SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Seni Görmedi?imiz Halde,

Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

 

“Ey Can! Ey bütün canlar?n, can olu?una sebep olan, ey canlara kanat verip, onlar? ötelere uçuran azîz varl?k!

Seninle beraber olunca ziyandan korkulur mu?

Ey bütün ziyanlar? kâra döndüren Sevgili…

Ey elimize çal??ma anahtar? veren ve onunla bütün dünya kap?lar?n? açt?ran Dost!

Sen bizim aram?zda, bizim gönlümüzde de?ilsen, o çal??ma gücünü bize vermiyorsan, biz ne sebeple dünya i?lerine kendimizi vermi?iz, didinip duruyoruz?

Ni?an?, izi olmayan, kadehsiz sunulan ?arab? içmemi? olsayd?k, bu ni?anlar, belirtiler, bu duygular, bu sezi?ler nereden gelecekti?

Allah’?m, sen bizim vehmimizin, ?üphelerimizin d???ndas?n, ama bu ?üpheleri, bu vehimleri veren kimdir?

Sen dünyam?zdan gizliysen, gözümüze görünmüyorsan, etraf?m?zda gördü?ümüz güzellerin güzelliklerin, güzel eserlerin yarat?c?s? oldu?un için Sana kar?? duydu?umuz hayranl?k duygusunu kimin yüzünden hissediyoruz?

Görmedi?imiz halde neden Seni seviyoruz?

Ey yok gibi görünen azîz varl?k!

Biz birer gölge varl???z, biz yo?uz.

Var olan, eserleri ile kendini hissettiren ebedî ve sonsuz varl?k SENS?N.”

 

 

Gel, Akl? Sarho? Edelim, Uyutal?m…

 

“Gel sevgilim gel; seninle, sevday? da delili?i de yak?p yand?ral?m. ?çki yerine her an kan dalgas? içelim.

Hay?r, kan dalgas?n? b?rakal?m da, cehennem alevlerini içelim. Mest olal?m, kendimizden geçelim, kendimizden kurtulal?m, yücelere ç?kal?m, gök kubbesini delip y?rtal?m, ötelere gidelim.

Zevali olmayan sem’e, can ?????na gökyüzü yarar m?? Sem-i can gökyüzüne ne yaps?n? O gökyüzüne ç?kabilir mi?

?u iki ba? a?a?? gelmi? kandil gibi solgun ???klar saçan güne? ile ay onun ne i?ine yarar?

Bu beyitler bize ?eyh Galip hazretlerinin;

 

Giydikleri afilab-? numuz

?çtikleri sule-i cihan-suz

 

beyti ile;

 

Bir ?ulesi var ki çem’-i can?n

Fanusuna s??maz asuman?n

 

beyitlerini hat?rlatm?yor mu?

H?rs?z?n elini kesmek adet de?il midir?

Gel sevgilim, biz de seninle Allah’?n bir lütfu olarak ba??m?za gelen gam? çalan o gam h?rs?z?n?n elini keselim. Çünkü o, bizim pek zavall? olan hiç gücü kalmam??, yüzlerce defa zay?f dü?mü? bulunan akl?m?z? da çald?.

H?rs?z?n elinden kurtard???m?z ak?l ba??m?za bela olmas?n diye, ancak padi?ahlar?n içti?i saf ?arab? onun kadehine dökelim de, o hünerli akl? sarho? edelim, uyutal?m.

Onu uykuda bile rahat b?rakmayal?m. O h?rs?z, sarho? olur olmaz ona sopa çekelim, dayak atal?m. Çünkü o çok hileler bilir, çok büyüler yapar ve bizi hak yolundan al?kor.

Gerçi o pek kurnazd?r, cin fikirlidir. Hilecilerin ustas?d?r. Ama o, zaman?m?z insanlar?n?n hilelerini ne bilecek?

Çünkü zaman?m?zda, insan ?ekline girmi? ?eytanlar aram?zda dola?maktad?r.

Dayak att???m?z akl? kendi haline b?rakmayal?m, bu defa onu ba?ka türlü bir ?arapla öyle sarho? edelim ki, öyle kendinden geçirelim ki, kendine gelince, bulundu?u yere nereden, hangi yoldan geldi?ini bilemesin.”

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net