SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

“?stanbul mutlaka feth olunacakt?r. Onu feth eden komutan ne güzel komutan ve onu feth eden asker ne güzel askerdir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 225)

Hadis-i ?erifte fethin müjdelenmesi; mücahidlerin “güzel kumandan ve güzel asker” olarak vasfedilmesi ?slâm hükümdarlar?n? heyecanland?rm??, güne?in üzerine do?mak için sab?rs?zland??? bu güzide ?ehir “fetih hadisinin” s?rr?na ermek isteyenler taraf?ndan defalarca ku?at?lm??t?r. Sonunda Cenâb-? Allah, 29 May?s 1453 tarihinde bu fethi Osmanl? Sultan? II. Mehmed’e nasip etmi?tir.

Sultan II. Mehmed; dehâ, azim, irade, cesaret ve sabr?n tastamam anlam?n? buldu?u bir devlet adam?yd? ki, istisnas?z bütün dünya tarihçileri bu hususta hemfikirdir.

II. Mehmed; hem din ilimleri, hem de ya?ad??? dönemde revaçta olan ilimlerle me?gul olmu?; madden ve manen donan?ml? hale gelmi?, dokuz yabanc? dil ö?renerek dünya konjonktürünü yak?ndan takip etmi?tir.

Tüm bunlar?n ötesinde II. Mehmed’i “Fâtih Sultan Mehmed” yapansa O’nun manevî, yani tasavvufî yönü idi. Mür?idi Ak?emseddin olmasa Fâtih, Fâtih olamazd?.

Bu yaz?m?zda Fâtih’i Fâtih yapan Ak?emseddin Hazretlerinden ve fetihteki manevî s?rlardan bahsetmek istiyoruz.

Ak?emseddin Hz.leri ?am’da do?mu?, yedi ya??nda babas? ?eyh Hamza ile Amasya’ya gelip yerle?mi? ve ?slamî ilimleri bitirdikten sonra Osmanc?k müderrisli?ine getirilmi?tir.

Henüz 25 ya?lar?nda iken ününü duydu?u Hac? Bayram Velî’ye intisap etmek istemi?se de O’nun müridleri ile birlikte dükkân dükkân dola??p, halktan yard?m toplad???n? görünce dilencilik yapt???n? zannederek vazgeçmi?tir. Oysa toplanan yard?mlar ihtiyaç sahipleri içindir.

Osmanc?k’tan ayr?lan Ak?emseddin, Haleb’e ?eyh Zeynüddin Hafî’ye intisab için yola ç?kar. Haleb’e var?r ancak rüyas?nda bir ucu kendi boynuna tak?lm??, di?er ucu Hac? Bayram’?n elinde bir zincirle Ankara’ya do?ru çekildi?ini görür. Bu rüyadan kendine göre ders ç?kartarak önce Osmanc?k’a, sonrada Ankara’ya giderek Hac? Bayram Velî’ye ba?lan?r. Bir süre tasavvuf e?itimi ald?ktan sonra Hac? Bayram Velî ona ir?ad hilafeti de verir.

Ak?emseddin, Hac? Bayram Velî’nin vefat?ndan sonra yapt??? ir?ad? ile etraf? ayd?nlatt??? gibi âlimler aras?nda da nazarlar? üzerine çekmektedir.

?öyle ki; Fâtih ?stanbul’un fethi ile ilgili isti?are toplant?s? yapar. Âlimlerin ortak kanaati; Benî Asfar ile yap?lan sava? sonras? Mehdi’nin yard?m? ile ?stanbul’un fetholunaca??, dolay?s?yla ?stanbul’u ku?atma sevdas?ndan vazgeçilmesi gerekti?i yönündedir.

Ak?emseddin ise tam tersi görü? belirterek; önce ?stanbul’u Sultan Mehmet’in fethedece?ini, Mehdi’nin fethinin bu hadiselerden sonra olaca??n? dile getirir. Bunun üzerine Fâtih, ?stanbul’un ku?at?lmas?na karar verir. Ku?atman?n elli günü doldu?unda zaferden ümidini kesen devletin ileri gelenleri ve âlimler padi?aha gelip:

“Bir sufînin sözüyle bu kadar asker zayi oldu, bunca hazine telef oldu. ?imdi Avrupa’dan da kâfire yard?m geldi, fetih ümidi kalmad?…” derler.

Sultan Fâtih vezir Velîyüddino?lu Ali Pa?a ile Ak?emseddin’e haber salarak:

“Kale fetholmak, orduya zafer bulmak ümidi var m?d?r?” der. Hatta bununla da yetinmeyip veziri Mezburî gönderir. “Tayin vakit eylesin” der. Ak?emseddin ise bunun üzerine:

“Rebiülevvel ay?n?n 20. günü seher vaktinde s?dd?k-? himmetle filan canibden yürüyü? eylesinler. Ol gün fethola…” müjdesini kati olarak verir ve son sözlerini ?öyle ba?lar:

“Yar?n ?u kap?dan (Topkap?) hisara yürüyü? ola. ?zn-i Hüdâ ile bâb-? zafer feth olup ezan sedas? ile surun içi dola, gün do?madan gaziler sabah namaz?n? hisar içinde k?lalar” ifadeleri ile moral vermi?, gerçekten de onun belirtti?i vakitte fetih gerçekle?mi?tir.

