SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
O?ndan Af Dileyiniz!
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Sâliklerden olarak günlük hayat?m?zda tevbe ve isti?far etmek mutlaka laz?md?r. Bu, her gün yüz defa tevbe etti?ini bize bildiren Resûlullâh’?n sünnetine ve emrine uymakt?r.

ياايهاالناس توبوا الى الله واستغفروه فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة

“Ey insanlar! Allah’a tevbe edip, O’ndan af dileyiniz. Muhakkak ki ben, günde yüz defa tevbe ederim.” (Müslim, Zikir/42; Ebû Dâvûd, Vitir 26; ?bn-i Mâce, Edeb 57)

Ya?ad???m?z hayatta iyilerle de kötülerle de kar??la??r, çe?itli s?k?nt?larla bo?u?ur dururuz. Bilerek veya bilmeyerek günahlar i?lenir. Ki?i sanki bir elbise, herhangi bir giyecek gibi kirlenir durur. Sabun nas?l kirleri temizler ise tevbe de günah kirlerini temizleyip ortadan kald?r?r.

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

“Günahlardan tevbe eden hiç günah yapmam?? gibidir.” (?bn Mâce, Zühd/30; et-Tâc, V, 151; Câmiu’s-Sa?îr, I, 134)

Cenâb-? Allah kullar?na merhamet eder. Kendisine ihlâsla aç?lan elleri, yönelen gönülleri, yer ile gök aras?ndaki mesafeden daha geni? bir rahmetle kabul eder. Yaln?z, bu tevbede samimi olmal?, bir daha o günaha dü?memeye azmetmelidir.

 

Dünyaya ma?rur ki?i

Tevbeye gel tevbeye

Uçmadan ömrün ku?u

Tevbeye gel tevbeye

 

Yap?lan günahlar s?rtlarda bir yüktür. Bu yükten kurtulmak tevbe ile olur. Kur’ân-? Kerîm ve hadisler, insanl??? tevbeye ça??rm??t?r.

O halde tevbe; günahtan, hatalardan tam bir pi?manl?kla dönerek, bir daha i?lemekten vazgeçmektir.

Tevbe, sülûk ehlinin ilk menzilidir, yani temeldir. Onun için tevbe temeli çok sa?lam olmal?d?r. Tevbe azim ister, ihlâs ister, samimiyet ister, gözya?? ister.

 

Gönlümde günah i?lemeye istek var

Dildeyse gezer tevbe ile isti?far

Halimle sakal?mdan utand?m billâh

Affeyle benim ?u tevbemi Yâ Gaffâr

 

Dilin tevbe etti?i, gönlün ise günah yapmak istek ve arzusu oldu?u halde yap?lan tevbelere ?eytanlar bile güler.

Cenâb-? Allah günahkârlar?n tevbe etmelerini, ümitsiz olmamalar?n? istiyor.

َياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً

“Ey iman edenler! Nasûh tevbesi ile Allah’a tevbe ediniz.” (Tahrim, 66/8)

Denilebilir ki, tevbe iman makamlar?n?n evvelidir. ?nkârda olan imana gelince ilk i?, günahlar?na tevbe ettirilmek olur.

Tecdîd-i iman, tecdîd-i nikâh olarak bilinen ve zaman zaman imanlar?n tazelendi?i durumlara tevbe ile ba?lan?r. Sekaratta olana (son anlar?n? ya?ayana) tevbe ettirilir ki, iman?n? kurtar?p muhafaza etsin.

Tevbe; dönme, rucu‘ etme anlam?na geldi?ine göre Nasûh tevbesi, (tevbe-i Nasûh) ne anlama gelir, denilecek olursa; buna ulema ?u ?ekilde aç?kl?k getirmi?tir.

Bunlar?n birincisi; hâlislik, sâfiliktir.

?kincisi de; elbiselerdeki y?rt?k-sökük gibi yerleri onarmak, bakmak ve tamir etmek anlam?ndad?r. Her iki durumda da mânâ; çok hâlis ve temiz tevbe, eskiyi b?rakma, onu yenileme ve kullan??l? hale getirmek olur.

Nereden bak?l?rsa bak?ls?n, kar??m?za tevbede ve di?er amellerde niyet, samimiyet ve tam bir ihlâs ç?kmaktad?r. Tevbe ayn? zamanda; nasihat verici, bunun sebebiyle de eski yaramaz hallerden dönmek olaca??ndan “nasûh tevbesi” olarak ifade olunmu?tur.

“Çok ibret verici ve nasihat edici” demektir.

Bu tevbenin özellikleri, yap?lan kötü i?lerden tamamen pi?manl?k duymak, Allah’a dönmek ve tekrar kullu?una kabul edilmeyi dilemektir. Günahlar insanlar?n bedeninde yük, kalplerinde simsiyah leke, vicdanlar?nda ?st?rap, üzüntü ve gamdan müte?ekkil büyük çirkinliklerdir.

