SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bu tabir iki ayr? kelimeden meydana gelmektedir. Bunlar “tayy” ve “zaman” kelimeleridir.

Tayy; dürülmek, kat etmek gibi anlamlara gelir. Zaman da Türkçemize de geçmi?tir, manas?n? bilmeyen yoktur.

?kisini birle?tirip de yal?n olarak tercümesini verdi?imizde; zaman? kat etmek, zaman? dürmek anlam?na gelir.

Tasavvufta; bir velinin, ya?ad??? zaman?n d???na ç?karak daha önce meydana gelmi? hadiselerin ya?and??? döneme gitmesidir.

Böyle bir kimsenin, belki birkaç yüz sene önce cereyan eden hadiseleri aynen görmesidir.

Bu bir sava?sa o andaki sava??, askerleri, kimlerin ölüp kimlerin kald???n?… kendisine lütfu ?lâhî olarak gösterilen miktara kadar ne gösterilmi?se onu görür. Bu da çok k?sa bir anda olur.

Diyelim ki asr?m?zda ya?ayan bir veli, böyle bir nimete nail k?l?nd? ise bu Cenâb-? Allah’?n kudretini gösterir. Akla hiç uzak de?il, hele iman ve itikada hiç mi hiç uzak de?ildir.

Dü?ünelim ki, CD ve kasetler vas?tas?yla bugün dü?ünler, dernekler, toplant?lar ve benzeri cemiyetler kayda geçiriliyor, elli-yüz sene sonra bunlar?n seyredilmesi mümkün oluyor.

“Te?bihte hata olmaz” demi?lerdir. Kâinat?n, yerin-gö?ün ve din gününün sahibi olan Allah, fâni olan kulun yapt???n?n en güzelini yapmaya muktedir de?il midir?

Eskiden veliler için öyle denilirdi. Has?r üzerinden M?s?r’? seyrederdi.

Yani seccadesinde oturur, M?s?r veya ba?ka yerler kendisine gösterilirdi. Oralara gider, çar??-pazarlar?nda gezer dola??rd?. Evliyâullâh menk?belerinde bunun gibi birçok misal bulmak mümkündür.

Tayy-? mekân ile ilgili bir olay zaman?n büyük velisine atfen ?öyle anlat?l?r.

Yer Trabzon… Büyük veli “Haçkal? Hoca” veya “Haçkal? Baba” diye bilinen zat… (kuddûse s?rruh)

Çok tayy-i mekân yapan bir veli.

Sâlih bir arkada??n rüyas?nda görüp anlat???na göre “münâkalât vekili” yani ula?t?rma, nakliye bakan?.

Bugünkü kullan?lan anlamda de?il. Çok yer de?i?tirdi?i için o arkada??m?za rüyas?nda öyle gösterilmi?. Çok tayy-? mekân yapan bir zat.

Tarihi tam tespit edemedim. Ama a??zlar?ndan, güvenilir ?ahitlerden hem de yüzlercesinden dinlenmi?tir.

Belki tarih 1940-1950 veya 1955 aralar? olabilir.

Trabzon’un iki önemli me?hur camisi var. Birisi Çar?? Camii, di?eri Meydan Camii diye bilinen ama as?l ad? ?skenderpa?a Camii olan cami ki, ?stanbul’da ayn? ad ile an?lan bir cami vard?r. Yapt?ranlar?na nisbeten bu ad ile an?lm??t?r.

Günlerden Cuma… O gün iki camide de vaaz vard?r. ?ki caminin cemaati Cuma ç?k???nda yolda birbirleriyle kar??la??rlar. Müthi? bir vaaz dinlemi?lerdir. Öyle ki tüyleri ürpermi?, heyecan dorukta… Tam manas?yla ruhlar? saran bir konu?mad?r bu. ?ki ayr? camide namaz k?lan cemaatin birbirleriyle konu?malar? ?u tarz içerisinde geçer:

“Bugün çar?? Camii’nde Haçkal? Hoca’n?n vaaz?n? dinledin mi?” Di?eri ise:

“O, bugün Meydan Camii’nde idi. Ben onun konu?mas?n? dinledim. Ama ne konu?ma idi! Ke?ke sen de bulunsayd?n!”

Mesele sonradan tahkik edilince anla??lm??t?r.

Hoca bir keramet göstermi?, ate?li bir konu?ma yapm??, ayn? anda ayr? iki camide, tayy-? mekânla bulunmu?tur.

Daha sonralar? bu, âdeta bir darb-? mesel halinde, olmayacak gibi görünen baz? i?lerde;

“Yoksa sen bir anda iki ayr? yerde olan filanca hoca m?s?n ki, o yerlerde olabiliyorsun” ?eklinde hem ibretli, hem de hayret veren olaylar için kullan?l?r olmu?tur.

Yeri gelmi?ken ayn? zat; telsiz, telgraf ve telefonun icat edilip yayg?n hale gelmesinden sonra ?öyle derdi:

“Rabbim! Ad?na, kudretine kurban oldu?um Allah’?m! Ald? kullar?ndan, verdi tellerine. Çünkü ?eyh-i kâmil, müridleriyle çok uzaklarda bile olsa Cenâb-? Allah’?n izin ve müsaadesiyle, telefon telsizin olmad??? dönemlerde kalpten kalbe haberle?me imkân?na sahip idiler.”

Bunlar? okuyunca “nerde öyle ?eyh, öyle dervi?” diyesi geliyor insan?n.

Bazen ?eyh-i kâmil, müridde bu evsaf yoksa bunlar? tahakkuk ettirmez.

Yine bir di?er olay…

Ula??m imkânlar?n?n çok k?s?tl? oldu?u sahil ?ehirlerinde, bu zamanda ula??m vas?tas? olan gemi ile ula??m yap?ld??? dönemlerde, bir liman ?ehrinden ?eyhini görmeye giden müridinin kokusunu alan ?eyhi, yan?ndaki dervi?lerine müridinin ismini söyleyerek,

“O geliyor, onun kokusunu al?yorum” der ve bir keramet izhar ederdi.

Hakikaten hesap olunur, iki ?ehir aras?ndaki mesafe hesaplan?r, 7-8 gün sonra mezkûr mürid ç?kagelirdi.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net