SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dualar, Zikirler?
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Haz?rlayan: Zâkir

 

Yâ Zelcelâli ve’l-?krâm

Dua ederken Allahu Teâlâ’ya, O’nun güzel isimleriyle hitap ederek niyaz etmelidir. Nitekim Kurân-? Kerim’de:

“En güzel isimler Allahu Teâlâ’ya mahsustur. O’na, o isimlerle dua edin!” (A‘râf Sûresi, 180) buyrulur.

Peygamber Efendimiz de ?öyle buyurmu?tur:

“Dualar?n?zda ‘Yâ zelcelâli ve’l-ikrâm” demeye dikkatlice devam edin.” (Tirmizî, Daavât, 92, V/540)

 Yine Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir adam?n:

 “Yâ zelcelâli ve’l-ikrâm / Ey yücelik ve ikram sahibi Allah’?m!” diye dua etti?ini duyunca ?öyle demi?tir:

“Haydi, iste. Duana icabet edildi.” (Tirmizî, Daavât, 94, V/541)

 

 

Yâ Hayy, Yâ Kayyûm…

Hz. Ali der ki:

“Bedir günü, sava? ?iddetlendi?i zaman, Rasûlullah aleyhisselama s???nm??t?k.

O gün, insanlar?n en cesaretlisi ve en kahraman? o idi.

Mü?riklerin saflar?na ondan daha yak?n olan kimse yoktu!” (?bn Sa’d, Tabakât, II, 23; ?bn Hanbel, Müsned, I, 126)

“Bedir günü, biraz çarp??t?ktan sonra;

‘Ne yap?yor bir bakay?m?’ diye acele Peygamber aleyhisselam?n yan?na geldim.

Efendimiz aleyhisselam, secdeye kapanm??, durmadan:

‘Yâ Hayy, yâ Kayyûm! Yâ Hayy, yâ Kayyûm!’ diyordu.

Çarp??mak için, sava? meydan?na döndüm.

Rasûlullah’?n yan?na tekrar dönüp geldi?im zaman, o yine secdeye kapanm??,

‘Yâ Hayy, yâ Kayyûm!’ diyordu.

Sonra, tekrar çarp??maya gittim. Tekrar dönüp geldi?im zaman, kendisi yine secdede bunu söylüyordu.

(Nihayet) Yüce Allah, ona fetih ve zaferi ihsan etti.” (?bn Sa’d, II, 26, I, 223; Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, III, 49; Ebu’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-Nihâye, III, 275 vd.)

 

 

S?k?nt? ve Borçtan Kurtulmak ?çin

Ebû Dâvûd’un rivayetine göre; Ensâr’dan Ebû Umâme (r.a) namaz vakti d???nda camide dalg?n dalg?n oturuyordu.

 Rasûlullâh (s.a.v), ashab?ndan (r.a) bu zat?n mescidde dalg?n oturdu?unu görmü? ve halini sormu?tu.

Ebû Umâme:

“Çok borcum var, darday?m, s?k?nt? çekiyorum yâ Rasûlullâh!” diye cevap verdi.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz:

“Sana bir dua ö?retece?im. Onu okudu?un zaman Cenab-? Hakk senin gam?n?, kederini giderir. Borcunu ödetir. Bu duay? sabah ak?am oku” buyurmu? ve ?u duay? ö?retmi?tir:

 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

 

Okunu?u:

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazenî ve eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve eûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve eûzü bike min ?alebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâl”

 

Manas?:

“Ey Allah’?m! Elem/s?k?nt? ve keder/üzüntüden sana s???n?r?m. Acizlikten, tembellikten, b?kk?nl?ktan sana s???n?r?m. Korkakl?k ve cimrilikten de sana s???n?r?m. Allah’?m! Borç alt?nda ezilmekten, adamlar?n kahr?ndan (insanlar?n nefsimi kullanmas?ndan ve onlara ma?lup olmaktan da sana s???n?r?m.)”

 

Hz. Ebû Umâme ?öyle demi?tir:

“Rasûlullâh’?n emretti?i gibi duay? sabah-ak?am okumaya devam ettim. Bütün dertlerim s?k?nt? ve bunal?m?m gitti. Borçlar?m? da ödedim.” (Buhârî, Müslim, Nesâî)

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net