SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Çanakkale Sava?lar?ndan
Edebali KARABIYIK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 ?nsanl?k Dersi

Çanakkale Sava?lar?nda sava??p, bir kolu ile bir aya??n? kaybeden Frans?z Generali Bridges, yurduna döndükten sonra anlatt??? bir sava? hat?ras?nda ?öyle diyor:

“Frans?zlar, Türkler gibi mert bir milletle sava?t?klar? için daima iftihar edebilirler.

Hiç unutmam. Sava? sahas?nda dövü? bitmi?ti. Yaral? ve ölülerin aras?nda dola??yorduk.

Az evvel, Türk ve Frans?z askerleri süngü süngüye gelip a??r zayiat vermi?lerdi.

Bu s?rada gördü?üm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayaca??m.

Yerde bir Frans?z askeri yat?yor, bir Türk askeri de kendi gömle?ini y?rtm?? onun yaralar?n? sar?yor, kanlar?n? temizliyordu. Tercüman vas?tas? ile ?öyle bir konu?ma yapt?k:

“Niçin öldürmek istedi?in askere yard?m ediyorsun?”

 Mecalsiz haldeki Türk askeri ?u kar??l??? verdi:

“Bu Frans?z, yaralan?nca cebinden ya?l? bir kad?n resmi ç?kard?. Bir ?eyler söyledi, anlamad?m. Ama herhalde resimdeki kad?n annesi olacakt?. Benim ise kimsem yok. ?stedim ki, o kurtulsun, anas?n?n yan?na dönsün.”

Bu asil ve âlicenap duygu kar??s?nda hüngür hüngür a?lamaya ba?lad?m. Bu s?rada, emir subay?m Türk askerinin yakas?n? açt?.

O anda gördü?üm manzaradan yanaklar?mdan s?zan ya?lar?n dondu?unu hissettim. Çünkü Türk askerinin gö?sünde bizim askerinkinden çok a??r bir süngü yaras? vard? ve bu yaraya bir tutam ot t?kam??t?.

Az sonra ikisi de öldüler...”

Frans?z Generali BRIDGES

Çanakkale Sava?lar? Komutan?

 

Arkada??ma Söyleyin Hakk?n? Helal Etsin

Kocadere Köyü’nde büyük bir sarg? yeri kuruluyor. Bu sarg? yerine kimi Urfal?, kimi Bosnal?, kimi Ad?yamanl?, kimi Gürünlü, kimi Halepli çok say?da yaral? getiriliyor.

Bunlardan biri Çanakkale Lapseki’nin Beyba? Köyü’nden Halil ad?nda bir askerdir ve yaras? oldukça a??rd?r. Zor nefes al?p vermektedir.

Alçal?p yükselen gö?sünü biraz daha tutabilmek için komutan?n?n elbisesine yap???r. Nefes al?p vermesi oldukça zorla??r; ama tane tane kelimeler dökülür dudaklar?ndan:

“Ölme ihtimalim çok fazla... Ben bir pusula yazd?m... Arkada??ma ula?t?r?n...”

Tekrar derin derin nefes al?p, defalarca yutkunur:

“Ben... Ben köylüm Lapsekili ?brahim Onba??dan 1 Mecit borç ald?yd?m... Kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakk?n? helal etsin!”

“Sen merak etme evlad?m.” der komutan? ve Halil’in kan?yla k?rm?z?ya boyanm?? aln?n? eliyle ok?ar. Halil az sonra komutan?n?n kollar?nda ?ehit olur ve son sözü de:

“Arkada??ma söyleyin hakk?n? helal etsin!” olur.

Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaral?lar getiriliyor. Bunlardan ço?u daha sarg? yerine ula?t?r?lmadan ?ehit dü?üyorlar.

?ehitlerin üzerinden ç?kan e?yalar, künyeler komutana ula?t?r?l?yor. ??te yine bir künye ve yine bir pusula…

Komutan gözya?lar?n? silmeye dahi f?rsat bulamam??t?r. Pusulay? açar, h?çk?rarak okur ve oldu?u yere y???l?r kal?r. Ellerini yüzüne kapat?r, ne titremesine ne de gözya?lar?na engel olur:

“Ben Beyba? Köyünden arkada??m Halil’e 1 Mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkaca??z. Belki ben dönemem. Arkada??ma söyleyin ben hakk?m? helal ettim.”                                                                                               

4

18/09/2018 Manevî Yükseli? Kudüs?ten Ba?lar*

4

09/03/2018 Mest kim Hu?yâr kim

4

29/10/2017 Muhabbet Yükünün Kervan?: Surre Alay?

4

23/02/2017 Hanyal? Nûri Dîvan??nda Hz.Peygamber (s.a.v)

4

09/03/2016 Hanyal? Nuri Osman Divan??nda ?eriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma?rifet

4

31/10/2015 Girit?teki Kadirî Tekkeleri

4

30/07/2015 Kâdirîli?i, Anadolu?ya Ta??yan Velî E?refo?lu Rûmî (k.s)

4

27/02/2015 Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)

4

06/11/2014 Korkma!

4

03/06/2014 Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavram?

4

16/02/2013 Tarihimizden?

4

03/11/2012 Yâ Nureddin!

4

11/08/2012 Osmanl?n?n Erdemli ?nsanlar?

4

11/03/2012 Çanakkale Sava?lar?ndan

4

29/12/2011 Ana, Biz Dilenci De?iliz; Senin O?ullar?n?z!

4

28/06/2011 Senin ?stifa Ettirdi?ini Biz de ?stifa Ettirdik!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net