Fâtih, fetihten sonra AK?EYH’?N ellerini öpmü?, ?stanbul’u atba?? beraber girerken Bizans k?zlar?, Pir-i Fânî Ak?emseddin’i Fâtih sanarak çiçekleri ona uzatm??lar, fakat Ak?emseddin Fâtih’i göstererek:

“Çiçekleri ona veriniz !” der. Fâtih ise:

“Verin verin çiçekleri, ona verin. Padi?ah benim ama o benim Hocam’d?r” diyerek kar??l?kl? tevazu örnekleri sergilerler.

Fâtih, Ayasofya’ya girdi?inde patri?e:

“Aya?a kalk, ben Sultan Mehmed! Sana ve arkada?lar?na söylüyorum ki; bugünden itibaren art?k ne hayat?n?z, ne de hürriyetiniz hususunda benim gazab?mdan korkunuz” ferman?yla, Bizans halk?n?n teveccühünü kazand??? gibi özgürlük dersi de vermi? oldu.

Fâtih, Ayasofya’ya girer girmez at?ndan inip secdeye var?r ve o yüce Peygamberin:

“?stanbul muhakkak feth olunacakt?r. Onu fetheden ne güzel kumandan ve onu fetheden ne güzel askerdir” sözlerinin ?ükrünü eda eder.

Ayasofya üç gün içerisinde camiye çevrilir, orada ilk Cuma hutbesi de Ak?emseddin taraf?ndan okunup, onun üç kere iftitah tekbiri al?p ancak üçüncüsünde ba?latt??? imametiyle ilk Cuma namaz? gerçekle?ir.

Art?k Ayasofya, ?stanbul’un gözü olmu?tur Ak?eyh’in ve Fâtih’in ellerinde…

Fetihten sonra Fâtih, Ak?eyh’den, Eyyûb Sultan (Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensarî) Hz.lerinin mezar yerinin bulunmas?n? rica eder.

Malum oldu?u üzere Ebû Eyyûb el-Ensarî (r.a), Emeviler devrinde ?stanbul ku?atmas?na kat?lm?? ve hastalanarak vefat edince surlar d???ndaki bugünkü yere defnedilmi?, zamanla mezar yeri kaybolmu?tu.

Ak?emseddin iki a?aç dal?n? al?p kabrin ba? ve ayak hizas?na dikti ve yeri buras?d?r diyerek oradan ayr?ld?. Ancak Fâtih bir adam göndererek dallar? yirmi?er ad?m güney tarafa çektirdi. Sabah olunca Fâtih kabrin tekrar bulunmas?n? rica etti. Ak?emseddin do?ruca tespit etti?i yere giderek:

“Dallar?n yeri de?i?mi?” dedi ve ilk yerin kaz?lmas?n? istedi. Kabrin ba??ndan biraz kaz?l?nca; “Bu, Halid b. Zeyd’in kabridir” yaz?l? bir ta? ç?kaca??n? haber verdi. Oras? kaz?ld? ve aynen dedi?i ?ekilde mezar?n ke?fi gerçekle?mi? oldu.

Fâtih, mezar üzerine bir türbe ve camii yapt?rd?.

Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin mezar?n?n ke?fi ile Osmanl? daha da güç tazelemi?tir. Onun için Fâtih bu olay üzerine:

“Ak?emseddin gibi bir zat?n bulunmas?ndan duydu?um sevinç, ?stanbul’un fethinden dolay? duydu?um sevinçten az de?ildir” diyerek ?ükretti. Böylece Fâtih ku?atma s?ras?nda:

“Ya ?stanbul beni alacak, Ya ben ?stanbul’u…” sözlerindeki ruhu Ak?emseddin’e borçlu oldu?unun bilinciyle tazimde kusur etmedi.

Fâtih, mür?idine bir gün:

“Efendim, bu güzel ?ehir k?yamete kadar isterim ki ?slâm ?ehri olarak kals?n, bunun için ne yapmal?d?r?” diye sordu.  Mür?idi Ak?emseddin cevaben ?u tarihi cevab? verir:

“Her gece bu ?ehirden 70 bin tevhid semaya yükseldi?i müddetçe bu ?ehir ?slâm ?ehri olarak ya?ayacakt?r.”

Fethin zahirî yönü bir yana, bu manevî derinlik ve hakikat kar??s?nda Fâtih Sultan Mehmed ?eyhine hayran gözlerle bakar ve derin dü?üncelere dalar.

Fâtih, Ak?emseddin’den bir ricada daha bulunur, huzurunda halvete girip tasavvuf ne?esiyle ya?amay?...

Ak?emseddin bunu kabul etmez ve ?öyle buyurur:

“Sen bizim tatt???m?z lezzeti tadarsan saltanat? b?rak?rs?n. Seni dervi?li?e kabul edersem devletin düzeni sars?labilir. Bununda vebali çok büyük olur. Adalet eylemek, Padi?ah için keramet say?l?r. Müslümanlar?n rahat ve huzuru için devletin varl??? gereklidir.”

Fâtih bu sefer Hocas?n?n ?stanbul’da kalmas?n? ister. Fakat O, daha önce yerle?ti?i mekân olan Göynük’e döner. Hayat?n?n son demlerini Göynük’te geçirir ve ruhunu orada teslim eder. Bugün Ak?emseddin’nin kabri Süleyman Pa?a Camii’nin yan?ndad?r.

Allah s?rr?n? takdis eylesin…

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net