SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Gönül Ālemi
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Arabî lisan?nda “fuâd”, Farisî’de  “dîl” olarak ifade edilen “gönül”, insan?n özüdür. Gönül tasavvufta kalbin mertebelerinden bir mertebe olup ayet ve hadislerde gönülden bahsedilmi?tir.

Nitekim sûre-i Necm’in 11. âyet-i kerîmesinde “Kalb,  gördü?ünü yalanlamad?” buyrulmu?tur.

“Ben, yere gö?e s??mam, ancak mü’min kulumun kalbine, gönlüne s??ar?m” (Aclunî, Ke?fu’l-Hafâ, II, 255, Gazalî, ?hyâ, III, 127) kudsî hadisi de gönlün ulviyetini bize bildirmi?tir. Gönül Allah’?n (c.c), muhabbetini içine alabilen yegâne varl?kt?r. Deyimlerimizde de “gönül alma, gönül k?rma” olarak kullan?lm??t?r.

Gönül nazargâh-? ?lâhî’dir. Mevlânâ Hz.leri bu konuyu;

 

Kabe bünyâd-? ?brahim-i Halilest / Kabe, ?brâhim aleyhisselâm?n yapt??? bir binad?r.

Dîl nazargâh-? Celîl-i Ekberest /Gönül ise Aziz ve Celîl olan Hakk’?n nazar etti?i evdir.

 

beyti ile ifade etmi?tir. Allah’?n nûru en çok mâsivâdan ar?nm?? gönüllerde tecelli eder, parlar. Gönül aynas? pâk, sâf ve cilalanm?? olanlar, nûru ?lâhî’nin ?im?e?inin çak???n? buradan seyreder.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “Allah sizin suretinize ve mallar?n?za de?il, kalplerinize ve amellerinize bakar” (Müslim, Birr, 33) buyurmu?tur.

Yunus Emre’nin (k.s): “Bir kez gönül k?rd?n ise bu k?ld???n namaz de?il” ifâdesinin bir benzerini Hz. Mevlânâ (k.s) ?öyle dile getirir:

“Ahmaklar, mescide (secde edilen yer) hürmet gösterirken, secde edenin kalbini k?rmaya çal???rlar.”

Niyet gönüldedir, a?k gönüldedir, ilm ü irfân gönüldedir, korku ve heyecan gönüldedir. Gönlün d???nda ne vard?r? Her ne varsa gönüldedir. Gir gönle bulaca??n? orada bul.

 

Ku?un rengi ye?il sar?

Çiçekte bal arar ar?

Buldum ben gönlümde Yâri

Ben yine ?llallâh derim

 

Yûnus Emre (k.s) Hz.leri de;

Bu kibr u kini götür / Gönüller ele getir

Bir gönül ele almak / Bin Kabe ziyarettir

 

Gönül Çalab’?n taht?, Çalab gönle bakt?

Ki cihan bedbaht?, her kim gönül y?kar ise

 

Hakk’?n (c.c) k?ymet verdi?i gönüldür. Zikir gönüldedir. ?man gönül i?idir. Beden ölür, çürür gider, zikirle ya?ayan gönül ölmez. Denebilir ki insan, gönülden ibarettir. Geri kalan? et ve kemiktir. Gönlünü imar etmeye çal??may?p, d?? âlemini imara çal??an?n hali, içi peri?an, pis bir evi temizlemeyip d???n? cilalayan ki?inin haline benzer. Halbuki evin d??? kadar hatta daha fazla olarak, içinin de tertemiz olmas? gerekmektedir.

?smail Hakk? Bursevî de bunu ?öyle ifade eder.

Dil beyt-i Hüdâ’d?r, ân? pâkeyle sivâdan

Kasr?na nüzûl eyleye Rahmân gecelerde

 

Bir ba?ka ârifâne beyitte de bu konu pek güzel ifâde edilmi?tir.

Sür ç?kar a?yâr? dilden tâ tecelli ede Hakk

Pâdi?ah saraya konmaz hâne mamûr olmadan

 

Yani, gönül evini temizle ki, padi?ahlar Padi?ah? olan Allah (c.c) Hz.lerinin nûru, a?k? o eve yerle?sin. Çünkü içi pis da??n?k eve de?il padi?ah, hiç kimseler gelmez.

Gönül birlikteli?i de çok önemlidir. Büyüklerimiz buyurmu?tur ki: “Gönül birli?iyle dua eden k?rk ki?inin duas?, bir veli duas? gibi kabul olur.”

Necip Fâz?l merhûm bu konuda,

Ak?l ak?l olayd? ad? gönül olurdu

Gönül gönlü bulsayd? bozk?rlar gül olurdu

 

Gönül; Allahu Azimü??ân  Hazretlerinin acayip bir s?rr?d?r. Kap?s? zikrullah anahtar?  ile aç?lan bir hazine odas?d?r. Bu anahtar “Mür?id-i Kâmil” taraf?ndan ki?iye verilir. Al?p kullananlar gönül kap?s?ndan girer ve manevî hazinelere nâil olurlar. Zaman?m?zda gönüller hastad?r. Eczane-i  Muhammedî’den (s.a.s), i?i bilen bir doktordan, eczac?dan Kelime-i Tevhîd ilâc?n? al?p kullanmal? ve hasta gönlü iyile?tirmelidir.

“Gönlünü dünyaya veren, bir parça ekme?e iman?n? satan gibidir. Dünyaya ba?lanan insan, âleme sultan olsa da gerçekte ölüdür.”

Gönül; Hakk’tan gayr?na yabanc?d?r. Onun sevgilisi, yâri, dostu Allah’t?r. E?er gönül evine Hakk’tan gayr? oturtulursa o gönül hastalan?r, kahr?ndan ölür. Onun içini bu sefer nefs istila eder. Nefs, hemen kendi arkada?lar?n? ça??r?r. Bunlar, kibr u gurûr, h?rs, hased, ucb, riyâ, benlik vs. vs.dir. Bunlardan Allâhu Azîmü??ân Hazretlerine s???n?r?z.

Bir Mür?id-i Kâmilin terbiyesiyle, bunlar gönül evinden kovulur, nefsin yerine rûh oturur. Rûh; arkada?lar? olan, güzel ahlak, sab?r, ?ükür, a?k, r?zâ, tevâzû, ihlâs, itaat, teslimiyeti davet eder. ??te gönül âleminin aslî sahipleri bunlard?r.

?airin ifadesiyle:

Sanma ey Hâce, kim senden zer u sîm (alt?n, gümü?) isterler

Yevme lâ yenfe‘u (hiçbir ?eyin fayda vermedi?i k?yamet an?nda) da kalb-i selîm isterler

 

Kalb-i Selîm; zikrullah ile huzura kavu?mu?, a?k  haline gelmi? iman ile dolu samimi gönüldür.
Allah (c.c) cümlemizi gönül âlemine dalan, gark olan, o âlemin güzelliklerini ya?ayan kullar?ndan eylesin.

Âmin…

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net