SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ölüm An?n?n Deh?eti
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

واعوذ بك رب ان يحضرون (*) حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون (*)

“Ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn. Hattâ izâ câe ehadehümü’l-mevtü kâle rabbi’r-ci‘ûn.” (Mü’minûn, 23/98-99)

Ve eûzübike Rabbi en yahdurûn.”

“Ve yine ey Rabbim ben sana s???n?r?m, ölüm geldi?i zaman yan?m?zda hâz?r olan ?eylerin ?errinden, kötülüklerinden sana s???n?r?m.”

Bunu gelecek olan âyet-i kerime aç?kl?yor:

Hattâ izâ câe ehadehümü’l-mevtü”

“Onlardan birisine ölüm geldi?i zaman…”

“Kâle Rabbi’r-ci‘ûn”

“?öyle derdi: Rabbim beni geriye döndür, dünyaya döndür.” diye söylerdi.

Ölüm an? çok deh?etli bir and?r, ölüm tela?? hiçbir tela?a benzemez.

Aniden bir yolculu?a ç?ksan ne yapars?n? Bugün deseler ki arkada? seni Türkiye’den istiyorlar, hemen ne yapars?n? Hemen uça?a ko?ars?n de?il mi? Evinde derhal haz?rl???n? yapars?n, ?unu bunu birçok ?eyi de unutursun…

Efendiler, ölüm yolculu?u buradan Türkiye’ye gitmek de?ildir!

Ölüm an?nda e?in dostun ba??nda, bir taraftan da ?eytan gelmi? seni kand?rmaya çal???yor…

Evet, öyle olacakt?r, deh?etli bir zamand?r o an!

Cenâb-? Allah bizi muhafaza buyursun (Âmin).

Ama iyilerin yan?nda ?eytan?n i?i ne! ?yilerin yan?na ?eytan de?il, peygamberler gelirler ve isti?far ederler. Ve iyilerin ruhlar?n? ye?il ku?lar gelip al?rlar ve onlar? cennetlere götürürler.

Efendiler, yumu?ak bir ipek nas?l böyle yumu?akl?kla çekilirse, mü’minlerin ruhlar? da öyle kabzedilir. (Nahl, 16/32; Nâzi‘ât, 79/2)

Ama kâfirin ruhu…

Cenâb-? Allah buyuruyor ki:

“O zaman o kâfirlerin canlar?n? veri?ini sen görmeliydin. Onlar ba??ra ba??ra can verirler. Ölüm mele?i ‘Melekü’l-Mevt’ olan Azrâil (a.s.) onlar?n s?rtlar?na vura vura ve onlar? ba??rta ba??rta canlar?n? al?r.” (Muhammed, 47/27)

Kur’ân’?n ayetleridir bunlar.

Görmez misinki mü’min, ruhunu ALLAH ALLAH diyerek teslim eder. Kâfir ise aya??n?, baca??n? ç?rparak, ba??ra ba??ra can?n?, rûhunu teslim eder. Cenâb-? Mevlâ sekerât-i mevtimizi âsan eylesin (Âmin).

Demek ki ölüm an? geldi?i zaman, o anda etraf?m?zda hâz?r olan ve bize fitne verecek olan, iman?m?z? çalacak olan, orada hâz?r olan ?eytanlar?n ?errinden ve kötülü­?ünden Cenâb-? Allah’a s???nmal?y?z.

فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيـنهم يومئذ ولايتـساءلون (*)

“Feizâ nüfiha fi’s-sûri felâ ensâbe beynehüm yevmeizin velâ yetesâelûn.” (Mü’minûn, 23/101)

“?srafil (a.s.) taraf?ndan sûra üfürüldü?ü zaman, ‘Felâ ensâbe beynehüm’ onlar?n aralar?nda dikili hiç bir ?ey kalmaz. Aralar?nda övünecekleri nesebleri kalmaz, nesebleri yoktur, yok olmu?tur. Dünyada hiçbir ?eyleri kalmaz art?k. Her ?ey ortadan kalkar, dünyan?n nizâm? bozulur.”

