ve dünya i?leri dü?ünülmemelidir. Avret yerine ve ç?kan pisliklere bakmamal?d?r. ?drar?n içine tükürülmemelidir. Oruçlu olmayan kimse istincâ ederken ayaklar?n? birbirinden uzak tutmaya çal??mal? ve gev?ek oturmal?d?r. Temizlenme bak?m?ndan daha iyi oldu?u için böyle yapmak mendubdur.

 

Kaynak: Büyük ?slâm ?lmihâli, Temizlik K?sm?

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net