SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bizleri öldükten sonra dirilten ve yevm-i mah?erde huzuruna sevkedecek olan, her ?eyi miktar?nca ve kadrince takdir üzre yaratan, lûtfuyla keremiyle insan? ba??bo? b?rakmayan, ?erîat?yla bizleri kullu?a sevkeden, tarikat?yla muhabbetini bildiren, hakîkatiyle ilmine â?inâ, ma’rifetiyle de s?rr?na muhatab eyleyen, helâl ve haram çizgisiyle suflî varl?klar derekesine dü?mekten muhafaza eyleyen, her ?eyi kuluna hizmetkâr k?l?p kulunu da kendi husûsî hizmetine tahsis eyleyen güzeller güzeli Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ olsun.

Cemâline vuslat ve onun cemâl-i a?k?yla hizmet nasib-i müyesser k?l?ns?n. ?nsanl??? zulmetten nura, gafletten zikre, dalâletten hidâyete, küfür ve ?irkten tevhîd ve îmâna; hiçbir ücret almaks?z?n, kimseden minnet beklemeksizin, en a??r imtihanlara pâk sinesini açarak ümmetine dâimâ hizmetkâr olan hem kavmin efendisi hem be?eriyetin fahr-i ebedîsi ve efendisi, merce-i fukara, enîsi’d-duafâ, Hazret-i Muhammed Mustafa Efendimiz’e sonsuz salât ü selâm olsun. Ruh-i Rasûlullah bizlerden haberdar olup, ho?nud u râz? olsun. Salât ü selâm?n nâmütenahî ecrinden âli, ehli, ashâb? ve etba’? hissedâr olsun. Cenâb-? Hakk bu zevât-? kirâmdan ho?nud ve râz? olu?unu bizlere vesile k?ls?n. Âmin.

Es-selâmu aleyküm, ?hsan Efendi o?lum.

Han?mlar?n muhakkak dînî terbiyeyi almas?, ilm-i hal dâhil ?slâmî her sahada tedrisat görmesi elzemdir. Hele bu harb illeti (1. Dünya sava??) ve fukaral?k, erkek nüfusun azalmas?na ve mai?et derdinin artmas?na sebep olmu?tur. Bir de bunlara ?üyu’ bulan ahlâks?zl?k ve gavurca fikrî ak?mlar ilave olunca dînî terbiyenin sa?lam olmas? iyice ehemmiyet arzetmi?tir. Eskiden bir hoca han?m bir ki?iye yetiyordu. Haf?z teyze, hoca han?m ?öyle dursun, bir kocakar? bile görgüsüyle han?mlar?n mü?kilini hallediyordu. Amma ?imdi öyle mi ya? ?imdi eskisi gibi sadece cahillik, bilmemek hastal??? yok. Her türlü yanl?? i’tikad, fikriyat ve sapk?nl?k, insanlarda bula??c? hastal?k gibi kol geziyor. Bir yandan say?s?z misyonerler, bir yandan i’tikad? bozuk âlim bozuntular?, di?er bir yandan da câhil, soysuz sûfi hareketler bu i?gali ve hastal??? iyice ?iddetlendiriyor.

Halk ne yaps?n? Nas?l ayakta durabilsin? Ahlâk, fazilet, i’tikad, hamiyet, hayâ, ülfet, ?efkât, sadâkat, ?ahsiyet gibi cemiyeti ve ferdi mânen ayakta tutan güzellikler olmadan nas?l bir hayat olabilir? Bir dü?ünsene evlâd?m, Allah muhafaza, hayvanlardan fark?m?z kal?r m?? ?nsan, hayat?n?n ba??nda ekseri ma’lümât? annesinden al?r. Baba çocu?un hayat?ndaki çerçeveyi çizer. Lâkin onun içini ana terbiyesi belirler. Anne câhil kal?r, bozuk i’tikadda olur, haram-helâl bilmezse, Allah ve Resul muhabbeti, din gayreti olmazsa nas?l çocuk yeti?tirebilir? Çocuk deyip geçme. Çocuk ki ailenin semeresi ve hepsinden önemlisi halîfetullah ve hazret-i insan-? kâmil namzetidir.

