SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 ?stiklal mar?? ?airimiz merhum Mehmet Âkif Ersoy, hayat?n?n son zamanlar?n? ?slâm co?rafyas?nda dola?makla geçirir.

Zihnindeki gam, keder ve elemi temizlemek, Rasûl-i Ekrem’e duydu?u sevgi ve muhabbet gere?i o kutsal beldelerde dola??r durur.

Yer yer M?s?r, Suriye, Mekke-Medine aras?n? dola?arak ümmetin dertleriyle dertlenir.

Bu geziler esnas?nda mü?ahede etti?i pek çok ?ey vard?r.

??te bunlardan bir tanesini Mehmet Âkif ?öyle nakleder:

“Ravza-i Tâhire’nin yan? ba??nda duruyordum ki, birden bire bir ses yükseldi:

‘Ya Nebi, ?u halime bak!’ diyordu bu ses.

Sa??ma döndü?üm zaman parmakl?klar üzerine abanm?? Sudanl? bir genç gördüm.

Kendi kendine Efendimiz’e (a.s) ?unlar? söylüyordu:

‘Nas?l ki çöle güne? vurdu?u zaman ba?r? yanar, ben de senin hicran?nla senelerce yand?kça yand?m Ya Rasûlallah!

Senelerce arzu etti?im halde, Harem-i Pâkine gelip ba??m? ayaklar?n?n dibine koymay? dü?ündü?üm halde; memleketim, evlâd ü iyâlim kar??ma ç?kt?, bu ziyaretimi geciktirdi.

Nihayet hepsini y?kt?m, çevremi terk ettim, Sudan’dan ayr?ld?m.

Tihâme Çölü diye üç çölü teptim durdum, senin çölün diye…

Senin çölünde gezerken, burcu burcu senin kokunu duydum. E?er senin kokun imdad?ma yeti?meseydi, ben bu yolu kat edemezdim Ya Rasûlallah!’

Sudanl? â??k, demir parmakl?klar üzerinde hasbi hale devam ediyor Rasûl-i Ekrem’le…

‘Elli üç ya??na kadar senin hicran?n?n azab?n? sinemde ta??d?m.

Yan?na geldi?im zaman ?u ba??m? çarpt???m demir kafes de nedir Ya Rasûlallah!

Hala vuslat olmayacak m??

Tihâme Çölü’nü kat ettim, gözlerime uyku girmedi.

Arzu edersen y?ld?zlara sor, sor ki ?u üç ayl?k zaman içinde bu gözler bir kere uyudu mu?

Uyumad?, diyecekler Ya Rasûlallah!

Da?larla, ta?larla bütün hilkat ehli ile hasbi hâl ettim Ya Rasûlallah!

Derdimi geceye döktüm, leyâle/gecelere derdimi anlatt?m, cibâli/da?lar? söylettim Ya Rasûlallah!

Nihayet huzuruna geldim Yâ Rasûlallah!”

Âkif etkilenmi?, hislenmi?, co?mu?… bu Sudanl? gencin feryad? figan?yla.

Rasûl-i Ekrem’in (s.a.s) kar??s?na geçerek bir a?k?n nas?l dolu dolu ya?and???n? mü?ahede etmi? o anda.

Efendimiz aleyhisselâm?n kabrinin parmakl?klar?ndan tutunan bu insan, son sözlerini söylerken sesi k?s?lmaya ba?lam??t?r.

Âkif ?öyle bitiriyor.

“K?sa bir sessizlikten sonra adam ?öyle diyordu:

‘?u kadar mesafeyi tepip huzuruna geldim, bu hasta gönlümü bir daha hâk-i pâyinden ay?rma Ya Rasûlallah!

Tahammülüm yoktur art?k…’

Sonra bir sessizlik oldu, bir “Ah!” feryad? duydum.

Döndü?üm zaman parmakl?klar?n dibine y?k?l?p kalm??t?.

Sudanl? gözlerini kapat?yordu.

Bir kaç dakika sonrada bir iki gassal, bir iki ta??y?c? geldi, Cennetü’l-Bâkî’ye kald?rd?lar mübarek cenazesini.

Fakat ruhu, muhtemelen Ravza-i Tâhire’nin parmakl?klar?na tak?l?p kalm??t?.

Rasûlullah’a yürekten â??k bu genç;

‘Art?k bu hasta gönlümü hâk-i pâkinden ay?rma Ya Rasûlullah!’ diyordu.”

 

Yâ Nebî, ?u halime bak!

Nas?l ki ba?r? yanar, gün k?z?nca sahran?n;

Benim de ruhumu yakt?kça yakt? hicran?n!

Harîm-i pâkine can atmak istedim durdum,

Gerildi kar??ma y?llarca ailem, yurdum.

“Tahammül et!” dediler, hangi bir zamana kadar?

Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var!

Gözümde tüttü bu and?kça yand???m toprak,

Önümde durmad? art?k, ne hânümân, ne ocak…

Y?k?ld? hepsi, ben a?t?m diyâr-? Sûdân’?,

Üç ay “Tihâme!” deyip çi?nedim beyaban?.

Kemiklerim bile yanm??t? belki sahrada,

Yeti?meseydin e?er, yâ Muhammed, imdada.

Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin;

Akarsular gibi ça?lard? her tarafta sesin.

?râdem, oldu?u gündür senin irâdene ram,

Bir an için bana yollarda durmak oldu haram.

Bütün heyâkil-i hilkatle hasbi hâl ettim;

Leyâle derdimi döktüm, cibâli söylettim…

Yan?p tutu?madan aylarca yummad?m gözüm,

Nücûma sor ki, bu kirpikler uyku görmü? mü?

Azâb-? hecrine katland?m elli üç senedir,

Sonunda aln?ma çarpan bu zâlim örtü nedir?

Be? alt? sineyi hicran içinde inleterek,

Ç?kan yüreklere hüsran m?, merhamet mi gerek?

Demir nikâb?n? kald?r mezâr-? pâkinden;

Bu hasta ruhumu art?k ay?rma hâkinden!

Nedir o me?ale? Nurun mu, Yâ Resûlallâh!

 

Mehmet Âkif ERSOY

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net