Demek ki nasûh tevbesi;

Tevbenin de tevbeye muhtaç olmayaca?? bir tevbedir. Bunun en güzel anlat?m?n? ?u hadiste görüyoruz.

?bnu Merdûye’nin rivayet etti?i hadiste, Muaz ?bn Cebel:

“Nasûh tevbesi nedir?” diye sormu?lard?. O da (s.a.s) ?öyle demi?ti:

“Kul, yapm?? oldu?u günaha öyle tevbe etmeli ve Allah’a (c.c) yapt??? günahlardan öyle pi?man olmal?d?r. Sa??lan sütün memeye tekrar dönmedi?i gibi…” (Elmal?l?, Hak Dini Kur’ân Dili, VII/5127)

Yine rivayet olunmu?tur ki, Hz. Ali geli?igüzel,

اللهم انى استغفرك واتوب اليك

diyerek gayr-i samimi tevbe eden birisinin tevbesini i?itince:

“Arkada?, bak! Dil çabuklu?u ile yap?lan tevbe, yalanc?lar?n tevbesidir.” buyurur. O zat:

“O halde tevbe nedir, nas?l tevbe etmeliyim?” deyince:

“Geçmi? günahlar?na tam bir pi?manl?kla tevbe et, mezâlimi reddeyle, has?mlar?nla helalle? ve o günahlara bir daha dönmemeye azmet! Nefsini günahlarla büyütüp kabartt???n gibi Allah’a taat ve ibadetlerle erit. Yine nefsine masiyetin tad?n? tatt?rd???n gibi taat ve ibadetin zorluk ve ac?s?n? tatt?r.” demi?tir.

?u bilinmelidir ki, emrolunan dinî ölçüler içerisinde yap?lan tevbeler mutlaka kabul görür.

Bu hususta birçok âyet ve hadis vard?r.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً

“Allah’a göre, ?u kimselerin tevbesi makbuldür ki, câhillikle bir kötülük yap?p hemen ard?ndan dönerler. ??te Allah onlar?n tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisâ, 4/17)

Ehl-i tarikat veya di?er bir tabirle ehl-i sofiyye, tevbeyi daha ince yorumlar ve öyle uygularlar. Onlara göre tevbenin üç ?art? vard?r.

Birincisi; tevbe pe?inen olmal?, hemen i?lenen günah?n ard?ndan yap?lmal?, ileri tarihe at?p ertelememelidir. Çünkü ölümün ne zaman gelece?i belli de?ildir. Her zaman haz?rl?kl? bulunmak ak?ll?ca bir i?tir. Bunun için:

وعجلوا بالتوبة قبل الفوت

“Ölmeden evvel tevbe etmekte acele ediniz!” sözünü düstur ve prensip edinmi?lerdir.

?kincisi; i?lenilen günah? derhal terk etmek. Terk etmemek, ara ara i?lemek tevbe de?ildir. Böyle tevbeler kabul bile olunmaz.

Üçüncüsü de; bir daha hiçbir günah i?lemeyece?ine azmetmektir.

Bu sebeple, ilahî emirlerden herhangi biri asla terk edilemez. Yasaklananlar da asla yap?lmamal?d?r. Herhangi bir günah i?lendi?inde pi?manl?klar içerisinde gözya??yla tevbe etmek esast?r. Hatta bu hususta; aç?k bir alanda, tenha bir mekânda, tevbe namaz? da k?larak, ba??n? secdelere koyarak, âdeta gözya?lar?yla yerleri ?slatarak tevbe edilmelidir.

E?er yap?lan günahta kul hakk?na tecavüz ve zulüm varsa tevbeden önce onlarla da mutlaka helalle?melidir. Helalle?me de dil ile ba?tan savma olmamal?, kar?? taraf?n tamamen r?zas? al?narak kalpten olmal?d?r. Kul haklar?na çok dikkat edilmelidir.

Vaciplerin terki veya ihmali sebebiyle de tevbe etmek gerekir.

Damlaya damlaya göl oldu?u, göllerin de ta??p sel oldu?u gibi küçük günahlar da isti?far edilmedi?inde büyük günahlara dönü?ür. Büyük günahlar da seller gibi y?k?mlara yol açar. ?nsan bünyesini tahrip eder. ?man?n zay?flay?p elden gitmesine sebep olur.

“Küçük günahlar, küçüklükte kalmaz, büyük günahlara dönü?ür.” buyrulmu?tur.

Tevbe ihmal olununca, ard? arkas? gelmez. Günahlar pe? pe?e s?ralan?r durur. O halde tevbe ihmal olunmadan yap?lmal?d?r.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net