Baba, terbiyeden birinci derecede mes’uldür. Bu mes’uliyet, han?m?n?n ilmî ve dinî terbiyeyi almas?na yard?mc? olmaya hatta elinden gelen gayreti göstermeye sevkeder. ?imdi baz? erkek müsveddeleri kad?n? hizmetçi gibi görüp ne ilimle ne mânâ ile alakadar olmas?na müsaade ediyor, bir de kendilerini dindar diye el âleme sat?yorlar. Çocuklar?yla kendileri u?ra?sa ne âlâ… Onu da yapmad?klar? gibi bir de kaba kuvvetle han?mlar?na muamelede bulunuyorlar. Sadr-? ?slâm’da böyle miydi? Tabiî ki böyle de?ildi. Han?mlar her sahada âdetâ erkeklerle ayn? hizmetlerde ve makamlarda bulunmaktayd?.

Han?mlar mescidlerde, evde, mecliste hatta harblerde bile faal vaziyetteydi. Hz. Ai?e annemiz dinde fakih oldu?undan ashâb-? kirâm kendisinden mes’ele sorard?. Hz. ?âh-? ?ehîd-i Kerbela Hüseyin Efendimiz’in k?z? Hz. Sükeyne’nin Muaviye’nin saray?nda yapt??? muazzam hukukî ve siyasî hitab?n?n ?slâm tarihinin ve insanl?k medeniyet tarihinin sahifelerinde emsalini bulabilir misin? Öte yandan ?öyle, Allah velîlerinin hayatlar?na bak, tedkik et. Bu muazzam ?ahsiyetlerin ard?nda, temiz nurdan anneler ve onlar?n güzel terbiyesini görürsün. Annesinin sinesinde îmân nuru olmayan, Rasûl a?k? bulunmayan bir çocu?un hali nice olur? Zîrâ çocuk baban?n zahr?ndan, anan?n sadr?ndan olur, derler. Bunu unutma, iyi belleyesin!

Cemiyetlerdeki ve fertlerdeki nurlanma aileden ba?lad??? gibi, gene ailedeki zulüm ve ?ekâvet cemiyetlerin çökü?ünü haz?rlamaktad?r. ?hya ve imha ailede ba?lar. Bak baz? hali bozulmu? tarikatlara, kad?n ve içki ile ba?lam??t?r bu sefil halleri. Ehl-i tarikat?n han?m ihvan? ve valideleri güzel ahlâk üzre olursa cemiyetleri de güzel olur. Câhil, gafil olup da terbiye kabul etmez hale gelirlerse erenler yolunda hem erlerin hem de cemaatlerinin ba??n? yer bitirirler.

Erke?in nefsi han?m?nda zuhur eder, kendini gösterir. Kad?n?n nefsi de çocukta tezahür eder. Bunlar birbirine ba?l?d?r. Er olan ki?i hem kendinin ?slah?na hem de han?mlar?n terbiyesine gayret edecek, o nurdan nasîbdâr olan han?mlar da cemiyeti imara memur olacak, ancak o zaman i?ler dört ba?? ma’mur olacak bilesin.

?hsan Efendi o?lum,

Bendeniz nice analar gördüm, sineleri Allah ve Rasûl a?k?yla yan?p tutu?an.,. Yüzüne bakt???nda iffetin ve ibadetin güzelli?i yüzünden yans?yan… Gözünde ya?, elinde te?bih, dilinde zikir, dualar? reddolunmayan… Ay?plar? örten, cemiyeti ?slaha çal??an, g?ybetin zinadan ?iddetli bir günah oldu?u ?uuruyla herkese hüsn-i zanla ve mürüvvetle muamelede bulunan, Allah için seven ve herkes taraf?ndan sevileri nice analar…. Ve nice han?m k?zlar bilirim ki gece ibadetinin solgunlu?u yüzüne nur olmu?, nur-i îmânla mahlûkata nazar etmek gözlerine sürme olmu?. Gençliklerinin emanet oldu?unu, ahlâk ve ilmin en k?ymetli ziynet oldu?unu, en güzel elbisenin de takva oldu?unu idrak etmi? nice îmânl? k?z evlâd? var…

