SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Tasavvuf kelimesi dört harften olu?ur: TÂ, SÂD, VÂV, FÂ.

TÂ harfi; tevbe kelimesinin ba??ndaki Tâ’dan al?nm??t?r.

Tövbe, zahir ve bât?n olmak üzere iki k?s?md?r. Zahiri tövbe;

“Ki?inin bütün zahiri organlar?yla günahlardan ve kötülüklerden taata (iyiliklere, sevaplara), söz ve eylem olarak emirlere ayk?r?l?klardan uygun olanlara dönmesi” demektir.

Bât?nî tövbe ise, “Ki?inin, kalbin tasfiyesi sayesinde, bât?n?n bütün halleri ile emirlere bât?nî olarak ayk?r? olan hususlardan uygun olanlara dönmesi” anlam?na gelir.

Kötülenen huylar?n övülen huylarla de?i?tirilmesi gerçekle?ti?i zaman, TÂ’n?n Makam? sona ermi? olur ve o ki?iye “Tâib / Tevbe eden” denir.

SÂD harfi; “Safâ” (sâf, temiz, hâlis, ar?) kelimesindeki Sâd’dan gelmektedir. Bu da iki çe?ittir; kalp temizli?i ve s?r temizli?i.

Kalp temizli?i, ki?inin kalbini be?erî kirlerden ve tasalardan temizlemesidir. Bunlar, helal r?z?klarla da olsa çok yiyip-içme, çok konu?ma, çok uyuma; ayr?ca fazla kazanma h?rs?, cimaya dü?künlük, çocuk ve han?ma kar?? ileri derecede a??r? sevgi gibi nefsanî menhiyattan ötürü hep dünyevî ?eyleri dü?ünmek sebebiyle kalpte olu?an ilintilerdir.

??te kalbin bunlardan temizlenmesi, ba?lang?çta ancak cehrî telkin yoluyla Allah’?n zikrine devam etmekle mümkün olabilir.

Bu ki?i nihayet, “Müminler, ancak o kimselerdir ki, her zaman Allah an?lsa, kalpleri korkuyla titrer.” (Enfâl, 8/2) buyru?undaki hakikat makam?na ula??r. Bu âyetteki “kalplerinin titremesi”, kalplerinin ha?yetli (sayg? içinde) olmas? demektir.

“Ha?yet” ancak kalbin gaflet uykusundan uyanmas? ve zikirle cilalanmas?ndan sonra elde edilir. Öyle ki, bundan sonra hay?r ve ?erden gayb resimleri o kalbe nak?olur. Nitekim ?öyle bir söz vard?r.

“Âlim, nak?eder, ârif ise cilalar.”

“S?r temizli?i” ise; ki?inin s?r lisan? ile tevhid isimlerine devam etmek suretiyle, Allah Teâlâ’dan ve O’nun sevgisinden ba?ka her ?eyi dü?ünmekten/akl?na getirmekten kaç?nmas?d?r. Bu tasfiye hâs?l olunca, Sâd Makam? tamamlanm??t?r.

VÂV harfi, “Velâyet” kelimesinde ki vâv’dan gelmektedir. Tasfiyeden sonra velâyete ula??l?r. Bir ayet-i kerime de ?öyle buyrulmu?tur.

“Unutmay?n ki Allah’a yak?n olanlar?n (evliyâ) korkmalar? için bir sebep yoktur. Onlar ac? ve üzüntü çekmeyecekler.” (Yunus 10/62)

Velâyetin sonucu, Allah’?n ahlak? ile ahlaklanmakt?r. Nitekim bir hadiste, “Allah’?n ahlak? ile ahlaklan?n?z” buyrulur. Yani “Allah’?n s?fatlar? ile s?fatlan?n” demektir.

Allah’?n s?fatlar?yla ancak be?erî s?fatlardan soyutland?ktan sonra s?fatlan?labilir. Nitekim bir kudsî hadiste ?öyle buyrulmaktad?r.