“Yevmeizin velâ yetesâelûn”

“Ve art?k onlar birbirlerine sorgu suâl de edemezler, birbirlerinin hâlini, durumunu da suâl edemezler.”

?mans?z olan kimseler ölüm kendilerine gelip çatt???nda tekrar dünyaya dönmeyi temenni edeceklerdir. Lâkin bu faydas? olmayan bir istek ve yalvarmad?r.

Ba?ka hadiseler de var.

لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون (*)

“Le‘allî a‘melü sâlihan fîmâ teraktü kellâ. ?nnehâ kelimetün hüve kâiluhâ. Ve min verâihim berzehun ilâ yevmi yüb‘asûn.” (Mü’minûn, 23/100)

Kâfirler öyle derler:

“Beni tekrar dünyaya çevir de, ‘Le‘allî a‘melü sâlihan fîmâ teraktü’ güzel ameller yapay?m, geride b?rakt???m kötü amellerimin yerine iyi ameller i?leyeyim, iyi ameller yapay?m.”

Öyle diyor, öyle temenni edecek.

Bunu ne zaman diyecek? Melekü’l-mevt olan Azrail’i (a.s) heybetiyle gördü?ü zaman, cehennem kendisine gösterildi?i zaman diyecek.

Tabi o zaman herkes der bunu…

Fakat i?; bunu ?imdiden söyleyebilmek, ?imdiden yapabilmek. Cenâb-? Allah diyor ki:

“Kellâ / Hay?r, asla dönemezsin.”

Onlar orada diriltileceklerdir. Tekrar hayat bulacaklard?r. Yapt?klar? kötülüklerin cezas?n? göreceklerdir.

Ölüm geldi?i zaman, ?öyle bir saniye bile tehir edilmesi mümkün de?ildir. E?ime, dostuma gideyim, onlarla, han?m?mla, çocuklar?mla helalle?eyim, çoluk çocu?uma Allah’a ?smarlad?k diyeyim, çocuklar?m? kuca??ma al?p seveyim, bir saniyecik bakay?m… demek yoktur art?k, buna müsaade yoktur. Çünkü ölüm gelip kap?y? çalm??t?r.

Ölümden ibret almak lâz?md?r müslümanlar!

Cenâb-? Allah buyuruyor ki:

كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون (*)

“Küllü nefsin zâikatü’l-mevt. Sümme ileynâ turceûn.”

“Her nefis ölümü tad?c?d?r. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût, 29/57)

“Ölüm gelir sizi bulur. Velev küntüm fî burûcin mü?eyyedeh. (Nisâ, 4/78)

‘Mü?eyyedeh’ demek, kur?undan yap?lm??, s?va ile çat?lm??, betonlarla yap?lm?? olan bina demektir. ??te böyle sa?lam olarak yap?lm?? olan binalar?n içerisinde bile olsan?z ölüm gelir sizi bulur, buyruluyor.

فلولا اذا بلغت الحلقوم (*) وانتم حينـئذ تنظرون (*) ونحن اقرب اليه منكم ولكن لاتبصرون (*)

“Felev lâ izâ bela?ati’l-hulkûm. Ve entüm hîneizin tenzurûn. Ve nahnü ekrabü ileyhi minküm ve lâkin lâ tübsirûn.”

Ya can bo?aza dayand??? zaman? Ki siz de o zaman (can çeki?en kimseye) bak?p durursunuz. Biz ona sizden daha yak?n?z, fakat siz görmezsiniz. (Vâki‘a, 56/83-85) buyruluyor.

Ve ölüm an?nda kâfir, “Beni tekrar geri döndür” der ama art?k dönü? yok, dönü? yok art?k.

Mü’min ise huzur içerisindedir, o cennetlere gidecektir. Cenâb-? Mevlâm?z ayetlerin devam?nda bunlar? haber veriyor.

Rabbimiz, bizim iman?m?z? bizden almas?n in?âallah. (Âmin).

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net