Bakarsan ba? ölür; bakmazsan da? olur, demi?ler. Bu insanlar gökten zembille mi indi? Tabiî ki hay?r. Ama yerdeki fitneden, cehaletten ve ?ehvanî isteklerden ilimle, ir?adla s?yr?l?p yükseldiler. Eskiden bu nev’î insanlar daha çoktu. Ahlâk? bozuk, ahlâks?zl??? alenen yapanlar acaba gökten ta? gibi mi dü?tü, diye bak?l?rd?. ?imdi ise güzel ahlâk üzre olanlar acayip kar??lan?yor. Geçenlerde bir hâdise duydum. Hatta ?âhid olanlar? dinledim. Çok üzüldüm. Yedi ceddi ?eyh olan bir aile Avrupa’da seyahat ve ikamet ederlerken sanki eskiden zorla îmân etmi?lermi? gibi hem ibâdât? hem tesettürü b?rak?vermi?ler. Öyle kalsa gene bir derece. Bu yetmezmi? gibi tesettürlü Müslüman karde?lerimizi de ba?nazl?k ve mürtecîlikle (gericilik) itham eder, levmederlermi? (k?narlarm??). Din ve îmân, içindeki hissiyatm??, önemli olan kalbin pâk olmas? ve âleme sevgi ile nazarm??…

Bak sen ?u i?e o?lum, bunlar yeni de?il, bu sap?k i’tikad evvelden de var. Yâ hû, kalbleri en iyi bilen kimdir? Hz. Allah (c.c). O Hak Teâlâ ki Kur’ân-? Kerîm, Kelâm-? Kadîm’inde, Sûre-i Mülk’te ne buyuruyor?

“Her ?eye hiçbir ?eyin ihâta edemeyece?i ?ekilde muktedir olan o Allah ki ölümü ve hayat? yaratt? ki sizin hanginizin en iyi ameli (i?i) var ortaya ç?ks?n, â?ikâr olsun.” buyuruyor. O halde dü?ünmez mi ki bu ahmak insan, kalbleri en iyi bilen Allah Teâlâ bile kuluna amel güzelli?ini zâhir eylemesini emrederken kullar? nas?l amellerindeki bozuklu?u ile temiz kalbini arzetmeye kalkar. Küpün içinde ne varsa d???na o s?zar. Bir devletin kanununu ihlâl eden ve e?k?yal?k yapan, ‘Ben devletime â????m, vatanperverim’ dese devletin kad?s? bu çürük mazereti suçun hafifletilmesi veya cezan?n iptali için vesile kabul eder mi?

Efendimiz (s.a.v) ibadet hususunda ba??m?z?n tâc? Fât?ma annemize:

“K?z?m Fât?ma, baban?n rasûl, peygamber olmas?na güvenerek sak?n sak?n ibadetini ihmal etme!” buyurmad? m?? Hem mâdem kâinata muhabbetle ve ?efkâtle nazar etmek lâz?md?r deniliyorsa niçin dinini titiz ya?ayanlara dil uzat?yor ve onlar? levmediyorlar?

Ah evlâd?m, bu kokuyu iyi bilirim, bunda rahmani koku yok. As?rlard?r îmân?n misk ü amber kokusuna tahammül edemeyenler, kar??m?zda tir tir titreyen le? kargalar?, Allah korkusu ve Muhammed kokusu olmayanlar, kendilerini de korkutmayan Müslüman tipinde cenâbetler yeti?tirmeye gayret ediyorlar. Korkar?m gün gelecek Müslümanlar kendi vatanlar?nda bile inand?klar? gibi ya?ayamayacak, câhil b?rak?lacak veya bilseler dahî Müslüman gibi ya?amalar?na müsaade edilmeyecek. Efendimiz (sav) zaten bunlar? k?yamet alâmetlerinden olarak aç?kça zikretmi?lerdir.