“Ben bir kulu sevdi?im zaman, onun kula??, gözü, eli ve dili olurum. O benimle i?itir, benimle yürür benimle görür, benimle tutar, benimle konu?ur.” (Buhârî, Rikâk/38; ?bn Mâce, Fiten/16)

“O halde de ki; de?i?meyen gerçek geldi, sahte ve tutars?z olan y?k?l?p gitti…” (?srâ 17/81) ayetinde buyruldu?u gibi, Allah Teâlâ’n?n d???nda her ?eyden ar?n?n. Böylece Vâv Makam? hâs?l olur.

Nihayet “Tasavvuf” kelimesindeki son harf olan Fâ harfi, “Fenâ Fillâh”a i?aret etmektedir. Yani, Allah Teâlâ’dan ba?ka her ?eyden geçip, O’nda yok olmak…

Be?erî s?fatlar yok olunca, geriye “ehadiyyet” s?fatlar? kal?r. O s?fatlar yok olmaz, ba?kas?na geçmez ve zâil olmaz. Böylece fâni olan kul, Bâkî olan Allah ve O’nun ho?nutlu?u ile, fâninin kalbi de Bâkî’nin s?rr? ve nazar? ile birlikte kalm?? olur. ?u ayette buyruldu?u gibi:

“O’nun (ebedî) zat?ndan ba?ka her ?ey, herkes yok olmaya mahkûmdur.” (Kasas, 28/88)

Bu âyette geçen “vech” kelimesi, “r?za” ?eklinde tevil edilebilir. Yani; “O’nun vechi ve r?zas? için yap?larak O’na yönelen sâlih ameller” ?eklinde anla??l?p, “râz? olunan?n râz? olanla birlikte kalaca??” söylenebilir.

Sâlih amelin neticesi, t?flü’l-meânî ad? verilen insan?n hakikatinin canl? kalmas?d?r. ?u âyette buyruldu?u gibi:

“Bütün güzel sözler O’na yükselir, bütün do?ru ve yararl? i?leri (sâlih amel) O yüceltir.” (Fât?r, 35/10)

Allah’tan ba?kas? için bir ortakl?k bulunan her amel, kendisini i?leyeni helâk edicidir. Fenâ fillâh gerçekle?ince, kurbet âleminde bekâ hâs?l olur. Nitekim Allah Teâlâ ?öyle buyurmu?tur;

“Allah’a kar?? sorumluluklar?n?n bilincinde olanlar, kendilerini bir bahçeler ve akarsular (cennetinde) bulacaklar; her ?eyin belirleyicisi olan kudret sahibinin huzurunda, (saf) gerçe?in taht? üzerinde…” (Kamer, 54/54-55)

??te bu, lâhût âleminde peygamberler ile velilerin makam?d?r.

“Siz ey imana eri?enler, Allah’a kar?? sorumluluk bilincinden uzakla?may?n ve hep do?ru sözlü kimselerle beraber olun!” (Tevbe, 9/119) âyetinde buyruldu?u gibi.

O halde, hâdis/sonradan olan, Kadîm/ezelî ile birle?ince, ortada onun varl??? diye bir ?ey kalmaz. ?u beyitte dile getirildi?i gibi:

Zât’?n s?fat ve fiillerinin hepsi kadîmdir, zevâlden korunmu?tur.

Fenâ makam? gerçekle?ince, sûfî ebedi olarak Hakk ile birlikte kal?r.

“?man edip, sâlih amel i?leyenlere gelince, içinde ebedi kalmak üzere cenneti hak edenler bunlard?r.” (Bakara, 2/82) âyetinde buyruldu?u gibi.

4

23/09/2018 Çingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkâr Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-? Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ûd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tâif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Âriflerin ?lâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saâdette Mescid-i Nebevî ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Ku?eyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanl? Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mür?id-Mürid-?lâhî A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvâl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aç?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latîfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayâs? ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdâr-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âi?e-i S?ddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lâdikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâs?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh??n (s.a.v.) Toplum ?çindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net