?hsan Efendi o?lum, bu nev’î vak?alar? zât-? âliniz de duymu?, belki de ?âhid olmu?sunuzdur. Maalesef durumlar böyle. Kasd?m, sizi üzmek veya durumun vehametini beyân etmek de?il, tedbire sevketmektir.

Daha evvelce de arzetti?im gibi aile hayat? mühim, han?mlar?n ir?ad? da bir o kadar mühim mes’eledir. Mezun olan han?mlar ders ba?? olsun, han?mlar aras?nda sohbet açs?n. Bunu te?vik ediniz. Han?mdan ?eyh olmaz, yani han?m tesbihat veremez. Ama hocal?k yapar. Mür?idin verdi?i tesbihat? han?m karde?ine ta’rif edebilir. Hiçbir erke?in, mür?idin olmad??? mekânlarda vekâleten baz? tesbihat? telkin etse de “Su geldi mi teyemmüm bozulur.” mucibince bu durum ancak muvakketen olabilir (geçici bir süre içindir, asli hal de?ildir). Han?mlar kendi aralar?nda izin dâhilinde cemaat olarak zikir yapabilirler. Han?m ki?i semâ yapar. Lâkin sabah namaz?ndan sonra ya seccadesinde yahut sadece han?mlar?n bulundu?u zikir meclisinde semâ eder. Ç?k?p da erkeklerle semâ edecek de?il ya? Gerçi Efendimizin zahir ?eriat?n? dahî tahrif etmeye kalk??anlar, bât?n tarikat?n? da iptal etmekten geri durmayacaklard?r. Tekkelere içkiyi sokanlar buna da bir kisve bulmaya kalkacaklard?r. Uyan?k olmak, bu gâfillere f?rsat vermemek lâz?md?r.

Evlâd?m, han?mlar muayyen günlerinde tarikat derslerini çekemezler. Lâkin ders yerine olmayan tevhîd ve salât ü selâmla me?gul olabilirler. Dersin haricinde olan ve nafile olarak çekilen yetmi? bin kelime-i tevhîd gibi say?l? tesbihat? yapamazlar. Yani tevhîd edebilir ama say?ya dâhil etmez, lisân?n? ve kalbini zikirle me?gul eder. Bunu yaparken dahî namaz abdesti al?rsa hürmete binâen güzeldir. Almazsa da bir ?ey îcab etmez. Di?er suâlin cevab?na gelince, mekân?n ve meclisin emniyeti varsa han?m ki?iler erkek hocan?n veya mür?idin dersine i?tirak ederler. Zaten dinimizin hükümleri ve ashâb-? kirâm?n tatbikat? gayet sarihtir. Han?mlardan biat al?n?rken el tutulmaz.

Herkes hissiyat?n?n sevkiyle hareket eder. Han?mlarda hissiyat galiptir. “Bir erkek 40 senede, han?m 40 günde velayete erer.” derler. Ancak çabuk dü?ebilir. Binâenaleyh, han?mlar?n ir?ad? ziyâde dikkat isteyen bir mes’eledir. ?n?allah ömrümüz olursa bu sahadaki tatbikattan etrafl?ca bahsederiz.

Cenâb-? Hakk, kad?n? ile eriyle, ahlâk-? Muhammedîye ve Kur’ân-? Kerîm’in nuruyla hidayet eylesin. Esir-i ?ehvet olmaktan muhafaza eylesin. Ahlâk-? rezîleye esir olanlar?m?z? halâs ile ?slah eylesin. ?ffetiyle, hayâs?yla ziynetlenen, iki cihanda aziz ve hay?rl? murâd?na nâil olsun. Bizleri “muttakîlere imam” olarak beyân edilen zümreden eylesin. Ezvâc-? mutahharat vâlidelerimizin ve ehl-i beyt annelerimizin vesilesiyle bizleri efendiler efendisi Rasûl-i Kibriyâ’ya yakîn eylesin.

Âmin, bi hürmeti Tâhâ ve Yâsîn ve’l-hamdülillahi Rabbi’l-Âlemîn.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net